Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 37

 KINH PHÁP SỬ CHÚ.

 

Mật Tạng Bộ 4 . No 1267 (Tr 297 - Tr 298 )

 

Nước Nam Thiên Trúc, Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn .

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Một thời Tỳ Na Dạ Ca núi La, tập các đại chúng, Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, Thích Đề Hoàn Nhân với lượng ức số các qủy, thần v.v.. Từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu làm lễ Đại Tự Tại Thiên rồi thỉnh rằng: "Nay tôi muốn nói chú Nhất Tự để nhiêu ích cho chúng sinh. Nguyện xin được ấn khả nghe điều tôi nói".

         Chư Thiên nói : "Lành thay ! Như điều ông nói".

         Tỳ Na Dạ Ca được nói, nên vui vẻ, liền nói Tỳ Na Dạ Ca Nhất Tự Chú rằng :

         - Án- Ngược già hiệt lị . Án- Ha hồng phấn tra.

         ( OM-  GAH  GA  HRÌH.  OM-  HA  HÙM  PHAT )

         Nếu muốn tác Pháp này. Trước tiên, nên làm tượng hoặc dùng Bạch Lạp với vàng, bạc, đồng, hoặc gỗ đều khắc làm hình tượng, đó tướng ôm nhau hoà hợp của 2 thân vợ chồng làm tượng đầu voi. Làm tượng đó ngay thẳng, chẳng được trả giá. Làm tượng xong,vào ngày mồng một của tháng Bạch Nguyệt trong tĩnh thất dùng phân xoa làm cái Đàn tròn, lớn nhỏ tùy ý. Nên lấy một thăng dầu , dùng Chú trên chú vào dầu sạch ấy. Sau đó lấy tượng thả vào trong cái bát dầu, rồi an trí trong Đàn. Dùng cái khóa bằng đồng sạch, như cái thìa đồng để khuấy dầu rưới lên đầu của thân hai đầu voi 108 lần. Sau đó ngày ngày Sử Chú vào dầu 108 biến, trong một ngày rưới 7 lần. Bình thường buổi sáng 4 lần, giờ ngọ (11g---13g ) 3 lần , cộng thành 7 lần. Như vậy tác pháp cho đến 7 ngày thì tùy theo tâm mong cầu, nguyện thành liền được vừa ý. Lúc chính thức rưới dầu thì mỗi mỗi phát nguyện, dùng Mật hòa với bột gạo làm bánh trón trịa; gốc cỏ La Bặc chén nhỏ rót rượu, nước tương. Ngày như vậy thành Hiến Thực ( Dâng thức ăn ) ắt nên tự ăn, thì mới đuợc khí lực.

         Bấy giờ, Tỳ Na La Nẵng Già thống lãnh 9800 Quỷ Vương dạo chơi Tam Thiên Thế Giới, ấy thần lực tự tại của Ta trải khắp các phương phụng vệ Tam Bảo, đem Đại Từ Bi làm lợi ích cho chúng sinh, đều hướng về Đức Thế Tôn phát thệ rằng : "Con dùng Tự Tại thần biến nên hiệu TỲ NA LA NẴNG GIÀ, cũng gọi TỲ NA DẠ CA, TỲ VI NẴNG GIÀ hoặc MA HA TỲ NA DẠ CA Như vậy, 4 phương thiên hạ xưng chẳng đồng. Con Xuất Thế lại tên riêng".

         Liền dùng thần biến bay lên không, nói kệ rằng :

     Ta Pháp vi diệu                Thế gian rất hiếm

     Chúng sinh thọ trì pháp         Đều cho mãn túc nguyện 

     Ta thuận hành thế pháp        Hiếm trong Thế chúng

     Ta hay tùy ước nguyện         cầu danh, thay quan

     Ta khiến quốc vương triệu    cầu báu khác đời

     Khiến đời chứa trân lợi         Gia phong đủ bảy trân

     Đều hiếm trên đời            cầu sắc xinh đẹp

     Phát nguyện y nhiên đến      Đừng nên nói xa gần

     Cao qúy khó dễ                Chí tâm nơi Ta

     Ta khiến trong phút chốc      chúnh sinh bệnh khổ

     Điên cuồng với ghẻ lác        Mọi bệnh độc chẳng lợi

     Trăm loại hại phiền não       Tụng Đà La Ni Ta

     Không không giải thoát    Độc hành nơi u ám

     Dựa Ta đều không sợ           Giặc cướp chợt xâm lấn

     Ta đều khiến tự trói              Nếu muốn phước tự nhiên

     Nếu cầu người nữ            Khiến tâm chồng được vợ

     Ta đều khiến yêu nhau         Kẻ lấn hiếp trong đời

     Ta đều khiến tồi phục           Tiêu dao tự khoái lạc

     Y nhiên không mỏi mệt        niệm đều xứng toại

     Tùy hoặc mãn túc            chúng ác xâm phạm

     Ta khiến như ý đó                   Ta đều hay gia hộ

     trú đều cát khánh              Nhà cửa đều bình yên

     Nam nữ được anh danh ( nổi tiếng )

     Vợ chồng thuận hoà hợp        Thượng Phẩm trì pháp ta

     Ta cho Nhân trung vương ( Vua trong loài người )

     Trung Phẩm trì pháp Ta       

     Ta cho làm Đế ( Thầy của vua chúa )

     Hạ Phẩm trì pháp Ta              Giàu sang không cùng tận

     Thường muốn cùng vui thích  Không không đầy đủ

     tỳ riêng thành đoàn          Người đẹp đầy sân rộng

     Du hành được tự tại                Aån hiển hay tùy niệm

     Ra vào không ngăn ngại         Không ai trắc lượng được

     Ta trong Tam Giới               Thần lực được tự tại

     Giáng thế việc hiếm           Ta thảy đều làm cho

     Nếu nói năng lực Ta               Hết kiếp chẳng nói hết

     Trì Đà La Ni Ta                      Ta đều hiện trước mặt

     Vợ chồng với quyến thuộc      Sẽ tùy được vệ hộ

     Ta lúc du hành                   Tụng Ta tức thời đến

     Đi qua nơi hiểm nạn               Biển lớn với sông rạch

     Núi sâu, nơi hiểm trở              tử, voi, cọp,s ói

     Trùng độc, các nạn thần         Trì Ta đều an ổn

     Nếu kẻ lấn hiếp                 Đấu bị vỡ bảy phần

     Quy mệnh đều mau chóng      Phước duyên tự đi đến

         Bấy giờ Tỳ Na Dạ Ca nói kệ đó xong, liền bảo người đời rằng: "Nói Xứ Đà La Ni Pháp pháp hộ chúng sinh tốt nhất, tùy theo ước nguyện đều được mãn túc, cần nên ngày đêm tụng trì đủ 10 vạn biến cho đến 20 vạn biến, liền được như điều đã nói".

         Liền bay lên không nói chú :

-          Nẳng Mâu Tỳ Na Dạ Ca Tả. A tất tri Mục Kha Tả. Đát Diệt Tha : A trí gia Na trí gia Thù bán đế gia  Ô tất đàm Ca gia  Tất đà bát gia  đạt tát tả gia lợi Bạt trì  Sa phộc ha.  

-          ( NAMO  VINAYAKA  SYA  HASTI  MUKHA  SYA , TADYATHÀ  ATYÀ  NATYÀ  JIBHATEYA  USVI  KAYA  SVIDAPAYA  BHADHASA  SYAYA   BHARI  PATI   SVÀHA).

07 /05/1996.

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544