Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


...... ... .

 

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết.
Nước trong biển lớn khá uống hết.
Hư không lường đặng gió buộc đặng.
Không thể nói hết công Đức Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Pháp Tuệ Tăng Trưởng Phật.
Nam mô Sư Tử Nga Vương Sơn Hống Phật.
Nam mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Nhân Ðà La Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Khả Ðắc Báo Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Thọ Ðề Quang Phật.
Nam mô Na La Diên Thủ Long Phật.
Nam mô Lực Thiên Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Tỳ La Xà Quang Phật.
Nam mô Thế Gian Tối Thượng Phật.
Nam mô Sơn Nhạc Phật.
Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ðắc Tứ Vô Úy Phật.
Nam mô Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam mô Xưng Hộ Phật.
Nam mô Xưng Oai Ðức Phật.
Nam mô Xưng Danh Thinh Phật.
Nam mô Xưng Thinh Cúng Dường Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Xưng Phật.
Nam mô Thinh Phân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Trí Thắng Thiện Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Trí Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Trí Diệm Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Trí Diệm Tụ Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Thiện Tý Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Tự Tại Phật.
Nam mô Tịnh Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thiện Tịnh Ðức Phật.
Nam mô Oai Ðức Lực Tăng Thượng Phật.
Nam mô Thiện Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Oai Ðức Ðại Thế Lực Phật.
Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thắng Phật.
Nam mô Tỳ Ma Ý Phật.
Nam mô Thiện Tỳ Ma Phật.
Nam mô Tỳ Ma Diện Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thành Tựu Phật.
Nam mô Tỳ Ma Sa Phật.
Nam mô Kiến Bảo Phật.
Nam mô Tu Ni Ða Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Vô Ðẳng Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật.
Nam mô Bất Ðộng Nhãn Phật.
Nam mô Tịch Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Phật.
Nam mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Tịch Công Ðức Phật.
Nam mô Tịch Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Tịch Tâm Phật.
Nam mô Tịch Ý Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nhiên Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Chúng Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Ðại Chúng Tự Tại Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Kê Ðâu Phật.
Nam mô Pháp Khởi Phật.
Nam mô Pháp Thể Thắng Phật.
Nam mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Lôi Hống Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Ðức Phật.
Nam mô Thành Tựu Ý Phật.
Nam mô Mãn Túc Tâm Phật.
Nam mô Tịnh Ca La Ca Quyết Ðịnh Oai Ðức Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Vô Ti Vi Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Vô Tỷ Tuệ Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Tăng Ích Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo chúng sanh tiếng giọng chẳng thêm chẳng bớt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Sắc Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kim Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Hỏa Tự Tại Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật.
Nam mô Ðại Hương Bộ Chiếu Minh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Nhiễm Ý Phật.
Nam mô Tụ Tập Bảo Phật.
Nam mô Ðức Sơn Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Sơn Phật.
Nam mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Thắng Thượng Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Sơn Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Hống Thinh Phật.
Nam mô Ðẳng Cái Phật.
Nam mô Vô Ưu Phật.
Nam mô Trí Vương Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Thinh Ðức Phật.
Nam mô Vô Phương Thành Tựu Phật.
Nam mô Hỏa Tràng Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Ðại Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thinh Thắng Phật.
Nam mô Phạm Diện Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Tràng Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Ðức Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật.
Nam mô Bình Ðẳng Ý Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Thinh Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật.
Nam mô Trí Thông Phật.
Nam mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết Ðịnh Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Tràng Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Bộ Phật.
Nam mô Ðại Thông Phật.
Nam mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Ða Bảo Phật.
Nam mô Hống Thinh Hàng Phục Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ thinh Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Thủy Thinh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật.
Nam mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam mô Nan Dà Câu La Thắng Phật.
Nam mô Trí Chiếu Phật.
Nam mô Hiện Nhứt Thiết Công Ðức Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Phổ Hoa Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Công Ðức Ma Ni Sơn Vương Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam mô Phổ Hoa Phật.
Nam mô Thiệt Tướng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Ba Ðầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Bảo Ma Ni Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Nhựt Nguyệt Luân Trí Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thuyết pháp chẳng mắc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn hai trăm vị Phật.

Nam mô Oai Ðức Tần Ðầu Thinh Vương Phật.
Nam mô Ðại Ðạo Sư Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.
Nam mô Vô Trụ Phật.
Nam mô Sư Tử Ðiểu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam mô Công Ðức Tác Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô An Ổn Sắc Phật.
Nam mô Diệu Hạnh Phật.
Nam mô Ba Bà La Ta Dà La Phật.
Nam mô Phất Ba Kê Ðâu Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Tu Lô Giá Na Phật.
Nam mô Lê Sư Quật Ða Phật.
Nam mô Phá Phiền Não Phật.
Nam mô Diệu Lực Phật.
Nam mô Phu Hoa Phật.
Nam mô Phất Gia La Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Thánh Kiết Tường Phật.
Nam mô Sư Tử Oai Ðức Phật.
Nam mô Trụ Trí Ðức Phật.
Nam mô Bà Na Ða Hương Phật.
Nam mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật.
Nam mô Ðế Sa Phật.
Nam mô Thế Gian Hỉ Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam mô Phạm Oai Ðức Phật.
Nam mô Thiện Thinh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Chân Thinh Phật.
Nam mô Thiện Hạnh Sắc Phật.
Nam mô Vi Tiếu Nhãn Phật.
Nam mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Mạng Oai Ðức Phật.
Nam mô Thắng Bộ Hạnh Phật.
Nam mô Thế Gian Cầu Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Cúng Dường Phật.
Nam mô Hỉ Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Xá Thi Kê Ðâu Phật.
Nam mô Phất Nhược Công Ðức Quang Phật.
Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Ðảng Bảo Cái Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam mô Ly Ưu Phật.
Nam mô Vô Cấu Hỉ Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Hậu Kiên Cố Phật.
Nam mô Vô Cấu Vân Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Tý Phật.
Nam mô Nghĩa Thành Tựu Phật.
Nam mô Thắng Hộ Phật.
Nam mô Phạm Công Ðức Thiên Vương Phật.
Nam mô Hư Không Bộ Phật.
Nam mô Diệu Trí Phật.
Nam mô Pháp Bảo Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Nan Hàng Phục Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Ðại Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Phổ Quán Phật.
Nam mô Thông Chướng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật.
Nam mô Thiện Tẩy Thanh Tịnh Vô Cấu Thành Tựu Vô Biên Công ÐứcThắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Vô Cấu Vương Kiếp Phật.
Nam mô Ðệ Nhứt Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Công Ðức Bảo Thắng Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Ðâu Xưng Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hỏa Bộ Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Vô Úy Oán Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Ly Bố Úy Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật.
Nam mô Kim Cang Oai Ðức Phật.
Nam mô Phạm Thắng Thiên Vương Phật.
Nam mô Thiện Nguyệt Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Kê Ðâu Xưng Phật.
Nam mô Diêm Phù Quang Minh Phật.
Nam mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Bất Ðộng Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tùy tiếng nói chúng sanh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn ba trăm vị Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Trụ Hư Không Phật.
Nam mô Thường Nhập Niết Bàn Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Tràng Phật.
Nam mô Cam Lồ Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Thế Gian Oán Phật.
Nam mô Ðắc Ðộ Phật.
Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.
Nam mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Năng Phá Nhứt Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật.
Nam mô Thất Bảo Ba Ðầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Kê Ðâu Phật.
Nam mô Bảo Nhứt Cái Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật.
Nam mô Mãn Túc Bá Thiên Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Ta La tự Tại Vương Phật.
Nam mô Pháp trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Phổ Nhứt Bảo Cái Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Sơn Ðăng Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Pháp Chiếu Quang Phật.
Nam mô Trụ Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Cảnh Giới Phật.
Nam mô Nguyệt Sơn Phật.
Nam mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Vương Phật.
Nam mô Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Vương Phật.
Nam mô Trí Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Trí Oai Ðức Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Phu Hoa Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hỏa Hoa Phu Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Phu Hoa Vương Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nguyệt Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Kiên Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Pháp Kê Ðâu Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Công Ðức Kê Ðâu Phật.
Nam mô Công Ðức Thành Phật.
Nam mô Thánh Thiên Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Phổ Hương Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Thiện Thắng Phật.
Nam mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Câu Lân Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Ðầu Ðà La Tra Phật.
Nam mô Thiện Sanh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Phạm Ðức Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Tràng Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam mô Vô Câu Sắc Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Thắng Long Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Nhân Ðà La Vương Phật.
Nam mô Thiện Tu Di Sơn Phật.
Nam mô Thiện Sắc Tạng Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Oai Ðức Nhân Ðà La Phật.
Nam mô Ðịa Ca Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Hống Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang minh Phật.
Nam mô Ta Dà La Thắng Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Thủy Quang Minh Phật.
Nam mô Ðại Hương Hạnh Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Sân Hận ý Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Thắng Tích Phật.
Nam mô Thắng Tiên Phật.
Nam mô Trụ Trì Ða Công Ðức Thông Pháp Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Tâm Bồ Ðề Hoa Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật.
Nam mô Câu Tu Di Ða Thông Phật.
Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phát âm đáp các tiếng, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Phổ Bảo Cái Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Pháp lạc Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sư Tử Thinh Tăng Trưởng Hống Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Long Hống Phật.
Nam mô Thế Gian tự Tại Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Tăng Thượng Lực Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam mô Tăng Sư Tử Phật.
Nam mô Thế Gian Tăng Thượng Phật.
Nam mô Ðức Sơn Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ðức Vô Úy Phật.
Nam mô Năng Bình Ðẳng tác Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhứt Thiết Phiền Não Thắng Ðức Phật.
Nam mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật.
Nam mô Ly Chư Ma Nghi Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Luân Thắng Phật.
Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Năng Giáo Hóa Chư Bồ Tát Phật.
Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhứt Thiết Phiền Não Nhiễm Phật.
Nam mô Hàng Phục Phiền Não Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tam Muội Thủ Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Phật.
Nam mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Tăng Thượng Tam Muội Phấn Tấn Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam mô Tối Diệu Ba Ðầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Ðức Phật.
Nam mô Bảo tạng Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Bảo Ðăng Vương Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Quán Xưng Phật.
Nam mô Từ Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Phật.
Nam mô Xưng Nhứt Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Kiết Xưng Công Ðức Phật.
Nam mô Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thắng Phật.
Nam mô Quảng Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Ðâu Xưng Phật.
Nam mô Câu Tu Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Sư Tử Lực Phấn Tấn Phật.
Nam mô Dà Na Ca Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Hiền Tác Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Ðắc Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.
Nam mô Vô Cấu Ba Ðầu Ma Tạng Thắng Phật.
Nam mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật.
Nam mô Kim Cang Thế Phật.
Nam mô Ðại Bảo Tụ Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam mô Công Ðức Bảo Sơn Phật.
Nam mô Thuyết Nhứt Thiết Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Trang Nghiêm Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Thiên Vân Hống Thinh Vương Phật.
Nam mô Diệu Kim Sắc Quang Minh Oai Ðức Thắng Chiếu Phật.
Nam mô Chủng Chủng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Ức Kiếp Thành Tựu Trí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Công Ðức Ða Bảo Hải Vương Phật.
Nam mô Bất Không Công Ðức Phật.
Nam mô Chiếu Nhứt Thiết Xứ Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Ðại Viêm Tụ Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Trí Kê Ðâu Phật.
Nam mô Ta La Thai Phật.
Nam mô Bảo Thi Khí Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.
Nam mô Ta Dà La Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.(*)
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Phật.
Nam mô Thắng Xưng Phật.
Nam mô Kiến Thật Phật.
Nam mô Trí Di Lưu Phật.
Nam mô Long Ðức Phật.
Nam mô Thắng Hạnh Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thứ lớp có nhân duyên thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn năm trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Năng Nhơn Phật.
Nam mô Tự Tại Sơn Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Sơn Phật.
Nam mô Trụ Trì Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Ðại Sơn Tràng Phật.
Nam mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật.
Nam mô Ða Dà La Thi Khí Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Ðại Ðăng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Năng Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nan Khả Ý Phật.
Nam mô Chơn Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Ta La Bộ Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Ái Kiến Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Dược Thọ Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Giác Phật.
Nam mô Ký Biệt Phật.
Nam mô Ái Tác Phật.
Nam mô Tác Vô Úy Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Bảo Hương Phật.
Nam mô Thắng Ðức Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Tịnh Chiếu Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Vô Phiền Não Phật.
Nam mô Thiện Lai Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Kim Sắc Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ðắc Thoát Phật.
Nam mô Ca Lăng Tần Dà Thinh Phật.
Nam mô Năng Dữ Pháp Phật.
Nam mô Thiện Hộ Chư Môn Phật.
Nam mô Ðắc Ý Phật.
Nam mô Ly Ái Phật.
Nam mô Vị Sanh Bảo Phật.
Nam mô Thiện Hộ Chư Căn Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Ðại Tuệ Phật.
Nam mô Vô Chư Trược Phật.
Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.
Nam mô Lạc Giải thoát Phật.
Nam mô Thắng Nhị Túc Phật.
Nam mô Cụ Túc Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Câu Mâu Ðà Ngữ Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật.
Nam mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật.
Nam mô Phạm Thinh An Ổn Chúng Sanh Phật.
Nam mô Ta La Hoa Phật.
Nam mô Kim Chi Hoa Phật.
Nam mô Câu Mâu Ðà Tướng Phật.
Nam mô Diệu Ðảnh Phật.
Nam mô Ðại Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Ðáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Vô Nhiễm Phật.
Nam mô Bất Tán Tâm Phật.
Nam mô Hà Tra Dà Sắc Phật.
Nam mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật.
Nam mô Xa Ðầu La Bộ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thủ Phật.
Nam mô Thường Lai Phật.
Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Ðại Bi Phật.
Nam mô Thành Tựu Kiên Phật.
Nam mô Thường Hành Thành Phật.
Nam mô Ly Tránh Trược Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Công Ðức Tướng Phật.
Nam mô Bất Khấp Mâu Ni La Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bát Nhã Tề Phật.
Nam mô Bát Nhã Bảo Tất Cánh Phật.
Nam mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam mô Ðại Diệm Tích Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Thiên Phật.
Nam mô Nội Ngoại Tịnh Phật.
Nam mô Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Tối Ðăng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sanh chẳng thể xem hết tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Thành Tựu Bất Tư Duy Nguyện Ta La Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Hàng Phục Lực Phật.
Nam mô Trụ Trì Tốc Hành Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Tỳ Ðầu Hề Hống Phật.
Nam mô Vô Niệm Giác Pháp vương Phật.
Nam mô Quốc Ðộ Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.
Nam mô Hóa Xưng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Sắc Ma Ni Tạng Phật.
Nam mô Pháp Tạng Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Hiến Ba Ta La Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Công Ðức Tạng Phật.
Nam mô Tịnh Hoa Thinh Phật.
Nam mô Pháp Vương Câu Tu Ma Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Vô Tận Tạng Phật.
Nam mô Công Ðức Sơn Tạng Phật.
Nam mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật.
Nam mô Hư Không Trí Sơn Phật.
Nam mô Trí Lực Thiên Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Hải Tùy Thuận Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật.
Nam mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.
Nam mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam mô Sai Biệt Khứ Phật.
Nam mô Tự Tại Kiến Phật.
Nam mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật.
Nam mô Long Nguyệt Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Ba La Vô Chướng Ngại Vương Phật.
Nam mô Trí Kê Ðâu Phật.
Nam mô Trí Ðăng Phật.
Nam mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Chiếu Cảnh Phật.
Nam mô Ngân Kê Ðâu Tràng Cái Phật.
Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Phật.
Nam mô Oai Ðức Tự Tại vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Ðại Ta Dà La Phật.
Nam mô Thập Lực Sai Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam mô Hàng Phục Tham Phật.
Nam mô Hàng Phục Sân Phật.
Nam mô Hàng Phục Si Phật.
Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam mô Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật.
Nam mô Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Phật.
Nam mô Như Ý Ðắc Danh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ðắc Khởi Thí Danh Phật.
Nam mô Ðắc Thanh Tịnh Giới Danh Phật.
Nam mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Phật.
Nam mô Ðắc Khởi Tinh Tấn Danh Phật.
Nam mô Ðắc Khởi Thiền Danh Phật.
Nam mô Ðắc Khởi Bát Nhã Danh Phật.
Nam mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật.
Nam mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Thiền Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Bát Nhã Bất Khả Tư Nghị Phật.
Nam mô Thành Tựu Ðắc Danh Phật.
Nam môThành Tựu Ðà La Ni Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam mô Ðà La Ni Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam mô Ðà La Ni Thi Thanh Tịnh Ðắc Danh Phật.
Nam mô Không Vô Ngã Tự Tại Ðắc Danh Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Ni Tự Tại Phật.(*)
Nam mô Nhĩ Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Tỷ Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thiệt Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thân Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Ý Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Sắc Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thinh Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Hương Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Vị Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Xúc Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Ðịa Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Thủy Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Hỏa Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Phong Ðà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô Khổ Tự Tại Phật.
Nam mô Tập Tự Tại Phật.
Nam mô Diệt Tự Tại Phật.
Nam mô Ðạo Tự Tại Phật.
Nam mô Ấm Tự Tại Phật.
Nam mô Nhập Tự Tại Phật.
Nam mô Giới Tự Tại Phật.
Nam mô Tam Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Ðà La Ni Hoa Tự Tại Phật.
Nam mô Kiết Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Ðăng Y Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xem không nhàm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Chiếu Tạng Phật.
Nam mô Pháp Minh Phu Thân Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Trí Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Phổ Mãn Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Na La Diên Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Trụ Trì Oai Ðức Phật.
Nam mô Vô Úy Quán Phật.
Nam mô Như Thị Ðẳng Hiện Tại Quá Khứ Vị Lai Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Thập Thiên Ðồng Danh Mãn Túc Phật.
Nam mô Tam Vạn Ðồng Danh Năng Thánh Phật.
Nam mô Nhị Vạn Ðồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Thể Pháp Thức Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.
Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Ngũ Thiên Ðồng Danh Hoan Hỷ Phật.
Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Long Vương Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Ngũ Thiên Ðồng Danh Nhựt Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Ta La Vương Phật.
Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Nhân Ðà La Tràng Phật.
Nam mô Bát Thiên Ðồng Danh Thiện Quang Phật.
Nam mô Bát Bá Ðồng Danh Tịch Diệt Phật.
Nam mô Tam Thập Lục Ức Thập Nhứt Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá ÐồngDanh Phật.

Danh chư Phật này, trăm ngàn muôn kiếp chẳng thể nghe đặng, như hoa Ưu Ðàm Bát. Nếu người thọ trì đọc tụng chư Phật Này, rốt ráo xa lìa các phiền não.

Xá Lợi Phất! Hãy Nên Kính lễ:

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Ðăng Tác Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Ðức Sơn Phật.
Nam mô Thắng Thượng Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Ðại Tuệ Lương Phật.
Nam mô Tu Di Phật.
Nam mô Ðại Trí Tuệ Tu Di Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Phá Kim Cang Phật.
Nam mô Hiền Trí Bất Ðộng Phật.
Nam mô Hương Phổ Phật.
Nam mô Cam Lồ Mạng Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Chiếu Phật.
Nam mô Trí Kê Ðâu Phật.
Nam mô Ðại Sư Tử Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Ðức Sơn Phật.
Nam mô Ðại Thông Phật.
Nam mô A Ma La Tạng Phật.
Nam mô Bảo Vi Phật.
Nam mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Tạng Phật.
Nam mô Ðại Nhựt Phật.
Nam mô Kiều Lương Tải Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Lạc Kiên Cố Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật.
Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Bất Không Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Vô Ngại Trí Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Xa Thi Ðăng Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Oán Phật.
Nam mô Tự Tại Phật.
Nam mô Ðại Trí Chơn Thinh Phật.
Nam mô Bát Nhã Hương Tượng Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn nghe danh chư Phật này, thọ trì đọc tụng chẳng sanh nghi, người ấy tám ngàn ức kiếp chẳng vào địa ngục, chẳng vào súc sanh, chẳng vào đường quỉ, chẳng sanh biên địa, chẳng sanh nhà bần cùng, chẳng sanh nhà hạ tiện, thường sanh ở chỗ trời người giàu có, thường đặng vui mừng thích ý không ngại, thường đặng tất cả thế gian tôn trọng cúng dường, cho đến đặng đại Niết Bàn.

Xá Lợi Phất! Các ông hãy nên kính lễ:

Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.
Nam mô Xưng Thinh Phật.
Nam mô Xưng Oai Ðức Phật.
Nam mô Xưng Danh Phật.
Nam mô Diệp Ðà Phật.
Nam mô Thinh Diệm Phật.
Nam mô Thinh Phân Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Trí Thiện Tri Phật.
Nam mô Trí Tụ Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Bà Tẩu Phật.
Nam mô Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam mô Oai Ðức Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thắng Phật.
Nam mô Tỳ Ma Ý Phật.
Nam mô Tỳ Ma Diện Phật.
Nam mô Tỳ Ma Thượng Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Thật Kiến Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật.
Nam mô Thâm Thinh Phật.
Nam mô Phóng Thinh Phật.
Nam mô Kinh Bố Ma Lực Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc dài tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn tám trăm vị Phật.

Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Hành Phật.
Nam mô Tịch Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tịch Tâm Phật.
Nam mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam mô Thiện Tịch Ðức Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Chúng Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Ðại Chúng Tự Tại Phật.
Nam mô Chúng Giải Thoát Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Pháp Sơn Phật.
Nam mô Pháp Thắng Phật.
Nam mô Pháp Thể Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật.
Nam mô Ðệ Nhị Kiếp Bát Thiên Ức Ðồng Danh Pháp Thể Quyết Ðịnh Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này, rốt ráo chẳng vào địa ngục, mau đặng tam muội. Xá Lợi Phất! Quá hiệu Phật ấy vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, có Phật tên Nhơn Tự Tại Thinh.

Ông hãy qui mạng. Phật Nhơn Tự Tại Thinh ấy mạng sống bảy mươi ngàn muôn kiếp ở đời. Hội thứ nhất ba ức chúng Thinh Văn nhóm, tám mươi na do tha ngàn muôn chúng Bồ Tát nhóm, đều đặng các thần thông đủ bốn vô ngại, thông suốt tất cả không, đến bờ kia. Nếu tôi vô lượng kiếp ở đời nói đại hội đát nước trang nghiêm của Phật ấy như một phần nhỏ trong nước biển lớn.

Nam Mô Nhơn Tự Tại Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Hãy nên kính lễ mười phương chư đại Bồ Tát ma Ha Tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát Phật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Long Thắng Bồ Tát.
Nam mô Long Ðức Bồ Tát.
Nam mô Thắng Thành Tựu Bồ Tát.
Nam mô Thắng Tạng Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thành Tựu Hữu Bồ Tát.
Nam mô Ðịa Trì Bồ Tát.
Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Ý Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hống Thinh Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.
Nam mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ Tát.
Nam mô Nhứt Thiết Thinh Sai Biệt Lạc Thuyết Bồ Tát.
Nam mô Sơn Lạc Thuyết Bồ Tát.
Nam mô Ðại Hải Ý Bồ Tát.
Nam mô Ðại Sơn Bồ Tát.
Nam mô Ái Kiến Bồ Tát.
Nam mô Hoan Hỉ Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quán Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quán Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Phá Tà Kiến Ma Bồ Tát.
Nam mô Vô Ưu Ðức Bồ Tát.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Bồ Tát.
Nam mô Thiện Trụ Ý Bồ Tát.
Nam mô Vô Tỷ Tâm Bồ Tát.
Nam mô Na La Ðức Bồ Tát.
Nam mô Nhân Ðà La Ðức Bồ Tát.
Nam mô Hải Thiên Bồ Tát.
Nam mô Bạt Ðà Ba La Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Lô Xá Na Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thánh Tạng Bồ Tát.
Nam mô Bất Xả Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Bất Không Kiến Bồ Tát.
Nam mô Diệu Thinh Bồ Tát.
Nam mô Diệu Thinh Hống Bồ Tát.
Nam mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Ðạo Thắng Bồ Tát.
Nam mô Quảng Tư Bồ Tát.
Nam mô Ưu Ba La Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Khả Cúng Dường Bồ Tát.
Nam mô Thường Ức Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Bi Kiến Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Ác Pháp Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Thinh Bồ Tát.
Nam mô Trụ Nhứt Thiết Hữu Bồ Tát.
Nam mô Trụ Phật Thinh Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Bồ Tát.
Nam mô Dõng Mãnh Ðức Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát.
Nam mô La Võng Quang Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Chư Cái Bồ Tát.
Nam mô Năng Xả Nhứt thiết Sự Bồ Tát.
Nam mô Hoa Trang Nghiêm Phật.(*)
Nam mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Tối Thắng Ý Bồ Tát.
Nam mô Kiên Ý Bồ Tát.
Nam mô Tự Tại Thiên Bồ Tát.
Nam mô Thắng Ý Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Ý Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Ý Bồ Tát.
Nam mô Tăng Trưởng Ý Bồ Tát.
Nam mô Thiện Trụ Bồ Tát.
Nam mô Thiện Ðạo Sư Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Bồ Tát.
Nam mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Giác Bồ Ðề Bồ Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc chẳng rối, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn chín trăm vị Phật.

Nam mô Kiên Thắng Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Chư Ác Ðạo Bồ Tát.
Nam mô Bất Bì Quyện Ý Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Bồ Tát.
Nam mô Ðại Tu Di Sơn Bồ Tát.
Nam mô Tâm Dõng Mãnh Bồ Tát.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Bồ Tát.
Nam mô Thiện Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thiện Ý Bồ Tát.
Nam mô Thật Ngữ Bồ Tát.
Nam mô Ái Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Chư Nghi Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tác Bồ Tát.
Nam mô Quảng Ðức Bồ Tát.
Nam mô Hộ Hiền Kiếp Bồ Tát.
Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Mạn Ðà La Bà Ðạp Bồ Tát.
Nam mô Lạc Tác Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.
Nam mô Tư Ích Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hoa Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Thắng Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thắng Sơn Bồ Tát.
Nam mô Quang Sơn Bồ Tát.
Nam mô Hiền Thủ Bồ Tát.
Nam mô Công Ðức Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thắng Hộ Bồ Tát.
Nam mô Na La Diên Bồ Tát.
Nam mô Long Ðức Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Sắc Bồ Tát.
Nam mô Ma Lưu Thiên Bồ Tát.
Nam mô Nhập Công Ðức Bồ Tát.
Nam mô Nhiên Ðăng Thủ Bồ Tát.
Nam mô Thường Cử Thủ Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Thường Chiếu Thủ Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thủ Bồ Tát.
Nam mô Phổ Quang Bồ Tát.
Nam mô Tinh Tú Vương Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Bộ Bồ Tát.
Nam mô Bất Ðộng Bộ Hoa Bồ Tát.
Nam mô Bộ Tam Giới Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Bộ Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Hải Tuệ Bồ Tát.
Nam mô Thiện Quang Vô Cấu Trụ Trì Oai Ðức Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Bồ Tát.
Nam mô Cao Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Thường Quán Bồ Tát.
Nam mô Bất Thuấn Bồ Tát.
Nam mô Vô Ngôn Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tâm Bồ Tát.
Nam mô Thiện Tư Nghị Bồ Tát.
Nam mô Ma Ni Kế Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Quốc Ðộ Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Nhân Ðà La Võng Bồ Tát.
Nam mô Thiên Sơn Bồ Tát.
Nam mô Thiện Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ Tát.
Nam mô Ðại Tướng Bồ Tát.
Nam mô Tịch Ý Bồ Tát.
Nam mô Tốc Hành Bồ Tát.
Nam mô Thiện Tý Bồ Tát.
Nam mô Sơn Phong Bồ Tát.
Nam mô Ðàm Vô Kiệt Bồ Tát.
Nam mô Thắng Nguyện Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương Bồ Tát.
Nam mô Lạc Thuyết Vô Trệ Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Trí Bồ Tát.
Nam mô Ta Dà La Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Ưu Bồ Tát.
Nam mô Ðịa Tạng Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiện Bồ Tát.(*)
Nam mô Phát Hạnh Thành Tựu Bồ Tát.
Nam mô Thâm Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Tam Luân Bồ Tát.
Nam mô Tịch Tịnh Tâm Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Bồ Tát.
Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Trí Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Kim Cang Tràng Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Lộ Bồ Tát.
Nam mô Công Ðức Vương Tuệ Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Chư Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Thâm Thinh Bồ Tát.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Bồ Tát.
Nam mô Ni Dân Ðà La Bồ Tát.
Nam mô Ðại Tự Tại Bồ Tát.
Nam mô Chư Công Ðức Thân Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Ý Bồ Tát.
Nam mô Thiện Kiến Bồ Tát.
Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc quắn tốt, con và chúng sinh nguyện  đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một ngàn vị Phật.

Nam mô Chuyển Nữ Căn Bồ Tát.
Nam mô Tư Duy Ðại Bi Bồ Tát.
Nam mô Bảo Cái Sơn Bồ Tát.
Nam mô Vân Sơn Hống Thinh Bồ Tát.
Nam mô La Võng Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tạng Bồ Tát.
Nam mô Pháp Kê Ðâu Bồ Tát.
Nam mô Nhựt Kê Ðâu Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kê Ðâu Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Tạng Bồ Tát.
Nam mô Kim Sơn Bồ Tát.
Nam mô Sơn Phong Trụ Trì Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Ðăng Vương Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Tràng Bồ Tát.
Nam mô Tu Di Sơn Thinh Bồ Tát.
Nam mô Di Lưu Vương Bồ Tát.
Nam mô Bảo Trượng Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thi Khí Bồ Tát.
Nam mô Bảo Lai Bồ Tát.
Nam mô Bảo Thiên Bồ Tát.
Nam mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ Tát.
Nam mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Quang Bồ Tát.
Nam mô Bảo Kế Bồ Tát.
Nam mô Thiên Kiết Bồ Tát.
Nam mô Bá Quang Bồ Tát.
Nam mô Hỏa Quang Bồ Tát.
Nam mô Tinh Tú Vị Bồ Tát.
Nam mô Thường Bi Khắp Bồ Tát.
Nam mô Quang Minh Thắng Bồ Tát.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tự Tại Bồ Tát.
Nam mô Bảo Luân Bồ Tát.
Nam mô Bảo Cự Bồ Tát.
Nam mô Bất Không Phấn Tấn Bồ Tát.
Nam mô Vân Quang Minh Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vương Bồ Tát.
Nam mô Hiệp Sơn Bồ Tát.
Nam mô Hàng Phục Ma Bồ Tát.
Nam mô Phổ Kiến Bồ Tát.
Nam mô Trí Sơn Tràng Bồ Tát.
Nam mô Nan Khả Bồ Tát.
Nam mô Nhân Ðà La Tràng Bồ Tát.
Nam mô Kim Kế Bồ Tát.
Nam mô Thiện Kiến Bồ Tát.
Nam mô Thiện Ý Bồ Tát.
Nam mô Giải Thoát Vương Bồ Tát.
Nam mô Ðại Oai Ðức Bồ Tát.
Nam mô Ba Ðầu Ma Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc màu châu xanh, con và chúng  sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

LONG HOA TAM HỘI

Nam mô Quyết Ðịnh Pháp Bồ Tát.
Nam mô Ly Cấu Bồ Tát.
Nam mô Ðại Quang Bồ Tát.
Nam mô Ðại Lực Bồ Tát.
Nam mô Ðại Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Thiện Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Tâm Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Hoa Bồ Tát.
Nam mô Bất Trước Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Ly Chư Ác Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Ðại Bồ Tát.
Nam mô Trí Cự Ðăng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ Tát.
Nam mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ Tát.
Nam mô Trụ Trì Tịch Tịnh Bồ Tát.
Nam mô Ly Ám Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Tràng Bồ Tát.
Nam mô Hỏa Quang Bồ Tát.
Nam mô Tam Giới Tôn Bồ Tát.
Nam mô Thế Gian Cự Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Kiến Bồ Tát.
Nam mô Vô Ngại Kiến Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Thinh Bồ Tát.
Nam mô Tịch Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vân Hống Bồ Tát.
Nam mô Ðắc Thoát Nhứt Thiết Phược Bồ Tát.
Nam mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Hiệt Vương Bồ Tát.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Úy Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Thắng Bồ Tát.
Nam mô Thắng Nhãn Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ Tát.
Nam mô Cam Lồ Quang Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Quang Bồ Tát.
Nam mô Ðoạn Chư Ma Bồ Tát.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Ðạo Bồ Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân có đức tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một vạn một ngàn một trăm vi Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di hay thọ trì đọc tụng hiệu Chư Phật, Bồ Tát này, trọn chẳng đọa đường dữ, sanh trong trời người, thường gặp chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức, xa lìa các phiền não, nhẫn đến đặng đại Bồ Ðề.

Phật nói Kinh Phật Danh này rồi, tuệ mạng Xá Lợi Phất và Ma Ha Nam Tỳ Kheo, và các Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người chẳng phải Người và các Bồ Tát Ma Ha Tát, đều rất vui mừng lãnh thọ phụng hành.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI
HẾT
 

TÁN

Mười phương thế giới.
Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Ðêm dài giác mê tình.
Ba nghiệp gieo thành .
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Diệu Giác Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Ða thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc ; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức giới ; vô vô-minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão-tử, diệc vô lão tử-tận ; vô khổ, tập, diệt, đạo ; vô trí diệc vô đắc ; dĩ vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát Nhã Ba-La cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Ða cố, đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam Bồ-Ðề. Cố tri BátNhã Ba La Mật Ða, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Ða chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha.

Vãng Sanh Quyết Ðịnh Chơn Ngôn

Nam-mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha... ( 3 lần)
A Di Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật.
Nam mô A Di Ðà Phật(108 lần)
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  (10 lần)
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)
Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát  (10 lần)
 

Bài Sám Hối Nhất Tâm

(Dịch nghĩa)
Một lòng mỏi mệt không nài,
Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa.
Cha lành vốn thiệt Di Ðà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
Thẩm sâu ơn Phật hằng còn,
Con nay chánh niệm lòng son một bề.
Nguyện làm nên đạo Bồ Ðề,
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương.
Phật Xưa lời thệ tỏ tường,
Bón mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh.
Thệ rằng ai phát lòng lành,
Nước ta báu vật để dành các ngươi.
Thiện nam tín nữ mỗi người,
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra.
Ta không rước ở nước ta,
Thệ không làm Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai,
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.
Lời thề biển rộng mênh mông,
Nhờ ơn Ðức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao,
Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy.
Cầu cho con thác biết ngày,
Biết giờ biết khắc biết rày tanh linh.
Cầu con tội khổ khỏi mình,
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian.
Cầu con thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định họ Bàng thuở xưa.
Ðài vàng tay Phật bưng chờ,
Các ông Bồ Tát bấy giờ đứng trông.
Rước con thiệt đã nên đông,
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.
Xem trong cõi Phật tốt thay,
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.
Hội này thấy Phật chân thân,
Ðặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.
Quyết tu độ chúng phàm dân,
Ðủ lời thệ nguyện Phật ân rộng đày.
Phật thệ chắc thiệt không sai,
Cầu về Tịnh Ðộ ai ai tin lòng.
Cầu về Tịnh Ðộ một nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.

Hồi Hướng

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng.
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu.
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ,
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật,
Ðương nguyện chúng sanh,
Thể giải đại đạo,
Phát vô thượng tâm.  (1 lạy)
 
Tự quy y pháp,
Ðương nguyện chúng sanh,
Thâm nhập kinh tạng,
Trí tuệ như hải. (1 lạy)
 
Tự quy y Tăng,
Ðương nguyện chúng sanh,
Thống lý đại chúng,
Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

CHUNG


 

---o0o---


Mục lục : 01 > 02 > 03 > 04 > 05> 06> 07> 08 > 09 > 10 >11 >12

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-01-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544