Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


...... ... .

 

 

 

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
(Kinh Vạn Phật)
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

 

MỤC LỤC
 

 

LỜI NÓI ÐẦU

Kính thưa chư vị Tôn Ðức,

Kính thưa các Ðạo hữu xa gần,

Từ gần mười năm nay, hàng ngày vào buổi chiều, vợ chồng tôi đi chùa tụng kinh Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì, mỗi ngày một phẩm, hết quyển lại bắt đầu lại từ đầu....

Cho đến khi có cơ duyên đưa đến, có người tặng cho chùa một số kinh Vạn Phật (mới xuất bản tháng 9/ 2000 ở VN.) và do sự khuyến khích của Thầy trụ trì, mỗi chiều sau thời kinh Pháp Hoa, chúng tôi lạy Phật và niệm hồng danh sám hối theo kinh Phật Thuyết Phật Danh (Kinh Vạn Phật). Mỗi ngày niệm danh hiệu 100 vị Phật và lạy 100 lạy.

Khi lạy và niệm đến phần cuối của quyển thứ bảy, tức là đã lạy và niệm được 6800 vị Phật, tự nhiên một nỗi cảm xúc rất mạnh chợt dâng lên trong lòng khi tôi nghĩ về tình thương của Ðức Phật Thích Ca đối với chúng sanh, làm cho nước mắt tôi đã trào ra và ngay khi đó tôi nguyện: Tôi sẽ đánh máy lại toàn bộ quyển kinh Vạn Phật (Tức là kinh Phật Thuyết Phật Danh) để phổ biến trên các Web site Phật Giáo để cống hiến cho chư vị Phật tử nào chưa có duyên để biết về kinh này.

Mục đích của chúng tôi là để cho chúng ta cùng thấy rằng đạo Phật và Ðức Phật của chúng ta quá cao siêu: Chẳng những Ðức Phật nói cho chúng ta biết trong không gian vô tận này có không biết bao nhiêu là thế giới mà Ðức Phật còn biết và chỉ rõ cho chúng ta tên từng thế giới và ở thế giới nào có những vị Phật nào... Chẳng những vậy mà Ðức Phật còn cho chúng ta biết Phật nào ở thế giới nào có cha tên gì, mẹ tên gì, vợ tên gì, con tên gì ngay cả đệ tử của Phật đó là những ai tên là gì...v...v.... Trong khi khoa học hiện tại còn chưa tìm thấy một thế giới nào khác ngoài thế giới của chúng ta...

Vẫn biết rằng mình tuổi đã cao, đánh máy lại không giỏi, phải một thời gian dài mới đánh máy xong danh hiệu của mười một ngàn một trăm (11,100) vị Phật nhưng tôi tự hứa là phải làm cho được... Và mong rằng việc làm của tôi sẽ mang lại một chút lợi lạc nào đó cho hàng Phật tử hữu duyên.... Và việc làm này, nếu có một chút công đức nào đó thì tôi xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình để có đủ thuận duyên quy hướng về Phật Ðạo.

Sau đây tôi sẽ chép lại nguyên văn quyển kinh Vạn Phật của dịch giả là Thầy Thích Thiện Chơn, Giáo Hội phật Giáo Việt Nam, do nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản năm 2000.

Tôi cũng xin được ghi chú ở đây là tôi chỉ làm công việc chép lại nguyên văn. Những đoạn nào hay chữ nào có dấu (*) , đó là do tôi làm dấu để nói rõ là đoạn đó hay chữ đó đã được tôi kiểm lại, tức là không sai với nguyên văn.

Nay Kính,
Úc Châu, Mùa Vu Lan 2001
Minh Liên

 

 

LỜI TỰA

Nhân mùa kiết Ðông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được Ðại Ðức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài gòn đem bộ kinh Phật thuyết Phật danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho Tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ đọc tụng. Chúng tôi toàn thể Tăng chúng kiết Ðông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long (Long An) trụ trì rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự quảng đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Năm Kỷ Dậu (1969 - PL. 2512)
Sa Môn
Thích Thiện Chơn
Cẩn chí

 

KINH LỄ PHẬT DANH

Ðầu Quyển Sự Nghi

 

Minh, Ðiền Nam, Sa Môn Minh Tâm tập. Muốn cầu Thánh quả, trước sám hối tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục tù sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma Vương có thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần, chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát na lầm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng danh chư Phật này, gọi là tờ đại xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm. Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy qui mạng như thế, há chẳng khẩn đáo đầu thành.

(Cú kinh văn này mười môn phân nghĩa hiệp ám nghi.

Thiên Thai khoa kể mười môn, không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, sám ấy ra từ ý Tổ, nay hãy cứ sự xuất kinh, trần ý Phật Tổ, làm sám nghi này, mong chư hiền so ý rõ lý, thoảng nếu hiệp thánh tâm, xin xưng dương mà truyền bố.)

I. SẠCH BA NGHIỆP

Kinh nói:: "Nếu Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni v...v... có phạm tội trong căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, chẳng ăn huân tân v..v.."

II. NGHIÊM ÐẠO TRÀNG

Hãy nơi chỗ sạch, sửa sang trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, bùn thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa, nhất tâm qui mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, như thế chí tâm, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác trừ diệt, trừ chẳng chí tâm. Thiên Thai sắp nghiêm đàn ở trước, đây thuận văn kinh, nên "sạch ba nghiệp ở trước".

III. LẬP HOẰNG THỆ

(Tức là phát tâm bồ đề)

Lấy nguyện đại trừ bi, cứu khổ chúng sanh, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm ngẫm nghĩ Như Lai xưa làm khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các khổ não, chẳng sinh nhàm mỏi, vì cầu Vô Thượng Bồ Ðề mà nơi tất cả chúng sinh, tự sinh tâm thấp như tâm tôi ở... v...v...

IV. TU CÚNG DƯỜNG

Một sắc một hương nhờ sức Phổ Hiền vận làm cúng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dường Tam bảo, tưởng thân tâm mình khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, lấy các cúng dường, lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ cúng dường. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiểu đàn niệm hương, kỉnh bày cúng dường xưng niệm:

Nam Mô Ðại Hạnh phổ Hiền Bồ Tát  (ba lần)

Chúng cầm hương hoa, trải cụ dựa đứng, hãy nghĩ tất cả Tam Bảo và chúng sanh pháp giới với thân tâm ta không hai không khác, chư phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta vì chúng sanh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam Bảo. Nghĩ như vậy rồi hãy xướng rằng:

Tất cả cung kính nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo

(một lạy rồi đốt hương rải hoa, người chủ sám xướng rằng):

Chư chúng đẳng này, đều đều hồ quì, nghiêm cầm hương hoa như pháp cúng dường.

(Chúng xướng):

Nguyện mây hương hoa này,
Khắp đầy mười phương cõi,
Mỗi mỗi cõi chư Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Khẳm đủ đạo Bồ Tát,(*)
Thành tựu hương Như lai.

(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):

Hương hoa tôi đây khắp mười phương,
Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm,
Âm nhạc, hương báu của các trời.
Ðồ ngon, áo báu của các trời.
Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.
Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.
Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.
Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.
Khắp đến mười phương trước Tam Bảo.
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.
Ðều có thân tôi tu cúng dường.
Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.
Kia kia không tạp không ngăn cản.
Tột chốn vị lai làm Phật sự.
Khắp xông pháp giới các chúng sanh.
Ðược xông đều phát tâm Bồ đề
Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.

Tưởng rồi xướng rằng:

Cúng dường rồi tất cả cung kính.

V. THỈNH TAM BẢO

Muốn cầu phước sám tội, phải nơi ngày đầu sắm cúng, tỏ thỉnh Tam Bảo công đức, nhóm cả nơi đạo tràng, rồi sau đảnh lễ.

Y kinh góp ra bài thỉnh Phật dón lược. Ðều cầm lư hương, theo vị tỏ thỉnh, tưởng mỗi mỗi tượng dắt các quyến thuộc, mây nhóm đạo tràng an ngồi nhiếp thọ. Hồ quì tán (khen) rằng:

Pháp thân chư Phật, vốn không đi cũng không lại, vì độ chúng sinh, bày có diệt cũng có sinh. Tròn sáng bốn trí, lên cao từng trời đệ nhất nghĩa ; đầy đủ muôn đức, bóng rải nơi biển cõi mười phương.

Làm đại thí chủ, sánh bảo châu kia tùy ý ; làm đại y vương, so cây thuốc vườn thiện kiến.

Có thỉnh ắt ứng, như hang trống đáp tiếng vang ; đồng ích quần sinh, tựa sáng xuân mà rải bóng.

Bọn ta chúng sinh, đắm chìm năm trược thường đeo tám khổ, chưa thấy cái thân tướng tốt, nay nghe danh hiệu công đức, kính nghiêm khiết đàn tràng này sám bày hương cúng, xa hư không chiêm ngưỡng, đảnh lễ xưng danh, nguyện chư Thế Tôn lãnh các quyến thuộc mà lai lâm, giáng oai quang mà cứu thế. Bồ Tát, Thinh Văn, Thiên Long vệ pháp, Thần vương hiển mật, chơn tể vô biên, kỳ tỏ thỉnh để lai sâm, mong sở cầu đều ban tứ.

Chúng con nhất tâm, qui mạng phụng thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật A Súc phương Ðông, tột cõi phương Ðông vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tổ Mãn phương Nam, tột cõi phương Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thọ phương Tây, tột cõi phương Tây vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Nan Thắng phương Bắc, tột cõi phương Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Trị Ðịa phương Ðông Nam, tột phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Na La Diên phương Tây Nam, Tột phương Tây Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Nguyệt Quang Diện phương Tây Bắc, tột phương Tây Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tịch Chư Căn phương Ðông Bắc, tột phương Ðông Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Thật Hành phương dưới, tột cõi phương dưới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thắng phương trên, tột cõi phương trên, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, tột đời quá khứ, hoặc một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết Bàn, mới vào Niết Bàn, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, hoặc đồng tên, hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân, chưa chuyển pháp luân, như thế..v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng chốn vị lai, hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, Phật ba mươi hai tướng, tám mươi món tốt, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ, chư Phật, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười sức, vô úy, chư Phật, đại bi ba niệm, mười tám chẳng cọng, thần thông đạo lực, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) (*) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi, trưởng tử của Phật trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, diệu hai giác, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường nhất thừa, dẫn tiếp quần sinh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế...v...v... vô lượng vô biên Thiên Long vệ pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi   cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất..v..v.. vô lượng vô biên Tăng đại Thinh Văn. Duy nguyện nương sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Duy nguyện chư Phật Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên Long vệ pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi, vận tâm đại bi, chung thò cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, mừng theo thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sinh những phước huệ chưa sinh, sạch những lỗi lầm chưa sạch, xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, ngậm linh ôm thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trải kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng xả quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) nguyện tứ gia bị.

Trên đây kỳ nguyện nơi ngày đầu tiên. Sau đây tùy mỗi ngày, sau khi tu cúng dường xong, tỏ xuống ý nguyện, ý ở nơi cầu xin trước Phật, thành tựu các đức.

VI. TRẦN ÐẠI NGUYỆN

Ðệ tử (tên.....) v...v..., nay ở trong di pháp của Thích Ca Như Lai, đặng nghe hồng danh công đức mười phương chư Phật, cẩn đây kính tu cúng mọn, với tỏ đảnh lể, nguyện chư Như Lai mắt Phật xem xét, tâm bi nhiếp thọ, đều khiến chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn. Chư Phật Thế Tôn bao nhiêu tất cả công đức thân tâm, y chánh trang nghiêm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nguyện trong chiêm bao và khi mạng chung, thấy mười phương Phật, sinh cõi Phật Tịnh, đặng tổng trì mầu, các lành tranh nhóm, hạnh nguyện Phổ Hiền, mau đặng tròn đầy, của pháp hai thí, phước huệ hai nghiêm, tột chốn vị lai, trang nghiêm pháp giới, nguyện chẳng thôi dứt. Duy nguyện chư Phật thầm xong gia hộ.

VII. KHEN CÔNG ÐỨC

Trời người thấy Phật, ắt trước khen đức rồi sau làm lễ.

Nay cứ lấy kệ thường khen Phật, sấp trước các kinh, gọi là "biết đức khá về" ân cần đảnh lể.

VIII. XƯNG DANH ÐẢNH LỄ

 (Trong mỗi một lễ tưởng rằng):

Hay lạy chỗ lạy tánh rỗng vắng.
Cảm ứng xáp đường khó nghĩ bàn.(*)
Ðạo tràng tôi đây như ngọc vua.
Mười phương chư Phật hiện bóng trong.
Thân tôi bóng hiện trước chư Phật.
Ðầu mặt tiếp chân qui mạng lễ.

IX. SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Cái ý lễ Phật, là chuyên cần phước sám tội, giờ ngắn chẳng kịp sáu thời sám nguyện, chỉ mặt trời tối sám hối phát nguyện. Mỗi khi lễ Phật xong, tâm tưởng rằng:

Con và chúng sinh, vô thỉ thường bị ba nghiệp sáu căn tội nặng ngăn chướng, chẳng thấy chư Phật, chẳng biết nẻo ra, chỉ thuận sinh tử, chẳng biết lý mầu. Con nay tuy biết, con cùng chúng sinh đồng bị tất cả tội nặng ngăn chướng, nay đối trước Phổ Hiền và mười phương Phật, khắp vì chúng sinh, qui mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Khắp vì bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sinh, đều nguyện dứt trừ ba chướng, qui mạng sám hối.

 (Xướng rồi năm vóc gieo đất, tâm lại tưởng rằng):

Con và chúng sanh, vô thỉ đến nay, do ái kiến mà trong kể ngã nhơn, ngoài thêm bạn dữ, chẳng mừng theo một chút việc lành của người, duy khắp ba nghiệp rộng tạo các tội, việc tuy chẳng nhiều tâm ác khắp bủa, ngày đêm nối nhau, không có hở dứt, che dấu lỗi lầm chẳng muốn người biết, chẳng sợ đường dữ, không hổ không thẹn, bác không nhân quả, nên từ ngày nay sâu tin nhân quả, sanh hổ thẹn nhiều, sanh sợ sệt lớn, phát lồ sám hối, dứt tâm nối nhau, phát tâm Bồ Ðề, dứt dữ tu lành, siêng răn ba nghiệp đổi tội nặng xưa, mừng theo một chút việc lành của phàm thánh, nhớ mười phương Phật có phước huệ lớn, hay cứu vớt con và các chúng sanh, từ hai biển sanh tử, đến bờ ba đức. Từ vô thỉ đến nay, chẳng biết các pháp bổn tánh rỗng vắng tạo nhiều việc dữ, nay biết rỗng vắng, vì cầu Bồ đề, vì độ chúng sanh, rộng tu các việc lành, khắp dứt các dữ, cúi xin chư Phật, từ bi nhiếp thọ.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Chí tâm sám hối: Con từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến chê kinh phương đẳng, tội năm nghịch...v...v..., nguyện đều tiêu diệt, lấy nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đầy đủ hạnh Ba la mật, nguyện hồi hướng Vô thượng Bồ đề, nguyện đầy đủ các Ba la mật tất cả Bồ Tát. Từ ngày nay con học Bồ Tát ma ha tát quá khứ vị lai hiện tại, tu hành đại xả, phá ngực xuất tim thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Trí Thắng và vua Ca Thi...v...v...., xả thê tử..v...v..., bố thí người nghèo cùng, như Bồ Tát Bất Thối và vua A Lý La Na, Tu Ðạt Na, và vua Trang Nghiêm..v...v..., lâu ở địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ Tát Ðại Bi, và Thiên Tử Thiện Nhãn..v...v..., cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ Tát Thiện Hạnh, và vua Thắng Hạnh..v..v..., xả não trời báu trên đầu và lột da đầu mà cho, như Bồ Tát Thắng Thượng Thân, và Thiên Tử Bảo kế..v..v.., xả mắt bố thí, như Bồ Tát ái Tác và vua Nguyệt Quang..v..v.., xả tai mũi bố thí như Bồ Tát Vô Oán và Thiên Tử Thắng Khứ...v...v..., xả răng bố thí nhu Bồ Tát Hoa Xỉ và vua Lục Nha Tượng..v...v.., xả lưỡi bố thí, như Bồ Tát Bất Thối và vua Thiện Diện..v...v..., xả tay bố thí như Bồ Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý..v...v..., xả huyết không hối, như Bồ Tát pháp Tác và Thiên Tử Nguyệt Tư...v...v..., xả thịt và tủy, như Bồ Tát An Ổn và vua Nhất Thiết Thí..v..v.., xả ruột non, ruột già, gan, phổi, tỳ, thận, như Bồ Tát Thiện Ðức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác...v...v..., xả lóng đốt tất cả lớn nhỏ nơi thân, như Bồ Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng..v..v..., xả da thửa nơi thân, như Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc, nai chúa Kim Sắc, xả ngón tay chân, như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc...v...v...

Xả móng tay chân, như Bồ Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử cầu Thiện Pháp..v..v...., vì cầu pháp mà vào hầm lửa lớn, như Bồ Tát Tinh Tấn..v...v..., vì cầu pháp mà bán thân khoét tim chẻ xương xuất tủy, như Bồ Tát Ðà Ba Lôn và vua Kim Kiên..v...v...; chịu tất cả khổ não, như Bồ Tát Cầu Diệu Pháp và Ðại Vương Tốc Hành..v...v...; xả bốn đại địa dưới trời và tất cả trang nghiêm, như Bồ Tát Ðắc Ðại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Ðức Nguyệt...v...v...

Xả thân như Bồ Tát Ma Ha Tát Ðỏa và Ma Ha Bà La..v..v..., làm thị giả (kẻ hầu) cấp sử như vua Thi Tỳ..v..v.. Tóm mà nói, tất cả hạnh Ba La Mật của chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, nguyện con cũng thành tựu như thế.

Các tràng hoa hương mầu, các kỹ nhạc mầu, mười phương thế giới, con mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại quày phước đức ấy thì tất cả chúng sanh, nguyện nhân phước đức này các chúng sanh và cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức này, đủ tám muôn bốn ngàn chư hạnh Ba La Mật, mau đặng trao thọ ký A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, mau đặng địa lớn, chẳng thối chuyển, mau thành vô thượng Bồ Ðề.

Sám hối phát nguyện rồi, qui mạng lễ Tam Bảo.

Văn này xuất từ Kim Khẩu (miệng vàng) của Phật, ở quyển thứ chín, nay riêng trích ra đây mỗi khi lạy Phật xong tiện bề đọc tụng. Hoặc tụng các sám.

Tùy danh hiệu Tam Bảo trong bổn kinh, niệm để nhiễu đàn. Ðây chỉ niệm hiệu Phật Di Ðà, nhiễu đàn hồi hướng, cầu xin an dưỡng, nhờ oai quang của chư phật, ắt mong sen lên thượng phẩm, gần có thời kỳ nương mây cúng Phật, xa có hy vọng Long Hoa thọ ký.

Tự uy y Phật...
Tự quy y Pháp....
Tự quy y Tăng...

Hòa nam Thánh Chúng.

(Ba câu tự quy y, tùy nói chữ hay nghĩa cũng được.)

X. TU QUÁN HẠNH

Các sám đều tùy kinh lập quán. Kinh này là danh hiệu chư Phật, danh y thân lập, thân do quán rõ. Quán, là không, giả, trung; thân thì pháp, báo, hóa.

Như trên xưng mỗi mỗi tên, tưởng kệ lễ Phật lấy quán đảnh lễ, đã là ba thân đồng lập, muôn đức đều nên, vì bởi căn theo lợi độn, tin có cạn sâu, công đức thân Phật cũng khó nghĩ bàn, tùy tâm mà đặng, phước chẳng luống uổng như uống nước biển, đều khiến no đủ. Lại nơi kế sau khi lễ Phật, nhiếp tâm nhập quán, chính tưởng thành tựu, bèn đặng tam muội chư Phật hiện tiền, chư Phật mười phương đến hiện trước mặt. Ta đem mây thân vô tận lại từ tòa dậy, thay khắp chúng sinh, qui mạng sám hối.

Sám nguyện xong, tụng danh hiệu này nhiễu đàn, sau ba tự quy y.

Nam mô Thập phương Phật.
Nam mô Thập phương Pháp.
Nam mô Thập phương Tăng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Ðà Phật.
Nam mô Ðương Lai Di Lặc Phật.
Nam mô Tất Cả Phật Trong Kinh Phật Danh.
Nam mô Kinh Phật Thuyết Phật Danh.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Tăng Ðại Thinh Văn Ðệ Tử Chư Phật.
Nam mô Hộ Pháp, Thiên Long Thiện Quyền Tiên Chúng.
Nam mô Xá Lợi Phất..v...v... Chư Ðại Thinh Văn.

 

 

---o0o---


Mục lục : 01 > 02 > 03 > 04 > 05> 06> 07> 08 > 09 > 10 >11 >12

Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Minh Liên đã gởi tặng phiên bản điện tử bộ Kinh này
(TK Nguyên Tạng, 12/2005)

---o0o---

 

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-01-2006

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544