Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

 Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn 1998

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 193

HỘI THỨ NHẤT

 

Phẩm

KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 12

 

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức sắc  thanh tịnh, sắc  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng sắc  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức  thanh tịnh, thọ tưởng hành thức  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt  vây.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức nhãn xứ  thanh tịnh, nhãn xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng nhãn xứ  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng  nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức nhãn xứ  thanh tịnh, nhãn xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng nhãn xứ  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức sắc xứ  thanh tịnh, sắc xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng  sắc xứ  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức nhãn giới  thanh tịnh, nhãn giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng  nhãn giới  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh tinh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức nhĩ giới  thanh tịnh, nhĩ giới  thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng nhĩ giới  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức tỷ giới  thanh tịnh, tỷ giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức thiệt giới  thanh tịnh, thiệt giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thiệt giới  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức thân giới  thanh tịnh, thân giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thân giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh  tinh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là  ý sanh  thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh vì cớ sao là ý sanh thanh tịnh cùng ý giới  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức địa giới  thanh tịnh, địa giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh, thủy hỏa phong không  thức giới  thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không  thức giới  thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức vô minh  thanh tịnh, vô minh  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng vô minh  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh không  hai không hai  phần vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Ba la mật đa  thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh không  hai không  hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức nội không   thanh tịnh, nội không  thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng nội không  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,  vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không  thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. 

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức chơn như  thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng chơn như  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới  thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức khổ thánh đế  thanh tịnh, khổ thánh đế  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh  tinh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng khôn dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.  Ý sanh thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh không hai  không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức tám giải thoát  thanh tịnh, tám giải thoát  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tám giải thoát  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức bốn niệm trụ  thanh tịnh, bốn niệm trụ  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bốn niệm trụ  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi  thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức không giải thoát môn  thanh tịnh, không giải thoát môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng không  giải thoát môn  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa  thanh tịnh, Bồ Tát thập địa  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng năm nhãn  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức sáu thần thông  thanh tịnh, sáu thần thông  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng sáu thần thông  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức Phật mười lực  thanh tịnh, Phật mười lực  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Phật mười lực  thanh tịnh  không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mươì tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả  thanh tịnh, tánh hằng trụ xả  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức Nhất thiết trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh vì cớ sao lày ý sanh  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không hai không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Ý sanh  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức sắc  thanh tịnh, sắc  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng sắc  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức  thanh tịnh, thọ tưởng hành thức  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức nhãn xứ  thanh tịnh, nhãn xứ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng nhãn xứ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.           

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức sắc xứ  thanh tịnh, sắc xứ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng sắc xứ  thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho  đồng  thanh tịnh tức nhãn giới  thanh tịnh, nhãn giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng nhãn giới  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức nhĩ giới  thanh tịnh, nhĩ giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng nhĩ giới  thanh tịnh không hai không  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức tỷ giới  thanh tịnh, tỷ giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tỷ giới  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức thiệt giới  thanh tịnh, thiệt giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thiệt giới giới  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh  không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức thân giới  thanh tịnh, thân giới thanh  tinh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thân giới  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng ý giới  thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức địa giới  thanh tịnh, địa giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không  thức giới  thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng  không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức vô minh  thanh tịnh, vô minh  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng vô minh  thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng  không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh; hành cho đên lão tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng thanh tịnh tức nội không   thanh tịnh, nội không  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng nội không  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không  không, đại không, thắng nghiã không , hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không  thanh tịnh; ngoại không  cho đến vô tánh tự tánh không  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng vô tánh tự tánh không  thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng  không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức chơn như  thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng chơn như  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng  không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức khổ thánh đế  thanh tịnh, khổ thánh đế  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng khổ thánh đế  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức bốn tĩnh lự  thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự  thanh tịnh không  hai không  hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức tám giải thoát  thanh tịnh, tám giải thoát  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tám giải thoát  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức không giải thoát môn  thanh tịnh, không giải thoát môn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng không giải thoát môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh không  hai không hai  phần vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa  thanh tịnh, Bồ Tát thập địa  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức năm nhãn  thanh tịnh, năm nhãn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng năm nhãn  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức sáu thần thông  thanh tịnh, sáu thần thông  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng sáu thần thông  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức Phật mười lực  thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Phật mười lực  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả  thanh tịnh, tánh hằng trụ xả  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức Nhất thiết trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức nho đồng   thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Nho đồng  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.            

            Lại nữa Thiện Hiện! Tác giả thanh tịnh tức sắc  thanh tịnh, sắc  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng sắc  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức  thanh tịnh; thọ tưởng hành thức  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức nhãn xứ  thanh tịnh, nhãn xứ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng nhãn xứ  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức sắc xứ  thanh tịnh, sắc xứ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng sắc xứ  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh tức tác  giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng  không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức nhãn giới  thanh tịnh, nhãn giới  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng nhãn giới  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; sắc  giới cho đến nhãn thức làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn thức làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức nhĩ giới  thanh tịnh, nhĩ giới  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng nhĩ giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ thức làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ thức làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức tỷ giới  thanh tịnh, tỷ giới  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng tỷ giới  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Tác giả  thanh tịnh tức thiệt giới  thanh tịnh, thiệt giới  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng thiệt giới  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. 

---o0o ---

Mục Lục Tập 8

Quyển thứ:  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190

191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

--o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--o0o ---

Vi tính: Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com