Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

 Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn 1998

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 188

HỘI THỨ NHẤT

 

Phẩm
KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 7 

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng  không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức bốn niệm trụ  thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ  chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng  bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ  chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt  vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi  thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi  thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng  bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi  thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả  thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ  thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tam thánh đạo chi thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi  thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ  thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả  thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không  giải thoát môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng vô tướng vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không  giải  thoát môn  thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng  không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả  thanh tịnh tức không giải thoát môn  thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn  thanh tịnh khôn hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả   thanh tịnh. Vì cớ sao? Là  dưỡng dục giả thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức không  giải thoát môn thanh tịnh, không  giải thoát môn  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng không giải thoát môn  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng không  giải thoát môn thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không  hai không  hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh  thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng không  giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức không  giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy.

Thọ giả  thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không  giải thoát môn  thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải  thoát môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh; không giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. 

Kiến giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn  thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng không  giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai vì không riêng không  dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa  thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sĩ phu  thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai  không  hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai không  hai  phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Tri giả  thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa  thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không  hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng  không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sĩ phu  thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức năm nhãn  thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh  thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng  năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng sáu thần thông  thanh tịnh không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sáu thần thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không  hai không  hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt  vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Phật mười lực  thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả  thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh ; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng Phật mười lực  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la  thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Phật mười lực  thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh ; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức bốn vô sở úy , bốn vô ngại giải, đại từ, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Phật mười lực  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng  không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả  thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Kiến giả  thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng  thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả  thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả  thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la  thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất  thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Kiến giả  thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.  

 

---o0o ---

Mục Lục Tập 8

Quyển thứ:  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190

191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

--o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--o0o ---

Vi tính: Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com