Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 24

Quyển Thứ 582

(Thieu phan sau)

Hội Thứ Mười Một

Phần Bố Thí Ba La Mật Đa

Thứ 4

 ---o0o---

QUYỂN THỨ 582

HỘI THỨ MƯỜI MỘT

Phần BỐ THÍ BA LA MẬT ÐA

Thứ 4
 

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ tát tối sơ phát tâm? Sao là Bồ tát đệ nhị phát tâm? Sao là Bồ tát trụ bậc chẳng lui? Sao là Bồ tát ngồi tòa Bồ đề? Cúi xin Thế Tôn thương xót vì nói cho!

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu các Bồ tát tối sơ phát tâm vượt A La Hán, vì nên thọ diệu cúng dường của tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy vậy. 

Nếu các Bồ tát đệ nhị phát tâm vượt bậc Ðộc giác, giác khắp tất cả ngã không, pháp không, được hiển ra bình đẳng chơn pháp giới vậy.

Nếu các Bồ tát trụ bậc chẳng lui, vượt bất định Bồ tát chưa nhận ký, vì định sẽ chứng được Ðại Bồ đề vậy, chẳng bị phiền não xen tạp tâm vậy.

Nếu các Bồ tát ngồi tòa Bồ đề chẳng khởi, định được Nhất thiết trí trí, bởi các Bồ tát ngồi tòa Bồ đề, nếu chưa chứng được Nhất thiết trí trí, không chỗ không cho khởi tòa đây vậy.

Lại, Xá Lợi Tử! Bồ tát quá khứ, vị lai, hiện tại ngồi tòa Bồ đề chưa được Nhất thiết trí trí, ở thời gian giữa quyết định không khởi tòa đây.

Lại, Xá Lợi Tử! Các người nên biết nếu khi Bồ tát ngồi tòa Bồ đề tức là Như Lai ngồi tòa Bồ đề.

Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát như thế định chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hiệu là Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, như thật lợi vui các hữu tình vậy.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử và các đại chúng nhờ thần lực Phật, nên liền thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề, vô số Bồ tát chứng Ðại Bồ đề, vô số Bồ tát đem lòng chánh tín đi tới phi gia tu hạnh Bồ tát, vô số Bồ tát đem lòng không nhiễm hiện ở tại gia tu hạnh Bồ tát.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát năng xả các thứ của báu khó xả thí các hữu tình, vô số Bồ tát tự chém đầu mình thí các hữu tình, vố số Bồ tát xẻo mủi cắt tai thí các hữu tình, vô số Bồ tát chặt cẳng dứt tay thí các hữu tình, vô số Bồ tát đâm mình chảy máu thí các hữu tình, vô số Bồ tát bẻ xương rút tủy thí các hữu tình, vô số Bồ tát cắt chia lóng đốt thí các hữu tình, vô số Bồ tát xả yêu vợ con thí các hữu tình, vô số Bồ tát xả ruộng nhà tốt thí các hữu tình, vô số Bồ tát xả voi ngựa thảy các thứ cầm thú thí các hữu tình, vô số Bồ tát xả các tôi trai tớ gái khiến thí các hữu tình, vô số Bồ tát xả uống ăn áo mặc đồ nằm các thứ của cải quí đẹp thí các hữu tình.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông vô số thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát làm vua chuyển luân hành đạo Bồ tát, vô số Bồ tát làm trời Ðế thích hành đạo Bồ tát, vô số Bồ tát sanh trời Ðỗ Sử Ða vì các Thiên chúng thuyết các thứ diệu pháp, vô số Bồ tát chết từ trời kia đến vào thai mẹ giáo hóa các loại hữu tình, vô số Bồ tát mới sanh tức năng vì các hữu tình thuyết pháp vi diệu, vô số Bồ tát vì muốn cứu giúp các hữu tình nên chịu các thứ khổ.

Nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chân dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến dần thọ trì mười thiện nghiệp đạo.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chân dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyến dụ phần ít hữu tình khiến kia quy y Phật, Pháp, Tăng bảo.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chăn dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến dần thọ trì tám giới cận trụ.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chăn dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến dần thọ trì năm giới cận sự.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chăn dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến dần thọ trì các giới xuất gia.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chăn dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến kia phát tâm tới quả Thanh văn, tinh siêng tu học hạnh Thanh văn thừa.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng chăn dậm đất trăm do tuần, hoặc chân dậm đất hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm, hoặc lại cho đến ngàn do tuần, hoặc lại hơn đây; tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiếến chỗ đó các thứ phương tiện ân cần khuyên dụ phần ít hữu tình khiến kia phát tâm tới quả Vô thượng, tinh siêng tu học hạnh Vô thượng thừa.

Nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua thế giới, hoặc mười, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới tùy chỗ đó các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc.  

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, hoặc bốn thần túc, hoặc năm căn, hoặc năm lực, hoặc bảy đẳng giác chi, hoặc tám thánh đạo chi.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện, thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học nội không,ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ đó các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, hoặc chín định thứ lớp, hoặc mười biến xứ.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học Tịnh quán địa, Chủng tánh địa, Ðệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Ðộc giác địa, Bồ tát địa, Như Lai địa.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến siêng tu học Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, i mừng, khiến siêng tu học hoặc năm nhãn, hoặc sáu thần thông. 

 

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện, thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng, khiến siêng tu học hoặc đà la ni môn, hoặc tam ma địa môn.

Vô số Bồ tát vì muốn hóa độ phần ít hữu tình, dùng sức thần thông qua một thế giới, hoặc mười hoặc trăm hoặc ngàn hoặc vạn, cho đến hoặc qua vô lượng thế giới, tùy đến chỗ kia các thứ phương tiện, thị hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng, khiến siêng tu học hoặc Như Lai mười lực, hoặc bốn vô sở úy, hoặc bốn vô ngại giải, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc ba mươi hai tướng Ðại sĩ, hoặc tám mươi tùy hảo, hoặc pháp vô vọng thất, hoặc tánh hằng trụ xả, hoặc vô lượng vô biên các Phật Pháp khác.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát xuất gia tu hành trong pháp ngoại đạo, chẳng nghe chẳng thấy pháp tương ưng Ba la mật đa nên nhiều trăm ngàn kiếp trôi lăn sanh tử, chẳng thể chứng đưọc Nhất thiết trí trí.

Vô số Bồ tát xuất gia tu hành ở trong Phật pháp, hằng nghe hằng thấy pháp tương ưng Ba la mật đa nên thọ trì đọc tụng, suy gẫm đúng lý, vì người diễn nói, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Vô số Bồ tát mặc dù siêng năng tinh tiến hỏi cầu pháp tương ưng Ba la mật đa không gián đoạn, mà không phương tiện nên chẳng thể năng được. Vô số Bồ tát tinh tiến hỏi cầu pháp tương ưng Ba la mật đa, nhờ có phương tiện nên dù dụng công ít mà bèn năng được.

Vô số Bồ tát tu hành các thứ khổ hạnh khó tu, vô số Bồ tát nới bỏ khổ hạnh tu học trung đạo, vô số Bồ tát đến cội Bồ đề, vô số Bồ tát ngồi tòa Kim cương, vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch khiến lui tan rồi, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc uẩn tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc uẩn tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc uẩn tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc uẩn tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc uẩn tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhãn xứ tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xứ tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xứ tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xứ tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ t vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc xứ tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp xứ tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc xứ tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp xứ tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc  xứ tướng tịnh bất tịnh cũng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp xứ tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc xứ tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp xứ tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc xứ tướng vắng lặng chẳng vắng lặng  chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp xứ tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhãn giới tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc.

Tuyên nói nhãn giới tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn giới tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn giới tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn giới tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc giới tướng thường vô thường  chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc giới tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc giới tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc giới tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc giới tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói sắc giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói thanh hương vị xúc pháp giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhãn thức giới tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn thức giới tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn thức giới tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn thức giới tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn thức giới tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn thức giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhãn xúc tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc.

Tuyên nói nhãn xúc tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh 

Đẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý thức xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói địa giới tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói địa giới tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói địa giới tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói địa giới tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc.

Tuyên nói địa giới tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói địa giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói thủy hỏa phong không thức giới tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói nhân duyên tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhân duyên tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhân duyên tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhân duyên tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhân duyên tướng xa lìa chẳng xa lìa chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói nhân duyên tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tướng vắng lặng chẳngng chẳng thể đắc. Tuyên nói vô minh tướng vui không vui chẳng thể đắc, tuyên nói hành, thức, danh sắc, sáu chỗ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử tướng vui không vui cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói vô minh tướng ngã vô ngã chẳng thể đắc, tuyên nói hành, thức, danh sắc, sáu chỗ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử tướng ngã vô ngã cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói vô minh tướng tịnh bất tịnh chẳng thể đắc, tuyên nói hành, thức, danh sắc, sáu chỗ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử tướng tịnh bất tịnh cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói vô minh tướng xa lìa chẳng xa lìa  chẳng thể đắc, tuyên nói hành, thức, danh sắc, sáu chỗ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử tướng xa lìa chẳng xa lìa cũng chẳng thể đắc. Tuyên nói vô minh tướng vắng lặng chẳng vắng lặng chẳng thể đắc, tuyên nói hành, thức, danh sắc, sáu chỗ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử tướng vắng lặng chẳng vắng lặng cũng chẳng thể đắc.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì các đại chúng tuyên nói các thứ pháp môn có không có thảy sai khác.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông vô lượng

thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì nhiêu ích các Bồ tát, nên nhiều trăm ức kiếp chẳng vào Niết bàn: kẻ chưa phát tâm vô thượng Bồ đề khiến cho phát tâm, kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề khiến hẳn chẳng lui, nếu kẻ đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khiến kia viên mãn Nhất thiết trí trí.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì muốn nhiêu ích các Thanh văn, nên trụ lâu nhiều kiếp phương tiện thành thục: kẻ chưa phát tâm hóa khiến phát tâm, kẻ đã phát tâm khiến siêng tu hành, kẻ đã tu hành khiến mau chứng đưọc quả A la hán.

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì muốn nhiêu ích các Thanh văn, nên trụ lâu nhiều kiếp phương tiện thành thục: kẻ chưa phát tâm hóa khiến phát tâm, kẻ đã phát tâm khiến siêng tu hành, kẻ đã tu hành khiến mau chứng được Ðộc giác Bồ đề.

Vô số như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên trụ lâu nhiều kiếp phương tiện thành thục: hoặc khiến vô lượng các loại hữu tình ngang cát Căng già tùy theo chủng tánh kia được vào Niết bàn; hoặc khiến vô lượng các loại hữu tình ngang cát Căng già khỏi khổ ác thú, được vui người trời.  

Vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng, bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn như thế, năng khiến chúng tôi được thấy phương Ðông vô lượng thế giới nhiều ngang cát sông Căng già vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn, năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn, năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch khiến lui tan rồi, mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng, bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn như thế, năng khiến chúng tôi được thấy phương Nam vô lượng thế giới nhiều ngang cát sông Căng già vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Tây vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Tây vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng, bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng khiến chúng tôi được thấy phương Tây vô lượng thế giới nhiều ngang cát sông Căng già vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Bắc vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Bắc vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế khiến chúng tôi được thấy phương Bắc vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng hế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Ðông Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế, khiến chúng tôi được thấy phương Ðông Nam vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

 

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Tây Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Tây Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế, khiến chúng tôi được thấy phương Tây Nam vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Tây Bắc vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Tây Nam vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế, khiến chúng tôi được thấy phương Tây Bắc vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Ðông Bắc vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Ðông Bắc vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế, khiến chúng tôi được thấy phương Ðông Bắc vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Hạ vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Hạ vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Ðại chúng nhờ thần lực Phật, nên lại thấy phương Thượng vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Bồ tát ngồi tòa Bồ đề. Nói rộng cho đến vô số Bồ tát uốn dẹp vô lượng thiên ma oán địch, khiến lui tan rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nhờ thần lực Phật nên lại thấy phương Thượng vô lượng thế giới ngang cát Căng già, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì chúng các Bồ tát Ma ha tát tuyên nói sắc uẩn tướng thường vô thường chẳng thể đắc, tuyên nói thọ tưởng hành thức uẩn tướng thường vô thường cũng chẳng thể đắc. Nói rộng cho đến vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên các thế giới khác, phương tiện khéo léo lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy việc như thế nhảy nhót vui mừng bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Trọn nên sức oai thần lớn năng như thế, khiến chúng tôi được thấy phương Thượng vô lượng thế giới ngang cát sông Căng già, vô số chúng Bồ tát Ma ha tát hành hạnh Bồ tát nhiều thứ sai khác, vô số Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác nhiều thứ phương tiện nhiêu ích hữu tình.

 

Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm tới cầu diệu pháp rộng lớn mà chư Phật đã trọn nên, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề!

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật trọn nên diệu pháp rộng lớn năng khiến Bồ tát phát tâm cầu tới diệu pháp rộng lớn chư Phật đã thành, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây năng tu tư lương viên mãn, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ muốn được làm thú người tăng thượng không động chuyển, nên tu nghiệp lành cảm thù thắng kia, như vua Chuyển Luân.

Nếu có kẻ muốn được thú trời tăng thượng không động chuyển, nên tu căn lành cảm thù thắng kia, như Thiên Ðế Thích.

Nếu có kẻ muốn được thọ lượng dài lâu không động chuyển, nên năng tu định cảm thù thắng kia, như sanh chỗ Phi tưởng phi phi tưởng.

Như vậy, chúng Bồ tát Ma ha tát nếu có muốn làm ruộng phước chơn tịnh đệ nhất cho thế gian và làm vị Tối Ðại Pháp Sư cho Tam thiên đại thiên thế giới, cũng làm vị Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác không động chuyển, nên quyết định phát tâm cầu Nhất thiết trí.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Nếu quyết định phát tâm cầu Nhất thiết trí, kia tất sẽ làm ruộng phước chơn tịnh đệ nhất cho thế gian và làm vị Tối Ðại Pháp Sư cho Tam thiên đại thiên thế giới, cũng phải làm Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác lợi ích an vui tất cả hữu tình.

 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 24

Quyển thứ:  | 576  |  577 | 578 |  579 |  580

 581 | 582 | 583  |  584  | 585 |  586  |  587 | 588 | 589 | 590

591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Chân Nguyện
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com