Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 24

QUYỂN THỨ 590

HỘI THỨ MƯỜI BỐN

Phần  TINH TIẾN BA LA MẬT ÐA 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở Ðức Bạc Già Phạm Thế Tôn trụ vườn Cấp Cô Ðộc rừng Thệ Ða tại thành Thất La Phiệt, cùng đồng chúng đại Bí sô ngàn hai trăm năm mươi người.

Bấy giờ, cụ thọ Mãn Từ Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phương tiện thế nào an trụ tinh tiến Ba la mật đa?

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: Mãn Từ Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ngay khi sơ phát tâm nên khởi nghĩ này: Các sở hữu ta, hoặc thân hoặc tâm, trước nên vì người làm việc nhiêu ích, phải khiến tất cả sở nguyện đầy đủ.

Ví như kẻ tôi tớ phải khởi nghĩ này: Ði đứng ngồi nằm đều phải mặc theo ý chủ, chẳng nên tự tại mà có sở tác. Muốn từ nơi nhà đi tới chợ phố thảy, trước thư hỏi chủ, nhiên hậu mới ra đi. Cần dùng ăn uống, cho mới thọ dụng. Tóm lại, có các ra làm gì đều tùy chủ muốn.

Như thế, chúng Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ngay khi tối sơ phát tâm nên khởi nghĩ này: Hoặc thân hoặc tâm sở hữu của ta đều chẳng nên khiến tự tại mà phải chuyển theo người, có bao sự nghiệp nhiêu ích tất cả đều phải làm đủ thành xong.

Như thế chúng Bồ tát Ma ha tát nương dựa tinh tiến Ba la mật đa, chẳng lìa tinh tiến Ba la mật đa, thề vì hữu tình làm việc đáng làm. Các Bồ tát Ma ha tát đều đối tinh tiến Ba la mật đa nên trụ như thế.

Ví như ngựa báu, nếu có người cưỡi, bèn khởi nghĩ này: Ta nay chẳng nên khiến người cưỡi ta thân thể lay động mệt mỏi khổ nhọc, hoặc tổn hư đồ nghiêm cụ. Xoay quanh đi đứng mau chậm theo ý người để hộ người ấy, chẳng cho bởi ta khởi các thứ tội lỗi giận dữ thảy.

Như thế chúng Bồ tát Ma ha tát muốn hành tinh tiến Ba la mật đa, chẳng theo tâm mình mà có sở tác, theo ý muốn người vì làm nhiêu ích, vẫn giữ

hộ kia khiến đối thân ta chẳng khởi tất cả phiền não ác nghiệp.

Kia đối chúng Bồ tát Ma ha tát dù trước không ơn, mà chúng các Bồ tát Ma ha tát khởi tưởng trả ơn vì kia nên xong các thứ sự nghiệp.

Như thế, chúng Bồ tát Ma ha tát vì thành tinh tiến Ba la mật đa, giữ hộ tâm kia, theo ý kia chuyển vì làm các thứ lợi ích an vui.

Như thế, chúng Bồ tát Ma ha tát nhiếp thọ tinh tiến Ba la mật đa làm lợi ích an vui các hữu tình như sự nghiệp của mình thường không chán mỏi. Chúng Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí  làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn,tinh tiến,tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học quán nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không , hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học quán các pháp chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; chẳng lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu chỗ, sáu chỗ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu thán khổ ưu não, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học quán vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu chỗ diệt, sáu chỗ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử sầu thán khổ ưu não diệt, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học quán khổ thánh đế hoặc khổ hoặc vô thường hoặc không hoặc vô ngã, quán tập thánh đế hoặc nhân hoặc nhóm hoặc sanh hoặc duyên, quán diệt thánh đế hoặc diệt hoặc lặng hoặc diệu hoặc lìa, quán đạo thánh đế hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình,

thường siêng tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình,

thường siêng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình,

thường siêng tu học không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình,

thường siêng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học trí Tịnh quán địa, trí Chủng tánh địa, trí Ðệ bát địa, trí Cụ kiến địa, trí Bạc địa, trí Ly dục địa, trí Dĩ biện địa, trí Ðộc giác địa, trí Bồ tát địa, trí Như Lai địa, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học hoặc Thắng giải địa, hoặc Cực hỷ địa, hoặc Ly cấu địa, hoặc Phát quang địa, hoặc Diệm huệ địa, hoặc Cực nan thắng địa, hoặc Hiện tiền địa, hoặc Viễn hành địa, hoặc Bất động địa, hoặc Thiện huệ địa, hoặc Pháp vân địa, hoặc Ðẳng giác địa, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học thanh tịnh năm nhãn, sáu thắng thần thông tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì mau chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình, thường siêng tu học Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và mười tám pháp Phật bất cộng thảy vô biên Phật pháp, tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn khiến cõi Phật rất cực nghiêm tịnh, ở lâu sanh tử tu các công đức tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn nhiều các loại hữu tình được thành thục, ở lâu sanh tử tu các công đức tâm không quay lui. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, giả sử các loại hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên đều thành Bồ tát hoặc còn buộc một đời, hoặc còn buộc hai đời, hoặc còn buộc ba đời, hoặc còn bốn đời sẽ được thành Phật, nói lời như vầy: Ngươi nên tinh siêng tu hạnh Bồ tát, trước chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vậy sau ta sẽ chứng Vô thượng giác. Bấy giờ, Bồ tát theo lời kia đã nói, tinh siêng mạnh mẽ, tâm không khiếp sợ. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát hoặc còn buộc một đời, hoặc còn buộc hai đời, hoặc còn buộc ba đời, hoặc còn bốn đời sẽ được thành Phật, giả sử các loại hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên mới phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác nói lời như vầy: Ngươi phải đợi ta trước chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vậy sau mới nên chứng Vô thượng giác. Bấy giờ, Bồ tát theo lời kia đã nói, ở lâu sanh tử sanh tâm không lui khuất. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát thấy kẻ xin đến có điều cần đòi, mặt chẳng nhăn nhíu, mắt không tướng sân, chỉ khởi nghĩ này: Hữu tình như thế thuận sở cầu Nhất thiết trí trí của ta, mau làm phương tiện, cần cầu thí cho. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát vì một hữu tình được an vui hoặc trải lâu một kiếp, hoặc một kiếp hơn ở trong đại địa ngục chịu các khổ dữ dội, thân không động chuyển, tâm chẳng lui khuất. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát, giả sử ngày đêm ấy lại thành đại kiếp, nếu trải lâu thời phận đại kiếp số cát Căng già như thế, ở đại địa ngục chịu các khổ dữ dội, do chịu khổ đây khiến tất cả hữu tình được ra địa ngục, sanh nơi thiện thú. Bồ tát bấy giờ vui mừng vì chịu. Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe nói việc này vui mừng nhảy nhót, thề năng vì chịu được, tâm không lui khuất, phải biết đấy gọi Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe nói việc như thế, nơi tâm khiếp nhược, chẳng sanh tâm vui mừng muốn thọ hành, phải biết tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe các việc thiện, tâm tâm nối nhau ưa muốn thọ hành, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe các việc thiện chẳng thể buộc niệm nối nhau thọ hành, phải biết tên là Bồ tát lười biếng.

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát, giả sử đất ở châu Thiệm Bộ đây, quét từ một chỗ dần đến các phương khác, quanh khắp quét rồi trở lại chỗ cũ, nếu khởi nghĩ này: Ta lìa chỗ đây đã lâu. Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát làm việc đấy rồi, khởi nghĩ này rằng: Ta rất chóng mau trở lại đến chỗ đây. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đối ngôi Bảo tháp xây cất sửa sang qua hết một ngày, khởi nghĩ này rằng: Vì sao ngày này thời lâu dài quá? Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát làm việc đây rồi, khởi nghĩ này rằng: Vì sao ngày này mau như gảy móng tay. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đối vườn Tăng già xây cất 

sửa sang qua hết một ngày, khởi nghĩ này rằng: Vì sao ngày này thời lâu dài quá? Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát làm việc đây rồi, khởi nghĩ này rằng: Vì sao ngày này mau như gảy móng tay. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua nửa năm, sanh tưởng lâu dài, phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua nửa năm, cho như sự nghiệp đã làm một ngày, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm một năm qua, sanh tưởng lâu dài, phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự

nghiệp đã làm một năm qua, cho như sự nghiệp đã làm của một ngày, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua nửa kiếp, sanh tưởng lâu dài, phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua nửa kiếp, cho như sự nghiệp đã làm của một ngày, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua một kiếp, sanh tưởng lâu dài, phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát xem sự nghiệp đã làm qua một kiếp, cho như sự nghiệp đã làm của một ngày, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Lại, Mãn Từ Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hạnh Bồ đề chẳng nên suy nghĩ kiếp số nhiều ít , rằng ta phải qua lâu bao nhiêu kiếp sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, rồi tinh siêng mạnh mẽ tu hạnh Bồ đề cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp tinh siêng mạnh mẽ tu hạnh Bồ đề mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng sanh tâm lui khuất siêng cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, tu hành tinh tiến Ba la mật đa khiến mau viên mãn, xa lìa sanh tử, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù là rất mạnh mẽ thường siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chăng nữa, mà cũng vẫn tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa  mới được viên mãn bèn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù là rất mạnh mẽ thường siêng tu học trí nội không, ngoại không, nội ngoại không , không không, đại không, thắng nghĩa không , hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học trí nội không cho đến vô tánh tự tánh không bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù là rất mạnh mẽ thường siêng tu học chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này:  Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học  trí các pháp chơn như cho đến bất tư nghì bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học trí vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu chỗ, sáu chỗ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học trí vô minh duyên hành cho đến sanh duyên lão tử bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học trí vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu chỗ diệt, sáu chỗ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão tử diệt chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học trí vô minh diệt nên hành diệt, cho đến sanh diệt nên lão tử diệt bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học trí khổ thánh đế hoặc khổ hoặc vô thường hoặc không hoặc vô ngã, trí tập thánh đế hoặc nhân hoặc nhóm hoặc sanh hoặc duyên, trí diệt thánh đế hoặc diệt hoặc lặng hoặc diệu hoặc ly, trí đạo thánh đế hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này:  

Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học trí khổ thánh đế hoặc khổ hoặc vô thường hoặc không hoặc vô ngã, cho đến trí đạo thánh đế hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học

bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này:  

Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này:  

Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học ba môn giải thoát chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học ba môn giải thoát bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học tám giải thoát cho đến mười biến xứ bèn được viên mãn,

mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học môn đà la ni, môn tam ma địa chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học môn đà la ni, môn tam ma địa bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học các bậc Bồ tát và trí các bậc chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học các bậc Bồ tát và trí các bậc bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học thanh tịnh năm nhãn, sáu thắng thần thông chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học thanh tịnh năm nhãn, sáu thắng thần thông bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học  đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học  

pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học  

nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ kiếp số mà làm phân hạn, dù rất mạnh mẽ thường siêng tu học  

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chăng nữa, mà cũng tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Dù phải qua lâu vô lượng vô biên đại kiếp rất cực mạnh mẽ thường siêng tu học tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, bèn được viên mãn, mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta quyết định chẳng nên sanh tâm lui khuất. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng an trụ tinh tiến Ba la mật đa, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát có lời khuyến thỉnh rằng: Ngài phải vì tôi chẻ phá núi chúa Diệu Cao một ngày cho xong! Nếu lại hỏi rằng: Cái lượng núi chúa ấy ra sao, ngươi khiến ta chẻ làm mấy phần ư? Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu khởi nghĩ này: Núi chúc Diệu Cao tùy lượng lớn nhỏ, ta có thể một ngày vì ngươi chẻ phá lượng đồng hạt cải, hoặc nhỏ rức như lân hư. Dù phải qua nhiều thời gian mới chẻ phá xong, mà kia ý bảo như khoảng gảy móng tay. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ này: Giả sử đại kiếp số cát Căng già làm một ngày đêm, chứa ngày đêm ấy lại thành đại kiếp, dù phải qua lâu vô lượng đại kiếp như thế tu hạnh Bồ tát mới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta đối trong ấy tâm hãy không lui, huống không có việc này mà chẳng siêng cầu? Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng. Nếu Bồ tát khi nghe thuyết tướng tinh tiến như thế vui mừng nhảy nhót, tâm không khiếp sợ, phải biết gọi là Bồ tát siêng năng. Nếu Bồ tát khi nghe thuyết tướng tinh tiến như thế nơi tâm lui mất, rất sanh sợ hãi, phải biết tên là Bồ tát lười biếng, chẳng thể mau được Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết tinh tiến Ba la mật đa, khởi suy nghĩ này: Biết khi nào trọn nên công đức thù thắng khó chứng như thế! Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết tinh tiến Ba la mật đa, khởi suy nghĩ này: Công đức như thế ta đều có đủ, ta định nên tu cho đến rốt ráo. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát, có kẻ đến xin tay hoặc chân hoặc đầu, bèn khởi nghĩ này: Nếu ta cho kia phải bị không tay không chân không đầu! Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. nếu Bồ tát Ma ha tát, có kẻ đến xin tay hoặc chân hoặc đầu, bèn khởi nghĩ này: Ta xả cho kia, sẽ được trời, người, a tố lạc thảy tay chân và vô thượng vi diệu. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

nếu Bồ tát Ma ha tát, có xin mắt tai, bèn khởi nghĩ này: Ta thí cho đó bèn không mắt tai. Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát, có xin mắt tai, bèn khởi nghĩ này: Ta thí cho kia, sẽ được trời, người, a tố lạc thảy mắt tai vô thượng, in như thắng trí. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng, xa lìa Nhị thừa, gần Nhất thiết trí trí.

Nếu Bồ tát Ma ha tát, có xin các thứ lóng đốt nơi thân phần, bèn khởi nghĩ này: Nếu ta cho kia bèn khuyết các thứ lóng đốt nơi thân phần. Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát, có xin các thứ lóng đốt nơi thân phần, bèn khởi nghĩ này: Nếu ta cho kia sẽ được lóng đốt thân phần trời, người, a tố lạc thảy Vô thượng Phật pháp, Nhất thiết trí pháp. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát, các kẻ đến xin cầu đòi nhiều thứ, bèn khởi nghĩ này: Kẻ xin rất nhiều, làm sao đều khiến đầy đủ ý muốn? Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát, các kẻ đến xin cầu đòi nhiều thứ, bèn khởi nghĩ này: Ðấy chưa là nhiều. Giả sử các loại hữu tình thế giới số cát Căng già, với trong một ngày đồng đến chỗ ta cầu đòi nhiều thứ, ta phải phương tiện tìm kiếm của cải khắp thí cho kia đều khiến đầy đủ, huống nay bấy nhiêu mà chẳng năng thí được sao? Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát Ma ha tát muốn dẫn hiển vô lượng Phật pháp, Nhất thiết trí pháp, chẳng phải đem tinh tiến bố thí hữu lượng có thể dẫn hiển vô lượng Phật pháp, Nhất thiết trí pháp, cần phải đội mặc mũ trụ áo giáp rộng lớn tinh tiến bố thí vô lượng, mới năng dẫn hiển vô lượng Phật pháp, Nhất thiết trí pháp được. Ví như có người muốn qua biển cả, trước cần chuẩn bị sắm sửa các thứ tư lương nhiều do tuần, nhiều trăm do tuần, nhiều ngàn do tuần, nhiều trăm ngàn do tuần, nhiên hậu qua được. Như vậy, chúng Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cần trải qua vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức kiếp tu nhóm tư lương, nhiên hậu mới chứng được. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Ta phải hữu lượng hữu biên đại kiếp cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết gọi là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ suy này: Ta phải vô lượng vô biên đại kiếp cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Bấy giờ, Mãn Từ Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát tinh tiến như thế đâu gọi là khó?

Thế Tôn hỏi rằng: Ngươi bảo chúng Bồ tát Ma ha tát tinh tiến như thế chẳng phải là khó ư ?

Mãn Từ Tử thưa: Các Bồ tát Ma ha tát tinh tiến như thế, tôi cho chẳng phải khó. Sở dĩ vì sao? Vì Phật đã nói các pháp đều như việc huyễn, thọ vui thọ khổ và pháp giúp thọ đã như việc huyễn, Bồ tát đã năng thông suốt thật tánh các pháp như thế, tinh tiến khó gì?

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mãn Từ Tử: Phải biết chúng Bồ tát Ma ha tát, mặc dù các pháp đều như việc huyễn mà năng phát khởi được tinh tiến thân tâm, an trụ tinh tiến Ba la mật đa cầu Ðại Bồ đề thường không ngưng nghỉ. Bởi đấy chúng Bồ tát Ma ha tát tinh tiến như thế rất cực là khó.

Khi ấy, Mãn Từ Tử bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Khéo thuyết chúng Bồ tát Ma ha tát tinh tiến rất khó. Phải biết chúng Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó. Mặc dù biết các pháp đều vô sở hữu mà cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn vì vô biên các loại hữu tình nói vô trí Chánh pháp năng dứt hẳn. Nhưng các vô trí thật vô sở hữu, cũng không thật năng pháp khiến vô trí lấy đó làm ngã và làm ngã sở, cũng không hữu tình năng khởi nghĩ này: Ðây là ngã và ngã sở chơn thật. Như vậy, vô trí duyên hợp nên sanh mà thật không sanh, duyên lìa nên diệt mà thật không diệt. Nếu Bồ tát Ma ha tát tuy biết như thế mà tâm không lui, Bồ tát Ma ha tát này an trụ tinh tiến Ba la mật đa. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Các pháp đều không, ta nay làm sao phát khởi tinh tiến Ba la mật đa? Phải biết tên là Bồ tát lười biếng. Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Vì tất cả pháp rốt ráo không, nên ta cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, giác ngộ các pháp không, vì hữu tình nói khiến thoát các khổ năm thú sanh tử. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Sanh tử không ngằn mé, ta đâu năng khiến đều được diệt độ! Phải biết tên là Bồ tát lười biếng.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Sanh tử vô thủy thời đâu có hữu chung? Ta thà chẳng năng đều khiến diệt độ. Giả sử tinh tiến cầu Ðại Bồ đề như vô thỉ đến nay đã trải qua kiếp số, nhiên hậu mới chứng, ta hãy nên cầu huống là chẳng trải qua bấy nhiêu kiếp số. Lại khởi nghĩ này: Nếu các Bồ tát ưa muốn tu tập tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. như vừa phát tâm đã qua ngày đêm, nửa tháng, một tháng, thời năm song thảy chẳng hay chẳng biết. Nếu các Bồ tát ưa muốn tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, khiến tâm thanh tịnh trọn chẳng tác ý cảm giác bao thời đã qua ngày đêm, nửa tháng, một tháng, thời năm song thảy. Vậy nên, Bồ đề cầu rất dễ được, chẳng nên sợ hãi tinh tiến trường thời. Phải biết gọi là Bồ tát siêng năng.

Ví như trưởng giả cầu nhiều của cải, ngày đêm tinh siêng nghĩ tìm phương tiện, thường khởi nghĩ này: Ta ở thời nào được nhiều của cải cho thỏa bản sở nguyện? Do đây không rảnh cầu các uống ăn. Như vậy chúng Bồ tát Ma ha tát muốn cho sáu thứ Ba la mật đa tâm được thanh tịnh tinh siêng tu tập tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, như vừa phát tâm đã qua ngày đêm, nửa tháng, một tháng thời năm song thảy; thường khởi nghĩ này: Chừng nào sẽ được của báu Nhất thiết trí nhiêu ích hữu tình ?

Khi ấy, Mãn Từ Tử thưa Phật rằng: Chúng Bồ tát năng mặc được áo giáp đại tinh tiến như siêng cầu báu Vô thượng Phật công đức, nhiêu ích hữu tình, thật như Thế Tôn đã thường tuyên nói: Tất cả Bồ tát năng làm việc khó.

Bấy giờ, Phật bảo Mãn Từ Tử rằng: Ta xem thế gian chúng trời, người, thảy không có trọn nên công đúc hiếm có như chúng các Bồ tát Ma ha tát, ngoại trừ Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác.

Khi ấy, Mãn Từ Tử bèn từ tòa dậy, lệch che vai tả, gói hữu chấm đất, chấp tay cung kính, nói lời như vầy: Ðông Tây Nam Bắc, bốn phía, trên dưới vô biên thế giới các loại hữu tình trụ Bồ tát thừa, kẻ chưa phát tâm Vô thượng Bồ đề nguyện mau phát lên, kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề nguyện hẳn chẳng lui, nếu kẻ đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đã chẳng lui nguyện mau viên mãn Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật hỏi Mãn Từ Tử rằng: Ngươi quán nghĩa nào nguyện các Bồ tát mau được viên mãn Nhất thiết trí trí?

Mãn Từ Tử thưa: Nếu không Bồ tát, thời không chư Phật hiện ra thế gian. Nếu không chư Phật hiện ra thế gian, thời không chúng Bồ tát và Thanh văn. Cần có Bồ tát tu hạnh Bồ tát mới có chư Phật hiện ra thế gian. Vì có chư Phật hiện ra thế gian bèn có chúng Bồ tát và Thanh văn.

Ví như cây lớn do có gốc thân bèn có nhánh lá. Do có nhánh lá bèn có hoa quả. Do có hoa quả lại sanh cây lớn. Như vậy thế gian do có Bồ tát bèn có chư Phật hiện ra thế gian. Do có chu Phật hiện ra thế gian bèn có chúng Bồ tát và Thanh văn. Do có Bồ tát tu hạnh Bồ tát, lại có Như Lai Chánh Ðẳng Giác hiện ra thế gian làm nhiêu ích lớn.

Bấy giờ, Phật khen Mãn Từ Tử rằng: Hay thay, hay thay! Như ngươi đã nói.

Bấy giờ, Phật bảo A Nan Ðà rằng: Ngươi nên thọ trì chúng các Bồ tát mặc giáp tinh tiến, sở tu tinh tiến Ba la mật đa, chớ cho quên mất!

A Nan Ðà thưa: Dạ, xin Thế Tôn! Tôi đã thọ trì chúng cá Bồ tát mặc giáp tinh tiến sở tu tinh tiến Ba la mật đa, chắc chắn chẳng quên mất.

Khi Ðức Bạc Già Phâm Thế Tôn thuyết kinh này rồi, cụ thọ Mãn Từ Tử, cụ thọ Xá Lợi Tử , cụ thọ A Nan Ðà và các Thanh văn, các chúng Bồ tát và cả tất cả trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy nghe Phật đã thuyết đều vui mừng, tín thọ phụng hành. 

 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 24

Quyển thứ:  | 576  |  577 | 578 |  579 |  580

 581 | 582 | 583  |  584  | 585 |  586  |  587 | 588 | 589 | 590

591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Chân Nguyện
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com