Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 1

 

Quyển Thứ 24

Hội Thứ Nhất

Phẩm Dạy Bảo Dạy Trao

Thứ 7-14

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ thường vô thường, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ thường vô thường tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ lạc khổ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ lạc khổ tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ ngã vô ngã, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ ngã vô ngã tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ tịnh bất tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ tịnh bất tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ không bất không, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ không bất không tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu tướng vô tướng, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu nguyện vô nguyện, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu vi vô vi, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu vi vô vi tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu lậu vô lậu, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu lậu vô lậu tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ sanh diệt, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ sanh diệt tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ thiện phi thiện, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ thiện phi thiện tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu tội vô tội, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu tội vô tội tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ hữu phiền não vô phiền não, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ thế gian xuất thế gian, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ khả đắc bất khả đắc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn xứ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ thường vô thường, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thuờng vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ thường vô thường tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khồ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ lạc khổ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ lạc khổ tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ ngã vô ngã, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ ngã vô ngã tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ng? chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ tịnh bất tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ tịnh bất tịnh tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ không bất không, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ không bất không tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu tướng vô tướng, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu nguyện vô nguyện, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ viễn ly bất viễn ly, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ vi?n ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu vi vô vi, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu vi vô vi tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu lậu vô lậu, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu lậu vô lậu tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ sanh diệt, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ sanh diệt tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thiện hoặc thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ thiện phi thiện, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ thiện phi thiện tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu tội vô tội, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu tội vô tội tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu tội hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ hữu phiền não vô phiền não, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ thế gian xuất thế gian, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ thuộc sanh tử thuộc Niết bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết bàn tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ khả đắc bất khả đắc, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có sắc xứ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và thanh hương vị xúc pháp xứ khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới thường vô thường, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới thường vô thường tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới lạc khổ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới lạc khổ tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc ngãhoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới ngã vô ngã, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới ngã vô ngã tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới tịnh bất tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới tịnh bất tịnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới không bất không, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới không bất không tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới hữu tướng vô tướng, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới hữu tướng vô tướng tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới hữu nguyện vô nguyện, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịch tĩnh hoặc bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát ư? Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới viễn ly bất viễn ly, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy. Huống là có nhãn giới viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới viễn ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly tăng ngữ là Bồ tát Ma ha tát vậy.

 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 1

Quyển thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Hoa Giác - Quảng Thức

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com