Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 14

Quyển thứ 331

Hội Thứ Nhất

Phẩm Nguyện Hạnh

Thứ 51 - 1

Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện rằng: Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành bố thí Ba la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát ép ngặt, áo mặc rách rưới, đồ nằm thiếu thốn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc ấy rồi, tác suy nghĩ đây: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến rời xan tham không bị thiếu thốn. Đã suy nghĩ rồi tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành bố thí Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không thiếu thốn của cải như thế. Như trời Bốn thiên vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại thọ dụng đầy đủ các thứ đồ vui thượng diệu, chúng sanh trong cõi Phật ta cũng khiến thọ dụng đầy đủ các thứ đồ vui thượng diệu. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do bố thí Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tịnh giới Ba la mật đa, thấy các hữu tình phiền não bừng mạnh, sát hại lẫn nhau, hành chẳng cho mà lấy, tác hạnh dục tà, nói lời dối gạt, hiện thuyết thô ác, phát hiện chia rẽ, thốt lời tạp uế, phát khởi các thứ tham giận, tà kiến. Do nhân duyên đây, chết yểu nhiều bệnh, nhan dung tiều tụy, không có oai đức; của cải thiếu thốn, sanh nhà hạ tiện, thể xấu hình tàn, thân mình hôi hám; nói ra lời gì người chẳng tin chịu, lời lẽ thô bạo, dòng họ bạn bè trái bỏ, hễ trình bày điều chi thảy đều thô tục; xan tham, ganh ghét, ác kiến phừng phực, chê bai chánh pháp, hủy nhục Hiền Thánh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát thấy việc đây rồi tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa các quả ác nghiệp. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành tịnh giới Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có nhiều quả ác nghiệp như thế, tất cả các hữu tình đều hành thập thiện, hưởng thắng diệu quả báo trường thọ thảy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tịnh giới Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành an nhẫn Ba la mật đa , thấy các hữu tình giận dữ hủy mạ lăng nhục lẫn nhau,dao gậy ngói đá, quyền côn khối thảy tàn hại cùng nhau cho đến mất mạng, một lòng chẳng xả. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi,tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa cái ác như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện đây: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành an nhẫn Ba la mật đa , thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề . Trong cõi phật ta, được các hữu tình không có phiền não ác nghiệp như thế. Tất cả hữu tình xoay quanh xem nhau như cha như mẹ, như anh như em, như chị như em, như nam tử như nữ nhi, như bạn bè như thân thuộc, từ tâm nhìn nhau, thay nhau làm nhiêu ích. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do an Ba la mật đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tinh tiến Ba la mật đa, thấy các hữu tình lười nhác biếng trễ, chẳng siêng tinh tiến, nới bỏ Tam thừa, cũng chẳng năng tu nghiệp lành người trời. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa lười nhác biếng trễ. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành tinh tiến Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có lười nhác biếng trễ như thế, tất cả hữu tình tinh tiến dũng mãnh, siêng tu đường lành và nhân Tam thừa, sanh trong trời người, mau chứng giải thoát. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tinh tiến Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, thấy các hữu tình tham dục, giận dữ, mờ mịt, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che bao phủ, mất chánh niệm, buông lung, đói bốn tĩnh lự và bốn vô lượng, bốn vô sắc định hãy chẳng năng tu, huống là năng tu được định xuất thế gian. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa các che, tản, động. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có đủ che, tản, động như thế. Tất cả hữu tình tự tại dạo xuất các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc định thảy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tĩnh lự Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành bát nhã Ba la mật đa, thấy các hữu tình ngu si, ác huệ, đối chánh kiến thế, xuất thế đều mất, bác không thiện ác nghiệp và nghiệp quả, chấp đoạn chấp thường, chấp nhất chấp dị, câu bất câu thảy lắm thứ tà pháp. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa ác kiến tà chấp. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành Bát nhãBa la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có ác huệ, tà chấp như thế. Tất cả hữu tình trọn nên chánh kiến các món diệu huệ, đầy đủ ba minh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do Bát nhã Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình ba nhóm sai khác: một là nhóm tà định, hai là nhóm chánh định, ba là nhóm bất định. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình đây, khiến nó bỏ nhóm tà định và bất định. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có nhóm tà định và bất định, cũng không có danh tiếng ba nhóm như thế, tất cả hữu tình đều nhóm chánh định. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình đoạ ba ác thú: một là địa ngục, hai là bàng sanh, ba là quỷ giới. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình đây, khiến nó lìa hẳn khổ ba ác thú. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được không có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, cũng không có danh ba ác thú như thế. Tất cả hữu tình đều thuộc thiện thú. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình do ác nghiệp chướng, chỗ ở đại địa cao thấp chẳng bằng, gò, đồi, khe, hầm, cỏ dại, cây trụi, chông gai nhọn độc, bất tịnh đầy rẫy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó dứt hẳn các ác nghiệp chướng, nơi chỗ nương ở đất bằng như lòng bàn tay, không có các thứ cỏ nhớt gốc trụi thảy. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được không có các tạp uế nghiệp cảm ra đại địa như thế. Chỗ ở hữu tình đất đai bằng phẳng, vườn rừng ao suối, các thứ hoa hương đẹp lẫn lộn trang nghiêm, rất nên yêu mến vui vẻ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình vì phước đức mỏng nên chỗ ở đại địa không có các ngọc báu, duy có các thứ đất đá sành sỏi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình tội nhiều phước ít như thế, khiến chỗ ở dồi dào của báu. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình tội nhiều phước ít như thế, nơi nơi đều có vàng bạc, phệ lưu ly, trân kỳ quý lạ trải khắp đất địa, hữu tình thọ dụng mà không nhiễm đắm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn, gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình phàm chỗ nhiếp thọ sanh nhiều tham đắm, khởi các ác sự. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình do ác nhiếp thọ như thế, khiến nó dứt hẳn ác nghiệp tham đắm. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không có điều ác nhiếp thọ như thế. Tất cả hữu tình đối sắc cùng cảnh đều không nhiếp thọ, chẳng sanh tham đắm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn, gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình có bốn chủng sắc loại quý tiện sai khác: một là Sát đế lợi, hai là Bà la môn, ba là Phệ xá, bốn là Thủ đà la. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến nó không bốn chủng sắc loại quý tiện sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không bốn chủng sắc loại sai khác, đồng một sắc loại đều rất tôn quý, người người nhiếp thọ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình có hạ trung thượng gia tộc sai khác. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến không còn hạ trung thượng gia tộc sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được không có hạ trung thượng gia tộc sai khác như thế, tất cả hữu tình đều đồng thượng phẩm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình đẹp đẽ, xấu xí, hình sắc sai khác. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến không còn hình sắc sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các loại hữu tình không có hình sắc sai khác như thế. Tất cả hữu tình đều sắc chơn kim đoan nghiêm thù diệu, được chúng ưa thấy, trọn nên đệ nhất viên mãn tịnh sắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

 

 

Hội Thứ Nhất

Phẩm Nguyện Hạnh

Thứ 51 - 2

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình hệ thuộc chủ tể, có làm việc chi chẳng được tự tại. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến được tự tại. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề . Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình được không có chủ tể, ra làm việc chi đều được tự tại, cho đến chẳng thấy hình tượng chủ tể, cũng lại chẳng nghe danh tự chủ tể. Duy có Như Lai Ư񮧍 Chánh Đẳng Giác đem pháp thống nhiếp tên là Pháp Vương. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề .

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình các thú sai khác. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến không các thú thiện ác sai khác. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề . Trong cõi Phật ta, được không có các thú thiện ác sai khác, cho đến không có danh tự địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc, người, trời. Tất cả hữu tình đều đồng một loại, cùng tu một nghiệp là đều hoà hợp tu hành bố thí Ba la mật đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa .

An trụ nội không; an trụ ngoại không, nội ngoại không,không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không. An trụ chơn như; an trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Tu hành bốn niệm trụ; tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. An trụ khổ thánh đế, an trụ tập diệt đạo thánh đế. Tu hành bốn tĩnh lự; tu hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành tám giải thoát; tu hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Tu hành không giải thoát môn; tu hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu hành năm nhãn, tu hành sáu thần thông. Tu hành tam ma địa môn, tu hành đà la ni môn.

Tu hành Phật mười lực; tu hành bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành pháp vô vong thất, tu hành tánh hằng trụ xả. Tu hành nhất thiết trí; tu hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tu hành hạnh Bồ tát Ma ha tát. Tu hành chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình bốn sanh sai khác: một là trứng sanh, hai là thai sanh, ba là ướt sanh, bốn là hoá sanh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến không còn bốn sanh sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được các hữu tình không có bốn sanh sai khác như thế. Các loại hữu tình đều đồng hoá sanh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình không có năm thần thông, với việc sở tác chẳng được tự tại. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp hữu tình đều cho được huệ năm thần thông. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình đều được huệ năm thần thông tự tại. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình thọ dụng đoạn thực, thân có các thứ đại tiểu tiện lợi, máu mủ hôi hám, rất đáng nhàm bỏ. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình thọ dụng đoạn thực như thế,khiến trong thân nó không có các tiện uế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình đều đồng thọ dụng diệu pháp hỷ thực, nơi thân thơm thokhoong có các tiện uế. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không ánh sáng, làm những việc chi phải cầu ngoài soi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến lìa thân không ánh sáng như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình thân đủ ánh sáng, chẳng nhờ ngoài soi. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không có các tướng hảo. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến được tướng hảo. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình đủ ba mươi hai tướng đại sĩ phu, tám mười tuỳ hảo viên mãn trang nghiêm, hữu tình được thấy sanh mừng tịnh diệu. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình lìa các căn lành.Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình như thế khiến đủ căn lành. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, tất cả hữu tình cá lọai đều trọn nên căn lành thắng diệu. Do căn lành năng biện các món đồ cúng thượng diệu, cúng dường chư Phật. Nhờ phước lực đây tuỳ sanh chỗ nào, lại năng cúng dường chư Phật Thế Tôn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm đủ bệnh. Thân bệnh có bốn: một là bệnh phong, hai là bệnh nóng, ba là bệnh đàm, bốn là bệnh phong thủy, các bệnh lẫn lộn. Tâm cũng bốn bệnh: một là bệnh tham, hai là bệnh sân, ba là bệnh si, bốn là bệnh mạn, thảy các phiền não. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình thân tâm bệnh khổ như thế. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình thân tâm thanh tịnh, không có các bện khổ cho đến chẳng nghe tên bệnh phong, bệnh nóng, bệnh đàm, bệnh phong thủy lẫn lộn; cũng lại chẳng nghe tên bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh mạn phiền não. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình nhiều ý vui muốn, hoặc có vẻ vui tới Thanh văn thừa, hoặc có kẻ vui tới Độc giác thừa, hoặc có kẻ vui tới Vô thượng thừa. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến nó bỏ ý vui tới Thanh văn, Độc giác thừa, chỉ khiến vui tới Vô thượng Đại thừa. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình chỉ cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề , chẳng muốn quả Thanh văn, Độc giác thừa cho đến không có tên Nhị thừa, chỉ nghe các thứ công đức Đại thừa. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình khởi năng thượng mạn. Chưa được chơn thật lìa dứt sanh mạng, bảo ta chơn thật lìa dứt sanh mạng. Chưa được chơn thật lài chẳng cho lấy, lìa hành dục tà, bảo ta chơn thật lìa chẳng cho lấy, lìa hành dục tà. Chưa được chơn thật lìa lời dối gạt, bảo ta chơn thật lìa lời dối gạt; chưa được chơn thật lìa lời thô ác, lìa lời chia rẽ, lìa lời tạp uế, bảo ta chơn thật lìa lời, lìa lời chia rẽ, lìa lời tạp uế. Chưa được chơn thật lìa nơi tham dục, bảo ta chơn thật lìa nơi tham dục; chưa được chơn thật lìa nơi giận dữ và lìa tà kiến, bảo ta chơn thật lìa nơi giận dữ và lìa tà kiến. Chưa được sơ tĩnh lự bảo được sơ tĩnh lự; chưa được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự bảo được đệ nhị, đệ tam , đệ tứ tĩnh lự. Chưa được định không vô biên xứ , bảo được định không vô biên xứ; chưa được định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, bảo được định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chưa được từ vô lượng, bảo được từ vô lượng; chưa được bi hỷ xả vô lượng, bảo được bi hỷ xả vô lượng. Chưa được thần cảnh trí chứng thông, bảo được thần cảnh trí chứng thông; chưa được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, tùy niệm trí chứng thông, bảo được thần cảnh trí chứng thông, bảo được thần cảnh trí chứng thông; chưa được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, tùy niệm trí chứng thông. Chưa được quán bất tịnh, bảo được quán bất tịnh; chưa được quán từ bi, nghĩ dứt, duyên khởi, giới sai khác, bảo được quán bất tịnh, bảo được quán bất tịnh; chưa được quán từ bi, nghĩ dứt, duyên khởi, giới sai khác. Chưa được chỉ quán địa, bảo được chỉ quán địa; chưa được chủng tánh địa, đệ bát địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, bảo được chỉ quán địa, bảo được chỉ quán địa; chưa được chủng tánh địa, đệ bát địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa. Chưa được Độc giác Bồ đề, bảo Độc giác Bồ đề. Chưa được bố thí Ba la mật đa, bảo được bố thí Ba la mật đa; chưa được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, bảo được tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chưa chứng nội không, bảo chứng nội không; chưa chứng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, twh tánh không, vô tánh tự tánh không, bảo chứng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Chưa chứng chơn như, bảo chứng chơn như; chưa chứng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, bảo chứng pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Chưa chứng khổ thánh đế, bảo chứng khổ thánh đế; chưa chứng tập diệt đạo thánh đế, bảo chứng tập diệt đạo tánh đế. Chưa được bốn niệm trụ, bảo được bốn niệm trụ; chưa được bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, bảo được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Chưa được bốn tĩnh lự , bảo được bốn tĩnh lự; chưa được bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bảo được bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chưa được tám giải thoát, bảo được tám giải thoát; chưa được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, bảo được tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chưa được không giải thoát môn, bảo được không giải thoát môn; chưa được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, bảo được vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chưa được Cực hỷ địa, bảo được Cực hỷ địa; chưa được Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa, bảo được Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Chưa được năm nhãn, bảo được năm nhãn; chưa được sáu thần thông, bảo được sáu thần thông. Chưa được tam ma địa môn, bảo được tam ma địa môn; chưa được đà la ni môn, bảo được đà la ni môn. Chưa được Phật mười lực, bảo được Phật mười lực; chưa được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ , đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, bảo được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chưa được pháp vô vong thất, bảo được pháp vo vong thất; chưa được tánh hằng trụ xả, bảo được tánh hằng trụ xả. Chưa được nhất thiết trí, bảo được nhất thiết trí; chưa được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, bảo được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chưa nghiêm tịnh cõi Phật, bảo nghiêm tịnh cõi Phật; chưa thành thục hữu tình, bảo thành thục hữu tình. Chưa hiểu khéo công kỹ nghệ thế gian, bảo hiểu khéo công kỹ nghệ thế gian. Chưa tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, bảo tu hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chưa được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, bảo được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lài gút tăng thượng mạn. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, được không có kẻ tăng thượng mạn như thế, tất cả hữu tình lìa tăng thượng mạn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình chấp đắm các pháp. Nghĩa là chấp đắm sắc, chấp đắm thọ tưởng hành thức. Chấp đắm nhãn xứ, chấp đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chấp đắm sắc xứ, chấp đắm thanh hương vị xúc pháp xứ. Chấp đắm nhãn giới, chấp đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chấp đắm sắc giới, chấp đắm thanh hương vị xúc pháp giới. Chấp đắm nhãn thức giới, chấp đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chấp đắm nhãn xúc, chấp đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chấp đắm nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chấp đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chấp đắm địa giới, chấp đắm thủy hỏa phong không thức giới. Chấp đắm tánh nhân duyên; chấp đắm tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Chấp đắm vô minh; chấp đắm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái,thủ, hữu, sanh, lão tử. Chấp đắm ngã; chấp đắm hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Chấp dắm bố thí Ba la mật đa; chấp đắm tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa. Chấp đắm nội không; chấp dắm ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chấp đắm chơn như; chấp đắm pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Chấp đắm khổ thánh đế, chấp đắm tập diệt đạo thánh đế. Chấp đắm bốn niệm trụ; chấp đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chấp đắm bốn tĩnh lự; chấp đắm bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chấp đắm tám giải thoát; chấp dắm tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chấp đắm không giải thoát môn; chấp đắm vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chấp đắm Cực hỷ địa; chấp đắm Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chấp đắm năm nhãn, chấp đắm sáu thần thông. Chấp đắm tam ma địa môn, chấp dắm đà la ni môn. Chấp đắm Phật mười lực; chấp đắm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chấp đắm pháp vô vong thất, chấp đắm tánh hằng trụ xả. Chấp đắm nhất thiết trí; chấp đắm đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chấp đắm quả Dự lưu; chấp đắm quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chấp đắm Độc giác Bồ đề. Chấp đắm hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chấp đắm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu giúp các loại hữu tình như thế, khiến lìa chấp đắm. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình không có các thứ chấp đắm như thế thảy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy có Như Lai Ư񮧠Chánh Đẳng Giác quang minh có lượng, thọ mạng có lượng, các chúng đệ tử số có chừng ngằn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao được quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, các chúng đệ tử số không chừng ngằn. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bấy giờ quang minh nơi thân ta vô lượng, thọ mạng vô lượng, các chúng đệ tử số không chừng ngằn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy có Như Lai Ư񮧠Chánh Đẳng Giác, cõi Phật chỗ ở chu vi hữu lượng. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao được cõi Phật chỗ ở chu vi vô lượng. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đại thiên thê񠧩ới mười phương đều như số cát Căng già hợp làm một cõi, Ta ở nơi trong thuyết pháp giáo hoá vô lượng vô số vô biên hữu tình. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu Ba la mật đa, thấy các hữu tình sanh tử dài xa, ác cõi hữu tình số ấy vô biên. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ngằn mé sanh tử in như hư không, các cõi hữu tình cũng lại như thế. Tuy không chơn thật các loại hữu tình trôi lăn sanh tử hoặc được Niết bàn, mà các hữu tình vọng chấp là có, xoay quanh sanh tử, chịu khổ vô biên. Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt. Đã suy nghĩ rồi, tác lời nguyện này: Ta phải tinh siêng chẳng đoái thân mạng, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến cho chóng mau viên mãn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì các hữu tình thuyết Vô thượng pháp, đều khiến giải thoát đại khổ sanh tử, cũng khiến chứng biết sanh tử, giải thoát đều vô sở hữu, đều rốt ráo không. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu Ba la mật đa đây, mau được viên mãn gần gũi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

{còn nữa}

--- o0o ---

Mục Lục Tập 14

Quyển thứ:  | 326| 327|  328| 329|  330|

 331| 332| 333|  334|  335| 336| 337|  338|  339| 340

 341| 342| 343|  344|  345|  346|  347|  348|  349| 350

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Phương Trang & Thế Tâm
 Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com