Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

 Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn 1998

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 187

HỘI THỨ NHẤT

 

Phẩm
KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 6

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không , đại không, thắng nghĩa không , hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không , vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không , vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùn nội không thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu  thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không  thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không không phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la  thanh tịnh tức ngoại không , nội ngoại không, không không , đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không , tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không , nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không , không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không , bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nội không  thanh tịnh cùng tri giả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không , bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không  thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh  không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không , vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng vô tánh tự tánh không  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Ngã  thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình  thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Mạng giả thanh tịnh tức chơn như  thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng chơn như  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghie giới  thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến  bất tư nghì giới thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng chơn như  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức chơn như  thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không  riêng không dứt vậy.

Nho đồng  thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chơn như thanh tịnh cùng nho đồng thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chơn như  thanh tịnh cùng thọ giả thanh tịnh không hai không hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không  giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

 

Kiến giả thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới  thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai  không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  riêng dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế  thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng khổ thánh đế  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức khổ thánh đế thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không  hai  không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không  hai  không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh; tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng  không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tậo diệt đạo thánh đế thanh tịnh cùng tác giả  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không  riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai  không  hai  phần  vì không riêng không dứt  vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự  thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng , bốn vô sắc định thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai  không  hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt . Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy . Ý sanh thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Nho đồng  thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định  thanh tịnh, bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn vô lượng , bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn  vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức tám giải thoát  thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức tám giải thoát  thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng  tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh ; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tám giải thoát  thanh tịnh không  hai không  hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng  tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không  hai không  hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh , tám giải thoát thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng  tám giải thoát thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng  không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không  dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức giải thoát thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng giải thoát thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là  tri giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không  hai  phần  vì không riêng không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Kiến giả  thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng  không dứt vậy.

 

---o0o ---

Mục Lục Tập 8

Quyển thứ:  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190

191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

--o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--o0o ---

Vi tính: Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com