Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


......... .


PHẬT THUYẾT KINH DIỄN ÐẠO TỤC NGHIỆP 

Hán dịch: Khất Phục Tần, Samôn Thích Thánh Kiên

Việt dịch:  Thích nữ Thuần Hạnh

 Chứng nghĩa: Tỳkheo Thích Ðỗng Minh,

Tỳkheo Thích Tâm Hạnh.

--- o0o --- 

Tôi nghe như vy : Mt thi đức Pht cùng vi mt ngàn hai trăm năm mươi v T kheo, vô s B tát, bn hàng đệ t, tri, rng, qu, thn, a tu luân vườn Cp Cô Ðc, rng cây K Ðà nước Xá V.

Khi y, Cp Cô Ðc cùng vi năm trăm cư sĩ ra khi thành Xá V, đến ch đức Pht cúi đầu đảnh l sát chân, ngi mt bên, chp tay bch Pht :

- Bch Thế Tôn ! Cư sĩ qun lý gia nghip tài sn có bao nhiêu loi? Người xut gia tu đạo hành động ging hay khác, phi phng trì pháp gì để mau thành đạo Vô Thượng Chánh Chơn? Li dùng pháp gì để giáo hóa chúng sanh?

Pht dy :

- Lành thay ! Khéo hi. Ta s ch bày điu mông mui để người đời sau hc và thi hành. Tài sn có ba loi : 1- H tài; 2- Trung tài; 3- Thượng tài.

Sao gi là h tài?

Có người qun lý ca ci, tích cha tin tài không dám ăn mc, không chu tu tp kinh đin, gii lut, không hiếu thun cúng dường song thân, không thích cung cp đầy đủ cho v con đúng lúc, cho ăn ba đói ba no. Người thì áo không đủ che thân, cơm không đủ no bng. Ôm lòng keo kit, tiếc ca như ong yêu thích mt, không tin tiên thánh, không th phng bc cao sĩ, Samôn, đạo nhơn. Không thích b thí, to phước gây đức. Tâm t cho là thường, không nghĩ vic cho tn cùng. Hp ri t tan, ha phước t theo, tham luyến thân th, không hiu nó là gc ca phin não, giây lát chìm đắm vào ca địa ngc. Thân này sng được nh thc ăn. Bn đại khi mnh khi yếu, thn thc tm nương vào thân, ch là gi danh. Suy nhược, huyn hóa mong manh không kiên c, không hiu vô thường, chy theo s vinh quang ca thế gian. Vn ni su lo ôm cht trong lòng, li gi là sng lâu. Tâm chp t ngã, không thu đạt nghĩa không, Tam gii còn hư o, hung chi người và vt. Mit mài mê hoc vi tham lam, dâm dc, tt đố. Ðó là hành động ca nhng người làm trên.

Phng dưỡng cha m vi tâm hòa hiếu an vui li nói qua li không đổi sc mt, sm ti thăm hu, thn trng tng tí, nh nghĩ công ơn cha m vô cùng ln lao. Nuôi dưỡng v con ăn mc đúng thi, ân tình qua li cùng nhau đằm thm. V con như vy, trn không có hành động riêng tư. Coi nô t như quyến thuc, không để người làm phi đói kh. Nhưng không tin chết ri sanh tr li cho rng đã chết hn ri thì tr v nơi cõi vô hình. Hiếu tho vi đấng sanh thành, nh ân sanh dưỡng. V con cung cp đầy đủ, ân tình yêu mến. Quan tâm người , sai vic làm va sc h. Nhưng không biết cung kính Samôn, đạo nhơn, không chu làm vic thin như thi ân, b thí, to phước đức. Ði sau được phước hơn c mi người. Ðây là tài sn hng trung.

Pht nói k :

Thường nh ân nuôi dưỡng        

Hiếu thun vi song thân

V con cung cp đủ          

Theo thi không mt mát

Nô t và người làm   

Thăm hi không x ác      

Thun theo ý người hu    

Không làm vic trái phép

Nhưng không tin đời sau

Nghe s không hoan h

Cho thân thường tn mãi   

Trường tn không mt mát

Ba cõi như huyn hóa        

Nên hiu rõ điu này

Ti phước mình đã to      

 Nhn kết qu tương xng.

Pht dy trưởng gi :

Nghip thượng tài là người nào có tin ca ăn mc đầy đủ li hiếu thun cha m không k thi gian, chăm sóc cha m. Không để sc din ưu su. Ra không phm điu cm, vào không trái l nghĩa. Vic làm trong sch không ô uế, cung kính tôn trưởng, tuân phc người trí. Ðón nhn nghe rng vi tâm bình đẳng. Nhng người h lit, bn cùng nguy khn, hoc mê mui b bc đãi thì cung cp chăm sóc như v con, luôn luôn đầy đủ. Dit tr các tà nim t sa thân th để làm vic đúng. Quan tâm người để h không b  kh cc, không đánh đập, chi mng ba bãi, mà li tăng thêm lòng t bi thương xót.

Phng kính Tiên Thánh, đến hc vi bc B tát xut gia, theo pháp Sa môn hin trí. Sm, ti hành l, luôn luôn chú ý. B thí nhng nơi thiếu thn đã gây đạo đức. T ging Kinh đin và dy d người si mê. Dùng phương tin hoàn ho vào đúng lúc. T an n gi gìn tt c chúng sanh ging như con trâu ăn c mà ly được sa, sa làm thành lc, lc làm thành tô, tô làm thành đề h. Ð h là cht rt mm và đặc bit nht. T thân được bình an, thương xót khp mười phương. Ðem lòng t bi nhiu nơi thì được s an n mi ch. Ð thoát mi s mê mui cho c tri, người, nhân dân. Người này là bc tôn quí vô thượng, không gì sánh bng, không như hng tht phu, là bc đại hùng đời, mt mình đơn độc không bn l.

Khi y, Pht thuyết k :

Nếu người nghip thượng tài      

T thân ăn mc đủ

Cung phng hiếu cha m

Sc din luôn hòa nhã

Ra đường không vi phm

V nhà không trái l

Vic làm thường trong sch        

 Ðúng pháp không mê mui

Kính phng bc tôn trưởng       

Tuân hành người sáng sut

Hành theo người hc rng

Bình đẳng không tà vy

Lo v con đúng thi          

Ðu được như s thích

Thương xót c người làm   

Ăn mc luôn đầy đủ

Cúng Sa môn, B tát          

B thí và cúng dường

Nhn diu pháp t đây       

 Lìa b s si mê

Thương yêu khp mi người       

Không ch là thân hành

Thường t an thân mình  

Cũng biết các ách nn

Ví như du đề h             

Vn t c sanh ra

Ðã biết cách an thân    

Hòa hp không sanh bnh

Thương các loài chúng sanh

Vi tâm luôn bình đẳng

Dùng bn đẳng hành này    

Mau chóng thành Pht đạo.

Pht dy trưởng gi :

- Người xut gia hc đạo có ba hng :

1- Thanh văn; 2- Duyên giác; 3- Ði tha.

Sao gi là Thanh văn?

S kh, nhàm chán thân này. Suy nghĩ kh nn sanh t vô s, tai hon cùng khp. Coi thân như oán thù. Bn đại như rn độc. Ngũ m như gic. Ngi thin theo dõi hơi th. Quán chiếu thy thân xu xí, hình th không trong sch. S sc dc vn làm đau đớn cho tưởng, hành, thc. S hãi ni kh nơi địa ngc, nguy ách nơi ng qu, hon nn trói buc loài súc sanh kh nn trong con người cách bit cõi tri, không th k hết. Luân chuyn không ngng, như người trong ngc tù. Nên mun đon tr ti kh sanh t cn lao, cu pháp vô vi an lc Niết bàn. Ch t li mình không nh nghĩ chúng sanh. Thường chp tâm t nh hp không phát trin lòng thương rng ln. Ch da vào âm thanh, không hiu trí không. Ba cõi như huyn hóa. T cu giúp mình, không xót thương người. Ðây là hàng Thanh văn hc.

Khi y, Pht nói k :

S vô lượng sanh t        

Gian nan trôi cùng khp

Tâm ôm lòng lo s   

Ch mun cu li mình

Ngi thin, quán hơi th   

Chuyên cn đến hơi th

Thy thân nhiu điu xu  

Có muôn vàn ô uế

Lìa b ba cõi này               

Ðon dc được t an

Không tu tp t tâm         

Ch mun hưởng Niết bàn.

Pht dy trưởng gi :

- Duyên Giác là vn phát đại tâm, làm hnh B tát; B thí, trì gii, nhn nhc, tinh tn, nht tâm, trí hu nhưng vi tâm vng tưởng cu làm bc tôn quí trong thiên h, hoc làm cho người quy y. Ba mươi hai tướng tt, tám mươi v đẹp, oai đức thn lc cao vi, rng r không ai sánh bng nhưng không hiu sc thân Như Lai th hin, ch vì người ngu đời không biết đạo ln, đon tr dòng sanh t không mun tr li, chm dt ngun gc sanh t nên hin thân.

Tướng ho trang nghiêm, dùng li hay để giáo hóa người ngu si, biu th ánh sáng ln và tướng ho gi là xét đoán có sc tượng. Tuy thuc hành t đẳng, t ân, lc độ vô cc, ba mươi by phm, quán mười hai nhân duyên, mun nh sch nguyên nhân ca nó nhưng không hiu được căn bn đó, nên không hy vng nơi đạo ln. Hng này tích đức như hư không, không được đến cõi Pht. Vì sao? Vì dng tâm không đạt.

Sao gi là không đạt? Vì b thí, trì gii, nhn nhc, tinh tn, nht tâm, trí hu, t đẳng, t ân đều có s mong cu. Nh nghĩ cu giúp tt c chúng sanh đang b sanh t nơi năm đường. Hiu rõ các pháp là không, vô tướng, vô nguyn. Biết tt c pháp như huyn hóa, mng o sóng nng, nh trong gương, tiếng vang, cây chui, bt nước đều không tht có. Ðo hu vô hình, bình đẳng như hư không, không ch tăng, ch hoi, độ khp chúng sanh.

Khi y, Pht nói k :

Ðã phát tâm Bồ tát       

Chỉ mong nghiệp Ðại thừa

Chỉ muốn được thân Phật  

Không rõ, không thân sơ

Bố thí, giới, nhẫn nhục    

Tinh tấn, thiền, trí huệ

Tứ đẳng, ân, lục độ  

Chỉ tự thích vô vi

Ưa thích ba hai tướng     

Tám mươi vẻ cao quí

Trời, người đều tôn kính

Thoát ngũ ấm, lục suy

Chỉ sợ việc chướng ngại   

Không thể quán sâu xa

Tuy muốn độ mười phương

Nhưng tâm miệng trái nhau

Không rõ pháp huyễn hóa  

Bọt, bóng nước, sóng nắng

Cây chuối như ảnh mộng  

Vọng tưởng rất nhiều việc

Dầu tạo các công đức         

Nhiều như cát dòng sông

Tâm hoại Vô Thượng Chơn

Không biết trừ các ma.

Pht dy trưởng gi :

- Hc đại tha kia phi phát đạo tâm Vô Thượng Chánh Chơn. Thc hành lòng thương rng ln, bình đẳng như hư không. Còn tu đại bi thì không có thân sơ, không t lo riêng thân mình mà ch nh nghĩ năm đường. Mun tt c chúng sanh được an lc. Phng trì bn tâm bình đẳng : T, Bi, H, X. Nhân ái, b thí, thương người, làm điu li ích, cu giúp mười phương. B thí, trì gii, nhn nhc, tinh tn, nht tâm, trí hu, lc độ vô cc nhưng không có mong cu. Ðem đủ loi để b thí cho tt c chúng sanh. Quán sát qua li cùng khp ba cõi cn kh, gian nan, không th tính k. Nh nghĩ chúng sanh như cha như m, như con, như thân mình. Mt lòng bình đẳng không sai khác, tuôn l như mưa. Mun độ thoát mi nguy ách để đến đạo ln.

Khi y, Pht nói k :

Phát tâm đại Vô thượng       Hành t, bi, h, x

Xót thương như hư không    Bình đẳng không thân sơ

Lp đức không vì mình         Ch vì mười phương thí

Ð thoát các qun sanh        Ðu đến đại trí hu.

Li có bn điu đạt đến đại tha :

1- Bố thí, cung cấp cho người nghèo khổ.

2- Không phân biệt giàu nghèo, thực hành với tâm không khinh trọng.

3- Vật bố thí không mong cầu trả lại.

4- Ðem công đức này bố thí cho chúng sanh.

Pht nói k :

Bố thí giúp người nghèo     Nói tâm không khinh trọng

Trí huệ không mong cầu     Không cầu hoàn trả lại

Thương xót hết mọi loài     Qua lại ở cùng khắp

Ðem công đức thí này         Ðều được đến Ðại đạo.

Pht dy trưởng gi :

- Gi gii có bn điu mau thành Ði tha :

1- Giữ miệng, phòng hộ thân tâm, không nhớ nghĩ điều trái quấy.

2- Ra, vào, đi đứng không mất lễ tiết.

3- Không nguyện ở địa vị Chuyển Luân Thánh Vương hay Phạm vương, Ðế thích.

4- Ðem cấm giới này thi ân cho chúng sanh.

Pht nói k :

Phòng hộ thân, khẩu, ý        Tâm vững chắc như núi

Khi ra, vào, đi, đứng            Chưa từng mất tiết lễ

Không nguyện sanh cõi trời  Thích, Phạm, Chuyển Luân vương

Ðem việc làm chính này         Bố thí khắp mọi người.

Pht dy trưởng gi :

- Nhn nhc có bn điu mau thành Ði tha :

1- Nếu bị ai mắng chửi thì không phân biệt đến âm thanh nào.

2- Nếu bị ai đánh đạp, coi như vô hình.

3- Nếu bị ai hủy nhục, coi như gió thổi.

4- Nếu bị ai hãm hại, thường ôm lòng thương họ.

Pht nói k :

Bị đánh chửi, mặc nhiên       Tự xét vốn vô hình

Nếu ý có khởi dậy               Tâm liền tự chánh lại

Nhan sắc hòa hợp vui          Ðều cung kính mọi người

Người này được thành Phật  Ba hai tướng sáng chói.

Pht dy trưởng gi :

- Tinh tn có bn điu :

1- Sớm tối phụng sự chánh pháp chưa từng giải đãi.

2- Thà mất thân mạng, không vi phạm lời dạy.

3- Siêng năng phúng tụng kinh điển sâu xa, không để chán nản, mệt mỏi.

4- Muốn cứu giúp nhiều người bị nguy ách.

Pht nói k :

Sớm tối phụng trì pháp     Chưa từng có sao lãng

Thà tự mất thân mạng        Không làm trái lời dạy

Tụng tập kinh điển sâu      Không để cho giãi đãi

Cứu giúp người nguy ách    Không để tâm khủng hoảng.

Pht dy trưởng gi :

- Thin định có bn điu :

1- Ưa thích tinh tấn tu tập một mình ở chỗ yên tĩnh.

2- Thân, khẩu, ý thanh tịnh không để rối loạn.

3- Tuy ở giữa chúng đông đảo náo loạn, nhưng thường tự định tỉnh.

4- Tâm phóng khoáng mặc nhiên không bị đắm trước nơi nào.

Pht nói k :

Thường tích tu tinh tấn             Ở nơi chỗ vắng vẻ

Thanh tịnh thân, khẩu, ý          Chưa từng để náo loạn

Giữa chúng đông ồn ào           Tâm định không hoảng hốt

Nhất tâm thấy mười phương    Ðạo tuệ xưng thành túc.

Pht dy trưởng gi :

       - Trí hu có bn điu :

1- Hiu rõ thân là không, ch do bn đại hp thành, tan rã vn không ch th.

2- Biết đưọc ba cõi đều do tâm to, tâm như huyn hóa ch da vào hình th chúng sanh mà đứng vng.

3- Hiu rõ năm m vn không có x s, tùy theo đối tượng mà sanh ra các tình thc.

4- Hiu được mười hai nhân duyên vn không có căn nguyên, ch do đối đãi mà hin ra.

Pht nói k :

Hiểu được thân vốn không    Do bốn đại hợp thành

Mất diệt không xứ sở           Từ tâm mà được sanh

Năm ấm vốn không căn        Có tên do đắm trước

Mười hai duyên không mối    Hiểu được tất an lạc.

Pht dy trưởng gi :

- Trí tu li có sáu điu :

1- Biết sắc như bọt nước.

2- Hiểu được thọ như bong bóng nước.

3- Tư tưởng như sóng nắng.

4- Hiểu rõ hành như cây chuối.

5- Xét kỹ thức như huyễn hóa.

6- Tâm thức như bóng, tiếng vang, vốn không, không có xứ sở.

Pht nói k :

Hiểu sắc như bọt nước      Thọ như bong bóng nước

Tư tưởng như sóng nắng   Hành động như cây chuối

Biết thức giả như huyễn      Ba cõi không gì đẹp

Phân biệt không là không   Vậy nên đến đại đạo.

Pht dy trưởng gi :

- Tâm T có bn điu :

1- Niệm từ khắp mười phương.

2- Như mẹ thương con.

3- Rất thương xót nhớ nghĩ.

4- Như thân không khác.

Pht nói k :

Niệm từ khắp mười phương        Như mẹ thương con đỏ

Thường ôm lòng thương xót        Như thân mình không khác.

Pht dy trưởng gi :

- Tâm Bi có bn điu :

1- Thương xót chúng sanh.

2- Vì họ mà rơi lệ như mưa.

3- Thân muốn chịu tộithay.

4- Ðem thân mạng cứu giúp.

Tâm H có bn điu :

1- Nhan sắc hòa thuận.

2- Khéo nói.

3- Thuyết kinh.

4- Giải nghĩa.

X có bn điu :

1- Dạy bỏ điều ác, thành tựu việc lành.

2- Khuyên dạy người qui y Tam Bảo.

3- Khiến phát đạo tâm.

4- Giáo hóa chúng sanh.

Pht nói k :

Thương người rơi nước mắt   Thân muốn chịu tội thay

Bỏ mạng để cứu giúp            Không đem lòng sân hận

Hòa nhã thuyết thiện pháp      Hộ pháp phân biệt nghĩa

Bỏ ác làm điều lành               Dạy quy y Tam Bảo.

Pht dy trưởng gi :

- Có bn pháp mau thành đạo Vô Thượng Chánh Chơn.

1- Hiểu pháp không, học điều không mong cầu.

2- Không tướng, không chỗ mong cầu.

3- Không nguyện, không mong sự tái sanh.

4- Ðối với ba đời thường bình đẳng, không có ba đời.

Pht nói k :

Hiểu không, không chỗ cầu        Không tướng, không quả báo

Không nguyện, mong tái sanh    Bình đẳng nghiệp ba đời.

Pht dy trưởng gi :

- Có bn pháp mau thành Pht đạo :

1- Tất cả đều vốn thanh tịnh.

2- Hiểu rõ khắp cả vạn vật đều như huyễn hóa.

3- Sanh tử đoạn diệt đều do nhân duyên.

4- Nhân duyên đó vốn cũng vô hình.

Pht nói k :

Tất cả vốn thanh tịnh      Vạn vật như huyễn hóa

Sanh tử từ duyên sanh     Nó cũng vốn vô hình.

Pht dy trưởng gi :

- Có sáu pháp mau thành Chánh giác :

1- Thân thường hành từ bi, không oán, không kết.

2- Miệng thường dùng từ bi để diễn thuyết trí huệ sâu xa.

3- Tâm từ bi nhu hòa thương xót, nhớ nghĩ chúng sanh ở mười phương.

4- Giữ giới không vọng tưởng, mong cầu sự nghiệp đại thừa.

5- Chánh quán để thấy mười phương là không, đạo tục không hai.

6- Bố thí đầy đủ thức ăn để cứu người thân trong lúc nguy ách.

Pht nói k :

Thân thường hành từ tâm       Chưa từng gây oán kết

Miệng nói lời thương yêu       Diễn trí tuệ sâu xa

Tâm nhu hòa điều thuận         Thương xót khắp mười phương

Giữ giới không vọng tưởng    Chánh quán mười phương không.

Pht dy trưởng gi :

- Có bn điu mau thành Pht đạo :

1- Phng trì tinh tn không đắm trước.

2- Giáo hóa chúng sanh không dt đạo tâm.

3- Qua li vòng sanh t không nhàm chán s hãi.

4- Ði t, đại bi nhưng không b trí hu phương tin.

Pht nói k :

Tinh tấn không đắm trước      Giáo hóa chưa từng dứt

Không nhàm chán sanh tử      Không phế bỏ quyền huệ.

Pht dy trưởng gi :

- Khai hóa chúng sanh có bn điu :

1- Ai không tin việc sanh tử thì dùng họa phước hiện tại để ví dụ.

2- Ai không tin Tam Bảo thì trình bày đại đạo.

3- Ai mê hoặc tà kiến thì chỉ dạy ba thừa. Phật đạo chỉ độc tôn, không bạn lữ.

4- Sở hữu tam giới đều như huyễn hóa, không có chân thật chắc chắn.

Pht nói k :

         Không tin sanh tử bày phước họa

         Ai rơi tà kiến, trình đại đạo

         Phật đạo độc tôn, không bạn lữ

         Ba cõi đều không, như huyễn hóa.

Pht dy trưởng gi :

- Khai hóa li có by điu.

1- Ai san tham, dạy họ biết bố thí.

2- Ai phạm điều ác, khuyên họ giữ giới.

3- Ai sân hận, khuyên họ nên nhẫn nhục.

4- Ai giãi đãi, dạy họ nên tinh tấn.

5- Ai loạn tâm, dạy họ cách định tâm.

6- Ai ngu si, dạy họ trí huệ vô cực.

7- Ai không biết tùy thời, trình bày dạy bảo phương tiện quyền xảo.

Pht nói k :

San tham, dạy bố thí       Làm ác, khuyên giữ giới

Sân nhuế, cần nhẫn nhục   Giãi đãi, nên tinh tấn

Loạn tâm, bày thiền định    Ngu si, dạy học hỏi

Trí tuệ độ vô cực              Tùy thời phát thiện quyền.

Khi y, B tát Tùy Thi bch Pht :

- Bch Thế Tôn ! Vì sao vic hc có thượng, trung, h? Sao tt c đều không đến Ði tha?

Pht dy :

- Tâm người hc, kiến thc thy có xa gn, hiu biết sâu cn, ý chí có ưu lit nên th hin ba tha. Vì vn không có ba mà gi nói là ba.

Ví như có người đại thn thông minh trí hu, sng vì nước. Vic quan trng trong triu vua đều cho tham d, lun bàn vic nước, y thác không hoài nghi. Ði thn đó có ba người bn thân : 1- Thái t; 2- Tôn quí; 3- Người thường dân.

Ði thn x tr vic nước có điu sơ sut, nhiu người bàn tán, vào bch vua là qun thn có mưu đồ phn nghch. Vua nghi ng hi các cn thn : “Nên x ti gì?” Các quan lin đưa ra nhiu ti nng; người nói chém đầu, người nói cht tay, cht chân, người nói ct tai và mũi, móc mt, xo lưỡi. Vua nghe các quan lun bàn ti nng, lin bo : “Không nên như vy. Người này thông minh, sáng sut, nhưng gp phi li nh, không đáng ti như vy, ch nên bt b tù”. Các quan ch biết phc tùng, không dám nói na. Vua bo cn thn mt bên : “Mau chóng xung văn thư, bt hn b vào trong ngc”.

Khi y, người bn thân thường dân, nghe rt thương xót, mun cu ra khi ngc. Nhưng vì thế lc yếu li không dc lòng thành. Tuy đem y phc ăn ung cung cp hng ngày không thiếu thn nhưng không th làm cho thoát khi s đánh đập tra kho.

Người bn tôn quí nghe được rt đau lòng lin đến ch cai ngc để gii thích nhưng không thoát khi s đánh đập kh s, không nghĩ được cách gì để cu ra khi ngc tù.

Thái t nghe điu này, ly làm tc gin cho rng bn thân ca mình không có ti nng, ch vì các quan him khích nên gièm pha vi vua, không đáng b tù. Thái t bèn đến ch vua phân trn đầy đủ gc ngn, cho rng không có ý tư động phn nghch. Cúi xin Ph vương vì con mà xá ti tai ương này. Vua vì thương con nên mau chóng th người kia ra khi tù.

Vua d cho thy tướng nghip. Vua nước đó chính là Như Lai, thái t y là trí tu vô cc khéo dùng phương tin. B tát mau chng đắc pháp Vô Sanh Nhn, nên được quyn hu, vượt ra ngoài địa ngc ba cõi, được thành Pht, cu độ khp chúng sanh. Bn thân tôn quí gi là thc hành tnh gii đã x b ba đường ác nhưng không lìa ba cõi, có th hưởng th phước báo nhơn thiên nhưng không đạt đạo được. Người bn thường dân gi là b thí. Người này vượt thoát cõi ng qu nhưng không thoát được ách nn địa ngc súc sanh.

Vì sao? Vì chng tánh nào thì loi đó. Như phát tâm Vô Thượng Ðo, phng trì đại t đại bi vô cc, giáo hóa tt c, cho nên đạt đến Pht đạo. Ch theo đạo ln mà không đạt được pháp nghĩa sâu xa, không hiu rõ s tiến lui, t ngưng gia đường, nên gi là Duyên Giác. S kh nn xoay vn trong vòng sanh t, ch mun t cu mình, không nghĩ đến ni kh người khác cho nên rơi vào Thanh văn. Mi hng tùy theo bn hnh mà được như chí nguyn.

Khi Pht thuyết Kinh này, cư sĩ Cp Cô Ðc vi năm trăm trưởng gi đều phát tâm Vô Thượng Chánh Chơn, c ngàn người xa trn cu, đắc pháp nhãn tnh âm nhc không hu, không đánh t kêu, chim bay thú chy đều ct tiếng hòa nhã. Ngay lúc y, không ai mà không hoan h, t quy y Pht.

Cư sĩ li hi :

- Bch Thế Tôn ! Người mi hc đạo, nên chí tâm vào pháp gì?

Pht dy :

- Trước tiên phi tu tp năm gii, quy y Tam Bo.

Năm gii là gì?

1- Lòng từ bi thương xót, không giết hại.

2- Trong sạch, liêm khiết, không trộm cướp.

3- Trinh khiết, cao quí, thanh tịnh.

4- Dốc lòng tin tưởng, tự tánh hòa hợp, không dối trá.

5- Cốt đạt đến tâm chí sáng suốt, không loạn động.

Ba điu t qui y là gì?

1- Qui y Phật, Vô Thượng Chánh Chơn.

2- Qui y Pháp bằng tâm tự chế ngự.

3- Qui y các Thánh chúng, thọ trì rộng lớn, giống như nước biển mênh mông, không gì bao đong được.

Li có bn pháp :

1- D lưu;            2- Tht lai;

3- Bt hoàn;  4- A la hán.

Duyên Giác đến Pht Vô Thượng Ði Ðo, được thân tri người đều do đây sanh, kế đến thc hành bn tâm bình đẳng, bn ân, bn bin tài, sáu độ vô cc, đại t, đại bi, được thành đạo ln. Biết đời trước vô cùng, thy rõ vô hn, giáo hun mười phương, đạt hết tt c trí.

A Nan bch Pht :

- Bch Thế Tôn ! Kinh này gi là kinh gì và phng hành thế nào?

Pht dy :

- Kinh này gi là Gii Tc Gia. Tài nghip ca người xut gia tu đạo Vô Thượng Chánh Chơn có ba loi. Vy tóm li gi là Din Ðo Tc Nghip.

Pht thuyết như vy ri, hin gi A Nan, cư sĩ Cp Cô Ðc, năm trăm cư sĩ thanh tnh không ai mà không hoan h.

PHT THUYT KINH DIN ÐO TC NGHIP - hết.

 

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-03-2003

Vi tính: Thọ Huệ


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com