Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 32

 

KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1372 ( Tr.889 )

 

Truyền Pháp Đại   Thi Hộ dịch Phạn ra Hán Văn.

      Huyền Thanh dịch Hán ra Việt văn

 

         Như vậy tôi nghe: Một thời Bồ Tát Đại Tuệ trụ trên đỉnh núi Tu Di, bấy giờ các hàng Thiên Tử đi đến chỗ Bồ Tát ngự, cung kính vây quanh lắng nghe Pháp.

         Thời vị Bồ Tát tên Đồng Tử Tướng chắp tay cung kính bạch với Bồ Tát Đại Tuệ: "Nguyện xin Ngài chúng tôi nói về Tăng Tuệ Đà La Ni, giúp cho hết thảy chúng sanh kém trí, độn căn, ngu muội được nghe để tăng thêm Trí Tuệ của mình".

         Khi ấy, Bồ Tát Đại Tuệ liền nói Đà La Ni rằng:

         - Đát nễ-dã tha: Án, bế tổ bế tổ Bát-la nghê-dã, phộc lị-đà nễ, nhạ la nhạ la, di đà-phộc lị-đa nễ, địa địa , một lệ phộc lị-đà nễ, sa-phộc hạ.

Khi Đại Tuệ nói Đà La Ni này xong, liền bảo Đồng Tử Tướng rằng: "Nếu các chúng sanh Trí Tuệ kém cỏi, căn tánh ám độn, hay bị lãng quên, nếu phát tâm chí thành, đối với Đà La Ni này thọ trì, đọc tụng, cúng dường, thì người này mau được Trí Tuệ rộng lớn , ghi nhớ ràng chẳng quên.

         Nếu người đem Đà La Ni này tụng 7 biến hoặc 14 biến, gia trì vào nước ba lần, rồi uống vào giờ Mão. Ngày ngày đều uống như vậy, cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng thì tự nhiên một ngày nhớ được một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng thường uống nước cũng thể một ngày nhớ được năm trăm bài Kệ. Trí Tuệ tăng dần, căn tánh lanh lợi sáng suốt ".

         Bấy giờ Bồ Tát Đồng Tử Tướng các Trời Người đều tin nhận phụng hành.

             

KINH TĂNG TUỆ ĐÀ LA NI

               Phục hồi chú thích Phạn Văn

 

         TADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú

         OM : Ba Thân quy mạng

         PICU  PICU : Tác dụng ảnh hưởng làm cho ích

         PRAKIYA  VARDHANI : Tăng trưởng của cải hành

         JALA  JALA : Dòng nước của Thánh Đạo

         AMITA  VARDHANI: Tăng trưởng lượng

         DHIRI  DHIRI : Gìn giữ cầm nắm

         BUDHI  VARDHANI : Tăng trưởng Tuệ Giác

           SVÀHÀ :Quyết định thành tựu

 

Ngày 01/01/1998


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544