Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


   


 

KINH NHẬT TỤNG

 

TKN Hải Triều Âm soạn dịch

--- o0o ---

 

Mục Lục

1- Khóa cảnh sách.

2- Đại Bi - Bát Nhã.

3- Cúng cơm trai đường.

4- Cúng Phật.

5- Cúng Tổ.

6- Cúng cơm quý Hòa-thượng.      

7- Cúng vong.

8- Mông sơn thí thực.

9- Chiêu hồn ca.

10- Nghi thỉnh 12 loại cô hồn trong nhân gian.

11- Phóng sanh.

12- Đại hồng chung.

13- Lề thù ân ngày bố tát.

14- Quán Âm quảng trần.

15- Tán lễ Tây phương.

16- Bát Đại Nhân Giác.

17- Kinh Vô Thường.

18- Ngũ bách danh.

19- Lễ Phật đản.

20- Mừng khánh đản.

21- Kinh Cahyna.

22- Lễ mười tám vị A-la-hán.

23- Lễ y công đức.

24- Kim Quang Minh sám trai thiên khóa nghi.

25- Kim Quang Minh kinh phẩm Không yếu lược.

26- Từ Bi Địa Tạng bảo sám.

27- Khúc khải hoàn.

28- Tang lễ tại gia.

29- Quy y vong.

30- Phục nguyện.

31- Sớ cầu an Phổ Môn.

32- Sớ Dược Sư.

33- Sớ cầu siêu.

34- Sớ cầu an và cầu siêu.

35- Sớ Vu Lan.

36- Sớ tạ đàn Cahyna.


CẢNH SÁCH

THỨC CHÚNG KHUYA (3g30’)

Muôn tiếng chìm lặng rồi,

Canh ba trống đổ hồi.

Quốc kêu tiếng tha thiết

Mộng bướm còn miệt mài.

Kiến đục trong cây hòe

Cá ngoi mặt nước bơi.

Không hay xem trăng thật

Chỉ đắm đóa hoa cười.

Lạc nhà xa ngàn dặm

Còn ham giấc ngủ hoài.

Không biết thân này ảo

Mê man trọn một đời.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

TIỂU THỰC (5g30’)

Đời mộng ảo chuông chùa cảnh tỉnh

Chuông chí tôn vang khắp nhà nhà.

Còn ham giấc ngủ ngon mài miệt

Chẳng quản vầng đông ánh chói lòa.

Dằng dặc đêm dài còn có sáng

Mịt mờ lối quỷ khó lần ra.

Nay không gắng gỏi tu hành đạo

Ngày khác làm sao thấy Phật đà.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC SÁNG (8g)

Đêm tối vừa lui sáng

Mặt trời dần chiếu ra.

Âm thầm tóc xanh bạc

Má hồng đổi dần dà.

Chẳng biết tuổi xuân ngắn

Còn tranh quả nghiệp mà.

Thân như băng gặp nắng

Mệnh đèn trước gió to.

Chớ làm khách trọ mãi

Sớm lo trở về nhà.

– Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỌ TRAI (10g45’)

Chớp mắt mặt trời đã rạng đông

Quay đầu vầng nhật tại không trung.

Chỉ ham giấc điệp say sưa mãi

Nào biết hòe cao bóng chuyển vòng.

Phút chốc hoa tươi đã rủ úa

Quẩn quanh mệnh nấm thịnh liền vong.

Ai ơi! Sao chẳng hồi tâm lại

Tự khổ đường mê mãi ruổi rong.

– Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

THỨC CHÚNG TRƯA (14g)

Sanh ra làm tớ cho hình thể,

Già đến tám mươi trí hôn mê,

Bệnh xâm tứ đại đau khôn nhẫn,

Chết xuống ba đường nghiệp nặng nề,

Gặp gỡ ghét hờn vô cùng hận,

Ái ân khôn xiết khổ biệt ly,

Muốn cầu chẳng được thêm phiền muộn,

Ngũ ấm lẫy lừng cháy thật ghê.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC CHIỀU (14g30’)

Bóng ngả vườn dâu tối

Non tây trời đã chìm.

Ngày tháng khó cầm lại

Già bệnh dễ đến tìm.

Giờ chết luyến chẳng được

Kỳ hẹn ai thể ghìm.

Các ngươi mở to mắt

Mê tan chớ để tâm.

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỒI TĨNH TỐI (19g)

Mặt trời vừa lặn tối nhá nhem

Bối rối đường đi lại tối thêm.

Đốt đuốc chăm lo nhà người rạng

Đèn nhà mình sao chẳng tự xem.

Quạ lửa non tây đã chìm hẳn

Biển đông lấp lánh ánh cung thiềm.

Sanh tử thay đổi tuần hoàn mãi

Tam-bảo quay về hết cảnh đêm.

– Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

LÂM THỤY (21g)

Cảnh thế tối mịt mờ

Ai người tiếc ngày giờ.

Chỉ hay theo ý ngựa

Đã dừng tâm vượn chưa ?

Mặt trời mọc rồi lặn

Thân nổi chìm đấy mà.

Già đến khôn với ngu

Chết đi nay như xưa.

Tránh sao được vô thường

Trốn đâu đại hạn kia.

Ai nấy làm đạo chánh

Chớ lạc lối tà tâm.

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

ĐẠI BI - BÁT NHÃ

ĐỨNG – TÁN

Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ

Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân,

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.

Nghìn mắt quang minh khắp biến chiếu.

Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,

Trong tâm vô vi khởi bi tâm,

Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

Long thiên thánh chúng đồng từ hộ.

Ngàn trăm tam muội đốn huân tu

Thọ trì, thân chính là quang minh tràng!

Thọ trì, tâm chính là thần thông tạng!

Tẩy rửa trần lao, nguyện như biển,

Siêu chứng Bồ-đề, phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thệ quy y

Chỗ nguyện theo tâm ắt viên mãn.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Ngồi tụng CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặt đỏa y mông a rị da, bà rô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu rô cu rô yết mông. Độ rô độ rô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá ra giá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá rị, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da. Hô rô hô rô ma ra, hô rô hô rô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Ám tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (21 biến).

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy 5 uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của mọi pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong Chân Không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới... cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh... cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Không có trí tuệ cũng không chứng đắc. Bởi vì vô sở đắc.

Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Ba đời chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư.

Vì vậy nói chú Bát Nhã ba la mật đa : “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần).

SÁM HỐI

Đứng : Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ : Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền nhất tâm vốn đủ thiện pháp, đều có thần lực cùng với trí minh, trên đồng tâm Phật, dưới đồng hàm thức. Vô thủy ám độn che chướng tịnh minh, xúc sự liền bị hôn mê, móng tâm liền bị trói buộc. Trong pháp bình đẳng, khởi tưởng ta người. Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, ở trong ba cõi tội nào cũng tạo, 10 ác 5 nghịch, báng pháp báng người, phá giới phá trai, hủy tháp hoại chùa, trộm vật Tăng kỳ, nhơ tịnh phạm hạnh, xâm tổn ẩm thực, tài vật của thường trụ. Ngàn Phật xuất thế không thông sám hối. Những tội như thế vô lượng vô biên, xả hình mệnh này đáng đọa tam đồ chịu trăm vạn khổ. Hiện ngay đời nay xúc não đâm bắn, bệnh tật trói buộc, duyên ngoài bức bách, chướng ngại đạo pháp, chẳng được huân tu. Nay gặp đại bi viên mãn thần chú, sớm có thể diệt trừ những tội chướng như vậy. Cho nên chúng con chí tâm tụng trì, quy hướng Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng mười phương đại sư phát Bồ-đề tâm, tu chân ngôn chân hạnh cùng với chúng sanh phát lồ sám hối.

Duy nguyện đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát nghìn mắt chiếu soi, nghìn tay hộ trì, khiến cho chúng con nội chướng ngoại chướng tiêu diệt, tự tha hạnh nguyện viên thành, khai bản kiến tri, hàng phục chúng ma, chế ngự ngoại đạo, ba nghiệp tinh tấn tu nhân Tịnh-độ. Đến ngày mệnh chung không đi về đâu, quyết định vãng sanh An Lạc thế giới Phật A Di Đà, thân thừa cúng dường đại bi Quán Thế Aâm, đầy đủ tổng trì, rộng độ quần mê, đồng thoát khổ luân, đồng tới trí địa.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1- Nam mô hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy).

2- Nam mô nhất niệm tâm không quản ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy).

3- Nam mô trụ Ta Bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện (1 lạy).

4- Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện (1 lạy).

5- Nam mô bình thanh tịnh rủ cành dương, Quán Âm Như Lai cam lồ rửa tâm nguyện (1 lạy).

6- Nam mô đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện (1 lạy).

7- Nam mô ngày đêm qua không tổn hại, Quán Âm Như Lai diệt ba đường khổ nguyện (1 lạy).

8- Nam mô hướng núi Nam chăm lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm giải thoát nguyện (1 lạy).

9- Nam mô tạo pháp thuyền qua biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện (1 lạy).

10- Nam mô trước tràng phan sau bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện (1 lạy).

11- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện (1 lạy).

12- Nam mô đoan nghiêm thân ai sánh kịp, Quán Âm Như Lai viên tròn mười hai nguyện (1 lạy).

TAM TỰ QUY

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề.

– Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển.

– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

 

CÚNG CƠM TRAI ĐƯỜNG

Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát.

Ma ha Bát Nhã ba la mật, ba đức sáu vị cúng Phật cùng Tăng, mười phương chúng sanh khắp đồng cúng dường.

Đến khi ăn cơm, xin nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt, pháp hỷ sung mãn.

Chú Thích :

Tay trái úp ngón giữa và áp út vào lòng bàn tay, dùng ba ngón còn lại nâng chén nước sạch, trong đã để 7 hạt cơm.

Tay phải bắt ấn cát tường (ngón cái bấm đầu ngón áp út). Đặt trên miệng chén đọc kệ xuất sanh. Xong dùng hai ngón đã bắt ấn viết chữ ÁN LAM trên mặt nước. Chấm vào nước và búng ra bốn phía rồi đọc chú biến thực biến thủy.

XUẤT SANH

Lực pháp khó nghĩ bàn,

Từ bi không chướng ngại.

Bảy hột biến mười phương

Khắp thí châu sa giới

Khoáng dã, mẹ con quỷ

Chúa thần chim cánh vàng

Khiến no đủ tất cả.

Ám độ lợi ích sa bà ha (7 lần). 

Biến Thực Chân Ngôn : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Biến Thủy Chân Ngôn : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha (7 biến).

TỐNG THỰC

Đại bàng chim cánh vàng

Mẹ con quỷ La-sát,

Chúng khoáng dã quỷ thần

Cam lộ đều no đủ.

--- Ám mục đế tóa ha (3 lần).

Này các chúng quỷ thần,

Tôi nay khắp cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Tất cả quỷ thần hưởng.

--- Ám mục lực lăng tóa ha (3 lần).

--- Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

(Một vị xướng :) Phật dạy chúng Tăng, khi ăn tâm tưởng 5 phép quán, tán tâm nói chuyện, tín thí khó tiêu. Thỉnh chư đại chúng nghe tiếng kiền chùy, ai nấy nhất tâm chánh niệm.

(Chúng hòa :) Nam mô A Di Đà Phật.

– Tam bạt la già đa (3 lần).

– Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương Tam-bảo, Bồ-tát Thánh Tăng, cúi xin chẳng bỏ từ bi rủ quang suốt chiếu. Nghĩ đệ tử chúng con chẳng cày mà ăn, chẳng dệt mà mặc, thân hình máu thịt toàn nhờ tín thí. Ngửa trông ơn Phật tỏa ánh linh quang lân mẫn hữu tình, biển phước mênh mông sóng cuộn, quạt quạt lớn gió lành, khiến nay người thí được đàn ba la mật đều thấm ơn mưa pháp, người thọ dụng được Bồ-đề tròn sạch, chung tới hội ao sen, công không lọt khuyết, phước lành viên tịnh. Nguyện Phật từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ, xin ban từ bi thương xót tiếp thọ.

LƯU PHẠN

(Mỗi người từ chén của mình lấy ra một muỗng cơm nhỏ để khắp thí các loài.)

Đem phước tu hôm nay

Khắp thấm nơi đường quỷ.

Ăn rồi hết mọi khổ

Bỏ thân sanh chỗ vui.

Phước báo của Bồ-tát

Vô tận như hư không.

Thí được quả như vậy

Tăng trưởng không thôi dứt.

Ám độ lợi ích sa bà ha (3 lần).

DÂNG BÁT

(2 tay dâng bát ngang trán, thầm đọc :)

Chấp trì ứng khí, xin nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, ứng thiên nhơn cúng.

Ám chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần).

TAM ĐỀ

(Mỗi miếng cơm lạt thầm nguyện.)

Miếng thứ nhất : Nguyện dứt tất cả ác.

Miếng thứ hai : Nguyện làm tất cả lành.

Miếng thứ ba : Nguyện độ tất cả chúng sanh.

NGŨ QUÁN

 (Trong khi ăn thầm tưởng 5 pháp quán.)

1/- Xét công nhiều ít, xét chỗ người đem đến.

2/- Xét đức hạnh mình tròn hay khuyết để ứng cúng.

3/- Phòng tâm lìa lỗi tham sân si là gốc.

4/- Món ăn chính là thuốc hay chữa bệnh hình khô sắc héo.

5/- Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này.

KẾT TRAI

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu tri nẫm, đát điệt tha. Ám chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha (3 lần).

Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý, như vì vui mà thí, sau ắt được an vui.

Ăn cơm xong rồi, nguyện cho chúng sanh tất cả các việc, đầy đủ như pháp.

CÚNG PHẬT

TÁN

Đấng pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng,

Đạo sư khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp tăng kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật, chúng sanh tánh thường không tịch

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, mười phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy).

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Đông phương hải hội Dược Sư Phật Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải nhất thiết thánh chúng (1 lạy).

SÁM HỐI

Con nay khắp vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).

Quỳ :           Chí tâm sám hối

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác

Đều vì ba độc tham sân si,

Từ thân miệng ý phát sanh ra,

Hết thảy con nay cầu sám hối (3 lần).

Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy

Thảy đều tiêu diệt không còn dư,

Niệm niệm trí soi khắp pháp giới

Rộng độ chúng sanh thề không thoái.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

Mõ : Lò trầm vừa đốt,

Chiên đàn ngát thơm,

Khói hương mây tỏa

Bảo liên hoa động,

Chư Phật, Bồ-tát

Cùng A-la-hán

Từ núi Thiên Thai

Giáng hạ thọ lãnh

Nhân gian cúng dường.

– Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

KINH TÂM YẾU……… “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần).

Tán : Trên trời dưới đất ai bằng Phật,

 Mười phương thế giới ai sánh tày,

 Ta thấy tận cùng khắp thế gian,

 Hết thảy không ai như đức Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

CÚNG DƯỜNG

Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Nam mô 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật.

Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.

Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.

Nam mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát.

Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ-tát.

Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát.

Chân Ngôn Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám, tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 biến).

Chân Ngôn Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (7 biến).

– Món ăn sắc hương vị

Trên cúng mười phương Phật,

Kế phụng các Hiền Thánh,

Dưới tới sáu đạo phẩm

Đẳng thí không sai biệt,

Tùy nguyện đều no đủ.

Khiến người bá thí

Được vô lượng ba la mật.

– Ba đức sáu vị

Cúng Phật cùng Tăng

Pháp giới hữu tình

Khắp đồng cúng dường.

Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 biến).

– Con nay phụng hiến cam lồ vị,

Mỗi mỗi đều như núi Tu Di,

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện từ bi thương tiếp thọ.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Bốn loài chín cõi,

Đồng lên cửa huyền Hoa Tạng.

Tám nạn ba đường,

Chứng vào bể tánh Tỳ Lô.

– Cúng Phật xong rồi,

Xin nguyện chúng sanh

Tất cả công việc,

Thành biện đúng pháp.

HỒI HƯỚNG

Cúng Phật công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh

Sớm về cõi Phật quang vô lượng.

Nguyện tiêu 3 chướng, trừ phiền não.

Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu.

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ.

Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh-độ,

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bất thoái Bồ-tát đồng bạn lữ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY.

Cúng TỔ

Bông hoa hiện điềm lành,

Năm cánh lạc phương xa.

Trao pháp tạng đất Ấn,

Tôn thờ ở Trung Hoa,

Việt Nam trồng giống thánh,

Kết quả hằng hà sa.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư (3 lễ).

Chuyển ý thức phân biệt hư vọng

Xoay trở về bản tánh viên minh,

Thường trụ tâm địa quang hiển phát

Như nước đục lóng thành trong sáng

Kết quả chứng được đại thần thông.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả (3 lễ).

Đức tướng đoan nghiêm như vàng thắm

Đầu đà khổ hạnh giữ chung thân,

Lưu truyền Như Lai chánh nhãn tạng

Kê túc trong non đợi Từ Tôn.

– Chí tâm đảnh lễ Ma-ha Ca Diếp tôn giả Thiền tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Được độ đầu tiên tám vương tử,

Thân tâm thanh tịnh tợ hoa sen,

Hoằng truyền luật giáo Tỳ Ni tạng

Phật pháp do đây trụ thế lâu.

– Chí tâm đảnh lễ Ưu Ba Ly tôn giả Luật tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Tám trăm Tỳ-kheo núi Ta La La

Cùng Thế Tôn may y Cahyna,

Xa lìa trần lao đời chật hẹp,

Chứng A-la-hán đủ thần thông

Đại phước lực, đại oai thần.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lễ).

Đa văn trong chúng tôn đệ nhất,

Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông,

Kết tập Như Lai chánh pháp tạng,

Vĩnh tại nhân thiên độ thế gian.

– Chí tâm đảnh lễ Ananđà tôn giả Giáo tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Tây phương cổ giáo Thế Tôn tuyên,

Đông độ khai tông hiệu Bạch Liên,

Mười tám đại hiền làm thượng thủ,

“Hổ khê tam tiếu” tới nay truyền.

– Chí tâm đảnh lễ Huệ Viễn tôn giả Tịnh-độ tông liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Quỳ : Phục Nguyện

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

– Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).

Quỳ : Đàn tràng khai mở, tịnh khiết hương đèn. Thiền đường liệt Tổ đã xa nghe. Hải chúng quang lâm thùy từ chiếu giám.

Đứng : Báo thân đã mãn, cõi Phật sen khai. Pháp tánh thường quang chân linh không diệt. Trụ Ta Bà vì hóa đạo. Về Tịnh-độ hiển vô sanh.

 

CÚNG CƠM Quý Hòa Thượng

CHÍ TÂM BÁI THỈNH

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HÒA giác linh (3 lễ).

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HOA giác linh (3 lễ).

– Phương Liên xã Tôn sư Hòa-thượng THIỀN TÂM giác linh (3 lễ).

– Phó pháp Tôn sư TUỆ NHUẬN giác linh (3 lễ).

– Chùa Thanh Xuân Tôn sư Hòa-thượng Ni TỊNH UYỂN giác linh (3 lễ).

– Chùa Linh Quang Tôn sư Hòa-thượng Ni ĐÀM TIẾN giác linh (3 lễ).

– Chùa Liên Hoa Cố Tỳ-kheo-ni TUỆ KHOÁT, ĐÀM TỪ, DIỆU HUẤN giác linh(3 lễ).

– Cố Tỳ-kheo-ni DIỆU HÒA, NHƯ NGUYỆÂN, PHÁP CHÂU giác linh (3 lễ).

– Thức xoa ma na MINH KIẾN giác linh (3 lễ).

– Sadini THIỆN MINH, HẠNH TU, DIỆU BẢO giác linh (3 lễ).

– Sadini KIM QUANG, DIỆU NHÃ, HUỆ THỌ giác linh (3 lễ).

– Sadini NGUYÊN ĐANG, DIỆU QUỲNH, DIỆU HIỀN giác linh (3 lễ).

– Sadini MINH THÀNH, TỊNH HÒA, TUỆ CHIẾU giác linh (3 lễ).

Quỳ đọc : Ngưỡng cầu giác linh chư tôn Hòa-thượng, tánh hải lặng trong, đèn tuệ sáng chiếu, dự hải hội liên trì, ngự trai tiệc cơm thơm, tự tại ứng chân, thấy nghe không ngại, thần thông tự tại giáng lai đạo tràng, quang minh biến chiếu, nhiếp thủ chúng con xót thương phù hộ, khiến được thành tựu Bồ-đề nguyện hạnh.

Khắp nguyện Tăng Ni Phật tử Việt Nam, thấm nhuần mưa pháp, muôn tội tiêu tan, bốn mùa an vui, chánh pháp lưu truyền, Phật nhật quang huy. Âm dương đồng lợi, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

– Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tiền hiền hậu bối liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Huệ Hải đọc : Có sanh có diệt, chư Hòa-thượng nay thị tịch Niết-bàn. Sắc tức thị không, huyễn chất đâu còn mãi mãi. Bao nhiêu năm hành đạo, nay lên đường về cảnh Niết-bàn. Duy tâm lạc quốc phổ biến mười phương. Tự tánh Di Đà viên dung một trí. Sáng quang chói lọi, phản vọng quy chân, trực hạ bội trần hợp giác.

Ngưỡng lao đại chúng chuyển thân bái thỉnh kiền thành thượng hương.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Năm ấm chưa thoát, khó trốn bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Thuận thế gian thị hiện vô thường, nay trở về báo địa diệu cực trang nghiêm. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngôi cao thượng phẩm quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không chẳng phải sắc không. Rõ sanh diệt thật không sanh diệt.

Thành tâm sơ thỉnh, phục vong lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Huệ Hải đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Từ dung lặng lẽ biến tan mà lời Thầy dạy còn vang nơi này. Chúng con phấn khởi chốn chân thừa. Cùng nhau trang nghiêm con đường giác tỉnh. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện mở khai bảo tạng, gắng phá vô minh, đưa chúng con về Vô-thượng Bồ-đề.

Nhất tâm tái thỉnh, phục vọng lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Thân chẳng phải cây Bồ-đề,

Tâm chẳng phải đài gương sáng,

Xưa nay không một vật

Chỗ nào vướng trần ai.

Tôn sư ngôi ở lục hòa. Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, năm đức tỏa hương thơm ngát. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngã pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quải ngại. Mười thân đầy đủ, đất tịnh cõi uế nhậm ngao du.

Ba lần chúng con đầu thành cung thỉnh, phục vọng lai lâm.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Huệ Hải đọc : Tam thỉnh giác linh đã giáng lâm, thọ nhận hương hoa kính cúng dường.

Diệu Mỹ : Tiến trà, rót trà, dâng trà (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Diễn Kinh Văn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp :

Danh thơm muôn thuở Triệu Châu trà

Hương ngát, nước trong, làn hổ phách.

Từ quang khó thấu, đức hóa không lường

Linh giác Tôn sư chứng tâm thành.

Diệu Mỹ : Tiến cơm, xới cơm, dâng cơm (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp : Tín căn nhất niệm, linh giác văn tri, ngưỡng mong cảm ứng. Đủ có sớ văn cẩn y tuyên đọc.

Bảo Tâm đọc :

SỚ VĂN

Mây sớm mưa chiều, dòng sông nước chảy mang mang. Một chiếc thuyền đưa chúng sanh lên bờ kia, nay không còn nữa. Đèn thiền, trăng tuệ, dạ đài vắng tịch.

THIẾT NIỆM

Bổn Sư thoát lồng ba cõi, trở về đất tịnh. Vì đã tỉnh mộng huyễn hữu vi. Một đời chăm tu thắng nhân vô lậu.

Hôm nay, Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, thôn Phú An, tịnh viện Hương Sen, phụng Phật cúng dường, báo ân Tôn Sư sự. Hiếu đồ chúng con tâm thành đảnh lễ mười phương Tam-bảo, cung vì Tôn sư… giác linh.

Di ảnh huyễn tượng bày suông trên án. Gậy tích trượng luống chống trước linh đường. Tưởng dung nghi, cùng nhau rơi lệ. Nhớ tâm từ bi như còn phảng phất. Cảm thâm hậu đức thấm nhuần đại chúng Phú An. Việt Nam toàn quốc khắc ghi ân sâu pháp nhũ.

Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm Quý Dậu, chúng con đảnh lễ kính dâng trai soạn. Vạn bái đức hùng tôn, tụng diệu điển tam thừa, niệm Phật A Di Đà vô thượng pháp vương.

Cung duy ngàn Phật rủ soi, tiếp dẫn Tôn sư đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh An Dưỡng quê hương, phước tuệ nghiêm thân, ấn Tổ lưu truyền, đèn Phật sáng trưng mãi mãi.

Tấc dạ đan thành thống thiết, đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ trăm bái thượng sớ.

– Đốt sớ.

– Đại chúng tụng chú vãng sanh.

– Diệu Khiết, Thiện Đức chuông trống Bát Nhã.

Huệ Hải phục nguyện :

Gương tuệ sáng vô biên

Hương đức thơm ngào ngạt

Rừng Bồ-đề bát ngát

Hoa giác ý nở tươi.

Trong biển giác tánh đãng phiêu một mảnh trần lao.

Đèn giác ngộ lung linh

Hương trầm một đỉnh

Phụng tống vân trình

Thỉnh quy Tịnh-độ.

Đại chúng đồng tụng :

Tiêu dao chân thế giới,

Khoái lạc bảo liên đài,

Chắp tay trước Thế Tôn,

Được Như Lai thọ ký.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

CÚNG VONG

Nam mô đại thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Từ bi quảng đại diệu khó lường,

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,

Tích trượng rung thời khai địa ngục,

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.

Bi quang cứu tế u minh giới,

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

– Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư. Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi.

Quá khứ phụng sự chư Phật,

Nhân hưng vạn thiện.

Hiện tại vì độ quần mê,

Hóa thân Bồ-tát.

Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền.

Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám.

Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,

Độ khổ thú lên đường Bồ-đề.

Hôm nay hiện tiền Ni chúng nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ-tát tiếp tịnh phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám.

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,

Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai.

Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn

Đường mê nay hóa đóa sen khai.

– Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

HƯƠNG HOA THỈNH

Nhất tâm triệu thỉnh :

Thức thần phân biệt nên có xoay vần

Hơi thở ra liền thành phân cách.

Tánh Phật như như bản lai thường trụ

Sanh tử luân hồi, Niết-bàn giải thoát.

Xướng : Nay tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, Ni chúng Liên Hoa phụng vì chánh tiến chư hương linh… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư hương hồn.

Mõ : Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, an tọa bài vị thọ nhận cúng dường (3 lần).

 Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).

 Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).

Phổ Cúng Dường : Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na. Bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài. Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng. Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ sáu căn tham dục. Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường. Tranh ngã tranh nhân khoe tài cậy giỏi. Gió lửa rời tan còn chi già trẻ, đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng. Tóc xanh mới đây nay đà bạc trắng. Lễ mừng sinh nhật hôm nào, nay tiếp tới kỳ phúng điếu. Một bao máu thịt, trăm năm khổ luyến ân tình. Mấy thước xương khô, buông lung tham sẻn bạc tiền.

Hơi thở đã ra, thật khó trở lại. Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai. Dòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi. Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương.

Hướng về quy y Tam-bảo, nếu cứ đắm luyến việc đời. Vua Diêm La hốt nhiên cho bắt. Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân. Núi đao, rừng kiếm, chịu vạc đồng dầu sôi. Thời vạn tử thiên sinh. Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn. Khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng. Kiếp kiếp đắng cay rồi lại luân hồi. Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt, mang nặng chở xa, đói rét roi vọt. Thịt xương dâng người để đền nợ cũ. Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau. Khi ấy hối hận học đạo không biết nhờ đâu. Chi bằng ngay lúc này phát tâm tu hành, chớ đợi thời giờ qua mất.

Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn. Ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu ngọn cỏ. Sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu. Lưới trần lao miên mật bao khoen. Dây ân ái thắt chặt vạn kết. Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời. Bể tham lam không bờ không bến. Chi bằng niệm Phật tu hành, liền được vãng sanh cõi Phật.

Đời người trăm tuổi như khảy móng tay. Có khác nào chiếc lá trôi xuôi. Hay tương tợ trời tây thỏ lặn. Đập hòn đá mong cầu ánh lửa. Bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua. Ngọn đèn lu trước trận phong ba. Hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ. Thuyền chưa tới bờ, ván đà hư mục. Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ. Sao tình nghĩa còn nhiều vướng vít. Mà ý hoài rối rít tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng. Trí vẫn để trong vòng lăn lộn. Cảnh ái thằng nút thắt nghìn khoen. Tình vẫn hướng vào nơi trói buộc. Núi kiêu mạn chất chồng gò đống. Biển tham sân cuồn cuộn phong ba. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật. Mới mong về cõi lạc yên vui.

Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sanh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma :

Lửa mồi ánh chớp có gì đâu ?

Ân ái sao còn vướng vít nhau.

Một túi da khô đầy uế vật

Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu

Luân hồi sống chết, ai là khỏi ?

Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu

Phúc tội tóc tơ bày rõ hết,

Phân minh sổ sách trước như sau.

Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp

Khóc thét kêu gào tránh được đâu.

Hối lại tu hành e đã muộn

Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu.

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước,

Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu.

Một điểm chân như ai nấy sẵn

Thoát vòng sanh tử niệm lên mau.

Nay chân linh kíp kíp theo tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật và bốn Thánh hiệu để được vãng sanh về nơi An Lạc.

Xướng :

Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi

Than hỡi đời ta được mấy hồi

Chỉ cõi Tây phương An Lạc cảnh

Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.

Mõ : Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).

Dù cho nhà ngọc với kho vàng,

Cảnh đến vô thường khó nỗi mang.

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,

Quán Âm Bồ-tát độ cho sang.

Mõ : Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).

Sống trên bảy chục mấy ai đâu ?

Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu,

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,

Cầu xin Thế Chí độ sang mau.

Mõ : Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).

Giơ tay cất bước tội ngang mày

Địa ngục đao sơn cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh

Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay.

Mõ : Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).

Hàm đan giấc mộng có hay chi

Cuộc thế lân la mãi làm gì ?

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh

Cầu xin thanh tịnh độ cho về.

Mõ : Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).

Nguyện vong chóng sanh sang Tịnh-độ

Ngôi cửu liên là chỗ náu nương

Vô sanh sen nở ngát hương

Chư tôn Bồ-tát bên đường tiếp nghinh.

Chốn ao báu muôn sen đua nở,

Phật Di Đà, Thế Chí, Quán Âm

Tiếp hồn về cảnh vui tâm,

Phát lời thề nguyện dự phần tiêu dao.

Hết thảy pháp hữu vi

Như mộng, huyễn, bọt, ảnh,

Như sương cũng như chớp

Nên thường quán như vậy.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

MÔNG SƠN THÍ THỰC

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả tiếp dẫn chúng sanh Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới mười phương, nam nữ 12 loại cô hồn, đồng tới thọ cam lồ vị (3 lần).

Nhất tâm triệu thỉnh : Pháp giới sáu đạo, 12 loại cô hồn nhiều như cát bụi, Diệm Nhiên đại sĩ là người thống lãnh. Hỡi các lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc. Duy nguyện thừa diệu lực Tam-bảo, nương bí mật chân ngôn. Hôm nay giờ này mau tới pháp hội (3 lần).

– Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ-tát (3 lần).

– Thành sắt rực lửa dữ

Cô hồn bị thiêu đốt

Nếu muốn sanh Tịnh-độ

Nghe nửa kệ Hoa Nghiêm.

– Nếu người muốn rõ biết

Ba đời hết thảy Phật,

Nên quán tánh pháp giới

Tất cả duy tâm tạo (3 lần).

Chơn ngôn phá địa ngục :

Ám già ra đế gia ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn phổ triệu thỉnh :

Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

Chơn ngôn giải oan kết

Ám tam đà ra dà đà ta bà ha (7 lần).

– Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần).

– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nam mô khải giáo Ananđà tôn giả (3 lần).

– Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Quy y Phật, phước tuệ tôn.

Quy y Pháp, lìa dục tôn.

Quy y Tăng, thanh tịnh tôn.

Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi (3 lần).

– Quỷ thần đã tạo bao ác nghiệp.

Đều vì ba độc tham, sân, si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Hết thảy quỷ thần xin sám hối (3 lần).

– Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).

– Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

Chơn ngôn diệt định nghiệp :

Ám bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn diệt nghiệp chướng :

Ám a lỗ lặc kế ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn khai yết hầu :

Ám bộ bộ đế rị dà rị, đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

Chơn ngôn tam muội da giới :

Ám tam muội da tát đỏa phạm (3 lần).

Chơn ngôn biến thực :

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).

Chơn ngôn biến thủy :

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn nhất tự thủy luân :

Ám, tông tông tông tông tông (7 lần).

Chơn ngôn nhũ hải :

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án tông (7 lần).

– Nam mô Đa Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Đà Như Lai (3 lần).

– Thần chú gia trì tịnh pháp thực

Khắp thí hà sa chúng quỷ thần

Nguyện đều no đủ xả xan tham

Tức thoát u minh sanh Tịnh-độ.

Quy y Tam-bảo phát Bồ-đề

Rốt ráo chóng thành đạo vô thượng.

Công đức vô biên suốt đời sau

Tất cả quỷ thần đồng pháp thực (3 lần).

(ra bàn vong đánh khánh)

– Này các chúng quỷ thần

Nay tôi khắp cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Tất cả quỷ thần hưởng (3 lần).

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

– Ám mục lực lăng ta bà ha (7 lần).

– Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Mõ : Kinh tâm yếu Bát Nhã ba la mật đa…

CHÚ VÃNG SANH

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần).

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ.

Nguyện ngôi Tam-bảo thương nhiếp thọ.

Nguyện ngôi Hộ Pháp thường ủng hộ.

Bốn loài lên nơi đất báu,

Ba cõi thác sanh ao sen.

Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền.

Muôn loại hữu tình lên Thập Địa.

– Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiền thánh chúng

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành.

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

– Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).

– Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).

HỒI HƯỚNG – PHỤC NGUYỆN – TAM QUY

Đứng : TÁN ĐỊA TẠNG

Từ bi quảng đại diệu khó lường

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương

Tích trượng rung thời khai địa ngục

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.

Bi quang cứu tế u minh giới

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại hoằng thệ nguyện, địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ-đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Chiêu Hồn Ca

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh ngắt xương khô.

Não người thay buổi chiều thu!

Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng.

Hàng bạch dương bóng chiều man mác,

Lá chuối xanh hiu hắt mưa sa.

Bầu trời ảm đạm mây qua,

Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm!

Đêm dằng dặc tối tăm trời đất

Hồn linh thiêng phảng phất u minh

Thương thay mười loại chúng sanh,

Cô hồn mờ mịt lênh đênh vật vờ!

Hương khói đã không nơi nương tựa

Phận chiếc đơn lần lữa đêm đêm.

Còn chi ai khá ai hèn,

Còn chi mà nói kẻ tài người ngu.

 

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát

Nước tịnh bình nhỏ giọt dương chi.

Ngưỡng mong Phật lực từ bi,

Giải oan cứu khổ rước về Tây phương.

 

Nào những bậc tính đường kiêu hãnh

Chí những toan vác gánh non sông.

Nhớ khi đương thuở cậy hùng

Ngày nay thế khuất, vận cùng, thật đau!

Ai ngờ đâu bão bùng một phút

Bỗng thấy mình thành đứa hèn ngu!

Vinh hoa gánh nặng oán thù

Máu tươi lai láng, thịt xương rã rời.

Phách vía đành lạc loài nheo nhóc

Quỷ không đầu oan khóc trong sương.

Đã hay thành bại là thường,

Mà u hồn biết bao giờ cho tan!

 

Nào những bậc màn loan trướng phụng

Những cậy mình cung quế hằng nga.

Một phen thay đổi sơn hà,

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ?

Cuộc đời xuôi như dòng nước chảy

Ôi thôi đành trâm gãy, bình tan!

Khi xưa đông đúc vui cười,

Ngày nay nhắm mắt không người nhặt xương.

Thảm thiết nỗi không hương không khói

Ngẩn ngơ sầu trong bóng ngàn sim!

 

Nào những bậc mũ cao áo rộng

Ngòi bút son phác bức phù vân!

Sách kinh chất cả rương đầy,

Đêm đêm thơ phú, ngày ngày văn chương.

Thịnh mãn lắm, ghét ganh càng lắm

Chung quy còn để nấm mồ xanh.

Người thân đã vắng sau vắng trước

Biết lấy ai bát nước nén hương

Cô hồn thất thểu bên đường,

Không duyên đâu dễ tìm phương khỏi nàn.

 

Nào những bậc bày binh bố trận

Rắp đem thân cướp ấn Nguyên Nhung.

Gió mưa sấm sét đùng đùng,

Rải thây trăm họ, làm công một người.

 

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,

Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan

Nước khe cơm vắt gian nan,

Dãi dầu nghìn dặm, lầm than một đời.

 

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,

Trải tháng ngày hành khất ngược xuôi.

Thương thay cũng một kiếp người,

Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan.

 

Cũng có kẻ thân tù ở ngục,

Chết nương nhờ chiếu rách một manh.

Mảnh xương vùi dập góc thành,

Kiếp nào cởi được oan tình, tỉnh ra!

 

Kìa những trẻ hãy còn tấm bé,

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.

Những người gieo giếng, thắt dây,

Nước trôi, lửa cháy, sa cây, gẫy cành.

 

Người thì mắc sơn tinh thủy quái,

Các nạn tai, biển thẳm, núi sâu.

Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau,

Hồn mê phách lạc nơi đâu nương nhờ?

 

Này hỡi hỡi mười loại chúng sanh!

Gái trai già trẻ thỉnh vào nghe kinh.

Kiếp phù du như hình bóng ảnh,

Sách dạy rằng vạn cảnh là không.

Ai ơi lấy Phật làm lòng,

Tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân.

 

Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,

Của có chi bát nước nén nhang,

Gọi là kết chút duyên vàng,

Linh kỳ một lá dẫn đàng chúng sanh.

 

Ai đến đây dưới trên ngồi lại,

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.

Phép thiêng biến ít thành nhiều,

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh.

Phật hữu tình từ bi phổ độ,

Chớ ngại rằng có có, không không.

Ma ha Bát Nhã ba la mật đa.

 

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.

Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.

Nghi Thỉnh MƯỜI HAI LOẠI CÔ HỒN Trong Nhân Gian

Dấu linh thập loại biết là đâu ?

Phách quế mơ màng đã mấy thu ?

Nay biển mai cồn là thế giới

Hồn thiêng vờ vật nghĩ mà đau.

Hương thành vừa đốt, lời pháp phụng cung.

Khói thơm lan tỏa khắp vùng,

Núi sông đồng nội, suối rừng u linh.

Sơ phiên hoa ngọc chén quỳnh,

Thỉnh hồn các nẻo, mau mau giáng về.

(rót nước đánh một tiếng chuông)

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

Nhị phiên

Tam phiên dấu linh… giáng về.

 

- 1 -

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Cao Tăng thượng sĩ xuất trần, Tăng Ni phạm hạnh thanh cao, thiện tín giới quy toàn vẹn…

Hoa vàng trúc biếc, còn đâu bí mật chân ngôn. Mây trắng trời xanh, kinh kệ vô thường vô ngã.

Thương thay! Cửa thiền thấm lạnh ba canh trăng sáng, tịnh thất đèn soi bóng vắng lạnh lùng. Như thế những hàng Thích tử một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

- 2 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tiên nhân áo nhẹ, đạo sĩ mũ vàng, vườn hoa an tĩnh tu chân, trong động đào nguyên dưỡng tánh. Đạo pháp chưa toàn, thiên tào chưa kịp ghi tên thì bốn đại vô thường, địa phủ đành ôm mối hận.

Thương thay! Lò đan quán ngọc in sương lạnh, đàn hoa vườn đạo gió hiu buồn. Như thế những hàng Đạo sĩ huyền môn một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………………… (3 lần).

- 3 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Các triều đế chúa hầu vương, chín trùng điện các cao ngôi, muôn dặm sơn hà riêng cõi. Từ Tây thuyền chiến đến, ngàn năm vương khí bỗng tàn. Xe loan vừa quay về Bắc, tiếng oan bao nước chưa tan.

Thương thay! Chim quyên thắc thỏm hoa đào rụng, máu đỏ nhuộm tâm mối hận dài. Như thế những hàng Vương bá một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 4 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Lập đàn bái tướng dựng tiết phong hầu. Sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài vạn dặm. Trướng hùm nay sương lạnh, uổng bao binh mã công lao. Giặc sói hôi tanh đã phũ phàng rồng thiêng nguyện lớn.

Thương thay! Tướng quân ngựa chiến nay đâu vắng, thân vùi dưới đất cỏ hoa sầu. Như thế những hàng Tướng soái anh hùng một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 5 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Năm châu tài tuấn, trăm quận hiền lương, bao năm tiết sáng văn quan, một tấm lòng son thờ chúa. Nay châu Nam, mai huyện Bắc, từ biệt quê hương đi gánh vác việc nhân dân. Góc biển chân trời không may bỏ mạng.

Thương thay! Lá rụng nổi trôi theo dòng nước. Âm dương cách biệt, hồn thiêng vơ vẩn biết nương đâu ? Như thế những hàng Đại thần Tể phụ một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế ………… (3 lần).

- 6 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Thư sinh mặt trắng, sĩ tử cửa vàng. Tìm hoa chân đến rừng văn, tranh tài thân chơi trường thí. Không may đèn quỳnh vụt tắt, luống uổng công phu bao năm đọc sách mài nghiêng mực.

Thương thay! Lụa đỏ vài dòng ghi tên tuổi, đất vàng một nấm lấp đời văn chương. Như thế những hàng cử sĩ văn nhân một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 7 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Bán buôn Nam Bắc lữ khách giang hồ, doanh thương muôn dặm đi về, chứa trữ ngàn vàng muôn bạc. Không ngờ sóng gió đến nỗi mồi ngon bụng cá hiến thân. Chẳng biết đường về đành mất mạng nơi hẻm quanh lối hiểm.

Thương thay! Mù mịt phách theo mây Bắc cuốn, vời vợi hồn theo suối Đông trôi. Như thế những hàng lữ khách tha hương một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

- 8 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Anh hùng chiến sĩ vì nước vì dân. Dưới cờ trống đánh tranh hùng, trước trận giặc rừng gươm đổi mạng. Tiếng kèn thúc giục, phút giây đầu vỡ thân tan. Thắng bại chưa phân, đất đã đầy xương rơi thịt nát.

Thương thay! Bát ngát sa trường oan quỷ khóc, ngổn ngang hài cốt chẳng ai thâu. Như thế những hàng chiến sĩ trận vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

- 9 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Chín tháng mang thai, ba hôm nằm chỗ. Những tưởng hòa minh loan phụng, ước mong hợp mộng hùng bi. Tin lành sắp báo, cát hung trong một phút giây. Ngọc đá chưa phân, mẹ con đã về chín suối.

Thương thay! Hoa đang tươi đẹp, mưa gió phũ phàng. Trăng đang tròn sáng, mây kéo mịt mù. Như thế những hàng sản phụ nạn nhi một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 10 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Mọi, mường, thổ, mán, đui, điếc, ngọng, câm, thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân, tôi tớ nhọc nhằn mất mạng. Khinh khi Tam-bảo, tội ác chứa tợ hà sa. Bội nghịch mẹ cha, hung dữ đầy tràn vũ trụ.

Thương thay! Đêm dài tối mịt bao giờ sáng, cảnh khổ âm u kiếp đọa đày. Như thế những hàng báo chướng nghiệp oan một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

- 11 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Giai nhân mỹ nữ mặt phấn phòng khuê, hương xông xạ ướp. Ngày nay trăng khuyết hoa tàn.

Thương thay! Trâm cài lược giắt liễu biếc hoa thơm, phong lưu ngày trước nay để lại đây nắm xương tàn. Như thế những hàng phụ nữ quần thoa một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

- 12 -

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tù nhân hình ngục, hành khất cơ hàn, nước lửa mất thân, cọp beo cướp mạng, vòng dây thuốc độc, ngàn năm chưa tỉnh hồn oan. Sét đánh núi băng vật vờ phách quỷ.

Thương thay! Khói biếc mai chiều gió lạnh lá vàng. Như thế những hàng hoạnh tử thương vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………… (3 lần).

(đánh ba tiếng chuông)

Khắp thỉnh pháp giới 12 loại cô hồn, Diệm Nhiên đại sĩ thống lãnh tất cả. Nương cỏ gá cây, lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, hằng sa chủng loại cùng gia thân quyến thuộc. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

(đánh 3 tiếng chuông)

Lòng thành phụng thỉnh đã phân minh

Xin nguyện quang lâm chứng thịnh tình.

Sơ lễ kính mừng đôi chén ngọc

Đàn hoa ngồi tạm lắng nghe kinh.

Chuông mõ tụng MÔNG SƠN THÍ THỰC.

PHÓNG SANH

Tụng Đại Bi vào một ly nước.

Tán dương chi : (đồng thời rẩy nước vào chúng sanh).

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên.

Tánh không bát đức lợi nhân thiên.

Pháp giới quảng tăng diên,

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên.

– Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

VIỆT DỊCH :

Cành dương nước tịnh rưới khắp tam thiên

Tánh “Không” tám đức lợi nhân thiên.

Nơi nơi phước thọ được trường miên.

Tội diệt, sạch oan khiên.

Lửa phiền não chuyển diệu hiền,

Tâm lành tươi nở đóa hồng liên.

– Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

 

Chúng sanh đây có bấy nhiêu,

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.

Các ngươi trước lòng trần tục lắm,

Nên đời nay chìm đắm sông mê.

Tối tăm chẳng biết tu trì,

Gây bao tội ác lại về mình mang.

Sống đọa đày, chết thường đau khổ,

Lông vảy sừng có đỡ được đâu.

Dù là bay trước lặn sau,

Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,

Lúc đó dù kêu khóc ai thương.

Nằm trên chốc thớt là thường,

Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi.

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,

May sao nhờ các bậc thượng nhân

Cứu cho ngươi được thoát thân,

Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.

Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật

Xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.

– Hỡi hỡi chúng sanh quy y Phật.

Hỡi hỡi chúng sanh quy y Pháp.

Hỡi hỡi chúng sanh quy y Tăng (3 lần).

– Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục.

Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ.

Chúng sanh quy y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần).

– Chúng sanh quy y Phật rồi.

Chúng sanh quy y Pháp rồi.

Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần).

 

Quy rồi tội chướng sạch không,

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.

Phát tâm tu sau rồi được hưởng

Về Tây phương sung sướng đời đời.

Lên tòa sen báu thảnh thơi

Không hề lui chuyển, yên vui tháng ngày.

Xin đại chúng ra tay cứu khổ,

Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh.

Cùng nhau dốc một lòng thành

Cầu cho mau được thoát vòng trầm luân.

BÁT NHÃ – CHÚ VÃNG SANH

NIỆM PHẬT – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

ĐẠI HỒNG CHUNG

(Mỗi ( là một tiếng chuông)

Đứng – Xướng :

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,

Thiết vi tăm tối thảy đều nghe,

Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông

Hết thảy chúng sanh thành chánh giác.

(Đọc kệ xong, cầm dùi đánh từ chậm đến mau thành 1 hồi, rồi trở lại đánh như thế đủ 3 hồi.)

Một hồi : (7 chữ đầu thật chậm.)

Chậm : Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

(20 chữ kế đánh vừa.)

Vừa :

Nếu ai muốn rõ biết

Ba đời hết thảy Phật

Nên quán tánh pháp giới

Tất cả duy tâm tạo.

Mau : Ám già ra đế da sa bà ha.

(đủ 3 lần xong dứt 3 tiếng thật chậm.) 

Quỳ :

1- Khai chuông đảnh lễ, kệ quý cao ngâm.

Trên thông cõi trời, dưới thấu địa phủ.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).

2- Trên chúc đạo Phật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Mưa hòa gió thuận, nước thạnh dân an.

(sau mỗi tiếng chuông đều xướng Nam mô tiếp dẫn…… như trên.)

3- Ba cõi bốn loài, luân hồi đều thoát.

Sáu đạo quần mê, đồng về cõi Phật.

4- Năm gió mười mưa, khỏi nạn đói thiếu.

Bốn phương cánh đồng hưởng ngày Nghiêu Thuấn.

5- Chiến tranh chấm dứt thiên hạ thái bình,

Những người chết trận đều sanh Tịnh-độ.

6- Muôn loài cầm thú không còn sa lưới.

Những người phiêu bạt quê hương sớm về.

7- Khắp cả thế giới cùng đều trường thọ.

Tín thí gần xa phước tuệ viên tròn.

8- Cửa thiền hưng thạnh, Phật pháp lâu dài.

Thổ địa long thần an tăng hộ pháp.

9- Cha mẹ Thầy Tổ, thân thuộc mất còn.

Đều chung hưởng lợi lên bờ giải thoát.

– Chuông 2 đảnh lễ……

– Chuông 3 đảnh lễ……

(mỗi lần đủ 9 câu trên.)

 

* Giờ con xin đánh chuông này

Tiếng chuông vang khắp mọi nơi xa gần.

Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bổng

Đạo Bồ-đề được chứng lên ngay.

 

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không.

Các địa ngục đều cùng giải thoát

Chúng sanh đều mát mẻ tiêu dao.

 

* Bước lên đường chánh cùng nhau

Thẳng về An Lạc ở lầu Liên Hoa.

Ám già ra đế da sa bà ha (3 lần).

 

* Bao loài đọa làm ma quỷ đói

Hết thảy đều thoát khỏi trầm luân.

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thọ muôn phần an vui.

 

* Loài súc sanh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay.

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Khai minh trí tuệ sen vàng nở hoa.

 

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

Đã bao lần vất vả lầm than.

Cầu cho tai ách tiêu tan,

Gây nên thế giới hoàn toàn yên vui.

 

* Đạo Tu-la suốt đời mang giận

Đã gây thành bao trận chiến tranh.

Cầu cho đổi giận làm lành

Để cho thiên hạ thái bình thảnh thơi.

 

* Cảnh thiên giới là nơi mê đắm

Nguyện mau mau giác tỉnh kịp thời.

Chúng sanh nào có phước duyên

Cầu về An Lạc như nguyền tới nơi.

48 NGUYỆN DI ĐÀ

I/- CÕI NƯỚC AN LẠC

1. Cõi nước An Lạc không có địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh.

2. Cõi nước An Lạc trời người mệnh chung không đọa ác đạo.

3. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng màu da chân kim.

4. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng hình sắc đồng đều không có đẹp xấu.

5. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng biết được túc mạng cho đến biết rõ trăm ngàn ức na do tha kiếp trước.

6. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhãn cho đến thấy rõ trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

7. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhĩ cho đến nghe rõ trăm ngàn ức na do tha đức Phật nói pháp và được đầy đủ thọ trì.

8. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có tha tâm thông cho đến biết được tâm niệm chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

9. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thần túc thông cho đến chỉ trong một niệm vượt qua trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

10. Cõi nước An Lạc trời người không ai còn khởi tưởng niệm tham chấp tấm thân.

11. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng an trụ chánh định cho đến thành Phật.

12. Cõi nước An Lạc trời người trong nước thọ mạng không lường trừ vì bản nguyện ngắn dài như ý.

13. Cõi nước An Lạc trời người cho đến không bao giờ nghe danh từ không lành.

14. Cõi nước An Lạc trời người tất cả đều đủ 32 đại nhân tướng tốt.

15. Cõi nước An Lạc trời người y phục tùy niệm liền có như lời Phật khen, diệu phục đúng pháp tự nhiên tại thân, không cần phải công cắt may nhuộm giặt.

16. Cõi nước An Lạc trời người hưởng thọ khoái lạc cũng như lậu tận Tỳ-kheo.

II/- OAI THẦN PHẬT

17. Phật A Di Đà quang minh không lường cho đến chiếu khắp trăm ngàn ức na do tha cõi Phật.

18. Phật A Di Đà tuổi thọ không lường cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp.

19. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh cùng thành Duyên-giác, cùng nhau tính đếm, trong trăm ngàn kiếp, cũng không biết được con số Thanh-văn nhiều là bao nhiêu.

20. Mười phương thế giới vô lượng chư Phật đều khen ngợi danh hiệu Phật A Di Đà.

21. Mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh cõi Phật, cho đến 10 niệm quyết định vãng sanh, duy trừ ngũ nghịch và báng chánh pháp.

22. Mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh cõi Phật, mệnh chung thấy Phật cùng với đại chúng vây quanh đón rước.

23. Mười phương chúng sanh được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên nhớ cõi ngài, vun trồng gốc đức, chí tâm hồi hướng, quyết định vãng sanh.

24. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh nghe danh hiệu Phật đều được Bồ-tát vô sanh pháp nhẫn và nhiều các pháp tổng trì thâm sâu.

25. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh được quang minh, thân tâm mềm dịu hơn cả trời người.

26. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, nữ nhân được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, vui vẻ tin ưa, phát tâm Bồ-đề, chán ghét thân nữ, mệnh chung về sau không bao giờ còn phải thọ nữ tướng.

27. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà mệnh chung về sau thường tu phạm hạnh tới thành Phật đạo.

28. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn trời người được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, năm vóc sát đất dập đầu đảnh lễ, vui vẻ tin ưa tu Bồ-tát hạnh, khắp cõi trời người ai cũng tôn kính.

III/- BỒ-TÁT TRONG NƯỚC

29. Cõi nước An Lạc, nương thần lực Phật, Bồ-tát cúng dường mười phương Như Lai, khoảnh khắc bữa ăn, đi khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi Phật.

30. Bồ-tát trong nước ở trước chư Phật trình bày đức bổn, lễ phẩm cúng dường đều được như ý.

31. Bồ-tát trong nước đều diễn thuyết được nhất thiết trí pháp.

32. Bồ-tát trong nước đều được kim cương na la diên thân.

33. Bồ-tát trong nước, dù ít công đức cũng thấy biết được cây đạo tràng cao 400 vạn lý vô lượng quang sắc.

34. Bồ-tát trong nước thọ đọc kinh pháp phúng tụng trì thuyết đều có đầy đủ trí tuệ biện tài.

35. Các vị Bồ-tát trí tuệ biện tài không có hạn lượng.

36. Các vị Bồ-tát tùy ý muốn thấy mười phương vô lượng nghiêm tịnh Phật độ, ứng thời như nguyện ở cây bảo thọ đều thấy rõ ràng như thấy mặt mình hiện trong gương sáng.

37. Các vị Bồ-tát tùy theo chí nguyện muốn nghe pháp gì tự nhiên được nghe.

IV/- BỒ-TÁT MƯỜI PHƯƠNG

38. Mười phương Bồ-tát sanh về An Lạc rốt ráo đều tới nhất sanh bổ xứ, trừ vì bản nguyện, tự tại giáo hóa, lập thệ rộng sâu, chứa góp công đức, độ thoát hết thảy, đi các cõi Phật tu Bồ-tát hạnh, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh, khiến cho an lập nơi đạo chí chân, vượt cảnh thông thường, hiện tiền tu tập Phổ Hiền hạnh đức.

39. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tới ngày chứng quả bao giờ cũng được sáu căn đầy đủ.

40. Mười phương Bồ-tát nghe danh hiệu Phật đều được thanh tịnh giải thoát tam muội, trụ tam muội này khoảnh khắc phát tâm cúng dường vô lượng không thể nghĩ bàn chư Phật mà không hề mất định ý.

41. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà sau khi mạng chung sanh nhà tôn quý.

42. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà vui mừng nhảy nhót tu Bồ-tát hạnh đầy đủ đức bổn.

43. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ai nấy đều được phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này tới ngày thành Phật, thường thấy vô lượng không thể nghĩ bàn hết thảy Thế Tôn.

44. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, liền được âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn.

45. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ở trong Phật pháp liền được bất thoái.

V/- CẢNH TỊNH

46. Cõi nước An Lạc cảnh giới trời người vạn vật nghiêm tịnh, quang lệ cực diệu không đâu sánh bằng. Ai có thiên nhãn cũng không có thể rõ ràng biện biệt được hết danh số.

47. Cõi nước An Lạc, mặt đất thanh tịnh, nơi nơi soi tỏ mười phương thế giới, rõ ràng như thấy mặt mình trong gương.

48. Cõi nước An Lạc từ trên mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu gác, ao nước hoa cây, hết thảy vạn vật đều do đủ thứ châu báu kỳ diệu trang nghiêm hợp thành, hương thơm huân khắp mười phương thế giới, mười phương Bồ-tát ngửi mùi thơm này đều tu Phật hạnh.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

– Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.

– Thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– San định nhân quả, cùng cứu tánh tướng, nhất thiết chư Kinh tạng Tu-đa-la.

– Thùy phạm tứ nghi, nghiêm chế ba nghiệp, nhất thiết chư Luật tạng Tỳ-ni-gia.

– Nghiên chân hạch ngụy hiển chánh tồi tà, nhất thiết chư Luận tạng A-tỳ-đàm.

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát.

– Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

– Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

– Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.

– Đại thánh Chuẩn Đề Vương Bồ-tát.

– Đại hùng Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát.

– Đại thệ hộ giáo Già lam Thánh chúng Bồ-tát.

– Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

– Tây thiên Đông độ Việt Nam, lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát, nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

– Ma-ha Bát Nhã ba la mật đa tôn kinh Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát.

– Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm kinh Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát.

– Kim Quang Minh kinh, Kim Quang Minh hội thượng Phật Bồ-tát.

– Liên Trì hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư hiền Thánh chúng chư thượng thiện nhơn.

THÂU CHUÔNG

Kệ chuông nay đã xong rồi

Ngưỡng mong thanh tịnh xứng ngôi Tăng già.

Một lòng khắc kỷ khoan tha

Vâng lời Phật dạy oai nghi vững vàng.

Mười phương ba đời bảy Như Lai,

Tám mươi tám Phật ngồi bảo đài,

Sáu đạo chúng sanh mong giải khổ,

Chín cõi mười loài thoát trần ai.

– Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần). 

(một hồi rồi dứt tứ.)   

LỄ THÙ ÂN

Ngày Bố Tát

– Trời đất che chở ân sâu, nhật nguyệt chiếu soi đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Quốc gia chánh trị ân sâu, đất nước hằng dùng đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Thầy Tổ dạy dỗ ân sâu, cha mẹ sanh thành đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

– Mười phương tín thí ân sâu, bốn sự cúng dường đức lớn. Thay vì đảnh lễ mười phương thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

– Thế độ Bổn sư.

– Phó pháp Tôn sư.

– Truyền giới đường đầu Hòa-thượng.

– Yết ma A-xà-lê sư.

– Giáo thọ A-xà-lê sư.

– Thất vị tôn chứng sư.

– Chư vị dẫn thỉnh sư.

– Thập phương thiện hữu tri thức ân.

– Chủng chủng công vụ thiền môn ân.

– Chư sơn hợp đường đại đức Tăng già.


 

QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

Tại Tổ đường :

Thấy nghe như huyễn lóa

Ba cõi tựa không hoa

Xoay nghe huyễn lóa trừ

Trần tiêu giác viên tịch.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Một niềm xoay lại chuyển tánh nghe,

Muôn cảnh buông xuôi chỉ lắng nghe,

Nghe lắng cho sâu không nghe cảnh,

Cảnh rời văn tánh ấy nghe nghe.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông khai sơn Hòa-thượng Thanh Thiệu đại sư (3 lễ).

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền.

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng.

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).

Lên Chánh Điện :

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát (3 lễ).

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động,

Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có,

Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp,

Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân.

Nguyện con sớm đắc quả bảo vương

Như Phật tế độ hằng sa chúng,

Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi

Như thế gọi là báo Phật ân.

Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh,

Ngũ trược ác thế, thề vào trước,

Còn một chúng sanh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.

Đại hùng đại lực đại từ bi,

Vì con thẩm trừ vi tế hoặc,

Khiến con sớm lên vô thượng giác,

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương

Hư không kia có thể tiêu vong,

Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

– Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

– Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm tôn Pháp.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ- tát.

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả.

 

1. Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng : Thế Tôn! Con nhớ hằng hà sa kiếp về xưa, có Phật Quán Thế Âm. Con nương nơi ngài phát tâm Bồ-đề. Ngài dạy nghe pháp, suy nghĩ, tu hành mà vào chánh định.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (Mỗi đoạn đều xướng câu này rồi 1 lạy.)

2. Ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở.

Sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh.

Như vậy tiến tu, văn sở văn tận.

Tận văn không trụ, giác sở giác không.

Không giác cực viên không sở không diệt.

Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền.

3. Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, mười phương viên minh, được hai thù thắng :

1) Trên hợp mười phương chư Phật bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực.

2) Dưới hợp mười phương chúng sanh, cùng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng.

3. Bạch đức Thế Tôn! Nhân con cúng dường Quán Thế Âm Như Lai, được truyền pháp định “Như huyễn văn huân văn tu kim cang”, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng vào các quốc độ.

4. Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát vào định, tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.

5. Nếu hàng hữu học, tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện Độc-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

6. Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện Duyên-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

7. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện Thanh-văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.

8. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.

9. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa, thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.

10. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, du hành mười phương, con liền hiện thân vị trời Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

11. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, bay trong hư không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

12. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

13. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới, bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

14. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.

15. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua, vì họ nói pháp khiến được thành tựu.

16. Nếu có chúng sanh thích dòng quý tộc, thế gian tôn nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.

17. Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

18. Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.

19. Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm bà-la-môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.

20. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

21. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc Ưu-bà-tắc hoặc Ưu-bà-di để vì nói pháp khiến được thành tựu.

22. Nếu có nữ nhân nội chánh lập thân, tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

23. Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu.

24. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

25. Nếu có trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp, khiến được thành tựu.

26. Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ, đều nhờ tam muội “văn huân văn tu vô tác diệu lực”, tự tại thành tựu.

27. Bạch đức Thế Tôn! Con cũng lại nhờ “văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực” nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng, khiến cho chúng sanh, nơi thân tâm con, được hưởng 14 công đức vô úy.

28. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.

29. Xoay thấy trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.

30. Xoay nghe trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.

31. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.

32. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn, như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh chẳng động dao.

33. Văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như Dược-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, quỷ Tỳ-xá-già, Phú-đơn-na v.v… tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.

34. Âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói.

35. Diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm, thoát nạn giặc cướp.

36. Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.

37. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân khuể.

38. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại hay khiến những kẻ hôn độn tánh chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.

39. Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử. Chúng sanh không con muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.

40. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, Không Như Lai Tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Chúng sanh không con muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chánh, mọi người kính yêu.

41. Trong tam thiên đại thiên thế giới, tính đủ trăm ức mặt trời mặt trăng. Hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử, tự lợi lợi tha, giáo hóa chúng sanh, trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng. Vì con đã được viên thông bổn căn, căn tai phát diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung, chu biến pháp giới, hay khiến chúng sanh trì danh hiệu con, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, vì con tu tập được chân viên thông.

42. Bạch đức Thế Tôn! Bởi con tu pháp nhĩ căn viên thông, chứng đạo vô thượng cho nên được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.

43. Vì con đã được diệu diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện một đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương ; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 24 tay, 108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh, hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại.

44. Chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, tụng nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc Thí Vô Úy.

45. Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm xan tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót.

46. Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho tới cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn.

47. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu Bồ-đề, ấy là đệ nhất.

48. Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn. Ở trong đại hội, thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.

49. Bấy giờ đức Phật nơi tòa sư tử, đầu và tay chân đồng phóng hào quang xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp vương tử các vị Bồ-tát. Mười phương vi trần Như Lai cũng từ năm thể đồng phóng bảo quang, từ vi trần phương, rọi về đỉnh đầu Phật và Bồ-tát cùng A-la-hán ở trong pháp hội. Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm. Ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa bao giờ có. Tất cả đều chứng kim cang tam muội. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh, vàng, đỏ, trắng, phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền, thế giới Ta Bà, nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh, phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.

50. Phật bảo Văn Thù : Này pháp vương tử! Nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ-tát và A-la-hán. Ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Vị nào cũng nói mình tu tập được chân thật viên thông. Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Và cũng không có sai biệt khác nhau. Ta nay muốn khiến Anan tỏ ngộ trong 25 hạnh, pháp nào hợp với căn cơ Anan và ta diệt độ chúng sanh sau này vào Bồ-tát thừa, cầu vô thượng đạo, nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu.

51. Ngài Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử đỉnh lễ chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ rằng :

Bể giác tánh trừng viên

Viên trừng giác nguyên diệu

Nguyên minh chiếu sanh sở

Sở lập tánh chiếu vong.

52. Mê vọng có hư không

Y không lập thế giới

Tưởng trừng thành quốc độ

Tri giác là chúng sanh.

53. Hư không trong biển giác

Như bọt nổi mặt bể

Vi trần cõi hữu lậu

Y hư không mà thành.

Bọt tan, hư không mất

Huống chi là ba cõi.

54. Về nguồn tánh không hai

Phương tiện có nhiều cửa.

Tánh thánh đâu chẳng thông

Thuận nghịch do phương tiện.

Sơ tâm vào chánh định

Mau chậm có khác nhau.

55.   Con nay bạch Thế Tôn

Phật giáng xuống Ta Bà

Phương này chân giáo thể

Thanh tịnh tại âm văn

Muốn nhập vào chánh định

Thật phải do tánh nghe.

56. Lìa khổ được giải thoát

Hay thay Quán Thế Âm!

Trong hằng hà sa kiếp

Vào vi trần cõi Phật

Được lực đại tự tại

Khắp bá thí an vui.

57. Diệu Âm, Quán Thế Âm,

Phạm Âm, Hải Triều Âm,

Cứu thế tất an ninh

Xuất thế được thường trụ.

58. Con nay bạch Như Lai

Như Quán Thế Âm nói

Thí như người an tịnh

Mười phương cùng đánh trống

Mười chỗ nhất tề nghe

Đây là VIÊN chân thật.

59. Có ngăn mắt chẳng thấy,

Miệng mũi cũng như vậy,

Thân nhân hợp mới biết,

Tâm niệm loạn không mối.

Cách vách phân biệt tiếng

Xa gần đều cùng nghe

Năm căn chẳng thể bằng

Đây là THÔNG chân thật.

60. Âm thanh tánh động tĩnh,

Cái nghe thành có không.

Không thanh gọi không nghe,

Chẳng phải thật không nghe.

Thanh không, đã không diệt.

Thanh có, cũng chẳng sanh.

Sanh diệt đều xa lìa

Đây là THƯỜNG chân thật.

61. Dù ở trong mộng tưởng,

Không nghĩ, nghe chẳng không.

Giác quan vượt tư duy

Thân tâm đâu bì kịp.

62. Nay ở cõi Ta Bà

Âm thanh được tuyên minh

Chúng sanh mê tánh nghe

Theo âm thanh lưu chuyển.

Anan dù nhớ giỏi

Vẫn không miễn tà tư

Chỉ cần đừng theo nữa

Xoay lại liền hết vọng.

63. Anan hãy nghe kỹ

Tôi nương oai lực Phật

Tuyên nói Kim Cang Vương,

Như huyễn khó nghĩ bàn,

Phật mẫu chân tam muội.

64.        Ông nghe vi trần Phật

Hết thảy bí mật môn

Dục lậu trước chẳng trừ

Nghe nhiều thành lầm lỗi.

Đem nghe trì Phật Phật

Sao chẳng tự nghe nghe ?

65.   Nghe không tự nhiên sanh,

Nhân thanh có tên gọi.

Xoay nghe thoát thanh trần

Năng thoát gọi tên gì ?

Một căn đã về nguồn

Sáu căn thành giải thoát.

66. Thấy nghe như huyễn lóa,

Ba cõi tựa không hoa.

Nay xoay nghe trở lại,

Căn nghe huyễn lóa trừ.

Trần tiêu giác viên tịnh,

Tịnh cực quang thông suốt,

Tịch chiếu khắp hư không.

67.   Trở lại xem thế gian

Chỉ như việc trong mộng

Ma Đăng Già trong mộng

Làm sao lưu giữ ông ?

68.Thầy ảo thuật thế gian

Huyễn hóa các nam nữ

Tuy thấy thân hình động

Chỉ do chiếc máy giật

Tắt máy liền êm ru

Vì huyễn hóa không thật.

69. Sáu căn cũng như vậy

Nguyên y một tinh minh

Chia thành sáu hòa hợp,

Một chỗ đã hưu phục

Sáu dụng đều không còn

Trần cấu ứng niệm tiêu

Thành viên minh tịnh diệu.

70. Trần cấu nếu còn dư

Là ở ngôi tu học

Sáng suốt tới cùng tột

Tức chứng quả Như Lai.

71.   Đại chúng và Anan

Hãy quay máy nghe lại

Xoay nghe nghe tự tánh

Tánh thành vô thượng đạo

Viên thông thật như vậy.

72. Đây là đường Niết-bàn

Của vi trần đức Phật,

Quá khứ các Như Lai

Môn này đã thành tựu,

Hiện tại các Bồ-tát

Nơi đây vào viên minh.

Vị lai ai tu học

Nên y theo pháp này,

Chính ta cũng nhân đây

Mà đã tu cùng chứng

Chẳng những Quán Thế Âm.

73. Thành thật bạch Thế Tôn,

Tận cùng các phương tiện

Để cứu đời mạt kiếp

Những người xuất thế gian

Thành tựu tâm Niết-bàn

Quán Thế Âm hơn cả.

74.Ngoài ra các phương tiện

Đều nương Phật oai thần

Tức sự xả trần lao

Người thường khó tu học

Pháp có cạn có sâu

Các thánh đã trình bày.

75. Đỉnh lễ Như Lai Tạng

Vô lậu khó nghĩ bàn

Xin gia hộ vị lai

Với môn này không lầm.

76. Phương tiện dễ thành tựu

Nên dạy cho Anan

Và mạt kiếp trầm luân

Hãy nơi căn tai tu.

Viên Thông hơn tất cả

Chân thật tâm như vậy.

77. Khi ấy Anan cùng với đại chúng thân tâm tỏ ngộ, xem quả Bồ-đề và đại Niết-bàn cũng như có người nhân việc đi xa chưa thể về nhà. Nhưng đã biết rành ngành ngọn đường lối. Khắp hội đại chúng thiên long tám bộ hữu học nhị thừa cùng hết thảy tân phát tâm Bồ-tát, con số có tới mười hằng hà sa, đều được bổn tâm, xa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tịnh. Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói kệ xong thành A-la-hán. Vô lượng chúng sanh hoan hỷ phát tâm Vô-thượng Bồ-đề.

SÁM NGUYỆN VĂN

Thanh tịnh ba nghiệp năm vóc gieo xuống đất, nhất tâm quy y Nam mô quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát. Con nghe Bồ-tát từ văn tư tu vào chánh định, được 2 tùy thuận, 4 bất tư nghì, 14 vô úy, 19 thuyết pháp, 7 nạn, 2 cầu, 32 ứng… vô lượng công đức hưng địa uy lực, phát đại thề nguyện khắp vào chín giới, sáu đạo bốn loài trong đường sanh tử, trăm ngàn vạn ức vô lượng hằng hà sa số kiếp, khéo khởi phương tiện, cứu độ bạt tế hết thảy chúng sanh không ngơi không nghỉ. Con nay ai cầu ngài tất thương xót. Vì nhờ thánh hạnh nhiều đời được gặp Phật thừa thân tuy xuất gia tâm không nhiễm đạo. Ngu si tà kiến, sáu căn vương trần. Nội ngoại kinh điển tuy được học tập mà không thông hiểu chương cú diệu lý. Sợ rằng phúc lực kém hèn, thọ mạng ngắn ngủi, luống vào cửa không hư sinh lãng tử.

Con nay rửa lòng tha thiết, cúi đầu đảnh lễ suốt ngày trọn đêm, hằng nhớ thánh hình, thọ trì thánh hiệu, lễ bái thánh tượng. Duy nguyện Bồ-tát thiên nhĩ nghe xa, bi tâm cứu khổ, lân mẫn gia hộ, phóng đại thần quang chiếu thân tâm con, rỏ nước cam lồ xối đỉnh đầu con, tẩy rửa lũy thế oan khiên, sạch hết ngàn đời tội cấu, thân tâm thanh tịnh ma chướng tiêu trừ. Ngày đêm đứng ngồi trông thấy Bồ-tát, phóng đại thần quang khai trí tuệ con. Tức thời thần thông lãng phát, trí tuệ khai minh, bao nhiêu kinh sách tự nhiên ghi nhớ, hết thảy nghĩa lý tự nhiên thông hiểu. Được đại biện tài, được đại trí tuệ, được đại thọ mạng, được đại an lạc, tham thiền học đạo không còn ma chướng, ngộ vô sanh nhẫn, thế thế sinh sinh hành Bồ-tát đạo, báo đáp bốn ân, cứu khổ ba cõi, pháp giới quần sanh đồng viên chủng trí.

Giới Hiền đại sư

LỄ QUÁN ÂM VĂN

Từ văn tư tu vào chánh định

Đốn không, văn tánh diệu khó lường.

Trăng sáng bóng soi ngàn khe suối

Vô duyên từ lực ứng quần cơ.

Dập đầu quy mạng đấng cha lành

Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát,

Ngưỡng nguyện đạo nhãn xét tâm con

Vô ngại thấy nghe đoái thương xót

Quảng đại oai thần thầm gia hộ.

NGUYỆN CHO CON

Một là sớm đoạn hết lậu, sớm chứng vô sanh. Thân tâm an lành, 6 căn thanh tịnh.

Hai là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Đầy đủ biện tài bốn vô ngại giải.

Ba là phàm là thánh giáo huân tập tim gan. Một phen qua tai chẳng còn quên mất.

Bốn là công đức trí tuệ trang nghiêm thân thể. Căn căn trần trần, chu biến pháp giới.

Năm là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phạm hạnh sớm tròn ba luân không tịch.

Sáu là viên ngộ thật tướng thẳng tới quả Phật. Trung gian đời đời xuất gia học đạo.

Bảy là phát tâm Bồ-đề tự giác giác tha, đầy đủ Phổ Hiền hạnh nguyện vô tận.

Tám là nương công đức này vãng sanh Tịnh-độ, được Phật Di Đà thọ ký bất thoái.

Chín là thượng phẩm sen vàng sáng thơm thanh khiết, hóa thân vô số đi khắp mười phương.

Mười là tam thân tứ trí, ngũ nhỡn lục thông. Cùng với chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Hòa-Thượng Pháp Chủ

PHỤC NGUYỆN

Vô cấu thanh tịnh quang

Tuệ nhật phá u ám

Phản văn vi diệu pháp

Phổ minh chiếu thế gian.

Nguyện đem công đức lễ sám hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát hồi hướng

Trên chúc Tôn sư Hải Triều Âm bốn đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu.

Sau cầu toàn chúng nhập lưu vong sở, ngã chấp, pháp chấp chóng viên tiêu, sáu kết mau cởi gỡ, trên đền bốn ân, dưới giúp ba cõi.

Ngửa lên trông cậy Quán Thế Âm đại sư bạt hết nghiệp chướng, phù trợ thắng duyên. Oai linh hộ pháp. Bát bộ thiên long liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức.

Khắp nguyện : Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo

Chúng hòa : Nam Mô A Di Đà Phật.

TÁN LỄ TÂY PHƯƠNG

CẢNH SÁCH

Ngày nay lại đã qua rồi

Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan.

Dường như cá cạn ở ao

Khổ thêm thời có chút nào vui đâu.

Cần tu tợ lửa đốt đầu

Đừng cho sái buổi như chầu đế vương.

Biết thân mỏng mảnh vô thường

Sớm còn tối mất lo phương tu hành.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/. Trung thiên giáo chủ, khải Tịnh-độ giáo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2/. Đông phương A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Như vậy tận Đông phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

3/. Nam phương Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Như vậy tận Nam phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

4/. Tây phương Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như vậy tận Tây phương hà Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

5/. Bắc phương Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật. Như vậy tận Bắc phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

6/. Hạ phương Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật. Như vậy tận Hạ phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

7/. Thượng phương Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật Phật, Đại Diễm Kiên Phật. Như vậy tận Thượng phương hà sa Tịnh-độ hết thảy tôn Phật.

8/. Quá khứ 7 Phật, vị lai Hiền kiếp ngàn Phật, mười phương ba đời hết thảy tôn Phật.

9/. 10/. 11/. Tây phương An Lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lễ).

12/. Phật nói A Di Đà kinh, đại thừa 48 nguyện Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, văn phẩm ca ngợi cùng mười phương hết thảy tôn pháp.

13/. An Lạc thế giới, Phật Bồ-tát kinh cho đến ao nước hoa cây chim nhạc, tất cả pháp âm thanh tịnh pháp tạng.

14/. Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

15/. Quá khứ a tăng kỳ kiếp, Pháp Tạng Tỳ-kheo Bồ-tát ma-ha-tát.

16/. An Lạc thế giới mới phát đạo tâm, vô sanh không thoái, một đời bổ xứ cùng mười phương tới sanh Tịnh-độ hết thảy các đại Bồ-tát ma-ha-tát.

17/. Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ-tát, mười phương các hộ Tịnh-độ giáo Bồ-tát ma-ha-tát.

18/. Đại trí Xá Lợi Phất, Anan trì pháp, hết thảy Thanh-văn Duyên-giác đắc đạo Hiền Thánh Tăng.

19/. Đông Tây kim cổ, kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, ấn tống, biên chép Tịnh-độ giáo pháp, liệt vị Pháp sư.

20/. Mười phương du hóa, khai sơn truyền giáo, hoằng dương Tịnh-độ, lịch đại Tổ sư.

21/. Phổ vị thiên long bát bộ, Hộ Pháp thần kỳ, thủ hộ già lam các thánh, bốn ân ba cõi, pháp giới quần sanh đảnh lễ Tây phương An Lạc thế giới, hải hội Phật Bồ-tát các Hiền Thánh chúng cùng thượng thiện nhân.  

Cảm thương thân phận chứa si mê

Lũy kiếp lang thang chẳng biết về

Mải miết đua đòi nơi danh tướng

Còn đâu nghĩ nhớ đến xưa quê.

 

Xưa quê vô nhiễm ấy chân tâm

Linh tri ly niệm dễ đâu tầm

Ân Phật chỉ bày trời biển rộng

Trùng vây nào dễ thoát tâm phàm.

 

Tâm phàm một niệm quyết quy y

Tin theo kim khẩu, chẳng tin chi

48 nguyện kia tầy nhật nguyệt

Lòng từ soi sáng đức A Di.

 

A Di Đà Phật niệm hồng danh

Chứa muôn công hạnh đấng an lành

Đem thân quyết gởi nơi chín phẩm

Đời đời bất tuyệt chứng vô sanh.


 

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

ĐIỀU THỨ NHẤT :

Thế gian vô thường, quốc độ nguy biến. Bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Sanh diệt biến đổi. Hư ngụy không chủ. Tâm là nguồn ác. Thân là rừng tội. Quan sát như vậy xa dần sanh tử.

ĐIỀU THỨ HAI :

Tham dục là khổ, sanh tử nhọc nhằn, từ tham dục khởi. Thiểu dục ít cầu, thân tâm tự tại.

ĐIỀU THỨ BA :

Tâm không biết chán, càng được càng cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ-tát không thế, an nghèo giữ đạo, duy tuệ sự nghiệp.

ĐIỀU THỨ TƯ :

Lười biếng trụy lạc. Tinh tấn cần mẫn, phá ác phiền não, đồi phục bốn ma, thoát ngục năm ấm.

ĐIỀU THỨ NĂM :

Ngu si sanh tử, Bồ-tát thường nhớ, học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, chung hưởng an vui.

ĐIỀU THỨ SÁU :

Nghèo khổ hay oán, ngang kết ác duyên. Bồ-tát bố thí, bình đẳng oán thân, không niệm ác xưa, không ghét người ác.

ĐIỀU THỨ BẢY :

Năm dục lỗi lầm, là gốc tai họa. Còn là người tục, không nhiễm thói đời, ước mong ba y, bình bát pháp khí. Chí nguyện xuất gia, giữ đạo trong sạch, phạm hạnh cao xa, từ bi hết thảy.

ĐIỀU THỨ TÁM :

Sanh tử lẫy lừng, khổ não vô lượng. Phát tâm đại thừa, phổ tế chúng sanh. Nguyện đều giác tỉnh, sanh tử khổ não. Xa lìa năm dục, tu tâm chánh đạo.

Nếu đệ tử Phật, tụng 8 việc này, mỗi niệm mỗi niệm, diệt vô lượng tội, tiến tới Bồ-đề. Sớm lên chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường hưởng an vui.

Kinh VÔ THƯỜNG

Đường Tam tạng Pháp sư NGHĨA TỊNH dịch

Như vậy tôi nghe, một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Thất La Phiệt, tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ Đà. Phật dạy các Tỳ-kheo : Thế gian 3 pháp thật chẳng đáng ưa, thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý. Những gì là 3 ? Là già, bệnh, chết.

Này các Tỳ-kheo! Nếu không có 3 thứ già bệnh chết, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đã không xuất thế để vì chúng sanh nói phương pháp điều phục già bệnh chết. Nên biết 3 thứ già bệnh chết thật chẳng đáng ưa. Thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý.

Chỉ vì thế gian có 3 khổ này mà Như Lai ứng chánh đẳng giác mới xuất thế để vì chúng sanh nói việc tu, chứng và pháp giải thoát. Khi ấy Thế Tôn trùng tụng kệ rằng :

Mọi vật bên ngoài đều quy hoại

Trong thân suy biến từng sát na

Chỉ có thắng pháp chẳng diệt vong

Hỡi người trí tuệ nên khéo biết.

 

Già bệnh chết thật đáng chán ghét

Hình nghi hôi xấu khổ đau nhức

Thiếu niên dung mạo tạm thời tươi

Chẳng bao lâu đã thành khô tụy.

 

Dù cho thọ mệnh đủ trăm năm

Chung quy không miễn vô thường bức

Già, bệnh, chết, khổ thường theo dõi

Hằng làm không lợi cho chúng sanh.

Phật nói kinh xong, đại chúng Tỳ-kheo, thiên long tám bộ hoan hỷ phụng hành.

Phật A Di Đà thân kim sắc………

NIỆM PHẬT – BÁT NHÃ

HỒI HƯỚNG – TAM QUY


 

NGŨ BÁCH DANH

 TÁN

Viên thông giáo chủ

Trí tuệ rộng sâu

Ba mươi hai thân ứng,

Tám nạn hai cầu

Mười phương cảm ứng,

Diệu lực khó lường

Bao nhiêu nhiệt não,

Bỗng hóa thanh lương.

 

Hào quang chiếu an

Bệnh từ ngàn kiếp

Cam lồ một giọt

Sạch nghiệp vạn đời

Con nay đảnh lễ

Dâng hương tán thán

Nguyện hương nhân gian

Giáng đại cát tường.

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ NAM MÔ

1-     Sa Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2-     Đối Phật trình bày sự tích nhân tu Quán Thế Âm Bồ-tát.

3-     Cổ Phật thị hiện.

(Mỗi câu chúng hòa Quán Thế Âm Bồ-tát.)

4-     Đương lai bổ xứ A Di Đà Phật.

5-     Gặp Phật Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ được tâm chú đại bi.

6-     Đối Phật lập thệ, như sở nguyện, hiện ngàn tay ngàn mắt.

7-     Kiếp quá khứ là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai.

8-     Chính thú (chính đạo, đạt tới chánh giác).

9-     Tỳ Câu Chi (thiên nữ 3 mắt, 4 tay hiện tướng giận ác, sanh ra từ trán đức Quán Âm).

10-      Đầu ngựa (Tàu dịch là Mã đầu. Kinh Bảo Trang Nghiêm Vương đức Quan Thế Âm hiện thân ngựa đưa người vượt biển sanh tử lên bờ giải thoát).

11-      A gia yết ly bà (Mã đầu : giáo chủ cứu độ loài bàng sanh. Ngài đặt con ngựa trên đầu ngài).

12-      Pháp tịnh.

13-      Diệp y (áo lá sen. Giống như bông sen, 8 vạn 4 ngàn cánh tiêu biểu 84.000 công đức điều trị 84.000 phiền não của chúng sanh).

14-      Vòng báu như ý.

15-      Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm (Ma ha : lớn ; ba đầu ma : sen hồng ; chiên đàn : hương trầm ; ma ni : bảo châu).

16-      Mở cửa địa ngục tội nhân giải thoát.

17-      Hiện chủng chủng âm thanh.

18-      Hiện chủng chủng sắc tướng.

19-      Hiện chủng chủng lợi lạc.

20-      Hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn.

21-      Hiện chủng chủng thần thông.

22-      Ngàn mắt chiếu soi.

23-      Ngàn tay hộ trì.

24-      Nhiên sách (có 2 nghĩa : 1) Gãy huyền đàn giác tỉnh chúng sanh. 2) Giăng lưới nhiếp độ hữu tình).

25-      Vô ngại biện tài xưng dương Tam-bảo hải.

26-      Được 99 ức hằng hà sa chư Phật ái niệm.

27-      Thật tướng quán chúng sanh.

28-      Được hết thảy hào quang Như Lai khắp chiếu.

29-      Kiếp tam tai không thể phá hại.

30-      Bất không quyến sách (đức Quán Thế Âm tay cầm lưới tứ nhiếp pháp để cứu vớt chúng sanh không phí uổng một ai).

31-      Đầy đủ đại bi tâm.

32-      Đầy đủ đại từ tâm.

33-      Đầy đủ pháp vui lợi lạc chúng sanh.

34-      Khiến người trì niệm hưởng sự ái kính.

35-      Khiến người trì niệm đầy đủ bạc tiền.

36-      Khiến chúng sanh tăng trưởng hết thảy thế lực.

37-      Khiến thường trường thọ.

38-      Khiến thường giàu sang.

39-      Khiến sanh thiện quả.

40-      Khiến người đầy đủ nguyện lực đại bi.

41-      Tâm vô vi.

42-      Tâm không nhiễm.

43-      Tâm quán không.

44-      Tâm cung kính.

45-      Tâm khiêm hạ.

46-      Tâm không tạp loạn.

47-      Tâm thề độ hết thảy chúng sanh.

48-      Tâm đại bi viên mãn không ngại.

49-      Chế ngự tâm một chỗ.

50-      Thường dùng đà la ni cứu chúng sanh.

51-      Thường được trăm ngàn tam muội hiện tiền.

52-      Thường dùng đà la ni chữa bệnh chúng sanh.

53-      Tụng chú này khiến tiếng không dứt.

54-      Hiển công đức sáu chữ đà la ni.

55-      Đủ Phật thân tạng.

56-      Quang minh thân tạng.

57-      Từ bi tạng.

58-      Diệu pháp tạng.

59-      Thiền định tạng.

60-      Hư không tạng.

61-      Vô úy tạng.

62-      Thường trụ tạng.

63-      Giải thoát tạng.

64-      Dược vương tạng.

65-      Thần thông tạng.

66-      Nguyện con mau biết hết thảy các pháp.

67-      Nguyện con sớm được mắt tuệ.

68-      Nguyện con sớm độ hết thảy chúng sanh.

69-      Nguyện con sớm được thiện phương tiện.

70-      Nguyện con sớm cưỡi thuyền Bát Nhã.

71-      Nguyện con sớm vượt qua biển khổ.

72-      Nguyện con sớm được giới định đạo.

73-      Nguyện con sớm lên núi Niết-bàn.

74-      Nguyện con sớm về nhà vô vi.

75-      Nguyện con sớm đồng pháp tánh thân.

76-      Quảng đại tự tại.

77-      Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn.

78-      Ngày đêm tự thân nương pháp trụ.

79-      Viên thông giáo chủ chánh pháp đạo sư.

80-      Cư Thiên Trúc, trụ Phổ Đà, hiện Tăng già, hóa Đạt ma.

81-      Tầm thanh cứu khổ cứu nạn, phát nguyện lợi vật, lợi nhân.

82-      Ai cúng dường phước đẳng hà sa, ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.

83-      Chứng minh công đức, viên mãn nguyện tâm.

84-      Tội căn chuyển thành phước căn, ác quả hóa thành thiện quả.

85-      Nước pháp rửa sạch khổ tam đồ, giáo từ quạt tan mê sáu đạo.

86-      Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

87-      Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

88-      Phạm tướng nguy nga, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân.

89-      Đại hùng đại lực rửa oan khiên, bể khổ nạn đưa tay tế độ.

90-      Tận độ tứ sanh lòng bi mẫn cao tày non thứu.

91-      Nghe bi âm tức chiếu diệu quang.

92-      Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh.

93-      Nước dương chi rửa sạch trần lao.

94-      Tại Phổ Đà Lạc Sơn, ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh.

95-      Viên dung sự lý dứt mê tình.

96-      Mật giáo huyền vi oai đức linh.

97-      Thường trụ chân như, độ chúng sanh.

98-      Ứng dụng trần lao tan ái dục.

99-      Khai minh chỉ rõ đường Bồ-đề.

100-        Muốn Phật tâm quy bổn giác.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

101-        Trừ 8 vạn 4 ngàn bệnh.

102-        Trừ đau mắt.

103-        Trừ đau tai.

104-        Trừ đau mũi.

105-        Trừ đau lưỡi.

106-        Trừ đau lợi.

107-        Trừ đau răng.

108-        Trừ đau thần kinh.

109-        Trừ đau ngực, đau tim.

110-        Trừ đau ruột.

111-        Trừ đau sống lưng.

112-        Trừ đau sườn đau nách.

113-        Trừ đau gãy chân răng (đoạn ngạc).

114-        Trừ đau nhức xương (khoan : xương cùng giữa hai mông).

115-        Trừ đau đầu gối.

116-        Trừ đau khớp xương.

117-        Trừ đau tay chân.

118-        Trừ đau đầu, mặt.

119-        Trừ đau yết hầu.

120-        Trừ đau vai, bắp tay.

121-        Trừ bệnh phong.

122-        Trừ bệnh khí.

123-        Trừ bệnh trĩ.

124-        Trừ bệnh lỵ.

125-        Trừ bệnh đi tiểu ra mủ (lâm bệnh).

126-        Trừ bệnh có bướu trong bụng (luyến tích).

127-        Trừ bệnh phong lang trắng.

128-        Trừ bệnh phong hủi.

129-        Trừ bệnh ghẻ.

130-        Trừ bệnh nhọt bọc.

131-        Trừ bệnh cam lở.

132-        Trừ bệnh đậu mùa.

133-        Trừ bệnh nhọt mủ.

134-        Trừ bệnh nhọt độc.

135-        Trừ bệnh ủng thũng.

136-        Trừ bệnh phù thũng (gọi là du thũng vì khi ở mặt, khi ở tay, chân, bụng).

137-        Trừ đầu đinh ung thối.

138-        Trừ máu ung thối.

139-        Trừ độc ung thối.

140-        Trừ bệnh phong giật.

141-        Trừ bệnh cam nhuận.

142-        Trừ các bệnh đầu, óc, ngực, sườn.

143-        Trừ các bệnh yết hầu.

144-        Trừ các bệnh miệng, bụng, lưng, eo.

145-        Trừ các bệnh mắt, tai, môi, lưỡi.

146-        Trừ các bệnh tay, chân.

147-        Trừ các bệnh phong cuồng điên.

148-        Trừ các bệnh răng, lợi, mũi, thân.

149-        Giải nạn giam cầm xiềng xích.

150-        Giải nạn đánh chửi phỉ báng.

151-        Giải nạn mưu hại khủng bố.

152-        Trừ bất nhiêu ích sự.

153-        Trừ nạn cổ độc chú trớ yểm đảo.

154-        Trừ yêu tinh lỵ mỵ võng lượng.

155-        Trừ tâm tà.

156-        Trừ tâm tham nhiễm.

157-        Hàng phục hết thảy ác quỷ thần.

158-        Năng hàng thiên ma.

159-        Chiết phục ngoại đạo.

160-        Giải thoát tội trọng ngũ nghịch.

161-        Cứu khổ nạn sanh nở.

162-        Hàng phục độc thú.

163-        Trừ ác quỷ thần não hại.

164-        Trừ tai ách đao binh nước lửa.

165-        Trừ sợ hãi sấm sét.

166-        Trừ trộm cướp oan gia.

167-        Trừ ác quân giặc giã.

168-        Trừ tam tai cửu hoạnh.

169-        Trừ ác mộng biến quái.

170-        Trừ kiện cáo tranh tụng.

171-        Trừ nạn rắn rết, bò cạp.

172-        Năng ngừa ác bạn phản thần mưu nghịch.

173-        Năng khiến nước ngoài oán địch tự hàng.

174-        Khiến mưa nắng điều hòa.

175-        Mặt trời mặt trăng điều độ.

176-        Lực chú năng trừ tai nạn cả nước.

177-        Lực chú năng trừ nước ngoài oán địch.

178-        Lực chú hay khiến cõi nước phồn thịnh.

179-        Lực chú phá hoại ác nghiệp chướng.

180-        Lực chú đáng đọa địa ngục liền được giải thoát.

181-        Lực chú năng trừ dịch khí lưu hành.

182-        Đầy đủ mắt thần thông.

183-        Đầy đủ tai thần thông.

184-        Đầy đủ mũi thần thông.

185-        Đầy đủ lưỡi thần thông.

186-        Đầy đủ thân thần thông.

187-        Đầy đủ ý thần thông.

188-        Được thiên nhãn thông.

189-        Được thiên nhĩ thông.

190-        Được thiên tỵ thông.

191-        Được thiên thiệt thông.

192-        Được thiên thân thông.

193-        Được thiên ý thông.

194-        Khiến chúng chứng được đại thắng lạc.

195-        Khiến chúng chứng được đại thắng ích.

196-        Hay khiến việc trị nước trở về chân chánh.

197-        Khiến cây trái phong nhiêu.

198-        Khiến việc ác tiêu diệt.

199-        Khiến mầm đại thừa tăng trưởng.

200-        Khiến hay giúp việc làm thành tựu.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ, NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

201-        Trừ 15 thứ chết dữ.

202-        Trừ khổ chết vì đói khát.

203-        Giải nạn chết vì giam cầm đao gậy.

204-        Giải nạn chết vì oán thù đối nghịch.

205-        Giải nạn chết vì quân trận giết nhau.

206-        Giải nạn chết vì ác dụ oán khổ (ham muốn gian ác gây oán thù).

207-        Giải nạn chết vì bị rắn độc cắn.

208-        Giải nạn chết vì nước trôi lửa cháy.

209-        Giải nạn chết vì thuốc độc.

210-        Giải nạn chết vì trùng độc.

211-        Giải nạn chết vì cuồng loạn mất niệm.

212-        Giải nạn chết vì ngã cây, trượt bờ.

213-        Giải nạn chết vì người ác yểm bùa.

214-        Giải nạn chết vì tà thần ác quỷ.

215-        Giải nạn chết vì ác bệnh triền miên.

216-        Giải nạn uổng tử, tự tử.

217-        Được 15 thiện sinh.

218-        Thường gặp vua tốt.

219-        Thường sinh thiện quốc.

220-        Thường sinh hảo thời.

221-        Thường gặp bạn lành.

222-        Thân căn đầy đủ.

223-        Tâm đạo thuần thục.

224-        Không phạm cấm giới.

225-        Quyến thuộc thuận hòa.

226-        Được người cung kính.

227-        Sở hữu không bị cướp đoạt.

228-        Cầu gì cũng được xứng ý.

229-        Trời rồng thiện thần thường ủng hộ.

230-        Thường thấy mười phương Phật.

231-        Thường nghe thiện pháp.

232-        Nghe pháp ngộ nghĩa thâm sâu.

233-        Thường khiến Mật Tích Kim Cương ủng hộ.

234-        Thường khiến Ô Sô Kim Cương ủng hộ.

235-        Thường khiến Quân Trà Lợi Kim Cương ủng hộ.

236-        Thường khiến Uyên Câu Thi Kim Cương ủng hộ.

237-        Thường khiến Thưởng Ca La Kim Cương ủng hộ.

238-        Thường khiến Ma Hê Thủ La ủng hộ.

239-        Thường khiến Na La Diên ủng hộ.

240-        Thường khiến Kim Tỳ La ủng hộ.

241-        Thường khiến Bà Tỳ La ủng hộ.

242-        Thường khiến Bà Cấp Bà ủng hộ.

243-        Thường khiến Mãn Hỷ La Bát ủng hộ.

244-        Thường khiến Chân Đà La ủng hộ.

245-        Thường khiến Bán Đề La ủng hộ.

246-        Thường khiến Tất Bà Già La ủng hộ.

247-        Thường khiến Ưng Đức Tỳ Đa ủng hộ.

248-        Thường khiến Tát Hòa La ủng hộ.

249-        Thường khiến Tam Bát La ủng hộ.

250-        Thường khiến Ngũ Bộ Tịnh Cư ủng hộ.

251-        Thường khiến vua Đế Thích ủng hộ.

252-        Thường khiến trời Đại Biện ủng hộ.

253-        Thường khiến trời Công Đức ủng hộ.

254-        Thường khiến Bà Niết Na ủng hộ.

255-        Thường khiến vua trời Đề Đầu Lại Tra ủng hộ.

256-        Thường khiến vua trời Tỳ Lâu Lặc Xoa ủng hộ.

257-        Thường khiến vua trời Tỳ Lâu Bát Xoa ủng hộ.

258-        Thường khiến vua trời Tỳ Sa Môn ủng hộ.

259-        Thường khiến Tán Chỉ Đại Tướng ủng hộ.

260-        Thường khiến Bát Bộ Lực Sĩ ủng hộ.

261-        Thường khiến Đại Lực chúng ủng hộ.

262-        Thường khiến Kim Sắc Khổng Tước Vương ủng hộ.

263-        Thường khiến Bạt Đà La ủng hộ.

264-        Thường khiến Phất La Bà ủng hộ.

265-        Thường khiến vua rồng Nan Đà ủng hộ.

266-        Thường khiến vua rồng Bạt Nan Đà ủng hộ.

267-        Thường khiến vua rồng Bà Già La ủng hộ.

268-        Thường khiến vua rồng Y Bát La ủng hộ.

269-        Thường khiến Diêm La ủng hộ.

270-        Thường khiến Ca Lâu La ủng hộ.

271-        Thường khiến Bổ Đơn Na ủng hộ.

272-        Thường khiến A-tu-la ủng hộ.

273-        Thường khiến Càn-thát-bà ủng hộ.

274-        Thường khiến Khẩn-na-la ủng hộ.

275-        Thường khiến Ma-hầu-la ủng hộ.

276-        Thường khiến Cưu-bàn-trà ủng hộ.

277-        Thường khiến Tỳ-xá-xà ủng hộ.

278-        Thường khiến thần nước ủng hộ.

279-        Thường khiến thần gió ủng hộ.

280-        Thường khiến thần lửa ủng hộ.

281-        Thường khiến thần đất ủng hộ.

282-        Thường khiến thần sấm sét ủng hộ.

283-        Thường khiến thần điện chớp ủng hộ.

284-        Khiến Bồ-tát Nhật Quang ủng hộ.

285-        Khiến Bồ-tát Nguyệt Quang ủng hộ.

286-        Phật dạy thiện thần thường ủng hộ.

287-        Trì chú trời rồng thường ủng hộ.

288-        Mau khiến viên mãn lục độ vạn hạnh.

289-        Mau khiến chứng quả Thanh-văn.

290-        Mau khiến được đại thừa tín căn.

291-        Mau khiến được thập trụ địa.

292-        Mau đến đất Phật.

293-        Mau khiến thành tựu 32 tướng.

294-        Mau khiến thành tựu 80 tùy hình hảo.

295-        Khiến thập Địa chứng quả.

296-        Khiến 4 quả chứng quả.

297-        Không cần chọn ngày, cứ đọc là thành.

298-        Không cần trì trai, cứ đọc liền ứng nghiệm.

299-        Không thần chú nào sánh bằng bài Như ý Luân.

300-        Không quên mất đại thừa đà la ni.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

301-        Ngàn biến hóa.

302-        12 mặt.

303-        11 mặt.

304-        8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn.

305-        Ngàn mắt ngàn tay.

306-        42 tay.

307-        18 tay.

308-        12 tay.

309-        8 tay.

310-        4 tay.

311-        Tay cầm bát báu.

312-        Tay cầm kiếm báu.

313-        Tay cầm cung báu.

314-        Tay cầm tên báu.

315-        Tay cầm kinh báu.

316-        Tay cầm kích báu.

317-        Tay cầm kính báu.

318-        Tay cầm loa báu.

319-        Tay cầm bình báu.

320-        Tay cầm ấn báu.

321-        Tay cầm hoa sen trắng.

322-        Tay cầm hoa sen xanh.

323-        Tay cầm hoa sen tử kim (vàng đỏ).

324-        Tay cầm hoa sen hồng.

325-        Tay cầm nhật tinh ma ni.

326-        Tay cầm nguyệt tinh ma ni.

327-        Tay cầm ngọc như ý.

328-        Tay cầm bạt triết la.

329-        Tay cầm chầy kim cương.

330-        Tay cầm cành liễu.

331-        Tay cầm phất trần trắng.

332-        Tay cầm hồ bình.

333-        Hai tay bàng bài (hai tày xòe ra hai bên).

334-        Tay cầm rìu búa.

335-        Tay cầm vòng ngọc.

336-        Tay cầm mây năm sắc.

337-        Tay cầm quân trì (bình, gáo múc nước của Tăng Ni).

338-        Tay cầm tích trượng đầu lâu.

339-        Tay cầm quyến sách (vòng dây, lưới tứ nhiếp pháp thâu nhiếp chúng sanh).

340-        Tay cầm tràng hạt.

341-        Tay cầm lưỡi câu sắt (câu thi thiết câu thủ, giống như mỏ chim câu).

342-        Tay cầm tích trượng.

343-        Tay cầm hóa Phật.

344-        Tay cầm hóa cung điện.

345-        Tay cầm hóa Phật trên đỉnh đầu.

346-        Tay cầm bồ đào.

347-        Tay cầm kim cương bất thoái (bạt chiết la thủ : tay kim cương).

348-        Tay ban không sợ hãi.

349-        Chắp hai tay.

350-        Hai tay tổng nhiếp ngàn ấn (hai bàn tay để thẳng chồng lên nhau, hai ngón cái giáp đầu nhau).

351-        Đầy đủ 42 tay.

352-        Được thân như.

353-        Được mắt như.

354-        Được tai như.

355-        Được mũi như.

356-        Được lưỡi như.

357-        Được ý như.

358-        Được thấy như.

359-        Được nghe như.

360-        Được dụng như.

361-        Được hành như.

362-        Được ái như.

363-        Được kính như.

364-        Lễ con như lễ.

365-        Gần con như gần.

366-        Được con như được.

367-        Nhớ con như nhớ.

368-        Phụng sự con như phụng sự.

369-        Cúng dường con như cúng dường.

370-        Tịnh ba nghiệp.

371-        Được diệu hiệu Quán Âm.

372-        Trừ khổ ba đường ác.

373-        Cầu gì được nấy, nhanh như gió thổi.

374-        Nếu muốn thấy Phật liền được thấy Phật.

375-        Châu báu như mưa tuôn xối.

376-        Như cây đại kiếp.

377-        Như ngọc như ý.

378-        Năm tội vô gián tiêu diệt không dư.

379-        Nếu có hoạn nạn cứ đọc liền trừ.

380-        Chiến phạt đấu tranh chẳng đâu không thắng.

381-        Hết thảy diệu pháp đều tự trang nghiêm.

382-        Thẳng tới Bồ-đề xa lìa ác thú.

383-        Tội ác tiêu diệt rốt ráo thành Phật.

384-        Của cải thức ăn sung túc.

385-        Đời sống phú quý không gì chẳng đủ.

386-        Thường niệm Quán Âm là chỗ vĩnh viễn nương nhờ.

387-        Từ vô lượng kiếp thành tựu đại bi.

388-        Tăng trưởng các bạch pháp.

389-        Thành tựu hết thảy thiện căn.

390-        Xa lìa hết thảy sợ hãi.

391-        Hiện làm Bồ-tát thành tựu chúng sanh.

392-        Thoái tan hết thảy những gì làm hại mầm giống.

393-        Thuyết đại bi tâm đà la ni.

394-        Khiến thường đọc chú này không đoạn dứt.

395-        Trì chú lợi người.

396-        Nước tắm của người trì chú bắn vào ai, kẻ ấy liền tiêu tội.

397-        Gió qua người trì chú, thỏi đến thân ai, người ấy được lợi ích.

398-        Người trì chú lời nói ra hoan hỷ ái kính.

399-        Gió từ người trì chú thổi vào ai, người ấy liền diệt tội.

400-        Hưng nhân dân an lạc.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

401-        Diệu Pháp Liên Hoa Phổ Môn phẩm.

402-        Nhất tâm xưng danh tức thời quán xét âm thanh mà được giải thoát.

403-        Trì danh vào lửa, lửa chẳng thể cháy.

404-        Trì danh vào nước, nước chẳng thể chìm.

405-        Vào bể tìm châu, thoát nạn La-sát.

406-        Đao trượng gãy đôi, thoát nạn đánh chém.

407-        Dạ-xoa, La-sát còn chẳng nỡ đem mắt ác mà nhìn huống chi gia hại.

408-        Có tội, không tội thảy đều giải thoát gông cùm xiềng xích.

409-        Giặc cướp đường hiểm, một người xưng danh, chúng đồng giải thoát.

410-        Oai thần diệu lực uy nghiêm như vậy.

411-        Cung kính thường niệm giải thoát tâm dục.

412-        Cung kính thường niệm giải thoát tâm sân.

413-        Cung kính thường niệm giải thoát ngu si.

414-        Đại oai thần lực nhiêu ích chúng sanh.

415-        Lễ bái cầu được con trai trí tuệ.

416-        Lễ bái cầu được con gái đoanh chánh.

417-        Thọ người lễ bái, phước bất đường quyên.

418-        Thọ người cúng dường, phước bất cùng tận.

419-        Một hiệu công đức ngang bằng 62 ức hằng hà sa Bồ-tát danh hiệu.

420-        Vào cõi Sa Bà phương tiện thuyết pháp.

421-        Hiện thân Phật thuyết pháp.

422-        Hiện thân Bích Chi thuyết pháp.

423-        Hiện thân Thanh-văn thuyết pháp.

424-        Hiện thân Phạm Vương thuyết pháp.

425-        Hiện thân Đế Thích thuyết pháp.

426-        Hiện thân trời Tự Tại thuyết pháp.

427-        Hiện thân trời Đại Tự Tại thuyết pháp.

428-        Hiện thân trời Đại Tướng Quân thuyết pháp.

429-        Hiện thân trời Tỳ Sa Môn thuyết pháp.

430-        Hiện thân tiểu vương thuyết pháp.

431-        Hiện thân trưởng giả thuyết pháp.

432-        Hiện thân cư sĩ thuyết pháp.

433-        Hiện thân tể quan thuyết pháp.

434-        Hiện thân Bà-la-môn thuyết pháp.

435-        Hiện thân Tỳ-kheo thuyết pháp.

436-        Hiện thân Tỳ-kheo-ni thuyết pháp.

437-        Hiện thân Ưu-bà-tắc thuyết pháp.

438-        Hiện thân Ưu-bà-di thuyết pháp.

439-        Hiện thân phụ nữ thuyết pháp.

440-        Hiện thân đồng nam thuyết pháp.

441-        Hiện thân đồng nữ thuyết pháp.

442-        Hiện thân Trời thuyết pháp.

443-        Hiện thân Rồng thuyết pháp.

444-        Hiện thân Dạ-xoa thuyết pháp.

445-        Hiện thân Càn-thát-bà thuyết pháp.

446-        Hiện thân A-tu-la thuyết pháp.

447-        Hiện thân Ca-lâu-la thuyết pháp.

448-        Hiện thân Khẩn-na-la thuyết pháp.

449-        Hiện thân Ma-hầu-la-già thuyết pháp.

450-        Hiện thân người thuyết pháp.

451-        Hiện thân phi nhân thuyết pháp.

452-        Hiện thân Chấp Kim Cang thần thuyết pháp.

453-        Cấp nạn sợ hãi thường hay cứu vớt.

454-        Sa Bà thế giới đồng tôn xưng hiệu Thí Vô Úy.

455-        Thần lực tự tại dạo chơi Sa Bà.

456-        Khéo ứng các phương sở.

457-        Thệ nguyện rộng sâu như biển.

458-        Lịch kiếp chẳng thể nghĩ bàn.

459-        Hầu nhiều ngàn đức Phật.

460-        Phát nguyện lớn thanh tịnh.

461-        Nghe danh không luống uổng.

462-        Thấy thân không luống uổng.

463-        Tâm niệm không luống uổng.

464-        Hầm lửa biến thành ao sen.

465-        Phiêu lưu bể lớn thoát nạn cá, rồng, sóng đắm.

466-        Từ cao rớt xuống không tổn mảy lông.

467-        Oán tặc khởi từ tâm.

468-        Bùa chú, thuốc độc chẳng thể làm hại.

469-        Ác thú rắn rết, hơi độc, khói mù nghe tiếng liền tan.

470-        Mưa sấm sét chớp giật, nghe tiếng liền quanh tạnh.

471-        Diệu trí lực năng cứu thế gian khổ.

472-        Đầy đủ thần thông lực.

473-        Rộng tu trí phương tiện.

474-        Mười phương các quốc độ không đâu chẳng hiện thân.

475-        Địa ngục, quỷ, bàng sanh, sanh già bệnh chết khổ dần dần đều tiêu diệt.

476-        Chân quán thanh tịnh quán.

477-        Quảng đại trí tuệ quán.

478-        Bi quán và từ quán.

479-        Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

480-        Vô cấu thanh tịnh quang.

481-        Tuệ nhật phá u ám, phổ minh chiếu thế gian.

482-        Thân đại bi như sấm sét cấm ngăn.

483-        Ý đại từ như mây lành che phủ.

484-        Miệng nói pháp như cam lồ mưa tưới.

485-        Diệt trừ lửa phiền não, pháp giới được thanh lương.

486-        Kiện tụng đến cửa quan, sợ hãi trong quân trận, oán thù ắt tiêu tan.

487-        Diệu Âm, Hải Triều Âm.

488-        Phạm Âm, thắng thế gian âm.

489-        Thường niệm chẳng sanh nghi.

490-        Quán Âm bậc tịnh thánh.

491-        Hay làm nơi nương tựa, cho sanh tử khổ não.

492-        Đủ hết thảy công đức.

493-        Mắt từ nhìn chúng sanh.

494-        Phước tụ như biển cả khôn lường.

495-        Thuốc độc biến thành nước cam lồ.

496-        Tự tại thị hiện Phổ Môn thần lực.

497-        Tây phương Tịnh-độ cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi.

498-        Cực Lạc thế giới, tiếp kẻ thác lên đường giải thoát.

499-        Liên trì hải hội nguyện tương phùng.

500-        Vô-thượng Bồ-đề đồng không thoái.

CON NAY DẬP ĐẦU ĐẢNH LỄ, NGUYỆN CÙNG TẤT CẢ CHÚNG SANH SỞ CẦU NHƯ Ý.

Nguyện cho cha mẹ bao đời oán thân lũy kiếp, bát nạn tam đồ, cô hồn trệ phách siêu sanh An Lạc quốc vô lượng kiếp tới nay tội tiêu diệt.

Phúng Quán Âm Bồ-tát tùy tâm chú :

Ám đá lị, đá lị, đốt đá lị, đốt đốt đá lị, sa bà ha.

SÁM HỐI

Tấm thân, thế giới đồng bọt nổi

Đa đoan tạo tội hướng giam lồng.

Bốn đại chỉ theo tài sắc trói.

Một đời say đắm rượu thịt nồng.

 

Nuôi trai dưỡng gái sát sanh đầu.

Tiếp khách phanh thây biết bao mạng

Giàu có thì cân non, giạ thiếu.

Nghèo cùng lo khoét vách, rạch bao.

 

Hủy Phật, báng Tăng, buông tấc lưỡi.

Bội ân, lật nợ, khéo vu oan

Hoặc hướng thường trụ trộm vật tiền

Hoặc chốn tư gia xâm của cải.

 

Nghiệp kính trước đài hiển hiện

Sông tro, sóng lửa tự phiêu trầm.

Nhân gian trăm tuổi dễ đi qua

Địa ngục bấy giờ làm sao khỏi ?

 

Thiết vi thành sắt cao ngàn trượng

Vạc dầu xương nấu vạn khúc tan

Đêm nằm giường đinh, ngày treo ngược

Núi đao rừng kiếm ngục ba tra…

 

Thường nghe tuệ nhật sức quang minh

Dũng phá tội khiên tiêu hắc ám

Muốn được thân người không thất lạc.

Mau nương Phật lực kết thiện duyên.

 

Miễn đổi da người lấy lông vẩy.

Thoát thân ma quỉ cõi u minh

Mau phải dập đầu cầu Thánh Chúa.

Tái tam trần khẩn cáo Quán Âm.

 

Từ xưa đã tạo bao tội lỗi

Nguyện Phật từ bi thông sám hối.

Chí tâm quy mệnh đảnh lễ Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

PHÁT NGUYỆN

Bao nhiêu phiền não nguyện tiêu trừ

Mười ác trói chằng nay cởi bỏ

Dục giới, sắc giới, vô sắc giới

Xin đoạn triền miên hữu lậu nhân.

Nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần duyên

Nguyện quyết đời đời không nối tiếp.

Thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp

Tam thế oan khiên vĩnh diệt trừ.

Phá trai, phá giới, phá oai nghi

Hết thảy chí tâm cầu sám hối.

Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng

Quán thân thật tướng, tánh đều không.

Kính Phật, kính Pháp, kính chân Tăng

Thanh tịnh pháp thân sớm huân hiển.

Chí tâm quy mệnh đảnh lễ Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

TÁN

Quán Âm đại sĩ

Vốn hiệu Viên thông

Mười hai đại nguyện thệ rộng sâu

Bể khổ độ mê tân

Tầm thanh cảm ứng

Cõi cõi hiện thân.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết

Giải hết kiếp xưa oan trái nghiệp!

Trăm ngàn vạn kiếp giải oán thù

Vô lượng vô biên được giải thoát.

Rửa tâm sạch ý phát kiền thành

Đối trước Phật đài cầu giải kết.

TAM TỰ QUY


 

LỄ PHẬT ĐẢN

Lễ Phật – Tiểu sám hối.

Khai mõ.

TÁN

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động

Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có

Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp

Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân

Nguyện con sớm đắc quả bảo vương

Như Phật tế độ hằng sa chúng

Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi

Như thế gọi là báo Phật ân.

Phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh

Ngũ trược ác thế thề vào trước

Còn một chúng sanh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.

Đại hùng, đại lực, đại từ bi

Vì con thẩm trừ vi tế hoặc

Khiến con sớm lên vô thượng giác

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương

Hư không kia có thể tiêu vong

Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.

 

Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát.

 

Lúc đó đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi đạo hào quang, đều hiện ra những vị Kim Cương Mật Tích số lượng bằng mười số cát sông Hằng, xách núi cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa kính vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở, một tâm nghe đức phóng Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú :

Ám a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra đà rị, bàn đà, bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, sa bà ha (7 lần).

TẮM PHẬT

Con nay dội tắm thân Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Thành Tỳ Gia thật chưa từng sanh,

Rừng Ta La thật chưa từng diệt.

Không sanh không diệt đức Cù đàm

Con mắt xem nhìn càng thêm vọng.

Sáng nay chính là ngày sinh nhật

Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt.

Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm

Bảy bông nâng gót đỡ chân đi.

– Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni ta bà ha (3 lần).

MỪNG KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương tam thế,

Điều ngự Như Lai

Bồ-tát Thánh Hiền

Liệt vị Tổ sư

Pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhân lành

Nên còn sa đọa.

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng,

Nặng kiếp luân hồi,

Đêm dầy tăm tối.

– Phật Tổ năng nhân

Rủ lòng lân mẫn

Thương xót sinh linh,

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Dùng pháp phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo.

Thái tử đủ 32 tướng hảo

Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,

Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời

“Duy ngã độc tôn” lời lịch sử.

Năm thái tử vừa 19 tuổi

Xin vua cha dạo bốn cửa thành,

Chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết

Nên phát tâm lập chí xuất trần.

Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già

Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.

Hàng phục ma quân thành đạo quả,

Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/- A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.

(Mỗi câu chúng hòa “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”).

2/- A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn.

3/- Nhất sanh bổ xứ trên trời Đâu Suất.

4/- Ta Bà hóa độ ứng hiện sanh thân.

5/- Đâu suất giáng thần ứng mộng Ma Gia.

6/- Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai.

7/- Dưới cây Vô Ưu khánh đản giáng sanh.

8/- Giả hưởng năm dục, chán cảnh vô thường.

9/- Dạo chơi bốn cửa, rõ già bệnh chết.

10/- Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo.

11/- Non xanh cắt tóc tìm Thầy hỏi đạo.

12/- Núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh.

13/- Dưới cây Bồ-đề hàng phục ma quân.

14/- Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.

15/- Bốn mươi chín năm tròn thuyết pháp độ sanh.

16/- Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.

17/- Ta La song thọ thị hiện Niết-bàn.

18/- Lưu bố xá lợi phước ích trời người.

19/- Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ.

20/- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.

BÁT NHÃ – HỒI HƯỚNG – TAM QUY


 

KINH CAHYNA

Khi ấy Phật ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm.

Tôn giả A Na Luật Đà cũng ở Xá Vệ trong ngọn núi Ta La La, sáng sớm vào thành khất thực gặp tôn giả Anan liền bảo : “Hiền giả Anan nên biết ba y vải thô của tôi đã rách hết. Hiền giả nên thỉnh các Tỳ-kheo vì tôi may y”.

Tôn giả Anan lặng thinh nhận lời. Tôn giả Anan khất thực rồi, thọ thực xong đã quá ngọ, xếp dọn y bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ vắt lên tay, tay cầm chìa khóa đi khắp các phòng, thấy các thầy Tỳ-kheo bèn thỉnh :

“Chư tôn! Nên đến núi Ta La La vì tôn giả A Na Luật Đà may y”.

Thế Tôn bảo : “Anan! Sao ông không thỉnh Như Lai vì Tỳ-kheo A Na Luật Đà may y”.

Tôn giả Anan chắp tay bạch Phật : “Cúi mong Thế Tôn đến núi Ta La La vì tôn giả A Na Luật Đà may y”.

Thế Tôn lặng thinh nhận lời.

Khi ấy ở núi Ta La La có 800 Tỳ-kheo và Thế Tôn chung họp vì tôn giả A Na Luật Đà may y”.

Tôn giả Mục Kiền Liên đứng dậy bày vai áo chắp tay hướng Phật bạch : “Cúi mong Thế Tôn vì hiền giả A Na Luật Đà trải vải ra cắt từng mảnh các Tỳ-kheo cũng trải vải ra cắt từng mảnh rồi may kết lại”.

Thế Tôn và các Tỳ-kheo chỉ trong một ngày, vì tôn giả A Na Luật Đà may xong ba lá y.

Thế Tôn bảo : “A Na Luật Đà! Ông vì chúng Tỳ-kheo nói pháp Cahyna tôi nay đau lưng muốn nghỉ một chút”.

Thế Tôn xếp y Uất-đa-la-tăng trải trên sàn, cuốn y Tăng-già-lê làm gối, nằm nghiêng hông mặt, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng quang minh, lập chánh niệm chánh trí.

Tôn giả A Na Luật Đà bảo các Tỳ-kheo :

Chư hiền! Tôi khi xưa chán sanh già bệnh chết, khóc than buồn thảm. Muốn đoạn nhóm khổ lớn này. Tôi xét nghĩ : Tại gia chật hẹp là chỗ trần lao. Xuất gia học đạo mở mang rộng lớn. Ta ở nhà bị xiềng xích, lại không được trọn đời tu hạnh thanh bạch. Ta nên bỏ tài vật ít và tài vật nhiều, bỏ thân thuộc nhỏ và gia tộc lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín bỏ nhà, không nhà học đạo.

- I -

Chư hiền! Tôi bỏ dòng quý tộc, xuất gia, thọ giới Tỳ-kheo, gìn giữ giới luật, nhiếp phục uy nghi. Thấy tội nhỏ bằng mảy lông cũng ôm lòng lo sợ.

Chư hiền! Tôi lìa sát sanh, đoạn sát sanh, dẹp bỏ dao gậy. Tôi hổ thẹn, tu tâm từ bi làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Tôi đối với sát sanh đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trộm cắp, dứt trộm cắp. Người ta cho sau mới lấy, ưa người ta cho mới lấy. Thường bố thí, vui vẻ không lẫn tiếc, không mong người đền đáp. Tôi đối với trộm cắp đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa hạnh nhơ nhớp, siêng tu diệu hạnh lìa dục. Tôi đối với dâm dục đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói dối, dứt nói dối, nói lời chân thật, ưa chân thật, ở chỗ chân thật, không dời đổi, không lừa thế gia. Tôi đối với nói dối đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói hai lưỡi, dứt nói hai lưỡi. Không phá hoại người, không nghe kia nói đây, không nghe đây nói kia. Người ly muốn cho hợp, người hợp thì vui mừng. Không kết bè đảng, không ưa bè đảng, không khen bè đảng. Tôi đối với hai lưỡi đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói thô ác, dứt nói thô ác. Lời lẽ thô bạo tiếng nghe trái tai, người không vui, người không ưa, khiến người khổ não, khiến không được định. Tôi lìa lối nói như thế. Chỉ nói lời hòa nhã, mềm mỏng. Tôi đối với nói thô ác đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói thêu dệt, dứt nói thêu dệt, nói đúng thời, đúng sự thật, hợp pháp, có nghĩa. Tôi đối với nói thêu dệt đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa kinh doanh, dứt kinh doanh, bỏ cân lường pha đấu, không tính toán đo lường. Tôi đối với kinh doanh đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nhận quả phụ gái trẻ, dứt nhận quả phụ gái trẻ. Tôi đối với nhận quả phụ gái trẻ đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi tôi tớ, dứt nuôi tôi tớ. Tôi đối với nuôi tôi tớ đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi heo gà, dứt nuôi heo gà. Tôi đối với nuôi heo gà đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi voi ngựa trâu dê, dứt nuôi voi ngựa trâu dê. Tôi đối với sự nuôi voi ngựa trâu dê đã dẹp sạch tâm ấy.

 Chư hiền! Tôi lìa làm ruộng mua bán, dứt làm ruộng mua bán. Tôi đối với làm ruộng mua bán đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trồng rẫy đậu bắp, dứt trồng rẫy đậu bắp. Tôi đối với sự trồng rẫy đậu bắp đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa uống rượu, dứt uống rượu. Tôi đối với uống rượu đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa giường cao rộng lớn, dứt giường cao rộng lớn. Tôi đối với giường cao rộng lớn đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trang điểm, dứt trang điểm. Tôi đối với trang điểm đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa ca múa hát xướng và đi xem nghe, dứt ca múa hát xướng và đi xem nge. Tôi đối với ca múa hát xướng và đi xem nghe đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nhận tiền bạc của báu, dứt nhận tiền bạc của báu. Tôi đối với sự nhận tiền bạc của báu đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa ăn quá ngọ, dứt ăn quá ngọ, ăn một bữa, không ăn tối, học ăn đúng giờ. Tôi đối với ăn quá ngọ đã dẹp sạch tâm ấy.

- II -

Chư hiền! Tôi đã thành tựu nhóm giới này, học tri túc, mặc chỉ đủ che thân, ăn chỉ đủ nuôi sống. Tùy đi đến đâu chỉ mang theo y bát. Không quyến luyến ngoại vật như chim nhạn với cặp cánh bay thẳng trong không.

- III -

Chư hiền! Tôi lại học gìn giữ sáu căn, hằng khởi chánh trí. Mắt thấy sắc không nhận tướng nên không thưởng thức. Vì lìa giận hờn đấu tranh nên gìn giữ mắt. Trong tâm không sanh pháp ác tham lam lo buồn. Gìn giữ tai mũi lưỡi thân cũng thế.

Nếu ý biết pháp không nhận tướng nên cũng không biết vị của pháp. Vì lìa sân hận tranh đấu, nên gìn giữ ý căn. Trong tâm không sanh pháp ác tham lam lo buồn.

- IV -

Chư hiền! Tôi đã thành tựu nhóm thánh giới và tri túc, gìn giữ các căn, lại học chánh tri. Ra vào khéo quán phân biệt. Co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chậm rãi. Khéo mặc y Tăng-già-lê và cầm y bát, đi đứng nằm ngồi, ngủ thức nói nín đều chánh trí.

- V -

Chư hiền! Tôi ở chỗ vắng vẻ hoặc dưới gốc cây trải tọa cụ ngồi kiết già, thân ngay thẳng, xoay niệm không hướng ngoại, dứt trừ tâm tranh đấu, thấy tài vật của người không khởi tâm tham muốn mình được. Tôi đối với tham lam, sân giận, si mê, tán loạn, nghi hối đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi đã dứt ngũ cái vì ngũ cái làm tăng ô uế khiến tuệ kém yếu. Tôi lìa dục, lìa pháp ác. Đến đệ tứ thiền thành tựu tự tại.

Chư hiền! Tôi đã được tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không nóng bức, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng như ý túc trí thông, phân một thân làm nhiều thân, nhiều thân hợp thành một thân, thân tự tại không bị vách đá làm ngăn ngại như đi trong hư không, chui xuống đất như lặn xuống nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết già thăng lên hư không như chim bay, mặt trời mặt trăng có oai thần lớn mà tôi lấy tay rờ nắm được. Thân tôi có thể cao đến Phạm Thiên.

 Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng thiên nhĩ trí thông, nghe tiếng người và phi nhân, gần xa diệu hay chẳng diệu.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng tha tâm trí thông. Chúng sanh có dục không dục, giận hờn, không giận hờn, si mê không si mê, ô uế, không ô uế, hợp tan, cao thấp, nhỏ lớn, tu không tu, định không định, giải thoát, không giải thoát, tôi đều biết như thật.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động học chứng túc mạng trí thông. Nghĩa là nhớ một đời, hai đời, trăm đời ngàn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Ta từng sanh nơi kia, họ như thế, chết kia sanh đây, chết đây sanh kia, thọ khổ vui như thế, thọ mạng hết như thế.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng sanh tử trí thông. Thấy chúng sanh này thân hành ác, khẩu ý hành ác, chê bai thánh nhân tà kiến. Mạng chung ắt đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Thấy chúng sanh kia, thân hành thiện, khẩu ý hành thiện, chánh kiến. Mạng chung ắt đến chỗ lành, sanh về cõi trời.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng lậu tận trí thông. Biết khổ tập diệt đạo. Tôi biết cái lậu này như thật, biết lậu tập, biết lậu diệt, biết lậu diệt đạo như thật. Thấy biết như thế tâm được giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi tự biết giải thoát. Việc làm đã xong, không còn thọ sanh đời sau, thấy biết như thật.

Chư hiền! Ví như ấp Thâu Lô Tra, có nhà lầu cao đẹp, trong đó có để cây thang hoặc 1 nấc, 2 nấc, 10 nấc, 20 nấc. Lên lầu, nếu không bước nấc thang thứ nhất thứ hai mà muốn lên ngay nấc thứ ba thứ tư trọn không thể được.

Chư hiền! Nếu có Tỳ-kheo phạm giới, phá giới, giới thiếu, giới lủng, giới nhơ nhớp, giới đen tối, không dùng giới làm cây thang mà muốn lên nhà vô thượng huệ ở lầu chánh pháp trọn không thể được.

Chư hiền! Tỳ-kheo nương nơi giới, đứng nơi giới, dùng giới làm cây thang lên nhà vô thượng huệ ở lầu chánh pháp ắt phải được.

Chư hiền! Tôi nương nơi giới, đứng nơi giới, dùng giới làm cây thang lên nhà vô thượng huệ, ở lầu chánh pháp. Chỉ dùng ít phương tiện là xem được cả ngàn thế giới.

Chư hiền! Ví như người mắt sáng đứng trên lầu cao, chỉ dùng ít phương tiện nhìn xuống dưới đường là thấy cả ngàn gò ao.

Chư hiền! Voi lớn nhà vua chở bảy báu, dùng lá đa la che đậy. Tôi che đậy lục thông cũng như thế.

Chư hiền! Nếu đối với lục thông của tôi đã chứng, có chỗ nào nghi ngờ nên hỏi, tôi sẽ đáp cho.

Tôn giả Anan bạch : Nay tại núi Ta La La, Thế Tôn và 800 Tỳ-kheo nhóm họp vì tôn giả A Na Luật Đà may y. Nếu đối với lục trí thông của tôn giả A Na Luật Đà đã chứng có ai nghi ngờ nên hỏi. Tôn giả A Na Luật Đà sẽ đáp cho.

Nhưng trong một thời gian dài chúng tôi đã dùng tâm biết được tâm của tôn giả A Na Luật Đà. Đúng như tôn giả A Na Luật Đà đã nói. Ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước lực, có đại oai thần.

Khi ấy, đức Thế Tôn chỗ đau đã dứt và được an ổn, ngồi kiết già khen ngợi tôn giả A Na Luật Đà :

Lành thay! Lành thay! A Na Luật Đà! Ông đã nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe. Này A Na Luật Đà! Ông lại nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe. Này A Na Luật Đà! Ông thường thường nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe.

Rồi đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo : Các ông hãy vâng thọ Cahyna pháp. Tu tập Cahyna pháp, khéo giữ gìn Cahyna pháp vì sao ? Vì Cahyna pháp là căn bản phạm hạnh đưa đến thông, đưa đến giác, đưa đến Niết-bàn.

Đức Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả A Na Luật Đà và các Tỳ-kheo nghe xong hoan hỷ phụng hành.

Lễ Mười Tám Vị Đại A-La-Hán

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Cahyna tôn pháp.

– Đệ nhất trí tuệ Xá Lợi Phất tôn giả.

– Đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên tôn giả.

– Đệ nhất đầu đà Ca Diếp tôn giả.

– Đệ nhất nghị luận Ca Chiên Diên tôn giả.

– Đệ nhất vấn đáp Ma-ha Câu Hy La tôn giả.

– Đệ nhất chánh định Ly Bà Đa tôn giả.

– Đệ nhất thiện trì Châu Lợi Bàn Đà Già tôn giả.

– Đệ nhất đa văn Ananđà tôn giả.

– Đệ nhất nghiêm hộ lục căn Nan Đà tôn giả.

– Đệ nhất mật hạnh La Hầu La tôn giả.

– Đệ nhất thọ thiên Kiều Phạm Ba Đề tôn giả.

– Đệ nhất phước điền Tân Đầu Lư Phả La Đọa tôn giả.

– Đệ nhất thiện giáo hóa Ca Lưu Đà Di tôn giả.

– Đệ nhất tri tinh tú Ma-ha Kiếp Tân Na tôn giả.

– Đệ nhất thọ mạng Bạc Câu La tôn giả.

– Đệ nhất thiên nhãn A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).

– Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

Lễ Y Công Đức

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Cahyna y.

– Kiên thật y.

– Công đức y.

– Thưởng thiện phạt ác y.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập địa tam hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

– Kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, tam tạng Đông Tây kim cổ liệt vị pháp sư.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam thập phương du hóa, truyền giáo khai sơn, lịch đại Tổ sư.

– 800 Tỳ-kheo núi Ta La La

Cùng Thế Tôn may y Cahyna

Năm nấc thang A Na Luật Đà.

Xa lìa trần lao đời chật hẹp

Chứng A-la-hán đủ thần thông.

Đại phước lực, đại oai thần.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).


 

KIM QUANG MINH

Sám Trai Thiên Khóa Nghi

Như ngọc giao thiên, hạt sương sa

Biển giác lăn tăn gợn kim ba (sóng vàng).

Rải khắp đại thiên, sen trắng xóa

Tam muội rửa sạch hết trần a.

Một giọt biến hằng sa

Thanh tịnh cả sơn hà (núi sông).

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần). (cầm chén nước)

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nước cam lồ trên đầu cành liễu

Một giọt biến khắp cả mười phương

Bao nhiêu cấu uế đều quyên trừ

Khiến cho đàn tràng được thanh tịnh.

(Trì chú Đại Bi 1 biến)

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ-tát (3 lần).

Chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam-bảo.

QUÁN

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng này như hạt đế châu

Mười phương chư Phật ảnh hiện đây.

Thân con ảnh hiện trước bảo đài

Đầu mặt chí tâm quy mạng lễ.

Dâng Hương Hoa

Nguyện mây hương hoa này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, chư Bồ-tát

Thanh-văn, Duyên-giác chúng

Cùng hết thảy thiên tiên

Thọ dụng làm Phật sự

Khắp huân bao chúng sanh

Cùng phát tâm giác tỉnh

Mau viên mãn Bồ-đề.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông phương A Sơ Bệ Phật, Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật, mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Ba nghiệp con tánh như hư không

Mười phương chư Phật cũng như vậy

Không rời chân tế vì chúng sanh

Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.

(3 thỉnh mỗi thỉnh 1 lạy)

TÁN

Phật bảo ca ngợi không cùng. Tu hành trải vô lượng kiếp. Thân cao trượng sáu nguy nga. Mắt vàng màu tía sáng tử kim.

Từ đỉnh núi Tuyết giác ngộ chánh đạo. Giữa đôi mày, bạch ngọc hào sáng rực.

Mở trí tuệ cho cả sáu đạo còn mê. Nguyện tất cả gặp ba hội Long Hoa, nghe diễn nói chánh pháp chân tông.

Nam mô Phật-đà-da (3 lần).

 

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đại thừa Kim Quang Minh Hải, 12 bộ kinh.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy, khi lạy quán rằng :)

Pháp tánh như hư không, chẳng thể
                                                                            thấy

Thường trụ pháp bảo khó nghĩ bàn

Con nay ba nghiệp như pháp thỉnh

Duy nguyện hiển hiện thọ cúng
                                                                        dường.

TÁN

Pháp bảo thật khôn lường. Miệng vàng Như Lai tuyên dương. Để ở kho tàng dưới đáy biển. Long vương hoa hương cúng dường.

Người giác tỉnh tụng đọc, vang vang tiếng ngọc.

Sách báu, mỗi chương mỗi phẩm như ráng mặt trời rực rỡ trăm màu trong không gian sương mù.

Mỗi dòng chữ là những hạt trân châu, khác gì đàn nhạn xếp hàng bay khi mỗi xuân về.

Nhân xưa, đời nhà Đường, ngài Huyền Trang đã bao khó nhọc thỉnh ba tạng kinh luật luận, từ Ấn Độ về Trung Hoa. Lại do công liệt vị Tổ sư lưu truyền từ vạn cổ.

Nam mô Đạt-ma-da (3 lần).

 

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Tín Tướng Bồ-tát, Kim Cang Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát, mười phương ba đời hết thảy Bồ-tát, Thanh-văn, Duyên-giác, Hiền Thánh Tăng.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy. Mỗi lạy quán rằng :)

Ba nghiệp con tánh như hư không

Tất cả Bồ-tát đều như vậy

Không rời chân tế vì chúng sanh

Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.

TÁN

Tăng bảo không thể nghĩ bàn. Thân đắp ba tấm vân y, ứng dụng trong 3 việc lớn :

a) Thuyết pháp độ quần mê.

b) Trên đảnh lễ các bậc phước điền, dưới đích thân làm phước điền cho quần sanh gieo duyên giải thoát.

c) Hòa quang đồng trần, tùy nghi bổ củi, gánh nước, hài hòa cả hai cuộc sống đạo và đời.

Trong khoảnh khắc sát na, mảnh phao vượt biển cảm ứng quần cơ, kham làm chủ công đức cõi nhân thiên.

Kiên trì vô lậu giới, con nay cúi đầu nguyện chứng minh, nguyện được cùng Hiền Thánh Tăng đề huề chấn tích trượng.

Nam mô Tăng-già-da (3 lần).

 

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Đại Phạm Tôn Thiên, 33 cõi trời, 4 vua Hộ Thế, Tán Chỉ đại tướng, Kim Cang Mật Tích, Đại Biện thiên thần A Lợi Đế Nẩm, mẹ con quỷ 500 quyến thuộc, tất cả đều là đại quyền Bồ-tát ; mười phương thiên tiên quỷ thần. Cùng trong nước Việt Nam núi cao sông rộng tất cả linh miếu, trong địa phận tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng, bao nhiêu thiên thần linh kỳ, ngay trong trụ xứ Linh Quang, tất cả thánh chúng, thần thủ hộ già lam xương minh chánh pháp.

(3 thỉnh. Mỗi thỉnh các Phật tử tại gia đều phải lễ bái.)

 

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đệ nhất oai đức, thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

(3 thỉnh, 3 lạy trừ các vị xuất gia.)

(Bồ-tát này là chủ đạo tràng pháp môn, phải ân cần 3 phen thỉnh, tung hoa đốt trầm, quỳ chắp tay tụng chú bao nhiêu tùy ý. Thần chú chính là triệu thỉnh Thiên Nữ cùng quyến thuộc. Thiết yếu tại tinh chuyên, nhất tâm khải thỉnh giáng hạ chỗ cầu sẽ được như ý không sai.)

Nam mô Phật đà.

Nam mô Đạt ma

Nam mô Tăng già.

Nam mô thất rị, ma ha đế tỷ da, đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị giã, ba nể, ba ra, ba nể, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đa a tha, a nậu, đà ra ni.

TÁN

Trên hội quang minh, chư thiên hộ pháp nhật nguyệt tinh minh, sao bắc đẩu soi sáng nhân gian, giữ gìn quốc độ, ban bố an khang, phước thọ miên trường.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ-tát ma-ha-tát (3 thỉnh).

– Hương tán.

– Khai kinh kệ.

KIM QUANG MINH KINH Phẩm KHÔNG Yếu Lược

 

Thân người hư ngụy, sáu nhập như thôn xóm rỗng, chỗ giặc kết sử nương ngụ. Tất cả tự chủ, mỗi mỗi chẳng biết nhau. Mắt thọ sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tham xúc, ý phân biệt. Tâm huyễn hóa vọng tưởng phân biệt các pháp khiến cho người đời rong ruổi nắm bắt hư không. Chẳng biết sợ tránh cái hại sáu trần như chim đâm đầu vào lưới. Đất nước gió lửa, nhân duyên hòa hợp, tùy thời tăng giảm, thể chất hư vọng mà như rắn độc. Bốn rắn ở chung một tráp xung khắc với nhau. Đất và nước tánh chìm xuống. Gió và lửa tánh bốc lên. Tâm thức tháo động không ngừng, tùy nghiệp chịu báo. Thân này mệnh chung, đại tiện, tiểu tiện, máu mủ chảy tràn, dòi bọ lúc nhúc. Người tu phải kỹ càng quan sát con người và chúng sanh bản tánh không tịch, bốn đại bổn tự không sanh, tánh vốn không thật, vô minh thể tướng cũng bản lai không ; 5 ấm, 6 nhập, 12 nhân duyên xoay vần sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Nay đoạn ác kiến, dùng trí tuệ lực xé lưới phiền não, chứng vô thượng đạo vi diệu công đức. Chúng sanh mê muội vô lượng khổ não. Khiến vào Bồ-đề, biết cầu Pháp-thân, xả được ái trọng, đầu mắt tay chân, tiền của vợ con, tâm không ái tiếc. Quán pháp tánh không là vô thượng trí.

(Tưởng mười phương Tam-bảo, chư thiên, chư tiên như đối trước mặt. Tức tự rõ biết thân miệng ý nghiệp sung mãn pháp giới.)

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Đại thừa Kim Quang Minh kinh.

– Tín Tướng Bồ-tát.

– Kim Cang Tạng Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát.

– Đông Tây kim cổ liệt vị Tổ sư.

– Đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên, Hộ Pháp chư thiên già lam thánh chúng tôn thần (các vị xuất gia thành kính xưng danh nhưng không lạy).

CÚNG DƯỜNG

Nam mô 10 phương thường trụ Tam-bảo (3 lần).

Quỳ bạch :

Kiền thành hiến hương hoa

Đèn tuệ hồng sáng bao la

Tịnh bình thơm ngát danh trà

Phụng hiến cúng dường Thích Ca.

(Chủ sám bình thanh niệm một câu, đại chúng hòa một câu.)

– Nam mô Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Nam mô Kim Quang Minh kinh.

– Nam mô đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

Chúng con phu thiết cúng dường đạo tràng, thắp hương đèn, món ăn tinh khiết, phụng cúng chư Phật Thế Tôn, đại thừa kinh điển, Bồ-tát Thánh Hiền, công đức đại thiên, Đại Biện, bốn vua Phạm Thích, thiên long bát bộ Thánh chúng.

(Lại đem gạo, muối ném khắp các phương thí các quỷ thần.)

Duy nguyện Tam-bảo Thiên Tiên xót thương nạp thọ, dùng oai thần lực khiến các thứ cúng dường hiển hiện mười phương tất cả các cõi Phật, như mây che khắp, như mưa thấm nhuần, rộng làm Phật sự, đẳng huân chúng sanh phát tâm Bồ-đề, đồng viên chủng trí.

(Tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú, đem gạo, muối, hương hoa ra ngoài chúc nguyện.)

Tôi nay y lời Phật dạy, đem những món ăn tung vãi mười phương khắp thí quỷ thần. Nguyện thần minh oai quyền tự tại, khắp đồng họp tập, cùng thọ pháp thực, sung túc đầy đủ, thần lực mạnh thêm. Biết chỗ chúng tôi mong cầu giúp cho mãn nguyện. Xin đem phước lợi này khắp nhuận hàm linh, đồng hưởng an vui mãi mãi.

(Ném gạo muối khắp các phương, tưởng vô lượng quỷ thần đều thọ thực. Lại tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú.)

Hỡi chúng Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan. Tôi nay khắp cúng dường. Thức ăn biến mười phương. Tất cả Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan chung hưởng. Nguyện đem công đức này, phổ cập tới tất cả, kẻ thí người thọ đều trọn thành Phật đạo.

(Tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nguyên khóa, hoặc xưng tán Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát, rồi tụng chú Dược Sư 7 hoặc 21 biến.)

HỒI HƯỚNG – TAM QUY


 

TỪ BI ĐỊA TẠNG BẢO SÁM

Con kính lễ Phật hoa sen

Từ bi là cành, trí tuệ là cánh.

Thiền định là tua, trải tòa giải thoát.

Bồ-tát như ong chúa hút cam lồ.

Đức Phật mẫn niệm chúng sanh vì nói từ bi Địa Tạng Đại Nguyện. Nay chúng con xin quy mạng đảnh lễ :

NAM MÔ

1-     Mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

2-     Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3-     A Di Đà Phật.

4-     Di Lặc Phật.

5-     Đại Thông Sơn Vương Phật.

6-     Trí Thắng Phật.

7-     Tịnh Danh Vương Phật.

8-     Nhất Thiết Trí Thành Tựu Phật.

9-     Vô Thượng Phật.

10-       Sơn Vương Phật.

11-       Vô Biên Thân Phật.

12-       Bảo Thắng Phật.

13-       Ba Đầu Ma Thắng Phật.

14-       Sư Tử Hống Phật.

15-       Câu Lưu Tôn Phật.

16-       Tỳ Bà Thi Phật.

17-       Đa Bảo Phật.

18-       Diệu Thanh Phật.

19-       Mãn Nguyệt Phật.

20-       Nguyệt Diện Phật.

21-       Tịnh Nguyệt Phật.

22-       Bảo Tướng Phật.

23-       Ca Sa Tràng Phật.

24-       Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.

25-       Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.

26-       Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện kinh tôn pháp.

27-       Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

28-       Phổ Hiền Bồ-tát.

29-       Định Tự Tại Vương Bồ-tát.

30-       Vô Tận Ý Bồ-tát.

31-       Giải Thoát Bồ-tát.

32-       Phổ Quảng Bồ-tát.

33-       Hư Không Tạng Bồ-tát.

34-       Kim Cang Tạng Bồ-tát.

35-       Địa Tạng Vương Bồ-tát.

 

Phật dạy năm giới. Nghiêm khắc với mình, nhiếp phục lòng người. Từ tâm không giết hại, không cho không lấy, thấy lợi suy nghĩ, phi lễ không nhìn, đâu cho gian tà, lời nói tráo trở, dùng chữ tín để đoạn trừ. Ham rượu diệt thân, vọng ngôn bại đức. Kiên trì năm giới, đạo làm người không khuyết. Năm thiện nghiệp này đồng tên hữu lậu vì chưa siêu việt cảnh giới thánh phàm đồng cư.

Lại có hạng lành, không chỉ kiệm đức mà hằng đem vật cho người, không những trì giới bất sát mà lòng dạ hiếu sanh.

Tuy chưa lìa dâm dục mà tiến thoái tiết độ. Ca tụng 10 thiện, khen hộ nhất thừa, tinh cần nhiếp tâm, tuy chưa đắc định. Cảm quả địa cư, làm chủ một tiểu thiên thế giới. Báo tợ thắng nhân, đều quy hữu lậu.

Lại có biết chán thô khổ cõi dục, ưng sắc tịnh diệu, tu 4 thiền định, cảm 18 cõi trời. Tuy hàng phục phiền não nhưng chưa đoạn diệt. Lại khởi tâm chán sắc lao ngục, tâm thức quy không. Quán không thì tưởng diệt, cảm quả báo ở cõi trời tột đỉnh, thọ hằng hà sa kiếp. Vì chưa chứng vô sanh nên sau lại đọa luân hồi. Vẫn là hữu lậu. Tuy tu thiện nghiệp nhưng còn hướng về cõi người, cõi trời, không cầu thoát ly luân hồi đều gọi là hắc nghiệp.

Nếu tu thiền quán, y chỉ quán không. Bắt đầu là ngũ đình tâm. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, cảnh tướng nào tổng nào biệt, thứ lớp quán thành. Chính quán tu 16 hạnh. Hành 37 phẩm trợ đạo, phá 88 kiến sử, chứng kiến đạo, trừ 91 tư duy, thân chứng vô sanh. Tâm cảnh tịch diệt. Do chứng thiên không, lìa năm núi uẩn, thoát biển sanh tử, ở đỉnh Niết-bàn. An pháp vô vi, chẳng độ chúng sanh, chưa gọi là Bồ-tát. Nếu thuận nghịch quán 12 nhân duyên của Trung thừa. Từ vô minh duyên hành cho đến lão tử ưu bi khổ não, cảm được trí tuệ tịch diệt, sớm chứng vô vi, không phải căn cơ độ sanh nên cũng thâu về tiểu quả.

Phàm là Bồ-tát đại thừa, thì tự thân chưa được độ trước lo độ chúng sanh, phát tỉnh giác thủy tâm, sau đại bi cứu khổ, rộng hành sáu độ, công trải ba a tăng kỳ, tu tuệ nghiệp lậu vô lậu thành tựu từ bi sanh vô sanh. Khai Phật tri kiến, chứng cực tự tánh linh minh bản hữu, ngộ bí tạng tâm địa. Tâm mình, chư Phật và chúng sanh đồng quy ba đức Pháp-thân, Bát-nhã và Giải-thoát.

Chúng con sỡ dĩ không giải thoát chỉ vì tánh thức không định, tâm chạy theo cảnh, nhiễm tập kết nghiệp, tịnh tập kết quả, làm thiện làm ác không ngừng, luân hồi năm đạo, trải khắp bốn loài, kiếp số như bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá mắc lưới, dù có tạm thoát ra, trong dòng nước chảy xiết, lại mắc vào lưới khác. Chỉ nhận vọng kiến, vọng tập, làm khách trọ trong ba cõi, nổi chìm không ngừng, tự chiêu vời lỗi nặng. Vọng tập có 10. Tạo 10 ác quả đều do sáu căn. Chiêu địa ngục báo, sáu căn thọ chịu. Cho nên hôm nay chúng con cần phải tha thiết sám hối.

1/- SÁM HỐI TỘI DÂM DỤC :

Nam nữ căn cảnh giao tiếp cọ xát. Anh mến sắc tôi, tôi ái tâm anh, ngày tháng nhơ thâm chuyển thành gầy ốm cho đến sanh lao, ngủ mộng không an, thân thể chân tay đau nhức, sống thảm thê, chết sợ hãi. Trong khi cha mẹ vợ con xót thương tử biệt, thì thần thức ngày đêm đi mãi đến chỗ chịu báo, nằm giường sắt khổ vô lượng kiếp. Cho nên mười phương Như Lai gọi dâm dục là lửa mạnh. Bồ-tát tránh dâm như sợ hầm lửa.

Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay ngoan mê không biết, rộng tạo quỷ nghiệp. Mê sắc mê tâm, tự phá tịnh giới, hủy cả tánh giá, sỉ nhục nhơ người. Cả đến những kẻ chẳng nam chẳng nữ, năm loại phi nhân, hoặc Tỳ-kheo-ni. Vì ưa dục tập, tạo nhân địa ngục. Hôm nay cung đối thánh hiền, phát lồ bày tỏ, cầu ai sám hối. Nguyện mười phương Phật, Địa Tạng năng nhân nghiêng bình cam lồ rửa sạch tội cấu, khiến dục tập của con từ vô thủy hóa thành tịnh duyên giới luật, rốt ráo Bồ-đề, chứng Hoan Hỷ Địa, vĩnh tiệt luân hồi.

2/- SÁM HỐI THAM TẬP :

Tham tập phát hiện tướng thu hút. Thu hút không ngừng, nhuần nuôi rễ tham như đá nam châm hút sắt. Bậc biết đủ dù nghèo vẫn vui. Người không biết đủ dù giàu vẫn mong cầu. Đâu có biết của cải chiêu vời cực họa, tan nhà mất mạng, quyến thuộc lìa tan. Nước lụt lửa cháy, hoạn nạn bất ngờ, con ác tàn phá v.v… Chư Phật gọi là nước tham. Bồ-tát tránh tham như sợ biển khí độc.

Báu vật quý giá, lợi lộc công tư, rong ruổi tìm cầu, ác thủ thu hút, lanh lẹ cướp đoạt, bóc lột dân lành, của Tam-bảo hỗn loạn tạp dùng, dối vì lợi ích công tư, trốn đò qua ải, trộm cắp những vật không đáng, cân nặng đong nhẹ, gian trá từng hào ly. Đem xấu đổi tốt, đem ngắn đổi dài, trăm mưu ngàn cách, hy vọng từng chút, nuôi lớn tâm tham, khiến vòng luân hồi quay mãi.

Hôm nay chúng con mong Phật xót thương chứng minh sám hối. Nương công đức lễ sám, bá thí ba la mật được huân tu, tịnh tâm sớm cứu cánh, mau lên Ly Cấu Địa.

3/- SÁM HỐI MẠN TẬP :

Mạn quen lấn lướt, phát tướng cậy thế ỷ mình không thôi, rông rỡ quá trớn, nhuận biển vô minh, chứa nước tham ái. Như người miệng lưỡi tự chép, nước bọt chảy ra. Kia đây cổ động. Lâu ngày thành oán cừu. Xét nét biện bác, trọn đời chê trách. Chết gặp sóng máu, sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, uống nước đồng sôi v.v… các thứ quả báo. Mười phương Như Lai gọi ngã mạn là biển si, Bồ-tát tránh mạn như sợ vực thẳm.

Chúng con từ vô thủy không biết sợ nước mạn nhận chìm. Cứ theo 8 thứ gió thế gian, ngàn sóng, nổi trôi trong biển sanh tử, chìm trong sông mạn kiến, giương buồm kiêu mạn vào dòng vô minh, hụp lặn trong biển trầm luân không hẹn ngày ra. Yû tộc họ sang, cậy mình thông minh, khinh người hậu học. Đến nỗi chưa được đã tự cho là được, chưa chứng đã tự cho là chứng, trộm nhận danh “đạo khí” lầm lạc người sau. Tướng ngã mạn không thể nói hết, nay cung kính đối trước Tam-bảo, chúng con cầu xin sám hối.

Nguyện chúng con tịnh lự viên thành nhẫn ba la mật, vượt biển kiêu mạn lên núi Niết-bàn, trí tuệ quang minh vào biển nhất thừa.

4/- SÁM HỐI SÂN TẬP :

Sân giận xung đột, phát tướng ngỗ ngược. Ngỗ ngược không dứt kết thành lửa nóng. Đúc khí hóa kim, đấu sanh ác nghiệp nên có núi đao, xe gươm, búa, cưa, đinh ba, thương, súng. Như người hàm oan, sát khí đằng đằng. Sân tập kích thích ắt có những sự cắt thiến, chém chặt, dùi đâm, đập đánh v.v… Vì vậy mười phương Phật gọi sân giận là đao kiếm. Bồ-tát tránh sân như sợ tru lục (giết cả họ).

Chúng con từ vô thủy không biết sân giận là ác tập. Cứ vơ ngoại cảnh để mà nổi xung. Thầy giận đệ tử, đệ tử phiền Thầy, cha mẹ sáu thân, sui gia nam nữ, hàng xóm láng giềng. Vì kết thân gần gũi, hễ trái ý liền sanh oán thù, thề chẳng hài hòa. Vì không nhớ mình không tuệ lực, người kia có phước duyên, càn tranh cao thấp, thi nhau kết hận. Lỗi mình thì đủ cách bào chữa. Lỡ lầm của người thì vội vàng phóng đại tuyên truyền như gió lốc.

Chúng con hôm nay thẹn hổ sám hối, tinh tấn chỉ quán thành ba la mật. Lửa tuệ hừng sáng, chứng đạo vô thượng, rộng cùng chúng sanh đồng chứng tứ địa.

5/- SÁM HỐI TRÁ TẬP :

Xảo trá dụ dỗ, phát tướng quyến rũ, lôi kéo, dẫn khởi phiền não. Như nước thấm ruộng, cỏ dại vực, hoang vu, cùng nhau lớn tốt, lúa mạ chẳng thể sống. Trá tập kéo dắt nhau, thị phi tiếp nối vô ích, giả bộ bày ra dị nghị, càn mạo anh hào đàn áp kia đây, khinh dối ta người. Cần thì siểm khúc nịnh hót, thêm bớt cong ngay, nên có những báo gông cùm xiềng xích, roi gậy qua bổng. Chư Phật gọi gian ngụy là giặc gièm pha. Bồ-tát tránh dối trá như sợ sài lang.

Chúng con từ vô thủy, túc tập siểm mị, ỷ cậy giàu sang, điên đảo lật đổ anh em, không cần trung tín, phản người vô tội, lẫn nhau dụ dẫn, làm quấy làm bừa, xả tám đường chánh, tà mạng tà cầu. Chết bị trá duyên buộc ràng, chiêu vời quả khổ không đường giải thoát.

Chúng con hôm nay cung đối thánh hiền cầu ai sám hối. Duy nguyện Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, xót thương nhiếp thọ, chứng minh chúng con phát lồ sám hối. Nguyện cho tội chướng tiêu trừ, tam muội tổng trì, 8 Na-già định, thiền ba la mật, mống niệm đầy đủ, rốt ráo Bồ-đề, biện tài vô ngại, tiếp độ hữu tình khỏi biển luân hồi, siêu Nan Thắng Địa.

Chúng con cùng nhau thống thiết quy mệnh đỉnh lễ tất cả chư Phật.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

6/- SÁM HỐI TẬP QUÁN LƯỜNG GẠT, LỪA DỐI :

Phỉnh gạt không dừng, tâm dối tạo gian nên có các báo bụi đất, phân tiểu, các thứ nhơ nhớp. Như bụi theo gió, không thấy được nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn (2 tập khí : chủng tử và hiện hành). Chư Phật coi lừa gạt như cướp giật, Bồ-tát tránh lừa gạt như giẫm phải rắn độc.

Chúng con từ vô thủy tâm tính toán, miệng lừa dối, thấy nói không thấy, trước mặt nói là phải, sau lưng nói trái, phụ càn nói pháp, chính là hạng man muội ngu si. Nói về mình thì toàn những cao đăng thánh vị, nói về người thì chê hủy đọa tại phàm phu. Chẳng biết tự mình sa hầm tà kiến, còn dắt người vào địa ngục, chiêu vời khổ báo vô lượng vô biên. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ. Nguyện chúng con từ nay chân thật tu hành, trí tuệ hiện tiền mãn ba la mật, chân ngữ thật ngữ, tinh tấn Bồ-đề, ngộ tâm địa tạng.

7/- SÁM HỐI OÁN TẬP THÙ HIỀM HÀM HẬN :

Lúc đầu bực tức, ngậm ác không chán, kết oán làm tánh hăng hái nhiệt não, buông lời oán trách, kiện tới cửa quan, nên có quả báo quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe cũi, đẫy bọc. Như người ngậm độc, hoài bão chứa ác. Quả báo sẽ có những sự ném, quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo ôm. Chư Phật gọi oán hận, đồng như quỷ Vi Hại. Bồ-tát thấy oán như uống rượu độc.

Chúng con từ vô thủy cứ say sưa ở trong nhà vô minh, ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, nuốt giận còn tấm tức chưa hả dạ, đối nghịch với bà con bạn bè, kết oán với Sư Tăng chung ở, trái lời giáo huấn của Phật Tổ. Hôm nay chúng con đối trước Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, bao nhiêu oán cừu nguyện đều tiêu diệt. Từ nay xin chừa không dám kết oán. Trí tuệ viễn hành ứng niệm thành tựu phương tiện ba la mật, đầy đủ thần lực, ứng hóa mười phương, độ các hữu tình lên núi Niết-bàn.

8/- SÁM HỐI TẬP QUÁN ÁC KIẾN :

Như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sanh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, văn từ biện chính, khảo xét tà ngụy. Kiến tập giao báo nên có sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đòi hỏi gạn xét, cứu tra và những thiện ác đồng tử tay cầm sổ sách, biện bạch cãi vả. Chư Phật gọi các ác kiến là hầm hố. Bồ-tát tránh các hư vọng biên kế biên chấp như sợ hố độc.

Chúng con từ vô thủy chấp ngã, ngã sở, khởi các tà kiến, chấp đoạn chấp thường, chấp không chấp có, giới thủ, kiến thủ, tùy sự sanh tâm, bác không nhân quả, các thứ khổ hạnh gieo đầu ven núi, nhổ tóc ăn nhơ, nằm gai, xả thân vô ích, mạng chung vào thẳng địa ngục vô gián. Kiến nghiệp như thế, hôm nay chúng con quy mạng mười phương chư Phật, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, nguyện được chánh tri chánh kiến, chánh tâm không động, cao đăng bát Địa một đời thành tựu nguyện ba la mật cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

9/- SÁM HỐI TẬP QUÁN VU VẠ :

Đem tâm không thật, khen ai đưa tận lên trời, chê ai chỉ sợ họ chưa tới vực sâu. Cơ hủy lương thiện, biếm xích Samôn. Chí chẳng trung trinh, tâm tồn hư ngụy. Như vậy cho nên có núi ép, đá ép, cối nghiền, cối xay. Ví như kẻ sàm tặc vu oan người lương thiện, bài xích người ta nên có các quả báo áp giải, đè đập, ép huyết, tuyết lột da vảy. Chư Phật gọi oan báng là sàm hổ. Bồ-tát tránh vu oan như sợ sấm sét.

Chúng con từ vô thủy đã từng vu hãm thân bằng, làm hại Sư Tăng huống chi người khác. Tâm không từ mẫn, thảm khắc kẻ không tội, hàm oan đến chết không nơi cáo tỏ. Hôm nay cung đối thánh hiền phát lồ sám hối, nguyện vĩnh tiêu uổng tập. Hành nguyện thành tựu lục ba la mật, dẫn đạo hữu tình đồng quy chánh giác.

10/- SÁM HỐI TẬP QUÁN KIỆN THƯA :

Tranh cãi phát sanh thói che giấu. Mất đức ẩn ác dương thiện, trở lại ganh thiện lành, ghét tài năng. Chỉ lo ta chẳng thắng người, người lại hơn ta ương ách bướng bỉnh, tự ý làm càn, không chịu nghe ai, trước mắt như chẳng có người. Mình làm tội không muốn ai nghe, người kia lỡ trái thường nghi liền lập nghiệp tuyên bố. Cho nên cảm quả báo nghiệp kính hỏa châu phơi lộ nghiệp xưa, các việc đối nghiệp. Chư Phật gọi che giấu là giặc ngầm. Bồ-tát thấy che giấu như đội núi cao đi trên biển sâu.

Chúng con từ vô thủy khí chất cao ngạo, lời nói xảo khéo mịt mờ, niệm niệm chỉ mong khoái kỷ. Trạo cử đến thành huyên náo, triển chuyển tương ưng chưa từng tạm ngừng. Hôm nay cung đối Thế Tôn, Địa Tạng Bồ-tát, kể từ dâm tập đến kiện tụng, tất cả 10 tập nhân tạo trăm ngàn nghiệp cho đến địa ngục, 6 giao báo và đọa lạc ba đường, chẳng chi không do đây. Nay xin mỗi mỗi tỏ bày sám hối. Nguyện Phật, Bồ-tát khuynh bình cam lồ giúp cho chúng con sớm diệt tập nhân. Trí tuệ quang minh phá tan si ám, thiền quán tinh thâm, trí ba la mật viên mãn, mưa pháp khắp nơi, cứu cánh 10 Địa diệu hạnh.

Chúng con thống thiết năm vóc gieo xuống đất, như núi đổ đỉnh lễ tất cả chư Phật.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

Đã sám phiền não chướng, nghiệp chướng rồi, nay xin sám hối báo chướng. Kinh dạy : Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp thiện ác không mất, nhân duyên một khi hội ngộ, quả báo mình vẫn phải chịu. Nên Phật kể chuyện ăn lúa ngựa để làm tin, lại nói việc ông trời thấy năm tướng suy, vội vàng nhất tâm sám hối, tức thoát thân lợn. Và ở nhân gian quả báo tội ngũ nghịch đã chín mà biết sám hối liền thoát địa ngục. Các chuyện như trên đều có bàn bạc trong kinh văn. Nên biết sám hối quả có diệt các tai họa.

Phàm phu chúng con không đạo nhỡn chỉ chạy theo sáu trần, sáu thức duyên cảnh tạo 10 ác, mê mất chân tâm, sáu căn giúp nhau tạo tội, khổ báo hoàn y sáu thức để trằng trói thêm vào.

1- Sám Hối Nhãn Căn :

Nghiệp thấy chiêu dẫn ác quả. Tội nhân sắp chết thấy lửa dữ tràn lan. Thần thức theo khói bay vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Thấy sáng tỏ rõ các vật nên khiếp sợ vô cùng.

b. Tối mù mờ mịt, không thấy gì, sanh kinh hoảng vô hạn.

Lửa thấy này nếu đốt cái nghe thì cảm báo vạc dầu sôi, nước đồng chảy ; nếu đốt hơi thở thì cảm báo khói đen lửa đỏ ; đốt cái nếm cảm quả báo ăn viên sắt nóng ; đốt cái xúc thì có tro nóng lò than ; đốt tâm ý thì có sao lửa rưới khắp.

Như vậy 6 thứ nhất thời giao thọ đều do xưa mắt tham huyễn sắc. Nếu không sám tạ, làm sao ra khỏi. Chúng con từ vô thủy, tâm đắm vọng trần, đen vàng hồng tía, lụa là gấm vóc, nam nữ dung nhan, khởi tưởng phi pháp, tạo ác không cùng, chiêu vời quả báo như trên, hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, sám hối nghiệp xưa. Từ nay trở đi, nhiếp tâm nội chiếu, thật cảnh hiện tiền, thấy tịnh diệu sắc, phát chân quán trí, mãn Bồ-đề nguyện.

2- Sám Hối Văn Báo :

Nghiệp nghe giao báo, lâm chung sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức theo dòng nước vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Nghe tỏ các loại âm thanh độc ác, tinh thần hoảng hốt.

b. Lặng lẽ im lìm, tinh thần mê chìm, sóng nghe rót vào cái nghe hiện tướng trách hỏi ; rót vào cái thấy thành sấm sét, hơi độc ; rót vào hơi thở thành mưa sâu độc rưới khắp thân thể ; rót vào cái nếm thành mủ máu các thứ nhơ bẩn ; rót vào cảm xúc thành các loài bàng sanh, các loại ma quỷ sống trong phân tiểu ; rót vào ý nghĩ thành điện chớp, mưa đá đập nát tâm thần.

Con và chúng sanh từ vô thủy đã bị âm thanh làm mê hoặc, cung đàn tiếng sáo, ca hát bổng trầm, phường chèo diễn kịch, nam nữ cười đùa, lời dâm đủ thứ, tâm mê đắm cảnh, khởi tướng phi pháp tạo tội vô biên. Ngày nay phát lồ cầu ai sám hối. Nguyện tai chúng con được nghe diệu lý pháp thân. Nương sám pháp hôm nay, tức thành viên âm Bát Nhã giải thoát, phổ hóa hữu tình đồng quy tịch nhẫn.

3- Sám Hối Tỵ Căn (Nghiệp Lưỡi) :

Lâm chung thấy hơi độc đầy dẫy xa gần. Thần thức từ đất trồi lên vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Ngửi thông bị các hơi dữ ngộp tột bực, tinh thần bại hoại.

b. Nghẹt bức muốn chết.

Ngửi báo xông vào hơi thở làm thông, làm nghẹt ; xông vào cái thấy làm lửa, làm đuốc ; xông vào cái nghe làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi ; xông vào cái nếm làm đói, làm ngấy ; xông vào cái xúc làm hư, làm nát làm núi thịt chịu trăm ngàn trùng hút ăn ; xông vào ý nghĩ làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay tung đập nát thân thể.

Chúng con từ vô thủy bị nghiệp ngửi vọng báo như vậy, hoặc vì tham các thứ hương trầm, hương hoa, hương thân thể nam nữ. Hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối tất cả tội nghiệp của căn mũi. Nguyện từ nay trở đi, thường được ngửi năm phần hương Pháp-thân, đời đời xa lìa các thứ uế khí sanh tử, đốn tuyệt trần khí. Chỉ quán định tuệ 10 cảnh viên minh, không còn hư vọng dù trong một hơi thở, lần thông 10 Địa.

4- Sám Hối Thiệt Căn (Nghiệp Nếm) :

Tham vị chiêu dẫn ác quả. Khi nghiệp nếm giao báo, thần thức thấy lưới sắt nung đỏ bao trùm thế giới. Người chết thấy mình từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Nuốt vào được thì kết thành giá lạnh nứt nẻ thân thể.

b. Phải mửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt cháy rụi xương tủy.

Vị báo qua cái nếm làm nhận, làm chịu ; qua cái thấy làm kim thạch đốt cháy ; qua cái nghe làm binh khí sắc bén ; qua hơi thở làm lồng sắt lớn chụp khắp cõi nước ; qua cái xúc làm cung, làm tên, làm nỏ làm bắn ; qua ý nghĩ làm hòn sắt nóng bay từ trên không rớt xuống.

Vị báo đều do không tin Phật pháp, ăn thịt uống rượu. Chúng con từ vô thủy buông lung bốn đại nên vui bồi gốc khổ. Mổ cá máu đỏ ngón tay, đâu có biết tình cha con nay đã thành oán thù. Nếm rượu vừa say đâu có ngờ ngay phút này nghĩa vua tôi có thể đoạn tuyệt. Nguy hại như thế. Thích tử Samôn dĩ nhiên là phải đề phòng. Hôm nay cung đối thánh hiền chúng con tận tình sám hối. Nguyện từ nay trở đi xa lìa tanh uế, sống chừng mực với cơm rau, thiền duyệt hằng nếm, pháp hỷ no lòng, bốn biện tài tuyên dương chánh pháp, tám âm phu tấu, ứng cơ nói pháp. Tuệ mạng diên hồng, cùng với hàm linh đồng siêu nghiệp đắm say vị trần.

5- Sám Hối Thân Căn (Xúc Nghiệp) :

Xúc nghiệp khi chín, người này lâm chung trước thấy bốn bề núi cao tới ép. Không có lối ra. Thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương xóc lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Hợp xúc thì núi kẹp ép mình, xương thịt tan nát.

b. Ly xúc thì dao gươm cắt thân, tim gan xẻ mảnh.

Xúc báo qua cái xúc thì có đường đi, quán, sảnh, án ; qua cái thấy thì nung đốt ; qua cái nghe thì đập đánh, đâm bắn ; qua hơi thở thì đẫy trùm, trói tra ; qua cái nếm thì có chém chặt, kìm kẹp, cày bừa ; qua ý nghĩ thì nấu nướng, rơi bay.

Xúc nghiệp chiêu báo giao thọ như vậy. Con và chúng sanh từ vô thủy vì tham gấm vóc lụa là mềm dịu, xúc cảnh tâm mê, khởi tưởng phi pháp, tội ác vô lượng vô biên. Hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối. Từ nay trở đi, nguyện mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không, ở trong nhà từ bi, khắp hóa hữu tình đồng lên bờ giác.

6- Sám Hối Ý Nghiệp :

Khi ý nghiệp giao báo, thần thức thấy gió dữ thổi nát quốc độ. Tội nhân tự thấy bị thổi xoay trong hư không, theo gió vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Mê không còn biết gì, điên chạy không biết mỏi.

b. Tỉnh táo chịu khổ đốt cháy.

Yù báo kết vào, ý nghĩ làm phương, làm sở ; kết vào cái thấy làm gương soi, làm chứng cớ, kết vào cái nghe làm đại hợp thạch, làm gió sương đất mù ; kết vào hơi thở làm xe lửa lớn, thuyền lửa, cũi lửa kết vào cái lưỡi thành kêu la khóc lóc ; kết vào cảm xúc thì thấy lớn nhỏ, nghiêng ngửa, một ngày muôn lần sống chết.

Sáu giao báo như vậy đều do mê vọng khởi nên. Ba độc làm nhân, 10 tập làm duyên, hư vọng tạo nghiệp, hư vọng chịu quả báo. Cũng như hoa đốm ở trong hư không, loạn che tánh thật. Trong tâm Bồ-đề quả tình không có.

Chúng con phàm phu hoặc nhân ba độc khởi nghiệp, hoặc nhân 10 tập lỗi lầm, hoặc từ sáu căn tạo ác, ắt bị luân hồi sáu nẻo. Hôm nay chúng con cầu ai sám hối. Ngưỡng nguyện mười phương Tam-bảo, thập luân Địa Tạng từ tôn, phóng tịnh quang minh chiếu sáng chúng con. Bao nhiêu tội khiên ác tật, mình người đều rũ sạch.

Nguyện nương lực sám hối hôm nay, tăng trưởng đạo thánh, đoạn đường sanh tử, rốt ráo an vui, dùng kim cang trí chiếu phá vô minh, tâm địa bí tạng ứng niệm viên thành, đồng Phật 10 lực, 4 không sợ hãi, 18 bất cộng, vô lượng công đức, đầy đủ sáu thông, 3 đạt đỗng minh, tận độ hữu tình cùng thành Phật đạo.

Chí tâm quy mạng đảnh lễ thường trụ Tam-bảo.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

TÁN

Mười nhân giao báo, tạo nghiệp như núi.

Sáu căn giao báo, biển cả oan khiên.

Vô gián ngục khổ, ai người cứu vớt.

Đảnh lễ từ tôn, nhân quả tuyệt vời.

TỤNG HỒI HƯỚNG – TAM QUY
 

Biệt Khoa Cúng Tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH THIỆU          (ĐỨC NHUẬN)

TÁN PHẬT – LỄ PHẬT (như thường lệ).

TRÌ CHÚ ĐẠI BI vào một chén nước.

(Một người xướng :)

Kính nghe

Mỗi khi cung nghênh Tôn sư thánh đức giáng phó đàn tràng, phải có pháp thủy nước thơm tịnh khiết.

(Một vị đi quanh rảy nước khắp nơi, cả chúng tụng :) Tào Khê Lâm Tế một nguồn, đức thủy bản lai thanh tịnh. Một giọt rửa sạch oan khiên. Bao nhiêu bụi trần quét sạch. Đại địa sơn hà tươi sắc, thiền tâm khí tượng hưng long.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :) Hương này chẳng phải từ gỗ, chẳng phải từ lửa, tức không tức sắc. Khói thơm tiêu bệnh nạn, khiến bình an. Năm phần hương sung mãn, dù ngược gió vẫn tỏa lan, khắp huân pháp giới, đâu riêng chỉ ngát một trời Nam. Một niệm thành cầu, liệt vị Tổ sư quang lâm chứng giám.

(Đại chúng hòa :) Nam mô Hương Trang Nghiêm Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

Bông hoa hiện điềm lành,

Năm cánh lạc phương xa,

Trao pháp tạng đất Ấn,

Tôn thờ ở Trung Hoa

Việt Nam trồng giống thánh,

Kết quả hằng hà sa.

(Chúng đứng lên đồng xướng lễ :)

– Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, thập phương du hóa, truyền giáo, khai sơn, liệt vị Tổ sư (3 lạy).

(Một người xướng :) Duy nguyện quang giáng Tổ đường chứng minh cúng dường.

(chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :) Hương đèn bày biện, màu sắc hòa vui. Tôn sư chánh báo y báo trang nghiêm, chúng con ngửa lên xưng tán.

(Chúng đồng tụng :)

Căn trần giải thoát, khéo siêu ba cõi.

Kiến tánh minh tâm, bi trí sâu xa.

Tùy duyên giáo hóa, truyền pháp độ sanh.

Huấn từ khắp thấm nhuần cả sông núi.

Nay nhân viên quả mãn, nguyện toại về nguồn như băng tiêu hoàn về nước.

Chân tánh diệu linh quang vẫn thường minh, nơi tịnh cảnh sen khai thượng phẩm.

XÉT VỀ XƯA

Triều Nguyễn, Phạm Công quý tộc, ấp Đồng vun sẵn phước duyên, sư sớm gặp bậc thạc đức truyền trao giới phẩm, lại vì khai pháp nhãn diệu minh, khiến chùa Kim Liên dòng Lâm Tế nở hoa. Tổ đạo gia phong trùng trùng truyền xa mãi mãi. Thắng ngôn sữa pháp chan hòa, đưa đại chúng lên thuyền giải thoát.

– Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Có đạt tâm thể mới khéo lợi tha. Nhớ Bổn Sư lúc sinh tiền, giới luật nghiêm thân như sen thoát bùn. Vì chuyên lo tuệ nghiệp nên ở ẩn như rùa lấy mai làm áo giáp. Bao nhiêu nhẫn nhục nhu hòa mới có tam thừa giáo lý để sau này tùy cơ lợi ích chúng con.

Kinh dạy : Biết ơn, đền ơn. Tâm hiếu kính là tâm Phật Tổ. Chúng con ngửa lên học đạo thánh hiền, uống nước nhớ nguồn, siêng chăm ruộng phước, khoa văn tỏ chút lòng thành, hiến dâng chén cơm bát nước, báo đức thù ân. Giáo có chân ngôn phụng thỉnh. Trân trọng chúng con xin tụng trì.

– Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

(Một người xướng :) Pháp tử thành tâm hương hoa bái thỉnh.

(Chúng đứng dậy xướng lễ :)

– Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lạy).

(Một người xướng :) Pháp quý đầu cơ, cơ không tận, người hay hoằng đạo, đạo vô cùng. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Vì rõ biết thành Càn-thát-bà là mộng huyễn, ban sơ vâng theo Lâm Tế Tổ sư khán công án, chiếu thoại đầu. Ngưỡng mong hướng núi thiền tìm châu ngọc, vào biển trí kiếm như ý ma ni. Nhưng kim châm hạt cải thật khó khăn. Đành chỉ nghiêm thân tiến đức, dùng pháp thủy rửa vọng tâm, nuôi lớn nền giới phẩm. Suốt quãng đời niên thiếu chuyên học, kiêm tu và diễn giảng. Trải nhiều năm nào thật giáo nào quyền tông, phân minh trải rõ thậm sâu. Chứa tâm góp lự, mỗi tấc bóng mặt trời đều lưu thần để lực. Nước nhiều, chuyển đất thành lúa. Tiếp lửa kế đăng, thay Phật Tổ hoằng dương chánh đạo, giáo hóa khắp gần xa. Đưa hậu học vào tam thừa, giúp bậc trí lên xe tối thượng. Thiện căn phước tuệ, sự nghiệp công ân, lưu lại cho thế gian một tấm gương sáng chói lòa.

(Chúng đứng lên xướng lễ :)

Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lạy).

(Một người xướng :) Tấc lòng son sắt đối với hương thơm, văn hóa của giang sơn. Chạm vật, thấy người, mỗi hành vi cử chỉ để lại hồng phạm cho các tùng lâm noi dấu. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường, chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Thiện hành pháp sư, tùy thuận chúng duyên, kế đăng chùa Kim Liên, hưng duyên chùa Hồng Phúc, trụ trì đất Quảng Bá, nơi nơi đều dựng phướn nêu cao Tam-bảo, tạo nền phước nghiệp cho nhân thiên, đem nhiều đổi cũ thay mới trong thiền môn, dạy hàng tại gia tập nếm tinh hoa của Phật pháp.

Hằng ngày nghe đại chúng tụng kinh Tịnh-độ. Tiếng đàn an lạc phương Tây ca ngợi đạo ngạn để hồi quang, khuyên xa lìa cõi Nam diêm đất khách. Một mặt các kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v… Lại chỉ con đường Niết-bàn vô dư. Vừa may gặp đại thiện tri thức chỉ dạy thiền tịnh song tu, Bổn sư chúng con từ nay chuyên phản văn, theo tông Tào Động, hồi hướng vãng sanh thượng phẩm.

Trong khi trời nghiêng đất ngửa, Việt Nam thay đổi sơn hà. Nửa thế kỷ ngài sống bình an trong tánh định. Luyện tâm nên khéo dụng tâm. Rõ pháp nên có cơ chứng pháp. Tuổi 98 mà vẫn tự chủ, không quên oai nghi tế hạnh. Từ trẻ đến già nét mặt trang nghiêm, các đường cơ bắp thịt khoan thư, hiển lộ bốn đức Từ Bi Hỷ Xả. Giảng kinh nói pháp cho tới ngày cuối cùng.

Sanh tử diệu hữu thể vốn chân không. Năm Quý Dậu (1993) tháng 11, xe trâu trắng thẳng vãng trời Tây, Ngày 11, 5 giờ 15 phút, bình minh rạng sáng thanh lương, giác lộ thơm lừng thánh đức. Pháp bảo để lại gồm cả trân ngọc thế và xuất thế gian.

(Chúng đứng lên xướng lễ :)

– Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lần).

(Một người xướng :) Pháp tánh cao hiển, dù thời đục cũng không giảm. Tinh thần anh tuấn thầm gia hộ hải chúng an khang, sơn môn vững vàng thịnh vượng. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường, chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Đại chúng xướng lễ :)

– Cung thỉnh chư Tôn sư thiền tông pháp phái, sớm đăng cảnh quê hương viên tịch (1 lạy).

– Cung thỉnh kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, đông tây kim cổ liệt vị Pháp sư (1 lạy).

– Cung thỉnh tùng lâm pháp lữ, liệt vị Tăng Ni. Duy nguyện các giác linh đồng tới tiệc pháp thọ cúng dường (1 lạy).

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Đại chúng đứng thỉnh :)

– Cung thỉnh Tôn sư gia tiên nội ngoại thân sơ đẳng đẳng các chân linh (1 xá).

– Cung thỉnh Phật tử tại gia, trùng trùng quyến thuộc đẳng chúng các hương linh (1 xá).

Duy nguyện thừa Tổ Đức, cộng phó tiệc trai nạp thọ cúng dường (1 xá).

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :) Trong môn bất nhị đâu có xa mà. Tánh không chân sắc. Cung thỉnh mười phương pháp giới hữu tình đồng thừa pháp lực đến nơi đây (1 xá).

(Chúng hòa :) Nam mô Vân Lai Tập Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :) Hôm nay toàn chúng năm vóc năm căn khâm thỉnh từ nhan. Dưới tòa cung kính bày biện sáu trần sáu vị. Duy nguyện thùy từ chứng giám.

(Chúng quỳ tụng :) Biến Thực – Biến Thủy – Phổ Cúng Dường (mỗi thần chú 7 biến).

Thức ăn hương sắc thương nạp thọ,

Khắp đồng cúng dường nguyện chứng minh.

Quốc độ nhân dân nhiều thắng phước,

Thiện cơ mệnh vị bảo khang ninh.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (3 lần).

SỚ VĂN

Tín căn nhất niệm, linh giác chứng minh, cung dâng văn sớ, kính xin tuyên đọc :

Mây sớm mưa chiều, dòng sông sanh tử xuôi xuôi chảy. Pháp thuyền đưa chúng con lên bờ giác, hôm nay rời bến đi đâu ?

THIẾT NIỆM

Bổn sư một đời chăm tu thắng nhân vô lậu, vì đã tỉnh mộng huyễn hữu vi. Nay thoát lồng ba cõi, trở về đất tịnh, báo địa diệu cực trang nghiêm. Hiếu đồ chúng con thành tâm cung thỉnh Tôn sư linh giác, Đức Huy thiền sư, pháp húy Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận quang lâm Linh Quang Ni Viện chứng minh cúng dường.

Duy nguyện Tôn sư đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh An Dưỡng quê hương, phước tuệ nghiêm thân, Ấn Tổ lưu truyền, đèn Phật sáng trưng mãi mãi.

Tấc dạ đan thành thống thiết, đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ tam bái thượng sớ.

ĐỐT SỚ (Tụng BÁT NHÃ TÂM KINH).

(Một người xướng :)

Gương tuệ sáng vô biên,

Hương đức thơm ngào ngạt,

Rừng Bồ đề bát ngát,

Hoa giác ý nở tươi.

 

Trong biển giác tánh,

Ngộ sắc không chẳng phải sắc không,

Rõ sanh diệt thật không sanh diệt.

Bát Nhã Tâm Kinh cần mật tụng,

Quán không ngũ uẩn phá si mê,

Đại minh thần chú năng siêu khổ,

Tự tại Quán Âm độ hữu tình.

Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

NGƯỠNG BẠCH

(Chúng quỳ tụng :)

Pháp thân thường trụ, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Công cao giáo dục mông mênh như biển khơi, bát ngát như trời xanh. Hằng sa kiếp thạch nhân duyên tiếp nối, giới sanh tuệ dưỡng, pháp chảy đèn truyền. Vậy mà chúng con chưa báo đáp được một giọt, một sợi tơ, trong khi bánh xe vô thường không ngừng chuyển bánh. Nay hương đã tàn, chén trà đã lạnh. Tôn sư mây nước đằng không. Đến không dấu, đi không vết, huyền cơ khó đo lường. Cõi Ta Bà sứ mạng đã viên tròn. Từ nay hằng sa thế giới rộng vân du.

Nam mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG – TAM QUY


 

KHÚC KHẢI HOÀN

Sống hiền thiện, thác bình an

Thỉnh Thầy về cõi Tây phương hưởng nhàn.

Ở cõi ấy Niết-bàn tự tánh,

Toàn nhân dân nhập thánh siêu phàm

Đường đi cây báu thẳng hàng,

Chư thiên trổi nhạc nhịp nhàng khúc ca.

 

Ca thân Phật bao la rộng rãi,

Ca trời quang đất trải gấm hoa,

Ca mừng hải hội Phật đà,

Ca hoa sen báu là cha mẹ mình.

 

Trên đài vàng hóa sanh thác chất

Nghiệp duyên dù chồng chất cũng tiêu.

Vãng sanh đới nghiệp rất nhiều,

Pháp âm thức tỉnh sớm chiều nhắc răn.

 

Thân tứ đại trả về tứ đại,

Tánh thông minh nhập thể linh minh.

Sang bờ giác chứng vô sanh,

Lên thuyền Bát Nhã tâm tình nhẹ không.

Thể chân như muôn hồng ngàn tía.

Tùy thắng duyên ứng hóa hiện bày.

 

Đức càng rộng, đạo càng cao,

Thỉnh Thầy nhẹ gót về ao sen vàng.

Diện kiến Phật, tâm quy y,

Oai nghi quang chiếu từ nay sạch trần.

Rửa sạch hết chướng duyên sanh tử,

Nghe Phật âm, thanh tịnh lâng lâng.

Gió reo, chim hót, chuông ngân,

Ngày đêm diễn xướng pháp phần chánh y.

Chánh báo Phật thân vàng sáng rỡ,

Phóng từ quang nhiếp đón quần sanh.

Y báo cõi nước nghiêm minh,

Cơm thiền, sữa pháp, chúng sanh đức nhuần.

Bạn Bồ-tát hằng sa vô số,

Bạn Thanh-văn thơm ngát hạnh lành.

Ngũ căn ngũ lực viên thành,

Thần thông quảng đại dụng hành trang nghiêm.

Mười phương Phật đồng thùy tiếp hộ

Đồng gia trì khế ngộ tánh chân.

Bấy giờ Thầy sẽ trở về,

Việt Nam dìu dắt sinh linh vạn loài.


 

Tang Lễ TẠI GIA

LÂM CHUNG

– Bày ảnh đức Phật A Di Đà trước mặt người bệnh.

– Nếu người bệnh còn đủ sức sáng suốt nghe hiểu thì tụng kinh A Di Đà.

– Nếu thời giờ khẩn cấp, chỉ chuyên niệm Phật.

– Tránh tất cả những gì làm loạn chánh niệm.

– Kề miệng bên tai người sắp chết, niệm lớn rõ ràng từng chữ cho tới khi tắt hơi rồi mới niệm các danh hiệu Bồ-tát và hồi hướng.

NHẬP MẠCH (tẩn liệm)

– Trì chú đại bi một biến.

– Tán và niệm Phật A Di Đà.

– 3 biến chú Quán Đỉnh (Tán sa) vào cát :

Ám a mộ dà vĩ, lô ta nẫm, ma ha mẫu nại ra, ma nỉ bát nạt ma, nhập phạ lã, bát ra, mạt đa giả hồng.

(Đem cát đã trì chú rải vào quan tài dọc theo 2 bên xác.)

– Hồi hướng.

THÀNH PHỤC

– Tang phục để trên bàn trước linh cửu, biên rõ tên họ từng người trên giấy để vào mỗi khăn áo.

– 3 tiếng chuông xướng :

·        Tang quyến lễ hương linh 3 lạy.

·        Quỳ chắp tay.

·        Dâng hương nghênh thỉnh.

1- Nam mô Tây phương giáo chủ A Di Đà Phật phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Xướng :

Tang lễ thành tâm dâng trà (rót trà, tuần 1) 2 lễ.

2- Nam mô u minh giáo chủ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 2) 2 lạy.

3- Nam mô âm dương lưỡng lợi, Linh Thông sứ giả tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 3) 2 lạy.

– Phát áo khăn tang, ai nấy mặc rồi, 3 lạy.

– Xới cơm, gắp đồ ăn vào bát, để trên bàn trước linh cữu, tang quyến lễ 2 lễ.

 – Biến thực – Biến thủy – Phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện đồng gia quyến,

Tất cả hương linh cùng no đủ.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

CẢNH SÁCH

Lục đạo luân hồi khổ biết bao!

Biển trần chìm nổi thật lao đao

Thế gian thay đổi nào ngờ được

Sanh tử vô thường dễ hiểu đâu.

Sóng thức dập dồi do nghiệp trước

Sông mê ảm đạm chịu thân sau

Vô minh che tánh từ vô thủy

Lục đạo luân hồi khổ biết bao!

 

Tam giới cần quy đạo Thích Ca

Một nền giáo lý thật cao xa

Mật ngôn ứng dụng tiêu phiền não.

Hiển pháp khai bày diệt ấm ma.

Cứu khổ sinh linh lên bờ giác

Giải mê đại chúng thoát Sa Bà

Căn lành sẵn có, tu thời ngộ

Trạm tịch hoàn nguyên thấy Phật đà.

– Chú vãng sanh 3 biến.

– Tang quyến dâng trà, hậu tuần 3 lạy.

PHỤC NGUYỆN

Một niệm chân thành,

Vạn tội băng tiêu.

Nguyện hương linh được độ cao siêu

Toàn gia quyến bình an khang cát.

Khắp nguyện âm siêu dương thới,

Pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo.

ĐỘNG QUAN

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ hương linh 3 lạy. Chuyển thân triệu thỉnh, cung vọng lai lâm, tang chủ thành tâm dâng hương nghênh thỉnh.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

– Lên mõ :

Sông ái ngàn thước sóng

Bể khổ vạn trùng ba

Muốn thoát luân hồi nạn

Mau sớm niệm Di Đà.

– Niệm Phật.

– Con cháu mỗi người lễ 2 lễ rồi lui.

– Đạo tỳ lạy linh cữu rồi khiêng ra.

– Tang chủ bưng lư hương đi trước linh cửu.

– Các vị hộ niệm tiếp tục niệm Phật đưa tới huyệt.

HẠ CỮU

– Chú Đại Bi 1 biến.

– Nhiễu quanh huyệt 3 vòng, rải cát đã trì chú Tán sa xuống huyệt. Vừa đi vừa đọc chú Tán sa.

– Hạ linh cữu xuống huyệt.

– Niệm Phật - Hồi hướng.

AN VỊ BÀN THỜ

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ 3 lạy.

Tín hương triệu thỉnh, hương linh xa biết. Nương Tam-bảo lực, hôm nay trở về.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nam mô u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất ngày… Nương Tam-bảo lực bí mật chân ngôn, ngày hôm nay trở lại gia đường an cư linh tọa, thọ cơm canh cúng dường.

 – Biến thực, biến thủy, phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Tâm Kinh Yếu Bát Nhã…

– Chú vãng sanh (3 lần).

Tiêu dao chân thế giới

Khoái lạc bảo liên đài

Chắp tay trước Thế Tôn

Được Như Lai thọ ký.

– Tang quyến lạy 4 lạy.

Quy y vong

– Niêm hương.

– Phục nguyện.

– Tán Phật, lễ Tam-bảo.

– Trì chú Đại Bi vào ly nước sạch.

– Tán dương chi.

– Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến).

Quy y linh

– Hương linh quy y Phật.

Hương linh quy y Pháp.

Hương linh quy y Tăng.

– Hương linh quy y Phật, phước tuệ tôn.

Hương linh quy y Pháp, ly dục tôn.

Hương linh quy y Tăng, thanh tịnh tôn.

– Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu ác đảng.

– Hương linh quy y Phật, không đọa địa ngục.

Hương linh quy y Pháp, không đọa ngã quỷ.

Hương linh quy y Tăng, không lạc bàng sanh (3 lần).

– Hương linh đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Hương linh thảy đều xin sám hối (3 lần).

Hương linh chí tâm phát nguyện

– Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thề nguyện học.

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành (3 lần).

– Tự tánh chúng sanh thề nguyện thành.

Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn.

Tự tánh pháp môn thề nguyện học.

Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành.

(Một mình chủ lễ xướng :)

– Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến đồng lạy 1 lạy).

– Nguyện Ta Bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

– Nguyện Tây phương giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

BÁT NHÃ – NIỆM PHẬT

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Niệm hương

BÀI 1 :

Vầng dương rực rỡ ánh sáng chói chang

Xét mặt trời không đứng mãi

Nên chiếu phạm lục hòa Tăng chúng,

Cõi không lễ các bậc thánh hiền.

Ngũ phần hương thơm lừng pháp giới.

Hương này âm dương kết tụ,

Trời đất hợp thành.

Vun trồng nào phải công nhất thế,

Gìn giữ trông mong ở sức bách thần.

Cỗi cành tươi tốt vì đã thấm nhuần  mưa pháp.

Thể chất thanh cao nhờ cậy mây từ che phủ.

Hương này lấy ở rừng thiền

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện kính dâng cúng dường.

DÂNG HOA

Hoa tâm nở màu tốt tươi

Mùi thơm sực nức hoa trời kém xa.

Kính Phật con dâng đóa hoa

Muôn thu gió nghiệp chẳng hề động lay.

BÀI 2 :

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Vận vô duyên từ, bình đẳng lợi ích.

Xót thương cứu tế hết thảy hàm linh.

Tịnh pháp giới thân vốn không sanh diệt.

Đại bi nguyện lực thị hiện tới lui.

Ngưỡng mong từ giám.

Nay nước Việt Nam, ngày… chúng con chí tâm tụng kinh Pháp Hoa đem công đức này hồi hướng……

Nguyện cầu mây ám triệt tan, tuệ nhật sáng chói, sát khí tiêu trừ, gió lành khắp tỏa, thiện đạo lưu thông, bạt hết tai nạn, kiến tạo thắng duyên, lên cao bờ giác, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí.

BÀI 3 :

Phụng Phật niêm hương khai Pháp Hoa Kinh (hoặc tiến cúng Thích Ca Như Lai, khánh đản, tùy việc mà nói). Nương thiện duyên này mong cầu thắng quả. Ngưỡng khải Phật ân từ bi chứng giám. Đệ tử chúng con, kỳ nguyện đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Phật pháp xương minh, Tăng Ni thanh tịnh, trăm họ khang an, tất cả mong cầu hành thông như ý.

BÀI 4 :

Hôm nay ngày lễ… phụng Phật niêm hương, tu thiết trai đàn tiến cúng Thích Ca Như Lai. Xin đem công đức nguyện cầu Phật ân lân mẫn, Bồ-tát thùy từ gia bị hàm linh, phổ phóng oai quang, nương Tam-bảo lực, vạn dân An Lạc, chiến cuộc ngừng nghỉ, bốn ân tổng báo, ba cõi ân triêm, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.

BÀI 5 :

Đệ tử pháp danh… nay ngày… Vì tang quyến… (những tên). Trượng thừa Phật lực từ mẫn chứng minh, chúng con khai kinh Địa Tạng. Hồi hướng công đức nguyện cầu hương linh… hôm nay tới tuần chung thất (49 ngày). Bách nhật (100 ngày). Tiểu tường (giáp năm). Đại tường (mãn tang). Phụng Phật từ ân, siêu đăng thánh cảnh, áo trời, bát ngọc tùy niệm hiện tiền.

Lại nguyện tang chủ phước thắng tuệ thông, tâm quang phổ chiếu, đạo quả viên thành. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 6 :

Đệ tử chúng con phúng tụng kinh… ngưỡng nguyện thánh thông phù thùy chiếu giám. Việt Nam, xứ… chùa… ngày… tín chủ… bốn đại không an đến nay không bớt. Nếu không mong Tam-bảo hộ trì, thật không nơi trông cậy. Ngưỡng trông oai thần Tăng chúng chúc nguyện, Hộ Pháp tôn thiên, liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức, khiến cho bổn mạng bình an, bệnh căn thuyên giảm.

Lại nguyện các duyên cát khánh, tai tiêu phước giáng, thế giới hòa bình, Việt Nam hưng vượng, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 7 :

Cây Bồ-đề cao lớn tỏa bóng mát cho tám vạn cõi nhân thiên, cành ưu bát nở hoa thơm ngát cả đại thiên thế giới. Hôm nay đệ tử chúng con khác miệng đồng lời phúng tụng tôn kinh chuyên vì hồi hướng nguyện cầu thắng phước, trượng thừa Tam-bảo vận từ bi lực chứng minh gia bị, chúng con phát nguyện chuyên tu tịnh hạnh giải thoát, chứng nhập vô lậu pháp môn, viên ngộ Như Lai thắng quả. Ngưỡng nguyện mười phương hội thượng, thương xót phàm phu, nhiếp thọ ngã tâm sở cầu như ý.

Khắp nguyện thiên long tám bộ, Hộ Pháp thiện thần phước trí trang nghiêm, Ni chúng viên thành Phật sựï. Âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 8 :

Từ tôn nhiếp hộ, dẫn đạo Ni đồ, kiến khởi pháp tràng, khai minh tuệ nghiệp. Tòng lâm sớm lập, giới đức tinh tu, thúc liễm oai nghi, hưng sùng Phật đạo, thường hành sáu độ, quy hướng nhất tâm, không lạc mê tình, không sanh kiêu mạn. Thời thời thiện nghiệp tăng thêm, khắc khắc quả nhân không lỗi.

Ngưỡng mong mười phương hội thượng lân mẫn hữu tình, nhiếp thọ tâm con sở cầu như ý.

Bốn ân gồm báo, ba cõi xót thương, pháp giới quần sanh đồng thành Phật đạo.

Lại nguyện Phật từ ai hựu, Bồ-tát đề huề, tiếp dẫn hàm linh sớm xả đường mê, mau lên bờ giác. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 9 :

Đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa. Hộ pháp giáo hóa được hưng long, bảo vệ đàn tràng thường cát khánh. Nguyện gió hòa mưa thuận, nước thái dân an, nhà nhà chăm bón phước duyên, đời đời chăm làm Phật sự. Hiện tại sư Tăng, cha mẹ, tín thí ân tình, chứng ngộ Bồ-đề vào vô sanh nhẫn. Âm siêu dương thái, pháp giới quần sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 10 :

Tây phương giáo chủ, Địa Tạng từ tôn, chấn cây tích trượng phóng hào quang tiếp triệu hương linh… nương từ lực Phật xả phàm thân để chứng Pháp-thân, lìa cõi uế sanh về Tịnh-độ, tiêu dao không tận, thọ hưởng không cùng. Hiện tiền trai chủ hiếu sự viên thành. Tín tâm kiên cố, mai sau cùng về cõi Phật đồng chứng chân thừa.

Phục nguyện

- 1 -

Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Hồi hướng chuyên vì cầu an các Phật tử… Nguyện cầu thân thể khang an, mạng vị lâu dài. Bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh.

Khắp nguyện gia đình hưng thạnh, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu, lên xe nhất thừa, sâu vào Phật đạo.

Cầu siêu các hương linh… cùng các anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, 12 loại cô hồn, nương công đức này sớm bỏ đường mê siêu về Tịnh-độ.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, nước thạnh dân an, thế xuất thế gian đồng thành Phật đạo.

- 2 -

Cửa thiền hưng thịnh, biển chúng an hòa, mặt trời tuệ giáùc rực rỡ ánh quang, pháp luân thường chuyển đạo pháp chứa chan. Gió thuận mưa đều, nước thịnh dân an. Nơi nơi sống đất Thuấn thái bình, nhà nhà hưởng trời Nghiêu sung túc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 3 -

Phục nguyện : Chân tâm tự tại, bản tánh viên minh, ra khỏi luân hồi cùng lên bờ giác.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 4 -

Thân mặc áo, mỗi sợi chỉ thường nhớ ơn thợ dệt. Ngày hai bữa, mỗi nuốt thương nỗi khổ kẻ nông phu.

Khắp nguyện : Hiện tiền bốn chúng, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 5 -

Tín tâm kiên cố, ngoại chướng không xâm. Đạo nghiệp tinh thành, nội ma không phá. Hết nghiệp cõi diêm phù Tịnh-độ sen tươi nở.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 6 -

Đạo hoằng dương một cõi Việt Nam, pháp ấn trùm đại thiên thế giới. Văn tư tu ba học hiện tiền, giới định tuệ sen vàng chín phẩm. Thọ tín thí, xa trần lìa cấu, bốn tất đàn nghiêm tịnh tự tha. Kinh luật luận ngày đêm vâng học. Tám kính pháp trọn thành công quả.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 7 -

Một đời hành thiện nghiệp, thoát ly sanh tử hiểm nguy. Trăm họ cùng quy y, thọ hưởng hòa bình an lạc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 8 -

Tỳ Ni tạng còn, Phật pháp thế thế thường còn. Giới luật nghiêm trì, tùng lâm thời thời hưng thịnh.

Khắp nguyện mười phương đàn tín, chung hưởng thái bình. Tình với vô tình đồng thành Phật đạo.

- 9 -

Từ trên đến nay, hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh chuyên vì siêu độ hương linh…

Nguyện các hương linh đến trước Phật đài dự pháp nghe kinh, sớm xả đường mê, siêu về Tịnh-độ. Nguyện các hương linh đời đời thường nghe chánh pháp, kiếp kiếp đốn ngộ chân thừa.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 10 -

Nguyện cầu Sư Tăng cha mẹ đời này đời trước, tri thức lành dữ, đàn việt lập chùa, mười phương tín thí, bà con quyến thuộc hoặc còn hoặc mất, sáu đạo chúng sanh hoặc oán hoặc thân. Nguyện giải tất cả những oan khiên, tiêu tất cả bao tội nghiệp, đồng chứng đạo Bồ-đề, đồng sanh cõi An Lạc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

– Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư. (3 lần).

Sớ cầu an PHỔ MÔN

Kính nghe

Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm.

Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm.

Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ.

Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh

Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai

Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại.

Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh.

Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy

Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, chùa Liên Hoa, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, đảnh lễ hồng từ, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh chúng nhất tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, xướng lễ hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát. Cầu cho… tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh duyên thuyên giảm, tứ đại an hòa, tinh thần minh tịnh. Gia đình an lạc, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, âm dương đồng lợi.

– Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

– Nam mô bản tự thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh

Nước dương chi rửa sạch trần lao.

Ai cúng dường phước đẳng hà sa

Ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.

Bậc Bồ-tát từ bi hỷ xả

Viên mãn chúng con tất cả nguyện tâm.

Nay Phổ Môn một phẩm đã xong

Chú minh tâm bảy câu thành khẩn

Hồng danh niệm ba tràng công đức

Nguyện khi sống bình an khang cát

Lúc lâm chung Quán Âm tiếp dẫn

Đại tác quang minh vân, phổ lợi vô cùng cực.

Giải tỏ tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên tại… ngày…

Sớ DƯỢC SƯ

Bởi vì

Thế gian đau bệnh

Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai.

Đệ tử chí thành

Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật.

Đông phương giáo chủ

Nghe bi âm tất chiếu diệu quang.

Đức tướng trang nghiêm,

Mười hai nguyện sâu hơn bể cả.

Tận độ tứ sanh,

Lòng bi mẫn cao tày non Thứu.

Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.

Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ nghiệp chướng.

Duyên nay tại nước Việt Nam, chùa…, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiền, tụng kinh Dược Sư bổn nguyện cầu Hòa-thượng chúng con… thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh.

Khánh nguyện Tôn sư Hải Triều Âm tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an, tật bệnh tiêu trừ, viên dung vô ngại.

Cập kỳ an chư Tỳ-kheo-ni… rộng cùng Ni chúng… mười phương Tăng Ni và các Phật tử trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân. Phạm tướng nguy nga dắt đệ tử thoát ra ba cõi. Ba mươi hai tướng tốt, Tịnh Lưu Ly cảnh giới quang minh. Mười hai đại nguyện, bể khổ hoạn đưa tay tế độ nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành. Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

Nam mô……

– Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

– Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Sư hải hội Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Thập nhị Dược-xoa đại tướng, thiên long bát bộ Hộ Pháp thiện thần, thủ hộ Già Lam thánh chúng vị tiền.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe

Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa.

Ác ma tà chướng theo mõ chuông giải tán quy y.

Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.

Tâm hương khẩn nguyện, chư Phật chứng minh.

Giải tỏa tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên ngày…

Sớ CẦU SIÊU

- 1 -

Tuân phụng Như Lai

Con tuân phụng di giáo của Như Lai.

Đệ tử chí thành

Trăm lạy trần từ tuyên đọc.

Bởi vì

Tây phương giáo chủ,

Cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi.

Cực Lạc thế giới,

Tiếp kẻ thác lên đường trực vãng.

Cây ngọc bày hàng cõi nước,

Chim ca lăng gióng kệ Bồ-đề,

Mây vàng che phủ phương trời,

Đàn khổng tước lắng nghe diệu nghĩa.

Khởi lòng tin kính, lập chí tiến tu

Hiểu pháp âm, mộ đạo từ bi

Phát tâm bất thoái

Người hiện thế tăng cường tuệ mệnh,

Ngũ trí viên minh

Khách mãn phần gột sạch nghiệp căn,

Nhất tâm bất loạn.

Duyên nay tại nước Việt Nam chùa… chúng con chí kính đan thành sám hối tụng kinh cúng dường chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư hiền thánh chúng, nhất tâm khẩn nguyện cầu siêu độ cho…

Thiết nghĩ chân linh

Sanh trong ngũ trược,

Thường đam mê bao chuyện trói chằng.

Thác xuống cửu tuyền,

Những sợ hãi nhiều điều chướng ngại.

Hoặc lỡ phạm tội khiên tam độc,

Đến giam cầm phẩn xí hoạch thang.

Hoặc trót lầm ế chướng ngũ phong.

Phải chìm đắm đao sơn, kiếm thụ.

Trượng kinh văn phúng tụng,

Tinh thần giải ngộ,

Tuân theo lời Phật, một câu tụng niệm,

Thoát nạn ba đời.

Vâng giữ phép thiền,

Hai chữ nam mô giải oan lũy kiếp.

Nhân nay

Thiện hữu vân tề, kim bằng kết tập

Đại chúng đồng thanh khẩn nguyện

Cầu chân vong chóng được siêu sanh.

Chư nhân nhất trí cần cầu

Mong linh phách vãng sanh Tịnh-độ.

Hiền tiền Ni chúng, kinh… một hội, phúng tụng chu viên. Văn biểu tấu mươi hàng, kính mong chứng giám.

Kính dâng

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Ngửa trông

Di Đà giáo chủ,

Dùng tràng phan tiếp dẫn tinh thần.

Địa Tạng đại sư,

Giơ tích trượng khai quang địa ngục.

Ngài Quán Âm rủ lòng từ mẫn,

Đưa người sanh tới cõi chân như.

Đức Thế Chí ra sức biện tài,

Tiếp kẻ thác về nơi giải thoát.

Quê hương Cực Lạc, ruổi bước thang mây

Trần gian giả tạm, quay đầu xe pháp.

Lại nguyện

Trên thập điện Diêm Vương hoan hỷ,

Gióng kệ khai thông.

Dưới cửu u ngục tốt đê đầu,

Nghe kinh giải kết.

Chư tôn sứ giả, đón linh hồn tới trước tòa sen.

Bản thổ thành hoàng,

Đưa linh phách về nơi bệ ngọc.

Nước dương sái tịnh,

Chốn âm cung hưởng chữ an vui.

Câu chú kệ thân,

Nơi tử phủ nghe đều lợi lạc.

Âm dương không khác

Đạo từ năm phúc khắp ban

Sanh tử đâu hai,

Lòng hỷ xả tam đa cát khánh.

Giải tấm lòng thành

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên tại chùa…

- 2 -

Trộm thấy

Sáng trưng đuốc tuệ,

Đường tối tăm biết lối quy y.

Bát ngát bè từ,

Bể khổ nạn nhờ tay tế độ.

Nước Cực Lạc là quê muôn thuở

Chốn trần gian trắc trở vô thường.

Thế cho nên

Khi còn sống thì ba nghiệp hôn mê,

Sáu căn rông rỡ

Mười tội ác càng ngày càng nặng

Mười điều lành bỏ hẳn ngoài tâm

Đến lúc chết hồn kia vơ vẩn, phách nọ mơ màng.

Mười cửa ngục tùy căn định nghiệp

Ba đường mê mặc máy luân hồi

Kiếp kiếp đời đời oán thân gặp gỡ

Làm cho nhau quên cảnh sen vàng

Đi đi, lại lại, duyên nợ báo đền

Dắt cả lũ vào trong nhà cháy

Kẻ còn sống quay đầu là tới bến

Người chết kia biết kiếp nào ra

Một dạ xót xa tấc lòng thành khẩn.

Nay chúng con là… cùng nhau đến trước cửa Tam-bảo chắp tay kính lễ, muôn lạy từ tôn, niệm Phật tụng kinh, quy y sám hối. Cầu siêu độ hương linh… sớm được siêu sanh Tịnh-độ.

– Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam-bảo. Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Muôn trông

Rủ lòng từ tế, phóng hào quang soi thấu u minh. Y nguyện lớn tiếp lên Tịnh-độ.

Lại nguyện

Mục Liên tôn giả,

Trổ sức thần cứu độ sinh linh.

Địa Tạng đại sư,

Chiếu ngọc sáng soi tan địa ngục,

Xá hết tội tình,

Dẫn vong giả lên đường giải thoát.

Ban cho phúc tuệ,

Đưa người sanh vào cảnh chân như.

Giải tấm lòng thành,

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên ngày…

Sớ CẦU AN VÀ CẦU SIÊU

Bởi vì :

Ước mong hạnh phúc, ắt kêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử chí thành, đảnh lễ cúng dường Bổn Sư Như Lai.

Sa Bà giáo chủ, nghe âm thanh tất chiếu diệu quang.

Đức tướng trang nghiêm, hoằng thệ nguyện sâu hơn bể cả.

Tận độ tứ sanh, lòng bi mẫn cao tày non Thứu.

Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.

Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ vạn chướng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, chùa… chúng con rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền cầu cho Phật tử thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh. Khánh nguyện đôi bên cha mẹ… tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an. Và hương linh… siêu thăng Phật cảnh.

Rộng cùng hai họ trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình. Pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân.

Phạm tướng nguy nga, dắt đệ tử thoát ra ba cõi.

Ba mươi hai tướng tốt, Liên Hoa Tạng cảnh giới quang minh.

Bốn vô lượng tâm, bể khổ nạn đưa tay tế độ.

Nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành.

Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

NAM MÔ

– Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát.

– Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

– Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe

Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa

Ác ma tà kiến theo mõ chuông giải tán quy y.

Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.

Sớ tuyên tại chùa…

Đệ tử chúng con thành tâm dâng sớ.

Sớ VU LAN

Bởi vì sách dạy :

Tiết Vu Lan trăng tỏ

Ngày Tự Tứ thanh lương.

Thiết trai đàn cầu cha mẹ hiện tại bình an.

Dâng sớ tấu độ tổ tiên siêu thăng Phật cảnh.

Câu “dương khánh” in sâu tâm tưởng.

Chữ “âm siêu” chung hưởng phước duyên.

Khiến nhà nhà an lạc như nguyền.

Mong chốn chốn bình yên toại ý.

Chúng con kính nghe

Động chân cất bước, mỗi sát na tạo tội muôn vàn.

Tham sân si mạn, mỗi sơ sẩy gây oan lũy kiếp.

Từ vô thủy đã tạo bao ác nghiệp

E lai sinh còn thiếu thiện nhơn.

Ơn Phật Tổ mở hội Vu Lan

Mỗi năm dạy lập đàn xá tội.

Trước bệ ngọc lạy cầu sám hối

Đối liên tòa hương giới uy nghi.

Trượng Phật thừa nương đức từ bi

Cầu Tăng chúng dắt về giác đạo.

Duyên nay

Ni chúng… 3 tháng hạ tinh tấn công phu, đầu tháng 7 tụng kinh sám hối. Tuần trung nguyên khiêm thân tự tứ, lại kính vâng kim ngôn ngọc luật, mở hội Vu Lan, đón nhận lòng thành của đàn na tín thí, nào pháp y, nào pháp thực, dâng lên cầu Tam-bảo chứng minh. Cả hai chúng xuất gia tại tục vâng lời di giáo, tụ hội về chùa, thiết lập trai đàn sửa lễ cúng dường.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thập phương thường trụ Tam-bảo kim liên tọa hạ.

– Nam mô Ta Bà hải hội Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Phật Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập Địa, tam Hiền, ngũ quả, tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

Kính mong

Liệt Tổ cảm thông, Thánh Tăng chiếu giám.

Đức lục hòa cứu khổ trầm luân

Thanh tịnh giới vớt dòng lục đạo.

Bát bộ gia trì, thiên long ủng hộ

Khiến vong giả tội khiên gột sạch.

Và người còn cát khánh tam đa

Mong gia tiên tắm gội Liên Trì

Cầu cha mẹ quay về bát đức.

Lại chạnh nghĩ

Trên đời biết bao tóc bạc da mồi không con dưới gối.

Dưới âm 36 loại quỷ thần ai kẻ xót thương.

Địa ngục giờ này vạc dầu sôi lửa cháy.

Ngay đến cõi thiên đường chưa thoát khỏi mê say.

Nước Việt Nam hiện tại,

Tiết đầu thu bão bùng cây ngả,

Mùa Vu Lan lã chã mưa rơi.

Non sông sóng gió tơi bời,

Buồn thương than khóc ngậm ngùi chia ly.

Bao nhiêu cảnh ôm sầu nuốt tủi,

Bắc cùng Nam thổn thức chua cay.

Chúng con học Mục Liên, Địa Tạng.

Hiếu chính Phật tâm.

Nhân là Phật hạnh.

Nên dâng sớ nguyện cầu

Âm siêu về cảnh an lành,

Dương khánh ân triêm pháp vũ.

Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Để từ nay oan kết băng tiêu

Chung cộng hưởng thái bình Tịnh -độ.

Việt Nam an lạc! Thế giới thanh bình!

Trăm lạy khấu đầu dâng sớ

Ngưỡng mong Tam-bảo chứng minh.

Liên Hoa, ngày…

Sớ tạ đàn CAHYNA

Tuân phụng Như Lai, con tuân phụng di giáo của Như Lai, thay vì đại chúng, trăm lạy trần từ tuyên đọc.

Bởi vì

Đời người như bọt bể nổi ngầu

Cảnh thế tựa bóng dâu sắp tối.

Xét đến ngọn nguồn, tứ đại vốn là không.

Soi tới căn nguyên, năm ấm thật chẳng có.

Hoặc hiện tướng sang hèn, khôn dại.

Hoặc sanh thân lông cánh, vẩy sừng.

Từ lịch kiếp đắm trong bể khổ.

Trải bao đời chìm mãi bến mê.

Lẩn quẩn tối tăm trong nhà cháy

Biết làm sao tìm được lối ra.

Chư Phật từ bi dong đuốc tuệ, sáng soi ba cõi.

Chúng con khẩn thiết, dâng hương hoa vọng bái mười phương.

Sáu đạo được thấm nhuần

Bốn ân mong báo đáp.

Duyên nay

Nước Việt Nam, chùa… chúng con đảnh lễ cúng dường.

NAM MÔ

– Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật kim liên tọa hạ.

– Sa Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kim liên tọa hạ.

– Thập phương tam thế nhất thiết chư đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng kim liên tọa hạ.

– Đại thánh A Na Luật Đà Cahyna đàn tràng đường chủ kim liên tọa hạ.

– Hộ Pháp chư tôn, thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Từ quang sáng rực, đưa chúng con ra khỏi luân hồi.

Chân thật bền chắc, thang năm nấc lên lầu chánh giác.

Giới định tuệ hương nghi ngút tỏa,

Nghiêm sáu căn, chứng sáu thần thông,

Tứ niệm xứ phá tan bốn đảo,

Thiểu dục tri túc, nhiếp uy nghi.

Trong thiền lâm, cây tuệ đăng ánh sáng lung linh.

Chốn không môn, trí diệu ngộ ngát hương đức hạnh.

Lão, bệnh, tử thành sầu quét sạch

Y công đức đệ nhất phước điền.

Lại nguyện

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học.

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

Giải tấm lòng thành

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên, ngày…

 

--- o0o ---

 Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-10-2005

 

Webmaster: quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@quangduc.com