Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 33

 

PHẬT THUYẾT KINH TÚC MẠNG TRÍ ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1383 (Tr.904)

 

Minh Giáo Đại   Pháp Hiền phụng chiếu dịch Phạn ra Hán

Huyền Thanh dịch Hán ra Việt văn.

 

         Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: " Đà La Ni tên Túc Mạng Trí. Nếu chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí tâm thọ trì, thì bao nhiêu tội nghiệp cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn, thì người đó thường biết Túc Mạng trong 7 câu đê đời". Liền nói Đà La Ni :

         - Na la đát-na thất cật   Đát tha nga đa   A la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà   Đát nãnh tha. Án, la đát-nê, la đát-nê  la đát-nê La đát-nỗ nột-bà vị  La đát-na tam vị, sa-phạ ha.

         Khi ấy, A Nan nghe Đức Phật diễn nói khiến cho các chúng sanh được Túc Mạng Trí Đà La Ni xong, thì vui vẻ lượng chưa từng , liền cúi đầu đỉnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

 

       


 

PHẬT THUYẾT KINH TÚC MẠNG TRÍ ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1382  (Tr.904)

        

         Ngài Pháp Hiền còn dịch thêm một bài Đà La Ni Túc Mệnh Trí khác :

         - Na nga phộc đế, a tỳ-dạ   Đát tha nga đa A la-hạt đế tam miệu ngật-tam một đà Đát nãnh tha. Án, ác sát duệ, ác sát duệ  Ác sát phạ la noa  thâu đạt nễ, sa-phạ hạ

              ĐÀ LA NI  TÚC  MỆNH  TRÍ ( I )

    - NAMO RATNA ‘SIKHINE TATHÀGATÀYA ARHATE 

     SAMYAKSAMÏBUDDHÀYA : Quy mệnh Như Lai Bảo Thi      

     Khí, Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác.

   - TADYATHÀ : Như vậy, liền nói Chú

   - OM : Ba Thân quy mạng

    - RATNE RATNE SURATNE : Bảo, bảo, Diệu Bảo. Đây ba

     loại báu của ba Thừa.

   - RATNA  UDBHAVE : Hiện lên vật báu

   - MAHÀ  RATNA  KIRANI : Báu to lớn tỏa sáng rực rỡ

   - RATNA  SAMBHAVE : Phát sanh ra vật báu    

   - SVÀHAØ :quyết định thành tựu

 

ĐÀ LA NI TÚC MỆNH TRÍ ( II )

     - NAMO BHAGAVATE AKSOBHYÀYA TATHÀGATÀYA ARHATE

      SAMYAKSAMÏBUDDHÀYA : Quy mệnh Như Lai Thế Tôn Bất  

    Động. Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác

   - TADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú

   - OM : Ba Thân quy mạng

   - AKSAYE AKSAYE: Sự cùng tận của Tướng lìa sanh tử

   - AKSAYA ÀVARANA VI’SUDDHANE : Tinh lọc tịnh hóa sự  

     chướng ngại của tướng lìa sanh tử.

   - SVÀHAØ : quyết định thành tựu        


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544