Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 24

Quyển Thứ 585

Hội Thứ Mười Hai

Phần Tịnh Giới Ba La Mật Đa

Thứ 2

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bảo cụ thọ Mãn Từ Tử rằng: Nếu các Bồ tát tu hành tịnh giới Ba la mật đa thấy có chút pháp gọi là tác giả, phải biết tuy trụ trong pháp Bồ tát mà gọi nới bỏ các pháp Bồ tát, đây là Bồ tát tác ý phi lý. Nếu khởi tác ý phi lý như thế nên biết gọi là phạm giới Bồ tát. 

Khi đó, Mãn Từ Tử lại thưa cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Nếu các Bồ tát chẳng thấy chút pháp gọi là tác giả, các Bồ tát này thọ trì tịnh giới Ba la mật đa không bị trái phạm, pháp nào đối Bồ tát Tịnh giới Ba la mật đa đây làm ích làm tổn? 

Xá Lợi Tử nói: Không có chút pháp nào đối Bồ tát Tịnh giới Ba la mật đa đây làm ích làm tổn. nếu thấy chút pháp đối tịnh giới Ba la mật đa đây làm ích làm tổn, phải biết chấy lấy Bồ tát tịnh giới. Nếu các Bồ tát thấy có chút pháp đối tịnh giới Ba la mật đa đây làm ích làm tổn, các Bồ tát này chẳng năng nhiếp thọ được Bồ tát Tịnh giới Ba la mật đa. Nếu các Bồ tát chẳng thấy chút pháp gọi là tác giả, các Bồ tát này năng chính nhiếp thọ được Bồ tát Tịnh giới Ba la mật đa. Nếu các Bồ tát thọ trì tịnh giới hồi hướng cầu tới Nhất thiết trí trí, mới gọi tịnh giới Ba la mật đa. Nếu các Bồ tát thọ trì tịnh giới chẳng năng hồi cầu Nhất thiết trí trí, nên biết giới đây dù được tên giới mà chẳng phải tịnh giới Ba la mật đa, hoặc vì cầu Nhị thừa, quả thế gian vậy.  

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu các Bồ tát tùy chỗ hành thí, không chẳng đều dùng Ðại bilàm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ tát. 

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu các Bồ tát tùy chỗ hộ giới, không chẳng đều dùng Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ tát.   

Lại, Mãn Từ Tử!  Nếu các Bồ tát bị các hữu tình hoặc đánh hhoặc mắng phỉ báng lăng nhục khinh dể các việc, tùy chỗ tu nhẫn không chẳng đều dùng Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ tát.  

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu các Bồ tát vì muốn cứu vớt tất cả hữu tình các thứ khổ não ác thú sanh tử, tùy hành tinh tiến không chẳng đều dùng Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ tát.  

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu các Bồ tát tùy tu tĩnh lự làm suy gẫm này: Ta nên dẫn phát tĩnh lự thù thắng, do đấy phát khởi thần thông thù thắng, biết các hữu tình tâm hành sai khác mới nói trao pháp dược, khiến thoát các khổ ác thú sanh tử. Lại nữu, vì điều phục phiền não tự thân để làm tịnh phước điền cho các hữu tình, kham dẫn phát nổi Nhất thiết trí trí. Suy gẫm như thế, tùy tu tĩnh lự tất cả đều dùng Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ tát.  

Lại, Mãn Từ Tử! Nếu các Bồ tát tùy chỗ tu hành diệu huệ sâu thẳm, đều vì đối pháp xa lìa điên đảo được các khéo léo, nghĩa là uẩn khéo léo, hoặc giới khéo léo, hoặc xứ khéo léo, hoặc đế khéo léo, hoặc duyên khởi khéo léo, hoặc thị xứ phi xứ khéo léo. 

Vì sao gọi là đối uẩn khéo léo? Là các Bồ tát như thật biết rõ các thứ tự tướng có bao sắc uẩn. Như thật biết rõ các thứ tự tướng có bao thọ tưởng hành thức uẩn. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ các thứ tự tướng có bao sắc uẩn đều bất khả đắc. Như thật biết rõ  các thứ tự tướng có bao thọ tưởng hành thức uẩn đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ các thứ cộng tướng có bao sắc uẩn. Như thật biết rõ các thứ cộng tướng có bao thọ tưởng hành thức uẩn. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ các thứ cộng tướng có bao sắc uẩn đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các thứ cộng tướng có bao thọ tưởng hành thức uẩn đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.    

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc.Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc vui hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc.Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ  có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc vắng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

Vì sao gọi là đối giới khéo léo ? Nghĩa là các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc giới  hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới các thứ tự tướng.Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao địa giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.  

Vì sao gọi là đối xứ khéo léo? Nghĩa là các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo. 

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ các thứ tự tướng.Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ tự tướng.Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ các thứ cộng tướng.Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ cộng tướng.Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao sắc xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

Vì sao gọi là đối đế khéo léo? Nghĩa là các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế các thứ tự tướng.Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ cộng tướng.Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.  

Lại, các Bồ tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.

--- o0o ---

Mục Lục Tập 24

Quyển thứ:  | 576  |  577 | 578 |  579 |  580

 581 | 582 | 583  |  584  | 585 |  586  |  587 | 588 | 589 | 590

591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Chân Nguyện
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com