Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


...... ... .

 

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

 

QUYỂN THỨ HAI

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền
Khắp hiện trước tất cả Như lai
Một thân lại hiện bụi cõi thân.
Mỗi mỗi khắp lại bụi cõi Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật.
Nam mô Bảo Thiên Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Bảo Cao Phật.
Nam mô Bảo Kiên Phật.
Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phật.
Nam mô Bảo Niệm Phật.
Nam mô Bảo Lực Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Bảo Viêm Phật.
Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật.
Nam mô Bảo Chiếu Phật.
Nam mô Phóng Chiếu Phật.
Nam mô Ðiệt Cộng Hoa Phật.
Nam mô Diệu Thuyết Phật.
Nam mô Nguyệt Thuyết Phật.
Nam mô Kim Cang Thuyết Phật.
Nam mô Bảo Thuyết Phật.
Nam mô Bảo Trượng Phật.
Nam mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật.
Nam mô Vô Cấu Trượng Phật.
Nam mô Vô Biên Trượng Phật.
Nam mô Pháp Trượng Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Quân Bảo Cái Phật.
Nam mô Ma Ni Cái Phật.
Nam mô Kim Cái Phật.
Nam mô Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Tăng Thượng Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Trí Thí Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Phước Ðức Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Bảo Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Vô Biên Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Vân Thinh Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Thế Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Ðế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật.
Nam mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Kiến Phật.
Nam mô Kim Sơn Phật.
Nam mô Sư Tử Ðức Phật.
Nam mô Bất Tán Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Bất Tán Hoa Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật.
Nam mô Quan Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phật.
Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật.
Nam mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.
Nam mô Vô Tỷ Phật.
Nam mô Công Ðức Xưng Phật.
Nam mô Bảo Xưng Phật.
Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.
Nam mô Vô Cấu Ðức Phật.
Nam mô Kiên Ðức Phật.
Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Ðức Phật.
Nam mô Hoa Ðức Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Ðức Phật.
Nam mô Long Ðức Phật.
Nam mô Công Ðức Hải Phật.
Nam mô Tịnh Ðức Phật.
Nam mô Tịnh Thiên Phật.
Nam mô Cúng Dường Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.
Nam mô Xuất Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật.
Nam mô Ðại Thinh Phật.
Nam mô Vân Thắng Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trên lông mình sinh màu xanh mềm dịu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu… (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần 1 lạy sau y đây)

Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô An Ổn Thinh Phật.
Nam mô Lạc Thinh Phật.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Thiên Thinh Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Nhật Thinh Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thinh Phật.
Nam mô Phước Ðức Thinh Phật.
Nam mô Kim Cang Thinh Phật.
Nam mô Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Tuệ Thinh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Tràng Phật.
Nam mô Kim Cang Tràng Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Trụ Trì Pháp Phật.
Nam mô Lạc Pháp Phật.
Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.
Nam mô Hộ Pháp Phật.
Nam mô Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật.
Nam mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Phật.
Nam mô Thế Tự Tại Phật.
Nam mô Quán Thế Tự tại Phật.
Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.
Nam mô Ý Trụ Trì Phật.
Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.
Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật.
Nam mô Khí Trụ Trì Phật.
Nam mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật.
Nam mô Thắng Sắc Phật.
Nam mô Chuyển Phát Khởi Phật.
Nam mô Nhất Thiết Quan Hình Thị Phật.
Nam mô Phát Nhất Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật.
Nam mô Phát Thành Tựu Phật.
Nam mô Thiện Hộ Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Hỉ Phật.
Nam mô Thiện Xứ Phật.
Nam mô Phổ Thiền Phật.
Nam mô Cam Lộ Công Ðức Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Sư Tử Tiên Phật.
Nam mô Phật Nhãn Phật.
Nam mô Hiệp Tụ Phật.
Nam mô Tật Trí Dũng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thật Hành Phật.
Nam mô Sư Tử Thủ Phật.
Nam mô Hải Mãn Phật.
Nam mô Năng Ðộ Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Trụ Trì Phật.
Nam mô Thiện Dạ Ma Phật.
Nam mô Thiện Hành Phật.
Nam mô Thiện Công Ðức Phật.
Nam mô Thiện Sắc Phật.
Nam mô Thiện Thức Phật.
Nam mô Thiện Tâm Phật.
Nam mô Thiện Quang Phật.
Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Lượng Phật.
Nam mô Tốc Dữ Phật.
Nam mô Bất Ðộng Tâm Phật.
Nam mô Ứng Xưng Phật.
Nam mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.
Nam mô Bảo Oai Ðức Thượng Vương Phật.
Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.
Nam mô Bất Tận Phật.
Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.
Nam mô Danh Vô Úy Phật.
Nam mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.
Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.
Nam mô Công Ðức Trụ Trì Phật.
Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.
Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.
Nam mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.
Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật.
Nam mô Danh Ðại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật.
Nam mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.
Nam mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.
Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.
Nam mô Danh Ðắc Phật Pháp Ba Ðầu Ma Phật.
Nam mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân Ðà Lợi Phật.
Nam mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.
Nam mô Bình Ðẳng Tác Phật.
Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô PhiềnNão Khởi Công Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng long tóc xụ hướng lên xoáy phía hữu uốncuốn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...( 1lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lạy)

Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật

Nam mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật.
Nam mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Danh Dà La Hương Phật.
Nam mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.
Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.
Nam mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật.
Nam mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật.

Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu có ai đặng nghe danh chư Phật này, mãi lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người không mắt tụng ắt đặng mắt.

Nam mô Thập Thiên Ðồng Danh Tinh Tú Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.
Nam mô Tam Thập Thất Thiên Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nhị Ức Ðồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.
Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.
Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Nhật Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Phật.
Nam mô Tứ Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Diện Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diện Phật.
Nam mô Vạn Thiên Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
 Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam mô Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.
Nam mô Thiên Bát Bá Ðồng Danh Xa Ma Tha Phật.
Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Kiếp tên Thiện Nhãn, trong kiếp đó có bảy mươi hai na do tha Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Kiến, trong kiếp đó có bảy mươi hai ức Như Lai thành Phật, con đều qui mạng các Như Lai đó.

Kiếp tên Tịnh Tán Thán, trong kiếp đó có một muôn tám ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Hạnh, trong kiếp đó có ba muôn hai ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn NhưLai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Nam mô Chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới chẳng xả mạng nói pháp, gọi là Phật A Di Ðà trong thế giới An Lạc, làm thượng thủ.

Nam mô A Sơ Như Lai trong thế giới Diệu Lạc làm thượng thủ.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Như Lai trong thế giới Ca Sa Tràng làm thượng thủ.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Ba Ðầu Ma Hoa Thân Như Lai trong thế giới Bất Thối Luân Hẩu làm thượng thủ.

Nam mô Pháp Tràng Như Lai trong thế giới Vô Cấu làm thượng thủ.

Nam mô Sư Tử Như Lai trong thế giới Thiện Ðăng làm thượng thủ.

Nam mô Lô Xá Na Tạng Như Lai trong thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ.

Nam mô Công Ðức Hoa Thân Như Lai trong thế giới Nan Quá làm thượng thủ.

Nam mô Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật trong thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ.

Nam mô Nguyệt Trí Tuệ Phật trong thế giới Kính Luân Quang Minh làmthượng thủ.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai trong thế giới Hoa Thắng làm thượngthủ.

Nam mô Hiền Thắng Như Lai trong thế giới Ba Ðầu Ma Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Phổ Hiền Như Lai trong thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Vương Như Lai trong thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai trong thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Kính Tượng Như Lai trong thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế giới Ta Bà làm thượng thủ.

Nam mô Thiện Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tác Ðại Quang Phật làm thượng thủ.

Nam mô Vô Úy Quan Phật làm thượng thủ.

Như thế cả thảy chư Phật thượng thủ, con đem thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khắp đầy mười phương một lúc lễ bái khen ngợi cúngdường. (1 lạy)

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng khá lường, cảnh giới chẳng khá nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng..v...v.. của chư Như Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường (1 lạy)

Tăng Bồ Tát bất thối, Tăng Thinh Văn bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ chân khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Nam mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Danh Ðắc Thần Thông Tư Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Thiền Na Nhân Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Danh Khởi Ðà La Ni Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Cao Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Ðại Thắng Phật.
Nam mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.
Nam mô Ða Bảo Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Vương Phật.
Nam mô Tam Muội Thủ Thượng Thắng Phật.
Nam mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.
Nam mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.
Nam mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Tàm Quí Kim Sắc Thượng Thắng Phật.
Nam mô Công Ðức Hải Lưu Ly Kim Sơn Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.
Nam mô Khởi Vô Biên Công Ðức Vô Cấu Thắng Phật.
Nam mô Khởi Ða La Vương Thắng Phật.
Nam mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.
Nam mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.
Nam mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Phật.
Nam mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng màu vàng sáng rất nhiệm mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật

Nam mô Bảo Tập Thắng Phật.
Nam mô Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam mô Bất Không Thắng Phật.
Nam mô Văn Thắng Phật.
Nam mô Hải Thắng Phật.
Nam mô Trụ Trì Thắng Phật.
Nam mô Thiện Hành Thắng Phật.
Nam mô Long Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Phước Ðức Thắng Phật.
Nam mô Trí Thắng Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Thắng Hiền Thắng Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.
Nam mô Thắng Chiên Ðàn Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Tràng Thắng Phật.
Nam mô Thắng Tràng Thắng Phật.
Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Trượng Phật.
Nam mô Thiện Bảo Trượng Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Thắng Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam mô Thọ Ðề Thắng Phật.
Nam mô Hỏa Thắng Phật.
Nam mô Quảng Công Ðức Thắng Phật.
Nam mô Chúng Thắng Phật.

Nam mô thế giới Thanh Tịnh Quang, có Phật hiệu Tích Thanh Tịnh TăngTrưởng Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô thế giới Phổ Quang, Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai Phật.

Nam mô Danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Phổ Cái. NhưLai ấy thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang.

Nam mô Danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai, thế giới Nhất Bảo Kế.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Nam mô Danh Vô Lượng Thinh Như Lai, thế giới Tướng Oai Ðức Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Tập Như Lai, thế giới Danh Xung. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Hư Không Tịch Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Nguyệt Quang.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Ðịa Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng.

Nam mô Danh Phóng Quang Minh Như Lai, thế giới Nguyệt Khởi Quang.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân.

Nam mô Danh Ly Ca Sa Như Lai, thế giới Ca Sa Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam mô Danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Lượng Tinh Tấn.

Nam mô Danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang Minh.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Như Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Thắng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai, thế giới Phổ Quang. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Thắng.

Nam mô Danh Chiên Ðàn Ốc Như Lai, thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức Tràng.

Nam mô Danh Hiệp Tụ Như Lai, thế giới Hiền Tuệ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Trí.

Nam mô Danh La Võng Quang Minh Như Lai, thế giới Bảo Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức.

Nam mô Danh Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai, thế giới An Lạc. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng Công Ðức.

Nam mô Danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai, thế giới Xưng.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðệ Nhất Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai, thế giới Hiền Tý. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Quang Minh.

Nam mô Danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai, Thế giới Vô Úy. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Úy.

Nam mô Danh Di Lưu Ma Như Lai, thế giới Di Lưu Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hiệp Tụ.

Nam mô Danh Vô Úy Vương Như Lai, thế giới Viễn Ly Nhất Thiết ƯuNão Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ða Thinh.

Nam mô Danh Tác Pháp Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Tác.

Nam mô Danh Bá Nhất Thập Quang Minh Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Quang Minh.

Nam mô Danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai, thế giới Cọng Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Phổ Quang Minh.

Nam mô Danh Trí Quang Minh Như Lai, thế giới Ða Dà La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Nhãn.

Nam mô Danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Laiđó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát DanhVô Lượng Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai, thế giới Quang MinhThủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Thượng ThủHiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Tịnh Thinh.

Nam mô Danh La Võng Quang Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng.

Nam mô Danh Bảo Trí Tuệ Như Lai, thế giới Hiền Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh TríHương.

Nam mô Danh Vô Lượng Thắng Như Lai, thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðàm Vô Kiệt.

Nam mô Danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Thanh Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Ưu Bát La Thắng Như Lai, thế giới Giác Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng.

Nam mô Danh Trí Trụ Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mãn Túc.

Nam mô Danh Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thế giới Trí Lực. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mâu Ni.

Nam mô Danh Trí Xưng Như Lai, thế giới Thập Phương Xưng.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Biên Tinh Tấn.

Nam mô Danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai, thế giới Hỉ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Kiên.

Nam mô Danh Bảo Ta La Như Lai, thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Hương.

 Nam mô Danh Ðại Thắng Như Lai, thế giới Ta Bà. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Thắng Thiên Vương.

Nam mô Danh Bảo Luân Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Tú Man.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai, thế giới Quá Nhất Thiết Ưu Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Thuyết.

Nam mô Danh Công Ðức Thành Tựu Như Lai, thế giới Viễn Ly Ưu Não.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Xưng Vương Như Lai, thế giới Tịch Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dõng Ðức.

Nam mô Danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai, thế giới Bất Không Kiến. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

 Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Tạng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Vô Lượng Hống Thinh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Nguyệt Luân Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Xưng.

Nam mô Danh Bảo Thượng Thắng Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đóthọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Ðạo Sư.

Nam mô Thiện Minh Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Lạc Hạnh.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai Thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh ÐạiPháp.

Nam mô Danh Tu Di Ðảnh Thượng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Lực.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu ÐaLa Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Ðức.

Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai thế giới Ðà La Ni Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðà La Ni Tự Tại Vương.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai thế giới Kim Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam mô Danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như Lai thế giới Trí Khởi. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Tú Vương.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai thế giới Thường Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Ðại Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai thế giới Nhiên Ðăng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Công Ðức Vương Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai thế giới Nhiên Ðăng Tác. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choBồ Tát Danh Vô Chướng Ngại. (-)

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Na La Diên.

Nam mô Danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai thế giới Thập Phương Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai thế giới Kim Cang Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hỏa.

Nam mô Danh Bảo Hình Như Lai thế giới Chiên Ðàn Khốt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Quan Thế Âm.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai thế giới Dược Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam mô Danh Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai thế giới Dược Vương Thắng Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam mô Danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai, thế giới Phổ Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A NậuÐa La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phật Hoa Thủ.

Nam mô Danh Cái Man Như Lai thế giới Phổ Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hạnh.

Nam mô Danh Nhật Luân Oai Ðức Vương Như Lai thế giới ThượngQuang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu TamBồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Chúng Sinh Quang Minh Như Lai thế giới Thiện Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Diện.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu.... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Danh Vô Úy Như Lai thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Kinh Bố.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Quang Minh Như Lai thế giới Ba ÐầuMa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choBồ Tát Danh Trí Tượng.

Nam mô Trí Ưu Bát Thắng Như Lai thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam mô Danh Bảo Tác Như Lai thế giớ Bảo Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Pháp Tác.

Nam mô Danh Vô Lượng Nguyện Như Lai thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tán Hoa.

Nam mô Danh Bảo Tụ Như Lai thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Ta La Tự Tại Vương Như Lai thế giới Hương Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Quang Minh Như Lai thế giới Hoa Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Nhật Ðức.

Nam mô Danh Bảo Sơn Như Lai thế giới Phổ Sơn. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hỏa Ðức.

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Ưu Cái Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thượng Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai thế giới Vô Ưu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Phát Quan.

Nam mô Danh Thiện Thượng Thủ Như Lai thế giới Nhất Thiết Công ÐứcTrụ Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Chí.

Nam mô Danh Tu Di Quang Minh Như Lai thế giới Bảo Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai thế giới Nhất Thiết Công Ðức Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Cao Diệu Khứ Như Lai thế giới Trang Nghiêm Bồ Ðề. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tư Ích Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như lai thế giới Vô Cấu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðắc Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Phấn Tấn Như Lai thế giới Vân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tự tại Quan.

Nam mô Danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai thếgiới Hoa Võng Phú. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam MiệuTam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Lạc Tinh Tú Khởi Như Lai thế giới Tinh Tú Hành. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu.

Nam mô Danh Thắng Chúng Như Lai thế giới Bảo Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Thắng.

Nam mô Danh Vô Lượng Hoa Như Lai thế giới Vô Lượng Chí. Như Lai đóthọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Hương Tượng Bồ Tát

Nam mô Danh Bảo thắng Như Lai thế giới Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Viễn Ly Chư Hữu Bồ Tát.

Nam mô Danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai thế giới Chủng ChủngTràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ Tát.

Nam mô Danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai thế giới Khả Lạc. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choDanh Bất Thối Chuyển Luân Bồ Tát.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai thế giới Vô Úy. Như Laiđó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh TríXưng Bồ Tát.

Nam mô Thế Giới Tự Tại Ca Lăng Dà Phật.
Nam mô Thế Giới An Lạc Nhật Luân Ðăng Minh Phật.
Nam mô Thế Giới Vô Úy Bảo Thắng Phật.
Nam mô Thế Giới Trí Thành Tựu, Trí Khởi Phật.
Nam mô Thế Giới Thuần Lạc Công Ðức Vương Trụ Phật.
Nam mô Thế Giới Cái Hành Hoa Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Thế Giới Kim Cang Luân, Vô Úy Phật.
Nam mô Thế Giới Phát Khởi, Trí Tích Phật.
Nam mô Thế Giới Thiện Thanh Tịnh, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.
Nam mô Thế Giới Phổ Quang Minh, Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật.
Nam mô Thế Giới Cao Tràng Nhân Tuệ Phật.
Nam mô Thế Giới Ðức Na La Diên Phật.
Nam mô Thế Giới Vô Cấu, Vô Cấu Tràng Phật.
Nam mô Thế Giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng, An Ổn Phật.
Nam mô Thế Giới Hiền Thượng, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Thế Giới Nhất Thiết An Lạc, Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam mô Thế Giới Vô Lượng Công Ðức Cụ Túc Thiện Tư Duy Phát Phật.
Nam mô Thế Giới Bình Ðẳng, Hàng Phục Chư Oán Phật.
Nam mô Thế Giới Vô Úy, Ưu Ba La Thắng Phật.
Nam mô Thế Giới Thập Phương Quang Minh Thắng Lực Vương Phật.
Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.
Nam mô Thế Giới Thường Quang Minh, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Hàng Phục Nam, Nữ Phật.
Nam mô Thế Giới Trầm Thủy Hương, Thượng Thắng Hương Phật.
Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam mô Thế Giới Hương Cái, Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn Hương, Bảo Thượng Vương Phật.
Nam mô Thế Giới Hương, Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Thế Giới Phổ Hỉ, Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh tín Phật.
Nam mô Thế Giới Bất Khả Lượng, Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Thế Giới Phật Hoa Trang Nghiêm, Trí Công Ðức Thắng Phật.
Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.
Nam mô Thế Giới Hoa, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.
Nam mô Thế Giới Nguyệt, Phổ Bảo Tạng Phật.
Nam mô Thế Giới Kiên An Trụ Ca Diếp Phật.
Nam mô Thế Giới Phổ Ba Ðầu Ma, Quan Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật.
Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn, Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thế Giới Thật, Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Thế Giới Hữu Nguyệt, Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Thế Giới Vô Chướng Ngại Danh Xưng Phật.
Nam mô Thế Giới An Lạc, Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết
Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Quang Vương.
Nam mô Nguyệt Phật, Thế Giới Phổ Úy.
Nam mô Công Ðức Vi Diệu Phật, Thế Giới Chủng Chủng Thành Tựu.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật, Thế Giới Thế Giới Trầm Thủy Hương.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật, Thế Giới Chủng Chủng Hoa.
Nam mô Vô Lượng Tràng Phật, Thế Giới Quảng.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật, Thế Giới La Võng.
Nam mô Tịnh Thinh Phật, Thế Giới Vô Kinh Bố.
Nam mô Hiện Bảo Thắng Phật, Thế Giới Khả Lạc.
Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật, Thế Giới Ly Quan.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Phật, Thế GiớiThường Xưng.
Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.
Nam mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Kính.
Nam mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Chiếu.
Nam mô Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật, Thế Giới Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu.
Nam mô Trí Khởi Quang Phật, Thế Giới Vô Cấu.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật, Thế Giới Vô Bố Ưu Bát La.
Nam mô Thập Phương Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Bố.
Nam mô Hoa Thành Tựu Thắng Phật, Thế Giới Hoa Bố.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật, Thế Giới Thiên.
Nam mô Trí Quang Minh Phật, Thế Giới Quang Minh.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tu Trí Phật, Thế Giới An Lạc Ðiều.
Nam mô Viễn Ly Thai Phật, Thế Giới An Lạc.
Nam mô Minh Vương Phật, Thế Giới Vô Nhiễm.
Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật, Thế Giới Vân.
Nam mô Vô Biên Trí Xưng Phật, Thế Giới Phổ Sắc.
Nam mô Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật, Thế Giới Kiên Cố.
Nam mô Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật, Thế Giới Vô Tỷ Công Ðức.
Nam mô Thiện Trụ Lực Vương Phật, Thế Giới Bảo.
Nam mô Siêu Nguyệt Quang Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.
Nam mô Thượng Thủ Phật, Thế Giới Long Vương.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thiện Cao Tụ Phật, Thế Giới Thiện Trụ.
Nam mô Tác Xưng Phật, Thế Giới Vô Bố Úy.
Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật, Thế Giới Ái Hương.
Nam mô Xưng Thân Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng da thứa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Xưng Kiên Cố Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế LựcThiện Trụ.
Nam mô Viễn Ly Chư Ưu Phật, Thế Giới Vô Ưu Tuệ.
Nam mô Khởi Ba Ðầu Ma Công Ðức Vương Phật, Thế Giới Xứng.
Nam mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật, Thế Giới Hoa Cu Tô Ma Trụ.
Nam mô Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xứng
Nam mô Danh Xưng Nhãn Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phóng Diệm Phật, Thế Giới Diệm Tuệ.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật, Thế Giới Hống.
Nam mô Tự Tại Di Lưu Phật, Thế Giới Quang Minh.
Nam mô Ðại Quang Minh Phật, Thế Giới Bảo Quang Minh.
Nam mô Diệm Xí Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.
Nam mô Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật, Thế Giới Hữu.
Nam mô Phóng Quang Minh Luân Phật, Thế Giới Vô Úy.
Nam mô Chúng Tịch Thắng Phật, Thế Giới Thường Huyền.
Nam mô Vô Tận Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Vương.
Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật, Thế Giới Phổ Hống.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phổ Thắng Phật, Thế Giới Vô Úy.
Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xưng.
Nam mô Sơn Vương Phật, Thế Giới Ðịa.
Nam mô Ba Ðầu Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật, Thế Giới Ðịa Công Ðức.
Nam mô Thiện Trụ Phật, Thế Giới Nhiên Ðăng Luân.
 Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật, Thế Giới Phổ Trang Nghiêm.
Nam mô Tác Nhất Thiết Công Ðức Phật, Thế Giới Ỷ.
Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.
Nam mô Bảo Công Ðức Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.
Nam mô Trí Thượng Thắng Phật, Thế Giới Tinh Tú Hành.
Nam mô Trí Khởi Quang Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật, Thế Giới Cái Hành Trang Nghiêm.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Vương Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma.
Nam mô Tự Tại Phật, Thế Giới Pháp Cảnh.
Nam mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô A Di Ðà Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Sơn Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Thắng Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Trí Tuệ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Úy Tác Vương Phật.
Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.
Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Cự Trụ Trì Phật.
Nam mô Bảo Thượng Thắng Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thượng Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Vô Trần Ly Trần Phật.
Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.
Nam mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Xá (Hàm) Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thành Tựu Phật.
Nam mô Phóng Cái Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Lượng Chúng Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thủ Phật.
Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Tất Cánh Ðắc Vô Biên Công Ðức Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.
Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Ưu Bát La Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Ðại Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.
Nam mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Công Ðức Nhất Vị Phật.
Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Vương Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.
Nam mô Tỳ Bà Thi La Phật.
Nam mô Minh Vương Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Nguyệt Thượng Vương Phật.
Nam mô Vô Thượng Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bảy chỗ bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Long Phật.
Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.
Nam mô Hương Tràng Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.
Nam mô Bảo Võng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Hương Tượng Vương Phật.
Nam mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.
Nam mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.
Nam mô Bất Không Thuyết Phật.
Nam mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.
Nam mô Bất Trụ Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.
Nam mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật.
Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tu Hành Tràng Phật.
Nam mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.
Nam mô Hiền Thắng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Ðại Tướng Quân Phật.
Nam mô Thượng Thắng Cao Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.
Nam mô Bất Khả Y Phật.
Nam mô Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.
Nam mô Diệu Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
 Nam mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.
Nam mô Oai Ðức Vương Phật.
Nam mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam mô Trí Thượng Phật.
Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Phương Tác Phật.
Nam mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.
Nam mô Tối Thượng Thủ Phật.
Nam mô Trí Hộ Phật.
Nam mô Thượng Thắng Phật.
Nam mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.
Nam mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.
Nam mô Thù Diệu Thân Phật.
Nam mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.
Nam mô Phật Ba Ðầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Quan Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật.
Nam mô Ðông Phương, Thuyết Kiên Như Phật.
Nam mô Hóa Thinh Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Hải Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.
Nam mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
 Nam mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.
Nam mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.
Nam mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Vô Úy Khứ Phật.
Nam mô Hương Phong Phật.
Nam mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.
Nam mô Hương Thắng Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.
Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.
Nam mô Thắng Tu Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Kim Cang Thành Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Trí Lực Xưng Phật.
Nam mô Vô Úy Thắng Phật.
Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Kiên Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật.
Nam mô Phạm Hống Thinh Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ HAI
HẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Ly Cấu Ðịa Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


 

---o0o---


Mục lục : 01 > 02 > 03 > 04 > 05> 06> 07> 08 > 09 > 10 >11 >12

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-01-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544