Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


...... ... .

 


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

Tướng tốt như không chẳng thể lường
Quá hơn ngàn nhựt phóng quang minh
Ðều như lửa huyễn chẳng nghĩ bàn
Nên tôi cúi đầu lòng không dính
Nam mô Bảo Công Ðức Phật.
Nam mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Thật Trí Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.
Nam mô Năng Tư Duy Phật.
Nam mô Long Bộ Phật.
Nam mô Tín Trí Phật.
Nam mô Thật Ái Phật.
Nam mô Liên Hoa Hương Phật.
Nam mô Thắng Tướng Phật
Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.
Nam mô Quảng Ðịa Phật.
Nam mô Cam Lồ Nhãn Phật.
Nam mô Tàm Quý Trí Phật.
Nam mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật.
Nam mô Hỉ Thắng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Gián Thố Thinh Phật.
Nam mô Tín Tu Hạnh Phật.
Nam mô Xả Ưu Não Phật.
Nam mô Chư Thế Gian Trí Phật.
Nam mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam mô Tín Thắng Phật.
Nam mô Thế Lực Xưng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Quá Chư Nghi Phật.
Nam mô Tỳ La Na Vương Phật.
Nam mô Tân Hoa Phật.
Nam mô Thắng Hoa Phật.
Nam mô Xả Tránh Phật.
Nam mô Ðại Trưởng Phật.
Nam mô Ðại Xưng Phật.
Nam mô Ái Khứ Phật.
Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam mô Nhựt Tụ Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Kiến Thiên Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thu Nhật Phật.
Nam mô Giải Hoa Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam mô Thiện Thiên Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Ái Thượng Thủ Phật.
Nam mô Ái Cam Lồ Phật.
Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam mô Pháp Hoa Phật.
Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam mô Cao ý Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam mô Bồ Ðề Oai Ðức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Ðộ Thế Gian Phật.
Nam mô Cam Lồ Tinh Tú Phật.
Nam mô Thánh Ðức Phật.
Nam mô Pháp Cao Phật.
Nam mô Ðại Xưng Phật.
Nam mô An Ổn Tư Duy Phật.
Nam mô Bồ Ðề Hoa Phật.
Nam mô Am Ma La Cúng Dường Phật.
Nam mô Thắng Thành Phật.
Nam mô Pháp Tinh Tú Phật.
Nam mô Ðại Thắng Phật.
Nam mô Tùy Ý Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Quang Minh Ái Phật.
Nam mô Hỉ Thinh Phật.
Nam mô Công Ðức Ðức Phật.
Nam mô Kiết Khứ Phật.
Nam mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam mô Ðắc Oai Ðức Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Phạm Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Tịch Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Dị Ý Phật.
Nam mô Quá Trí Phật.
Nam mô Thành Tựu Công Ðức Phật
Nam mô Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Vô Úy Ái Phật.
Nam mô Ðáo Quang Minh Phật.
Nam mô Ðại Thân Phật.
Nam mô Trí Trí Phật.
Nam mô Ðại Tư Duy Phật.
Nam mô Lạc Nhãn Phật.
Nam mô Vô Chư Nhiệt Trí Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật.
Nam mô Phổ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thiên Thành Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn vị Phật.

Nam mô Vô Khiếp Thinh Phật.
Nam mô Hoa Nhựt Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tâm Phật.
Nam mô Kê Ðâu Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Quang Phật.
Nam mô Pháp Phất Sa Phật.
Nam mô Nguyệt Hỉ Phật.
Nam mô Tịch Chiếu Phật.
Nam mô Bất Thố Hành Phật.
Nam mô Ðại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Nhơn Thinh Phật.
Nam mô Phổ Thinh Phật.
Nam mô Bồ Ðề Nguyện Phật.
Nam mô Thiên Sắc Tư Duy Phật.
Nam mô Tuệ Lực Phật.
Nam mô Tam Mạn Ða Lô Giá Na Phật.
Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam mô Xả Thí Oai Ðức Phật.
Nam mô Thánh Phất Sa Phật.
Nam mô Hư Không Trí Phật.
Nam mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật.
Nam mô Bất Khả Tỷ Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Quân Ðà La Phật.
Nam mô Hàng A Lê Phật.
Nam mô Ưng Ái Phật.
Nam mô Giới Cúng Dường Phật.
Nam mô Bình Ðẳng Tâm Minh Phật.
Nam mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Văn Trí Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Danh Khứ Phật.
Nam mô Xả Tránh Phật.
Nam mô Hộ Căn Phật.
Nam mô Thiền Giải Thoát Phật.
Nam mô Ðại Thù Ðề Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Khả Quán Phật.
Nam mô Vô Lượng Trí Phật.
Nam mô Thiên Nhựt Oai Ðức Phật.
Nam mô Xả Trọng Ðam Phật.
Nam mô Xưng Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ðề Xa Văn Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Quảng Quang Phật.
Nam mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Giải Thoát Hạnh Phật.
Nam mô Diệu Kiến Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Ðại Thinh Phật.
Nam mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.
Nam mô Quang Minh Thật Kê Ðâu Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Cầu Na Ðề Xà Tích Phật.
Nam mô Tín Tướng Phật.
Nam mô Ðại Diệm Phật.
Nam mô A La Ha Tín Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Kiều Lương Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Thuyết Kiều Lương Phật
Nam mô Bà Tát Bà Cu Tha Phật.
Nam mô Tâm Hà Thân Phật.
Nam mô Thắng Thân Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Tùy Ý Bố Thí Phật.
Nam mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.
Nam mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam mô Thế Gian Khả Kỉnh Phật.
Nam mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ưng Nhãn Phật.
Nam mô Ðại Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam mô Trụ Trì Bát Nhã Phật.
Nam mô Chúng Kiều Lương Phật.
Nam mô Di Lưu Ba Bà Phật.
Nam mô An Ổn Ái Phật.
Nam mô Ðề Bà Ma Hê Ða Phật.
Nam mô Tỳ Xà Hà Phật.
Nam mô La Ða Na Xà Hà Phật.
Nam mô Kiều Lương Phật.
Nam mô Hậu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quang Minh Oai Ðức Phật.
Nam mô Từ Lực Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Tịch Quang Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Thiên Sắc Phật.
Nam mô Lạc Pháp Phật.
Nam mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.
Nam mô Nhơn Phất Sa Phật.
Nam mô Bình Ðẳng Kiến Phật.
Nam mô Ðại Chiên Ðà Phật.
Nam mô Phất Sa La Ta Phật.
Nam mô Thập Quang Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng nhỏ, con và chúng sinh nguyện  đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Long Ðức Phật.
Nam mô Công Ðức Bộ Phật.
Nam mô Tâm Công Ðức Phật.
Nam mô Ðại Thinh Phật.
Nam mô Liễu Thinh Phật.
Nam mô Ðoạn Ác Ðạo Phật.
Nam mô Thiên Phất Sa Phật.
Nam mô Thủy Nhãn Phật.
Nam mô Ðại Ðăng Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Kiên Cố Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Ý Ðức Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Thinh Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Hiền Quang Phật.
Nam mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam mô Công Ðức Thành Phật.
Nam mô Ý Thành Phật.
Nam mô Giải Thoát Thừa Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Quá Thiệt Phật.
Nam mô Quá Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam mô Hòa Hiệp Thinh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Thế Lực Phật.
Nam mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam mô Tập Công Ðức Phật.
Nam mô Khả Văn Thinh Phật.
Nam mô Ðại Tư Duy Phật.
Nam mô Tín Thiên Phật.
Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam mô Liễu Ý Phật
Nam mô Thắng Ðăng Phật.
Nam mô Kiên Ý Phật.
Nam mô Lực Thế Phật.
Nam mô Hoa Nhãn Phật.
Nam mô Bồ Ðề Quang Minh Phật.
Nam mô Tối Thắng Thinh Phật.
Nam mô Lục Thông Thinh Phật.
Nam mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam mô Nhơn Xưng Phật.
Nam mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam mô Ðại Kế Phật.
Nam mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam mô Bất Úy Hạnh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Ám Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Tâm Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam mô Ly Ác Ðạo Phật.
Nam mô Diêm Phù Ðăng Phật.
Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.
Nam mô Tín Chúng Sanh Phật.
Nam mô Khoái Cung Kỉnh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật.
Nam mô Nhơn Ba Ðầu Ma Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Hư Không Kiếp Phật.
Nam mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Diệu Lực Phật.
Nam mô Thắng Nhân Ðà La Trí Phật.
Nam mô Thắng Thân Phật.
Nam mô Ái Tư Duy Phật.
Nam mô Thắng Hương Phật.
Nam mô Vô Tránh Hành Phật.
Nam mô Công Ðức Xá Phật.
Nam mô Ðại Tinh Tấn Tư Duy Phật.
Nam mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Thí Phật.
Nam mô Tu Hành Thâm Tư Duy Phật.
Nam mô Hương Hỉ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Trí Phật.
Nam mô Tư Duy Diệu Trí Phật.
Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam mô Trí Hạnh Phật.
Nam mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam mô Thinh Mãn Thập Phương Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.
Nam mô Tín Diệu Phật.
Nam mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Nghi Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Hộ Chư Căn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng động, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Ái Kế Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam mô Hiền Tác Phật.
Nam mô Công Ðức Báo Quang Minh Phật.(*)
Nam mô Tinh Tấn Lực Khởi Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Ðắc Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.
Nam mô Vô Cấu Ba Ðầu Ma Tạng Thắng Phật.
Nam mô Ðắc Vô Ngại Giải Thoát Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Thinh Vô Úy Phật.
Nam mô Phá Nhứt Thiết Ám Khởi Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Ðại Diệm Tích Phật.
Nam mô Vô Biên Hạnh Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Vương Phật.
Nam mô Năng Tác Nhứt Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật.
Nam mô Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyệt Xưng Vương Phật.
 Nam mô Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Kiến Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Công Ðức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật.
Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhựt Nguyệt Ma Ni Trang Nghiêm Oai Ðức Thinh Vương Phật.
Nam mô Hống Thinh Diệu Thinh Phật
Nam mô Thiện Trụ Trì Ðịa Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Dược Vương Thọ Ðề Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Ðại Sơn Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Trụ Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Tràng Phật.
Nam mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Kê Ðâu Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Vương Thinh Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Sanh Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Xưng Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Phật.
Nam mô Pháp Trụ Trì Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Ðại Tích Phật.
Nam mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu thân Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Trí Ðăng Phật.
Nam mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Nan Phục Phật.
Nam mô Chiếu Phật.
Nam mô Cần Kê Ðâu Tràng Phật.
Nam mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Ðại Hải Phật.
Nam mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật.
Nam mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Tụ Phật.
Nam mô Hư Không Nhãn Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Chư Nhiễm Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Phục Nhãn Phật.
Nam mô Bảo Lai Phật.
Nam mô Hương Thủ Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Duy Cái Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân gìn nặng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Khứ Phật.
Nam mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Năng Nhứt Thiết Úy Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Di Lưu Tạng Phật.
Nam mô Pháp Tác Phật.
Nam mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ngại Thinh Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bảo Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ưu Ba La Thắng Phật.
Nam mô Trụ Trí Thắng Phật.
Nam mô Thắng Năng Thánh Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ta La Phật.
Nam mô Ðại Tướng Phật.
Nam mô Bảo Man Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Công Ðức Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật
Nam mô Bất Không Bộ Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Bảo Vương Phật.
Nam mô Tu Di Tăng Trưởng Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Bảo Khởi Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật.
Nam mô Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Thành Phật.
Nam mô Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Tượng Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Năng Thánh Phật.
Nam mô Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Ðức Phật.
Nam mô Phát Tâm Trang Nghiêm Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.
Nam mô Cái Hạnh Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Ðáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Tác Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Tu Hành Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Quán Thinh Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Diệu Khứ Phật.
Nam mô Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Khởi Nhứt Thiết Chúng Sanh Tín Phật.
Nam mô Bảo Cái Khởi Phật.
Nam mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Bất Khả Hoa Phật.
Nam mô Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam mô Ca Lăng Dà Vương Phật.
Nam mô Nhựt Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật.
Nam mô Tích Quang Minh Luân Oai Ðức Phật.
Nam mô Nhân Ý Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Vô Cấu Kê Ðâu Phật.
Nam mô Nguyệt Tích Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Năng Phá Chư Oán Phật.
Nam mô Ưu Ba La Công Ðức Phật.
Nam mô Tích Lực Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sác Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân Ngài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Năng Chuyển Năng Trụ Phật.
Nam mô Thắng Hương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Tín Nhứt Thiết Chúng Sanh Tâm Trí Kiến Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Trí Công Ðức Tích Phật.
Nam mô Vô Chướng Thinh Phật.
Nam mô Nhứt Cái Tạng Phật.
Nam mô Bất Ðộng Thế Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Quán Kiến Nhứt Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thành Nghĩa Phật.
Nam mô Thành Thắng Phật.
Nam mô Xưng Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Nghi Phật
Nam mô Trí Ðức Phật.
Nam mô Công Ðức Thừa Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Kê Ðâu Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Phật.
Nam mô La Võng Quang Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Vô Oán Phật.
Nam mô Phát Nhứt Thiết Chúng Sanh Bất Ðoạn Tuyệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Bình Ðẳng Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Trí Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Thập Phương Thượng Phật.
Nam mô Hoa Thành Công Ðức Phật.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Chúng Phật.
Nam mô Ly Tạng Phật.
Nam mô Minh Vương Phật.
Nam mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Xưng Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật.
Nam mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Di Tụ Phật.
Nam mô Xưng Danh Phật.
Nam mô Quá Thập Phương Xưng Phật.
Nam mô Xưng Danh Thân Phật.
Nam mô Xưng Kiên Cố Phật.
Nam mô Ly Ưu Não Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Vương Công Ðức Phật.
Nam mô Tán Hoa Kê Ðâu Phật.
Nam mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Na Ðà Nhãn Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam mô Quang Minh Di Lưu Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiên Thi Khí Phật.
Nam mô Tam Giới Cảnh Giới Thế Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tận Cảnh Giới Phật.
Nam mô Diệu Bảo Thinh Phật.
Nam mô Phổ Cảnh Giới Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật Bảo Công Ðức Phật.
Nam mô Khởi Trí Công Ðức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Phật.
Nam mô Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Khởi Trí Quang Minh Oai Ðức Tích Tụ Phật.
Nam mô Thành Tựu Ba Ðầu Ma Vương Phật.
Nam mô Ðệ Nhứt Cảnh Giới Pháp Phật.
Nam mô Bán Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Thành Tựu Ba Ðầu Ma Công Ðức Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Hạnh Phật.
Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Kê Ðâu Phật.
Nam mô Tác Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Trụ Trì Cự Phật.
Nam mô Thắng Ðịch Ðối Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Sơn Phật.
Nam mô Hư Không Chuyển Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Chủng Bảo Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân Ngài cao, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Câu Tu Ma Xu Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Vô Cấu Ly Cấu Phát Tu Hành Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Bảo Quật Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Thành Tựu Hoa Phật.
Nam mô Hoa Cái Phật.
Nam mô Bất không Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Thắng Lực Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Vương Phật
Nam mô Vô Biên Thượng Thủ Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.
Nam mô Phá Chư Thú Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Bảo Diệu Phật.
Nam mô Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Thắng Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Trí Ðức Phật.
Nam mô Cự Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Vô Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Công Ðức Luân Phật.
Nam mô Thập Phương Ðăng Phật.
Nam mô Phật Hoa Thành Tựu Ðức Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Tu Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Kiến Chủng Chủng Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Hiền Thánh Phật.
Nam mô Hương Diệu Phật.
Nam mô Hương Thắng Kê Ðâu Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.
Nam mô Hương Kê Ðâu Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Quá Thập Quang Phật.
Nam mô Phật Ba Ðầu Ma Diệu Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo La Võng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Tối Thắng Hương Vương Phật.
Nam mô Năng Dữ Nhứt Thiết Lạc Phật.
Nam mô Năng Hiện Nhứt Thiết Niệm Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô An Ổn Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Phật.
Nam mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hư Không Kê Ðâu Phật.
Nam mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Khả Lạc Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Như Lai Phật.
Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Khả Nghệ Phật.
Nam mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Tối Thắng Di Lưu Phật.
Nam mô Lạc Thành Tựu Ðức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chư Di Lưu Phật.
Nam mô An Lạc Ðức Phật.
Nam mô Phạm Ðức Phật.
Nam mô Vô Ngại Tự Tại Phật.
Nam mô Tác Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Oai Ðức Vương Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam mô Trí Cao Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Tác Phương Phật.
Nam mô Năng Nhẫn Phật.
Nam mô Ly Chư Hữu Phật.
Nam mô Trí Hộ Phật.
Nam mô Diệu Công Ðức Phật.
Nam mô Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật.
Nam mô Kính Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ngại Chiếu Phật.
Nam mô Niệm Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới Phật.
Nam mô Năng Hiện Nhứt Thiết Phật Tượng Phật.
Nam mô Vô Tướng Thể Phật.
Nam mô Hóa Thinh Phật.
Nam mô Hóa Thinh Thiện Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân mềm sạch láng nhuận, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Hải Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Cấu Ý Phật.
Nam mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Cao Oai Ðức Sơn Phật
Nam mô Tịch Phật.
Nam mô Ly Hận Phật.
Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Chư Ðạo Phật.
Nam mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Ðức Phật.
Nam mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật.
Nam mô Cầu Vô Úy Hương Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Kiên Phật.
Nam mô Thắng Hương Tu Di Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam mô Hỏa Ðăng Phật.
Nam mô Thế Ðăng Phật.
Nam mô Cao Tu Phật.
Nam mô Kim Cang Sanh Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Trí Lực Xưng Phật.
Nam mô Vô Úy Thượng Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Phật.
Nam mô Ba Bà Ta Phật.
Nam mô Thiện Căn Phật.
Nam mô Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thường Yểm Hương Phật.
Nam mô Diệu Dược Thọ Vương Phật.
Nam mô Thường Cầu An Lạc Phật.
Nam mô Vô Biên Ý Hạnh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Mục Phật.
Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thinh Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Thắng Phật.
Nam mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Hiện Chư Phương Phật.
Nam mô Diệu Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.
Nam mô Ta Dà La Phật.
Nam mô Ðình Liệu Phật.
Nam mô Nhiên Kê Ðâu Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Oai Ðức Quang Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Kiến Phật.
Nam mô Ba Ðầu Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ðoạn Chư Nghi Phật.
Nam mô Lĩnh Thắng Chúng Phật.
Nam mô Kê Ðâu Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Ba Ðầu Ma Quang Minh Phật.
Nam mô Phương Vương Pháp Kê Ðâu Phật.
Nam mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam mô Ta Dà La Sơn Phật.
Nam mô A Mô Hà Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Thế Gian Niết Bàn Vô Sai Biệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Nhứt Cái tạng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
 Nam mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Tịnh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Diệu Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam mô Ðảng Cái Hạnh Phật.
Nam mô Bảo Cái Hạnh Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Cái Tinh Tú Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật
Nam mô Bất Khả Lượng Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng thân chiếu bốn phía, con và  chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam mô Vô Ngại Thinh Hống Phật.
Nam mô Ðại Vân Quang Phật.
Nam mô Xà Lê Ni Sơn Phật.
Nam mô Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Thượng Thủ Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Tam Châu Ðơn Na Kiên Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Ðảnh Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ðảnh Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Vô Si Phật.
Nam mô Năng Ðộ Phật.
Nam mô Vô Mê Bộ Phật.
Nam mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Ám Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ta La Phật.
Nam mô Nhứt Cái Phật.
Nam mô Cái Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Tụ Hương Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Luân Phật.
Nam mô Sơn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Minh Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật Hoa Công Ðức Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam mô Vô Biên Phương Tiện Phật.
Nam mô Bất Không Công Ðức Phật.
Nam mô Bảo Thế Phật.
Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Hư Không Luân Quang Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Quán Trí Khởi Hoa Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ðại Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam mô Thành Phật.
Nam mô Phật Ba Ðầu Ma Ðức Phật.
Nam mô Thành Công Ðức Phật.
Nam mô Sư Tử Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Phạm Sơn Phật.
Nam mô Tịnh Mục Phật.
Nam mô Bất Không Tích Bộ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Hương Ðức Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Tài Ốc Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Bảo Sư Tử Phật.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật.
Nam mô Diệu Thắng Trụ Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam mô Thắng Tinh Tấn Vương Phật.
Nam mô Vô Nghi Phật.
Nam mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Diệu Cái Phật.
Nam mô Hương Cái Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Hương Khứ Cái Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Tích Tụ Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Bất Nhược Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Thi La Vương Phật
Nam mô Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam mô Phát Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Tối Diệu Quang Phật.
Nam mô Xà Lê Ni Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Xưng Thân Phật.
Nam mô Hoa Sơn Phật.
Nam mô Chuyển Thai Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng chiếu thân mà đi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Chuyển Nạn Phật.
Nam mô Ðoạn Chư Niệm Phật.
Nam mô Phát Khởi Chư Niệm Phật.
Nam mô Thường Tu Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Nhứt Tạng Phật.
Nam mô Nhứt Sơn Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Vương Quang Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Chư Oán Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Ma Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Hoa Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Hương Phật.
Nam mô Bất Khả Thinh Phật.
Nam mô Quang Minh Ðảnh Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Bất Ly Nhị Phật.
Nam mô Luân Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thinh Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thiện Mục Phật.
Nam mô Hư Không Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam mô Phát Chư Hạnh Phật.
Nam mô Ðoạn Chư Thế Gian Phật.
Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Ly Chư Cạnh Úy Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Nhứt Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Hương Lâm Phật.
Nam mô Hương Vương Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tối Diệu Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Hoa Cái Man Phật.
Nam mô Hoa Ốc Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Hương Hoa Phật.
Nam mô Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Ðạo Sư Phật.
Nam mô Thắng Chư Chúng Sanh Phật.
Nam mô Ðoạn A Xoa Na Phật.
Nam mô Phát Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Hương Phật.
Nam mô Phổ Tán Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Tán Hương Phật.
Nam mô Phổ Tán Quang Phật.
Nam mô Phổ Tán Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Bảo Xà Lê Ni Thủ Phật.
Nam mô Khởi Vương Phật.
Nam mô Phổ Phật Quốc Ðộ Nhứt Cái Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Diệu Hương Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Không Phát Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Mục Phật.
Nam mô Bất Ðộng Phật.
Nam mô Phát Sanh Bồ Ðề Tâm Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Hữu Ðăng Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Phật Quốc Ðộ Phật.
Nam mô Bất Ðoạn Từ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Vô Cấu Bộ Phật.
Nam mô Vô Tích Bộ Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.
Nam mô Năng Ly Nhứt thiết Chúng Sanh Hữu Phật.
Nam mô Lạc Tu Hành Thắng Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Hương Diện Phật.
Nam mô Cu Lân Phật.
Nam mô Ðại Lực Thắng Phật.
Nam mô Bảo Ưu Ba La Thắng Phật.
Nam mô Câu Mâu Ðầu Thành Phật.
Nam mô Ðại Giác Phật.
Nam mô Cao Thinh Nhãn Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Hoa Thành Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.
Nam mô Thập Phương Xung Phật.
Nam mô Ða La Ca Vương Tăng Thượng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đồng xem chúng sanh, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Tối Thắng Hương Sơn Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Úy Ðức Phật.
Nam mô Thành Tựu Kiến Biên Nguyện Công Ðức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật.
Nam mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thượng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Hống Phật.
Nam mô Bảo Khởi Công Ðức Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Quang Phật.
Nam mô Năng Tác Xưng Danh Phật.
Nam mô Xưng Thân Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Quá Khứ Như Thị Ðẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Hiện Tại Tích Tụ Vô Úy Phật.
Nam mô Bảo Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Bảo Quang Chiếu Phật.
Nam mô Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai Ðức Thinh  Vương Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thọ Ðề Bất Mậu Vương Thông Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Trụ Công Ðức Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật.
Nam mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Tràng Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Ðịch Ðối Bộ Phật.
Nam mô Phổ Công Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Bạch Quang Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Vương Phật.
Nam mô A Ngẫu Ða La Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Bảo Tâm Phật.
Nam mô Vô Ngại Quang Phật.
Nam mô Sơn Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Tụ Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Thiện Lợi Quang Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Y Chỉ Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Thinh Vương Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật.
Nam mô Trí Thông Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Tích Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Ðại Oai Ðức Lực Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Phật.
Nam mô Hàng Phục Long Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Kim Sắc Kính tượng Phật.
Nam mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.
Nam mô Tu Di Tạng Phật.
Nam mô Cúng Dường Quang Phật.
Nam mô Thắng Giác Phật.
Nam mô Ðịa Sơn Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật.
Nam mô Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam mô Nhựt Thinh Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Thủy Quang Phật.
Nam mô Ðại Hương Kính Tượng Phật.
Nam mô Bất Ðộng Sơn Phật.
Nam mô Bảo Tập Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Sơn Phật.
Nam mô Ða Công Ðức Pháp Trụ Trì Ðắc Thông Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Tâm Gian Trí Ða Câu Tô Ma Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Tán Hoa Vương Câu Tô Ma Thông Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam mô Phổ Cái Ba Bà La Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chẳng khinh chúng sanh, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một muôn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân. 
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Ðẳng Giắc Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

---o0o---


Mục lục : 01 > 02 > 03 > 04 > 05> 06> 07> 08 > 09 > 10 >11 >12

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-01-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544