Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 36

 

   LƯỢC PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT MA LỢI CHI

 

Mật Tạng Bộ 4 . No 1258 (Tr 258 )

 

Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa môn Đại Quảng Trí Bất Không dịch Phạn ra Hán văn

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Tiếp nên kết Ấn Phật Tỳ Giá Na. Tướng ấn : Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong, dựng song song hai ngón cái liền thành.Tụng chân ngôn 7 biến, rồi xả Ấn trên đỉnh đầu. Chân ngôn :

         - Nẳng mồ Tam mãn đà một đà nẫm. A La Hồng Khiếm ( NAMAH  SAMANTA  BUDDHÀNÀM  AVIRA  HÙM  KHAM ).

         Tiếp, kết Bồ Tát Ma Lợi Chi Căn bản Chân ngôn Ấn.  Tướng ấn : Đem 2 tay cùng cài chéo nhau bên trong. Hợp dựng 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa cùng móc giữ 2 ngón trỏ khiến cho dính nhau. Duỗi hợp song song 2 ngón cái, liền thành.Tụng chân ngôn gia trì 5 nơi trên thân, ấn vào vầng trán, vai phải, vai trái, tim, tiếp trên cổ họng. Mỗi nơi đều tụng một biến, Chân ngôn :

         Nẳng La đát nẳng đát la dạ gia, đát nể tha : Yết ca mạt   Mạt ca mạt yết độ mạt   Chỉ bạt la mạt   Ma ha chỉ bạt la mạt . Án- Đát đà mạt   Ma lị chế mạt . Nẳng mồ Tát đồ đế Lạc khất xoa lạc khất xoa Hàm Tát phộc Tát đát phộc nan giả Tát phộc đát la Tát phộc ba dữu  Bạt nại la phệ tỳ dược .

         Tiếp kết Tâm Aán Bồ Tát Ma Lợi Chi. Chân ngôn :

         - Nẳng mồ tam mãn đá một đà nẫm. Án- Ma lị chế duệ Sa phộc ha

         ( NAMAH  SAMANTA  BUDDHÀNÀM.  OM  MÀLISIYE  SVÀHÀ )

         Tiếp kết Tâm Chân ngôn. Tướng ấn : Đem tay trái giả nắm quyền, ngón trỏ ngón cái cùng vịn nhau như cái vòng. Tưởng tự thân nhập vào trong quyền trái. Đem tay phải che bên trên quyền trái, liền tưởng Aán này Bồ Tát Ma Lợi Chi .Tưởng tự thân ngụ trong trái tim của Bồ Tát Ma Lợi Chi chẳng bị cắt đứt. Tụng Thân Chân ngôn. ngay lúc đó đắc được sự gia trì tối thắng, chẳng bị tất cả người ác làm chướng ngại sở kiến. Tất cả tai họa chẳng vướng vào thân, tất cả khẩu thiệt thảy đều tiêu diệt. Trùng, chó sói, cọp, beo, nước, lửa, ăn trộm, giặc cướp đều chẳng thể làm hại. Sự  mong cầu qủa báo của thế gian đều được hài ngẫu.

         Nếu tu Pháp Xuất thế gian, liền được Thiền Định hiện trước mặt. Trí Tuệ tăng ích, đắc được văn trì, chẳng quên mất pháp của Tâm Bồ Đề.

         Khi tụng Chân ngôn thì khởi lòng Bi Mẫn thâm sâu, tất cả hữu tình bạt trừ khổ não, đều được giải thoát ngại, mau chứng Đạo Bồ Đề Thượng. Cần phải mật, đừng vọng truyền thụ.

01 /05/ 1996.

   

 

 

PHÁP NHẤT ẤN  MA LỢI CHI THIÊN

 

Mật Tạng Bộ 4 . No 1259 ( Tr 285 )

 

 

         hai ấn : Một Thân Ấn; hai Ẩn Hình Ấn. Trước tiên, tác Thân Aán để ngang trái tim tụng chân ngôn 7 biến, gia trì 5 nơi trên thân. Năm nơi : một trái tim, hai vầng trán, ba vai trái, bốn vai phải, năm đỉnh đầu.

         Tướng của Thân Aán : tâm hợp quyền, dùng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón co cột dính đầu 2 ngón trỏ. Đây Ấn Đại Kim Cương Luân . Chân ngôn :

         - Án- Ma lợi chi  Sa phộc ha .

             ( OM  MÀLISI  SVÀHÀ )

         Tiếp, tác Ấn Ẩn Hình: Để Ấn ngang trái tim tụng 108 biến.Y theo lực của ấn chân ngôn này, cho nên tất cả Thiên Ma, ác qủy, bất thiện, ma, Ngoại đạo chẳng được dịp thuận tiện hãm hại, cũng không nhìn thấy hình thể của hành giả đó. Cho tìm cầu lực cùng tận không cũng chẳng tìm được hình thể của hành giả Trì Minh, chính thế cho nên thường thường 7 loại Sở Hành Thời, dùng ấn chân ngôn thể gia trì. Bảy loại Sở Hành Thời :

     1-Thụy miên thời ( Lúc ngủ say ).

     2- Giác ngộ thời ( Lúc giác ngộ )

     3- Mộc dục thời ( Lúc tắm gội )

     4- Tốc hanh thời ( Lúc đi mau )

     5- Phùng khách thời ( Lúc gặp khách )

     6- Aåm thực thời ( Lúc ăn uống )

     7- Hành ngọa thời ( Lúc đi nằm )

         Dùng Thân Aán gia trì 5 nơi, dùng Aán tưởng ẩn vào trong cái thành Kim Cương Kiên Lao Trí Quyền.

         Aán Ẩn Hình : Tay trái tác chưởng quyền, duỗi 5 luân ( 5 ngón ) của chưởng phải che trên Chưởng Quyền bên trái.   Chẳng cho hở cách Tâm Thân ấy. Chân ngôn :

         - Án- A nhĩ để Ma lợi chi Sa phộc ha

           ( OM-  ADITYÀ  MÀLISI  SVÀHÀ )                   

                         01/ 05 /1996

                                           ( Hết ).

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544