Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 28

 

PHÁP CÔNG ĐỨC THIÊN

( Một Quyển )

 

Mật Tạng Bộ 1 - ( Tr.874 - Tr.877 )

( Trích trong " Phật Thuyết Đà-la-ni Tạp Tập Kinh " Quyển 10 )

 

Đời Đường, Nước Trung Thiên Trúc. Chùa Bồ Đề : Các Thầy A Nan Luật Mộc Xoa , Ca Diếp cùng với Pháp Sư  Cù Đa của chùa Kinh Hành  phiên dịch từ Phạn ra Hán và lưu truyền.

Việt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

 

         Lúc bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Thiên bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Người hành Pháp này, con thường cung cấp các món cần dùng như áo quần, ngọa cụ, các đồ ăn uống, thuốc thang .v.v… không có thiếu thốn. Ngày đêm thường vui vẻ suy nghĩ đến thần chú này, phát tâm Bồ đề. Nếu có chúng sinh ở nơi trăm ngàn Đức Phật, trồng các thiện căn, nghe được chú này, nên vì chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, rộng nói kinh điển thâm diệu này khiến không đoạn mất. Nếu có chúng sinh nghe được chú này, trong đời vị lai vô lượng trăm ngàn na do tha kiếp, ở trong cõi Trời Người hưởng thọ khoái lạc, mau đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, các nỗi khổ trong ba đường đều dứt.

         Bạch Thế Tôn! Con ở trong đời quá khứ nơi Đức Như Lai Bảo Hoa Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn Chiếu Minh, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn trồng các căn lành. Do vậy, ngày nay con tùy theo chúng sinh mà ban cho họ các điều khoái lạc hoặc y phục ẩm thực, các đồ dùng trong đời sống như vàng bạc, thất bảo, trân châu, lưu ly, san hô, hổ phách, ngọc ngà không thiếu thốn.

         Nếu có chúng sinh hay tụng thần chú Kim Quang Minh vi diệu, vì con mà cúng dường chư Phật Thế Tôn, ba lần xưng tên con, thiêu hương cúng dường. Cúng dường Phật xong, sau đó dùng hương hoa các món mỹ vị mà cúng con, tán sái khắp nơi, nên biết người đó thu thập được các món tài bảo. Do nhân duyên này, tăng trưởng địa vị, hay khiến chư Thiên hoan hỷ. Chỗ trồng tỉa các loại hoa quả, ngũ cốc … Thọ Thần vui vẻ, xuất sanh vô lượng các vật. Thời con vì thương xót chúng sinh đo ban cho họ các thứ cần dùng.

         Bạch Thế Tôn! Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc có một thành tên là A Ni Mạn Đà, thành này có một vườn tên là Công Đức Hoa Quang, trong vườn này lại có một chỗ rất tối thắng tên là Kim Tràng đầy đủ bảy báu., đây là chỗ con ở. Nếu người muốn được tăng trưởng tài bảo, thì nơi chỗ ở sạch sẽ, tắm rửa, mặc áo trắng, dùng hương xoa thân, vì con chí tâm ba lần xưng danh Phật Bảo Hoa Lưu Ly Thế Tôn, lễ bái cúng dường, đốt hương rải hoa, lại ba lần xưng Kinh Kim Quang Minh, chí thành phát nguyện, lại dùng hương hoa các món ngon ngọt cúng dường, tán sái các chỗ. Đọc tụng Thần chú này và kết Đại Ấn gọi là Công Đức Thiên Đại Thần Ấn Chú : Hai ngón vô danh câu nhau trong lòng bàn tay, hai ngón út đứng thẳng đầu cách nhau một phân, hai ngón giữa đứng thẳng đầu dựa nhau, hai ngón trỏ để trên lưng tiết thứ ba ngón giữa, hai ngón cái đứng thẳng đầu qua lại. Chú rằng:

         - Nam mô thất lị, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, ba lị phú lâu na, giá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lị na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỹ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni.

         ( NAMO  MAHÀ  ‘SRÌYA TADYATHÀ : PARIPÙRNA  CALE, SAMANTA  DAR’SANI, MAHÀ  VIHARA  GATE, SAMANTA  VIDHÀNA  GATE, MAHÀ  KÀRYA  PATI, SUPARIPÙRE, SARVATHÀ  SAMANTA  SUPRATI  PÙRNA, AYANA DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ  MAITRE, UPASAMHÌTE  HE ! TITHU, SAMGRHÌTE, SAMANTA  ARTHA  ANUPALANI )

Chú này cầu tài vật nên không có Tá Ha (  SVÀHÀ ).

     1- Ấn Công Đức Thiên Hoa Thân : Như Ấn trước, hai ngón trỏ đứng thẳng cách nhau 3 phân, hai ngón xoa nhau nhập trong lòng bàn tay, phải đè trái đầu hơi co, hai ngón út đầu vịn nhau, hai ngón cái đầu dựa nhau, mở cổ tay cách nhau 4 tấc.

         - Bà trí hô lô đa, bất lê đến na hô rô đa, ô tra cú hô rô đa, na vô hô rô đa, bất lê đế na hô lô đa, minh xa phó hô lô đa, tá ha.

     2- Ấn Công Đức Thiên Kiết Giới : Hai tay ngón út xoa nhau trong lòng bàn tay, hai ngón trỏ câu xoa bên ngoài phải đè trái, hai ngón giữa đứng thẳng đầu dính nhau, hai ngón vô danh vịn lưng hai ngón giữa tiết trên, hai ngón đầu hướng vào thân, dính đầu, mở cổ tay 3 tấc.

     3- Ấn Công Đức Thiên Thí Trân Bảo : Hai tay ngón giữa ngón vô danh xoa nhau trong lòng bàn tay, hai ngón út hướng ngoài xoa nhau phải đè trái, ngón trỏ phải hơi cong, ngón trỏ trái đứng thẳng, hai ngón cái co vào lòng bàn tay, chắp cổ tay lại, tụng Đại Thần Chú.

     4- Ấn Công Đức Thiên Thí Nhất Thế Quỷ Thần Chủng Chủng Ẩm Thực : Hai tay hai ngón giữa, vô danh xoa nhau trong lòng bàn tay, hai ngón út hướng ngoài xoa nhau phải đè trái, hai ngón trỏ đứng thẳng hướng lên trên cách nhau 2 tấc, hai ngón cái co trong lòng bàn tay, chắp cổ tay lại, tụng Đại Thần Chú.

     5- Ấn Công Đức Thiên Hoa Tọa : Tay phải ngón giữa, ngón út, vô danh hướng lên đứng thẳng, ngón út đầu cách ngón vô danh 1 phân rưỡi, ngón cái co trong lòng bàn tay, tay trái nắm tay phải năm ngón, ngón cái trái đè lên ngón cái phải, chắp cổ tay lại. Không có Chú.

     6- Ấn Công Đức Thiên Hạ Thực : Tay phải ngón giữa, ngón vô danh, út ngửa ra đứng thẳng, ngón cái vịn tiết trên ngón trỏ ở một bên, tay trái ngón giữa vô danh út nắm lại, ngón trỏ hơi cong hướng lên, ngón cái vịn bên tiết ngón giữa, hai tay đều ngửa,chắp cổ tay lại, hai bàn tay mở ra, tụng Đại Chú.

     7- Ấn Công Đức Thiên Linh Liệu Bịnh Gia Náo : Tay phải ngón cái co trong lòng bàn tay, bốn ngón kia nắm lại thành quyền đầu hướng lên, dùng tay trái nắm cổ tay phải, ngón cái để trên lưng cổ tay. Nếu mỗi ngày kết Ấn, rải hoa cúng dường, tài bảo tự đến.

     8- Ấn Công Đức Thiên Tâm : Hai tay ngón vô danh út xoa ngược trong lòng bàn tay, thẳng hai ngón giữa đầu dựa nhau, đầu hai ngón trỏ vịn lưng tiết trên hai ngón giữa, hai ngón cái đứng thẳng.

     9- Ấn Công Đức Thiên Cúng Dường : Hai tay ngón út xoa nhau trong lòng bàn tay, phải đè trái, co hai ngón vô danh nắm hai ngón út, đầu ngón hướng vào thân; hai ngón giữa đứng hơi cong đầu cách nhau 1 phân, hai ngón trỏ đứng thẳng đầu ngón cách 4 tấc, ngón cái đứng thẳng vịn ngón vô danh trên lưng tiết giữa.

     10- Ấn Công Đức Thiên Hoan Hỷ : Như Hoa Thân Ấn (số 1), chỉ khác hai ngón trỏ nơi lưng hai ngón giữa áp móng để cổ tay trước.

         - Chi bất đế lệ na, a chi bất đế lệ na, di kỳ đế lệ na, ô tất đế lệ na, nhã phó đa đế lệ na, khu tố đế lệ na, tá ha.

         Nếu có quan sự, nên kết Ấn chú này.

     11- Ấn Công Đức Thiên Linh Chú Sư Gia Náo :

         Mỗi ngày kết Ấn này, rải hoa cúng dường, tài bảo tự đến.

     12- Ấn Công Đức Thiên Tâm : Như Hoan Hỷ Ấn (số 10), hai ngón trỏ để nơi móng ngón cái, hai ngón giữa đứng thẳng hơi cong, đầu dựa nhau. Chú viết :

         - Na kỳ phú rô ưu đa ra phú lô long nhã hô sa, phú lầu ưu bệ xoa lô, a ra kỳ phú lô, tỳ lợi đế na phú rô, thù tri phú rô tá ha.

         Đây là Hoán Đảnh Chương Cú quyết định an lành rõ ràng không sai khác. Nếu các chúng sinh thọ trì đọc tụng thông lợi 7 ngày 7 đêm, thọ tám Giới, thanh tịnh thân tâm, đốt hương tán hoa cúng dường mười phương chư Phật, nên vì chúng sinh hồi hướng nơi Đạo Vô Thượng Bồ Đề, cần phát thệ nguyện như vậy khiến các chỗ cầu mong đều được cát tường. Nơi chỗ ở, phòng thất, tịnh xá quét dọn sạch sẽ, hoặc nơi a luyện nhã, dùng bùn hương nê xoa tô địa, đốt hương rải hoa, bày tòa sạch sẽ tốt đẹp, dùng các thứ hoa hương rải khắp đất tiếp đãi Ta. Thời trong khoảng một niệm, Ta liền vào nhà kia, tức ngồi nơi Tòa, ngay liền khi ấy khiến trong nhà kia hoặc thôn xóm, hoặc Tăng phòng hoặc đường xá, hoặc vàng hoặc bạc hoặc trân bảo, hoặc trâu dê hoặc lúa thóc, tất cả chỗ cần dùng thảy đều đầu đủ, không có thiếu thốn. Nếu hay làm tất cả các điều lành, cao cả đem hồi hướng cho Ta, Ta thường ở bên người đó tùy nơi xứ mà hộ niệm, tùy tâm sở cầu khiến thành tựu. Cần nên chí tâm lễ các Đức Thế Tôn như là Như Lai Bảo Thắng, Như Lai Vô Cấu Xí Bảo Quang Minh Vương Tướng, Như Lai Kim Diễm Quang Minh, Như Lai Kim Bách Quang Minh Chiếu Tạng, Như Lai Kim Sơn Bảo Cái, Như Lai Kim Hoa Diễm Quang Tướng, Như Lai Đại Cự, Như Lai Bảo Tướng. Lại nữa, đảnh lễ các vị Bồ Tát như : Bồ Tát Tín Tướng, Bồ Tát Kim Quang Minh, Bồ Tát Kim Tạng, Bồ Tát Thường Bi, Bồ Tát Phát Thượng, Bồ Tát . Lại đảnh lễ Đông Phương, Như Lai A Súc. Nam Phương, Như Lai Bảo Tướng. Tây Phương, Như Lai Vô Lượng Thọ. Bắc Phương, Như Lai Vi Diệu Thanh .

TƯỢNG PHÁP CÔNG ĐỨC THIÊN

 

         Dùng người đồng nữ 15 tuổi, dệt một bức lụa 1 trượng 4 thước. Dùng Đại Thần Chú Công Đức Thiên chú Ngưu huỳnh 1.008 biến, đem rải trên mặt tấm lụa. Tháng bạch nguyệt, ngày mồng 8 cho đến ngày 14, dùng bùn đất sạch sẽ làm 1 Thủy đàn 4 tầm. Lấy 1 tượng Phật Thích Ca để ở giữa, cúng dường các thứ hương hoa, ẩm thực, đốt năm ngọn đèn, kêu 1 họa sĩ thật giỏi thọ tám Giới, tắm rửa thanh tịnh, lại cùng họa sư tác Ấn Hộ thân. Họa sư phải thật cố gắng họa vẽ, tùy theo chỗ cần, Chú sư không được trái ý: Tượng thân dài 1 khuỷu tay, 1 thước 3 tấc 5 phân. Ngoài ra, tòa ngồi cần cao lớn đẹp đẽ, dùng Huân Giáng hương, Trầm hương, Bạch đàn hương, phủ trấp hòa keo màu, không được dùng keo da. Dùng Công Đức Thiên Hoa Thân Chú, chú màu sắc, lấy 5 bồn nước để ở trung tâm Đàn và 4 góc trước cửa. Đàn làm 21 người trai, nếu không thì 7 người hoặc 3 người cũng được. Tượng thân hình đoanh chính màu hồng bạch, có hai tay vẽ các anh lạc, trân bảo, vòng xuyến, mặc Thiên y, đội mão báu. Tay trái bưng Như Ý Bảo Châu, tay phải Thí Vô Úy, đương ngồi trên tòa. Bên trái vẽ Phạm Ma Thiên, tay cầm gươm báu, bên phải vẽ Đế Thích như rải hoa cúng dường Thiên nữ. Phía sau vẽ núi thất bảo, trên đầu họa mây 5 màu, trên mây có voi trắng 6 ngà, nơi mũi voi quấn bình mã não. Trong bình xuất ra các thứ bảo vật tung rải ở trên Công Đức Thiên. Sau lưng vẽ rừng hoa trăm báu, trên đầu vẽ 1 bảo cái 1 cánh, trên bảo cái vẽ các chư Thiên ca hát, rải hoa cúng dường; dưới chân tượng bên phải, vẽ Chú Sư mặc áo trắng, tay bưng lư hương quỳ gối ngồi trên tấm vải lụa trắng ,cúng dường.

         Lại có 1 Pháp, dùng cây Kiếp Tân (cây mới đốn) tác Thiên Nữ hình dài 1 tấc. Chú Sư tháng Giêng, ngày mùng một, tắm rửa sạch sẽ, ở trước Tượng cúng dường các thứ đầy đủ, ngày ngày thường cúng dâng các món ngon lành cho đến ngày Rằm thì tất cả sở cầu đều xứng ý. Nếu muốn tác Đàn, ở trung tâm thiêu A Bà Mộc Lợi Gia Thảo (Ngưu Tất). Muốn tác Pháp, tháng Giêng, tháng 3, tháng 7, trong các tháng này, nhập Đàn được Thiên Nữ hoan hỷ. Các tháng khác không được.

         Nếu muốn hàng phục Đại Lực Quỷ, trước thiêu A Rị Sắc Ca Tử ( Mộc Hoạn Tử ) có Pháp chú là Quân Xả Rô (Huân Giáng Hương), Na Câu Đà cây lá các thứ hương hoa, dùng bơ bò vàng làm đèn. Y như vậy, lấy các thứ hoa quả, tụng chú 108 biến, mỗi biến bỏ vào lửa 1 cái, ngày 3 thời, 15 ngày là xong. Tất cả tài bảo, y phục, ngũ cốc … đều không thiếu thốn.

         Lại có Pháp, nếu các bịnh trên thân người. Hướng nơi người bịnh nằm, mỗi đêm thiêu Ma Na Thỉ La ( Hùng hoàng ) và Bạch Giới Tử, quỷ nghe mùi thuốc tức bỏ chạy.

         Lại có Pháp dùng lông dê đen, làm dây gút 21 gút để nơi có bịnh tức trừ diệt.

         Lại có Pháp lấy Cu rô dả na ( Ngưu hoàng ), Tu mạn hoa ( Xứng ý hoa ) nghiền nhỏ chú 108 biến, bôi nơi trán, tất cả chướng nạn tiêu trừ.

         Lại có Pháp lấy lá Đinh hương, Long não giã nhỏ chú 1.008 biến, bôi nơi tim, lại lấy một  ít để cột trong tấm lụa, để nơi đầu, tất cả chúng sinh thấy đều vui vẻ, thương kính.

         Lại muốn khiến oan gia bịnh, thường ở trước Tượng Công Đức Thiên lập 1 Thủy đàn 1 thước. Bên cửa Đàn đốt Khư đà ra ( Tử đàn ) xương tay ngừơi chết, hạt cải trời, Ha lê lặc đốt ra tro hòa nhũ trấp, vẽ hình tượng oan gia, Chú Sư tụng chú. Tay phải cầm đao, tay trái nắm lại, sân tâm tụng chú 108 biến, lấy chân trái đạp lên tim hình nhân 21 lần, chú thêm Hồng Phạt .

         Lại Pháp, Chú Sư muốn được tất cả chúng sinh lại cúng dường, thường ở trước Tượng lập 1 Thủy đàn 2 thước, hướng Tây để 1 cái lò lửa 1 thước, Chú Sư ngồi ở cửa Nam, tay phải cầm 108 hạt muối chú mỗi hạt mỗi biến, bỏ vào lò lửa, như vậy 15 ngày, ngày 3 thời, mỗi thời 1.008 biến, lại thiêu Tô mật, Bạch tùng, Trầm thủy, Tô hợp hương … trăm thứ ẩm thực, tự lại cúng dường Chú Sư không thiếu thốn.

         Lại Pháp nữa, nếu muốn thấy Công Đức Thiên, nên đến bên ao sen lớn, tay phải bưng lư hương xuống dưới ao, tay bứt 1 hoa chú 1 biến bỏ xuống nước như vậy mãn 1 vạn biến, Công Đức Thiên tức ngồi tòa 7 báu ở dưới nước xuất hiện, hành giả dùng một bình bằng bạc bỏ đầy Long não, Hương thủy, rải nơi Công Đức Thiên. Công Đức Thiên tức nói rằng: “Người muốn Ta làm việc gì?”. Hành giả tức đáp: “Công Đức Thiên Thần giảm thiểu thí ngã”. Nói xong Công Đức Thiên tức đi, từ đó về sau hành giả đi đến đâu cũng có tài bảo, cần gì đều được, thảy đều tùy tâm không có thiếu thốn.

         Lại Pháp nữa, lấy Câu kỷ 1 tấc, 108 cái, nhất biến nhất thiêu, ngày ba thời, một thời 108 biến, mãn 108 ngày, hành giả tức được Tam đạt trí.

         Lại có Pháp, nếu ở trong chùa hoặc trong thất, chỗ có Xá Lợi trang nghiêm đạo tràng, tượng Công Đức Thiên mặt xây về hướng Đông, lấy Tử đàn khổ luyện, hai thứ này dùng bơ mật bôi lên, bôi một cây chú một biến bỏ vào lửa thiêu cho hết 108 biến, ngày ba thời, qua 21 ngày hành giả được 500 tiền vàng.

         Lại lấy Ưu Bát La hoa, nếu không có hoa này, lấy hoa sen xanh mới ra, Xá lợi bà ni, Bố sa đa bà ni ma đà na hương, Ma lô già hương, làm viên bằng trái táo bỏ trong kim ngân hợp tử. Như Pháp trước, ngày đêm tụng chú không ngừng, cho đến khi thuốc tự nhiên động đậy, tức đem ngậm trong miệng, nói gì mọi người vui vẻ ưa nghe, ngày đi 3.000 dặm.

         Lại muốn Công Đức Thiên hoan hỷ, lấy Na già chỉ bát ( Long hoa ), Tu úy đa, Ma già la ni, ba vật làm bột bằng nước sương tuyết, viên bằng trái táo, dùng Kim hợp tử bao lại. Mỗi ngày trước tượng thiêu 1 hoàn, tất cả chướng nạn tự nhiên tán diệt.

         Lại Pháp, lất Xá ly sa 1 thiên lớn bằng ngón tay cái, dùng nhựa cây Sa la bôi lên, Chú Sư ở trước Thiên Tượng cầm cây đó tụng chú, mãn 108 ngày, Thiên Nữ hoan hỷ, chỗ có bịnh hoạn, chú lên cây, đụng vào tức tiêu.

         Lại có Pháp, lấy lúa nếp đậu xanh chú bỏ vào lửa, mãn 1.000 biến ngày ba thời, mãn 49 ngày, trong nhà các loại ngũ cốc tự nhiên đầy đủ.

         Lại muốn trừ trong nhà tất cả tai họa, lấy nhành Già la mộc, nếu không có lấy nhánh Thạch lựu, dùng bơ mật bôi nhất biến nhất thiêu, mãn 1.008 biến, tất cả tai họa tự nhiên tiêu trừ.

         Lại muốn trừ tất cả tai chướng trong nhà, mỗi tháng ngày mùng 8, Rằm, lấy than, tro hai vật hòa bơ chú 108 biến rải 4 phương, đứng ở giữa nhà tụng Chú 1.008 biến, tất cả ác quỷ thảy đều bỏ đi.

         Chú Sư muốn được Thiên Nữ hoan hỷ, trước Tượng lập 1 Thủy đàn 4 thước. Trung tâm Đàn đào một cái hầm sâu 7 tấc, vẽ hoa sen 12 cánh, trong đốt Tử đàn mộc, Tang mộc dài 1 tấc, ngày 3 thời các thứ cúng dường, thiêu bơ, mật, lúa gạo … tụng Đại Chú mãn 10 vạn biến. Thiên Nữ tức hoan hỷ ban cho đại nghiệm. Tụng chú này không được hành dục, tụng chú này được vô bố úy, A Tu La quỷ thần, Long thần … không có nhiễu hại.

         Khi nói chú này xong, A Nan cùng các Tỳ Kheo trước Phật làm lễ mà lui.

 


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544