Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 43

 PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1381 ( Tr.903 - Tr.904 )

 

Hán dịch : Minh Giáo Đại Pháp Hiền

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Như vậy tôi nghe : Một thời Đức Phật ngự tại cõi Phật Kha Phộc Đế ( ‘SUKHAVATI : Đại Lạc ) cùng với chúng Đại Bồ Tát chúng Bộ Đa ( BHÙTA ) đến dự.

         Bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi về một bên. Lại Bồ Tát Ma Ha Tát tên Cát Tường cũng đến nơi Phật ngự, nhiễu quanh 3 vòng, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Phật rồi quay về ngồi một bên.

         Khi ấy Đức Thế Tôn nhìn thấy Bồ Tát Đại Cát Tường, liền bảo Bồ Tát Quán Tự Tại rằng : "Vị Bồ Tát Đại Cát Tường này Đà La N, nếu trong đời uế ác của cõi Diêm Phù Đề Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Tắc, Ưu Di... thấy nghe, tùy hỷ tán tụng, thọ trì, tín giải Pháp này. Suy nghĩ, nghe nhớ thì kẻ nghèo khổ ấy được đại phú quý cho đến khắp cả chúng Bộ Đa đều yêu thích. Công Đức như vậy chẳng thể nói đủ.”

         Thời Bồ Tát Quán Tự Tại nghe Đức Phật nói xong, liền vui vẻ hớn hở, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch với Đức Phật rằng : "Thế Tôn ! Nay con muốn nghe. Nguyện xin Đức Thế Tôn con diễn nói" .

         Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Đại Cát Tường Đà La Ni :

         - Đát nĩnh tha : Lạc sất-di  Thất-lị bát nại-di, phộc tứ ni  Đà nẵng đề bát đề  Ngẫu lị Ma hạ Bát nại-ma nễ  đát-lị  Ma hạ nễ-dụ để . Án- Nẵng na duệ  La đát-nẵng bát-la , ma hạ thất-lị  dạ thế na  Khất-lị nễ, khất-lị nễ Tát lị-phộc hạt, ca lị-dã, thước di  Đề nễ, đề nễ  Tất tất tất tất Nễ để, nễ để  Tứ nễ, tứ nễ A lạc-xoa di  Di nẵng xá-dã Tát phộc lạc-xoa di, di xoa nãnh na , sa ha. Nẵng tát lị-phộc một đà Mạo đề tát đát-phệ tỳ-dã, sa ha.

         ( TADYATHÀ: LAKSMI ‘SRÌ PADME VASÌNI DHÀNÀDHIPATI GAURI  MAHÀ YASA  PADMA NETRE  MAHÀ JYOTI . OM- DÀNÀYE RATNA PRABHA  MAHÀ ‘SRÌ  BHAYA SENA  ‘SRÌNI  ‘SRÌNI  SARVATHÀ KÀRYA  SÀDHANI   SINI  SINI  NI  NI  NI  NI  NÌTI  NÌTI  ÌNI  ÌNI  ALAKSMI  NÀ’SAYA   SARVA  LAKSMI  DE’SA  DÀNÀYA SVÀHÀ. NAMO  SARVA  BUDDHA BODHISATVE  BHYAH SVÀHÀ )

         Khi Đức Thế Tôn nói Kinh ấy xong, Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Cát Tường cùng với chúng Bộ Đa nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, tin nhận phụng hành.

                                                         

ĐÀ LA NI THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG THẬP NHỊ DANH HIỆU

Phục hồi chú thích Phạn Văn : Huyền Thanh

 

TADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú

         OM ( Tam Thân Quy mệnh ) - LAKSMI ( Cát Khánh ) ‘SRÌ  PADME ( Cát Tường Liên Hoa ) VASÌNI ( Nghiêm Sức ) DHÀNÀDHIPATI ( Cụ Tài ) GAURI ( Bạch Sắc ) MAHÀ  YASA ( Đại Danh Xưng, Đại Tinh Tiến ) PADMA  NETRE ( Liên Hoa Nhãn ) MAHÀ  JYOTI ( Đại Quang Diệu ) DÀNÀYE ( Bố Thí Giả ) RATNA  PRABHA ( Bảo Quang ) MAHÀ  ‘SRÌ ( Đại Cát Tường ) ABHAYA  SENA ‘SRÌNI ( Úy Quân Cát Tường Nữ ) ‘SRÌNI  SARVA  KÀRYA  SÀDHANI ( Tất cả nghi thức hành động của Cát Tường Nữ ) SINI  SINI ( Nhỏ nhiệm, nhỏ nhiệm ) NI  NI  NI  NI ( Chuyển động thay đổi, chuyển động thay đổi ) NÌTI  NÌTI ( Hướng dẫn, dìu dắt ) ÌNI  ÌNI ( Năng lực, năng lực ) ALAKSMI  NÀ’SAYA ( Trừ bỏ sự chẳng tốt lành chẳng an vui ) SARVA  LAKSMI  DE’SA  DÀNÀYA  SVÀHÀ ( Đem tất cả sự tốt lành an vui ban bố cho khắp mọi xứ sở, quyết định thành tựu ). NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHISATVE  BHYAH  SVÀHÀ ( Quy mệnh nhất thiết Phật Bồ Tát Đẳng, viên mãn cát tường ).

30 /10/ 1999

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544