Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 14

QUYỂN THỨ 344

HỘI THỨ NHẤT

Phẩm

NGUYỆN DỤ

Thứ 57 - 3

 

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa .Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Ðịa giới lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Ðịa giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Thủy hỏa phong không thức giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Vô minh lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các thiên tử! Vô minh lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Vô minh lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các thiên tử! Vô minh lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Vô minh lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử vlìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Bố thí Ba la mật đa lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nội không lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Nội không lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nội không lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Chơn như lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Chơn như lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Chơn như lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thanh hương vị xúc pháp giới lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Khổ thánh đế lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Tập diệt đạo thánh đế lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

 Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Bốn tĩnh lự lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Tám giải thoát lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Nhĩ Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Bốn niệm trụ lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên chơn như, pháp  giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp  định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Ðộc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Không giải thoát môn lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

   

--- o0o ---

Mục Lục Tập 14

Quyển thứ:  | 326| 327|  328| 329|  330|

 331| 332| 333|  334|  335| 336| 337|  338|  339| 340

 341| 342| 343|  344|  345|  346|  347|  348|  349| 350

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Phương Trang & Thế Tâm
 Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com