Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

 Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn 1998

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 186

HỘI THỨ NHẤT

 

Phẩm
KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 5

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Ngã thanh tịnh tức xúc giới thanh tịnh, thân giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng xúc giới cho  đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Hữu tình thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức thân giới  thanh tịnh, thân giới  thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng  xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng  xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh  ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịn vì cớ sao là sĩ phu thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Bổ đặc già la thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. 

Ý sanh thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai  không hai không hai phần vì không  riêng  không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh thức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không  hai không hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Nho đồng thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.  Hữu tình thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Mạng giả thanh tịnh tức pháp giới , ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Sanh giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cùng ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh , ý giới thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng ý giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sĩ phu thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Sĩ phu thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Bổ đặc già la thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Ý sanh thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Nho đồng thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tác giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Tác giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý thức làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. 

Thọ giả thanh tịnh tức ý giới  thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng ý giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Thọ giả giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.  Tri giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giơí thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng ý giới  thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc là duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng  thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Hữu tình thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng  không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng  thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sanh giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh  không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức địa giới  thanh tịnh, địa giới  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng địa giới  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Bổ đặc già la  thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng  không dứt vậy. 

Ý sanh thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hoả phong không thức giới  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không  thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng  thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.  Tác giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không  thức giới thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai  phần  vì không  riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt. Tri giả  thanh tịnh tức thủy hỏa phong không  thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh thức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thủy hoả phong không  thức giơí thanh tịnh không hai không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức địa giới  thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng  địa giới  thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai  không hai  phần  vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não não thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình  thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xức, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Mạng giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Mạng giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sanh giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Sĩ phu thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Bổ đặc già la thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Ý sanh thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.  Nho đồng thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.  Tác giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai  phần vì không  riêng không dứt vậy.  Thọ giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không  hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bố thí thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không  riêng không dứt vậy.  Ngã thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bố thí ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức bố thí ba la mật đa thanh tịnh, bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bố thí ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai  phần vì không  riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức bố thí ba la mật đa thanh tịnh, bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần vì không riêng  không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh , bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai  phần vì không  riêng không  dứt.

Ý sanh thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh tịnh cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa  thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã ba  la mật đa thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.   

 

---o0o ---

Mục Lục Tập 8

Quyển thứ:  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |

181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190

191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200

--o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--o0o ---

Vi tính: Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com