Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 25

 

KINH TẬP ĐÀ LA NI CỬU PHẨM VÃNG SINH

A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA

 

Mật Tạng Bộ 2  No.933 ( Tr.79 - Tr.80 )

 

Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

                  Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Bấy giờ Đức Như Lai Tỳ Giá Na ngự tại tịnh Đại Tam Địa Môn cùng với chúng Tỳ Kheo gồm 89000 người đến dự, đều bậc Đại A La Hán đầy đủ Tuệ Thiện, đã làm xong việc cần làm. Tên các vị đó : Thần Lực Trí Biện Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thần Thông Tự Tại, Bồ Tát Tĩnh Quang Cấu Đà La Ni, Bồ Tát Đại Lực Phổ Văn (Nghe rộng khắp ), Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Lực, Bồ Tát Lượng Quang, Bồ Tát Tuệ Thiện Tuệ Phổ Quang Vương. Các vị Đại Bồ Tát chúng Thanh Văn như vậy đi đến chỗ Phật ngự, bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Cõi Lượng Thọ Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức cảnh giới của chư Phật, nơi ngụ của Như Lai. Chư Phật ba đời đều y theo đó thành Chánh Giác, đầy đủ ba Minh, tăng trưởng Phước Tuệ. Cảnh giới của Chín Phẩm ấy :

* Thượng Phẩm Thượng Sanh Chân Sắc Địa.

* Thượng Phẩm Trung Sanh Cấu Địa.

* Thượng Phẩm Hạ Sanh Ly Cấu Địa.

      * Trung Phẩm Thượng Sanh Thiện Giác Địa.

      * Trung Phẩm Trung Sanh Minh Lực Địa.

      * Trung Phẩm Hạ Sanh Lậu Địa.

             * Hạ Phẩm Thượng Sanh Chân Giác Địa.

             * Hạ Phẩm Trung Sanh  Hiền Giác Địa.

             * Hạ Phẩm Hạ Sanh Lạc Môn Địa.

         Đây gọi Cảnh Chân Như  của Cửu Phẩm Tịnh Thức. Nội tọa (chỗ ngồi bên trong ) đó có12 Đại Man Đà La Chân Tượng  (Hình tượng chân thật ) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng đó :

         1 - Nhất Thiết Tam Đạt, Phật Lượng Quang

         2 - Biến Giác Tam Minh, Phật Biên Quang

         3 - Chí Đạo Tam Minh, Phật Ngại Quang

         4 - Lục Chân Trí Quang Minh, Phật Đối Quang

         5 - Sắc Thiện Tam Minh, Phật Diễm Vương Quang

         6 - Nhất Thiết Tam Minh, Phật Thanh Tịnh Quang

         7 - Phổ Môn Tam Minh, Phật Hoan Hỷ Quang

         8 - Nhập Tuệ Tam Minh, Phật Trí Tuệ Quang

         9 - Quang Sắc Tam Minh, Phật Bất Đoạn Quang

        10 - Minh Đạt Tam Minh, Phật Nan Quang

        11 - Ngũ Đức Tam Minh, Phật Xứng Quang

        12 - Trí Lực Tam Minh, Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang.

         Chư Phật Như Lai như vậy Chân Sắc Cụ Túc (Đầy đủ sắc tướng chân thật), nơi y cứ của tướng Bi của tất cả Như Lai ba đời.

         Nếu chúng sinh muốn sinh về Cửu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, thì nên tôn kính, niệm tưởng về 12 Viên Diệu ấy. Ngày đêm ba thời, xưng niệm Củu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, tán thán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa của Tam Giới, quyết định sanh Chân Như, xa lìa Hữu Lậu, nhập hẳn vào Lậu.

         Nếu người muốn vào cảnh Tam Ma Địa nầy, dắt được đầy đủ: Phật Tuệ, Tâm Tịch Tĩnh, Thân Thanh Tịnh thì nên quán niệm Chân Ngôn Đại Tam Ma Gia Thật Tướng. Chú :

        - Án, A mật lật đế tế già lam, hồng.

         ( OM- AMRTA TEJE  HARA -  HÙM ).

          Này Thiện Nam Tử ! Chân Ngôn Phạm Chú nầy vị trí thuộc Trí cứu cánh của tất cả chư Phật Như Lai ba đời mười phương, căn bản của 12 Không Nguyện.

         Nếu đệ tử Ta muốn làm lợi lạc cho ba cõi, lợi ích cho Trời Người thì nên viết chép Kinh này. Người thọ trì, đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, Trí Tuệ biện tài ngại, được tăng Thọ Mạng Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, vạn bệnh tiêu trừ, tăng trưởng lòng Từ Bi, không không đầy đủ Sắc Thiện. Huống chí tâm viết chép, đọc tụng sẽ độ giúp cho ba đời không còn sanh tử trong nhà lửa Tam giới. Công năng tụng niệm làm cho Hành giả vãng sanh về Tịnh Thổ Cửu Phẩm của Giới Hội Cực Lạc.

         Bấy giờ, Đại Chúng nghe được lời Đức Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

             Ghi Chú về :   

                       Tâm chú Cửu Tự của Phật A Di Đà

 

- OM          : Thân, Khẩu, Ý

- AMRTA  : Cam Lộ  bất tử

- TEJE        : Uy Quang

- HARA     : Thâu nhiếp

- HÙM       : Ta thành tựu

         Toàn câu Chú thể diễn dịch :

         ( Thân, Khẩu, Ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ bất tử thành tựu).

                                   

                                 Ngày12 /07/ 1997


 


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544