Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


 

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

 

Quyển thượng

Numéro: 438 

- Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống 

- Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường,

Ni viện Diệu Quang, Nha Trang

--- o0o --- 

Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật ngự trong núi Linh Thứu, tại thành Vương Xá cùng với đông đủ đại chúng Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là A-la-hán đã sạch các lậu. Lại có các chúng đại Bồ-tát mà Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Diệu Cát Tường là thượng thủ, cùng vô số thiên, long, Dạ xoa, Càn-thát-bà và các chúng thiên nữ Trì Minh Tiên.v.v...

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo tôn giả Đại Ca-Diếp:

- Này Ca Diếp! Nay Ta vì khiến cho các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn lành nên có sự tuyên thuyết này. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ và suy nghĩ thật tốt.

Khi ấy, Đại Ca Diếp bạch Phật:

- Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin lãnh thọ lời dạy và lắng nghe.

Phật dạy:

- Này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Định Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai này và danh hiệu đại Bồ-tát Ly Trần Bộ mà thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, trong trăm kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hai căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Đại Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Diệu Ái. Cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, hiện đang ở cõi kia giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi của đức Phật đó có đại Bồ-tát tên Liên Hoa Thủ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác và danh hiệu đại Bồ-tát Liên Hoa Thủ mà thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng cho đến sanh ra thường được hóa sanh từ hoa sen, ở nơi thế gian mà không bị nhiễm đắm, vượt qua tất cả pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính nước, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được không thối chuyển, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Ly Trần Tàng, cõi đó có Phật hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, gọi là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tối thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này và danh hiệu của đại Bồ-tát Nhật Quang Minh mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, nương theo các pháp lành làm Nhật-luân quang chiếu, không còn sanh trở lại đọa trong ba nẻo ác, ngu si, mê hoặc, sợ hãi, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ đắc không thối chuyển. Trong một ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn bốn căng già sa các thế giới, có thế giới tên là Đắc Tự Tại, cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa mà được nghe danh hiệu của Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, không sanh trong dòng họ thấp hèn, không sanh trong dòng họ bần cùng hèn hạ, thọ sanh ở bất cứ đâu đều sanh trong cung vua kia. Ở chỗ sanh ra không chướng nạn bởi mẹ, không chướng nạn bởi cha, không nạn giàu sang, không nạn bệnh tật, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn năm căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tạng, cõi đó có Phật hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thuở xưa khi tu hạnh Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện con đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của con, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời sanh ra thường được xuất gia, được xuất gia xong đều đạt được ngàn tam-ma-địa, trong mỗi một tam-ma-địa lại chứng được trăm ngàn vạn ức na do đa tam-ma-địa môn. Các tam-ma-địa mà vị kia đắc được, vĩnh viễn không mất, có thể ở quá khứ đã nhập Niết-bàn nơi chỗ mười ngàn đức Phật chiêm lễ, nghe pháp, nên việc trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đời đời trong ngàn kiếp sanh ra quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đối với hành tướng cầu mong như vậy đều đạt được.

Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Đông cách cõi Phật này sáu căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, có niệm, có huệ, các tướng viên mãn, sẽ được thành tựu lời nói tín thuận, đạt được lời nói biện tài không gián đoạn.

Này Ca Diếp! Người này có thể (thường đối) với trong tất cả biện tài thế gian, trời, người không bị người khác làm gián đoạn, thối lui, thường được biện tài, lời nói không gián đoạn.

Lại nữa, thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào nếu thường hay xưng niệm danh hiệu của đức Phật kia thì người này khi nghe pháp được tướng Phật Thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối với các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo chỗ học tập, ngay khi ấy đạt được vô biên vạn ức na do đa trăm ngàn đà-la-ni Tùy chuyển. Lại ở trong cõi Diêm-phù này tất cả hữu tình tùy theo chỗ ưa thích nguyện cầu, người đó đều có thể biết được và sau đó như việc đã tin hiểu, khéo vì họ thuyết pháp sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Trong a-tăng-kỳ vạn ức na do đa trăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.

 

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG 

Hết quyển thượng
 

 

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

 

Quyển hạ

Numéro:  438

 

- Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống 

- Việt dịch:  Thích nữ Tâm Thường,

Ni viện Diệu Quang, Nha Trang 

Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Nam cách cõi Phật này hơn ba mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Duyệt Ý Thanh, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa của Bồ-tát là Nguyệt-luân thanh tịnh, an trú tam-ma-địa này rồi tự mình nhìn thấy phương Đông có căng già sa số,v.v... chư Phật Thế Tôn. Như vậy, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới cùng khắp mười phương, ở mỗi mỗi phương kia có căng già sa số.v.v... chư Phật Thế Tôn thảy đều nhìn thấy và ở chỗ của chư Phật Thế Tôn kia lắng nghe thuyết pháp đều có thể hiểu rõ, thường được gặp chư Phật ra đời, đối với tất cảû mọi thời không lúc nào tạm xa lìa chư Phật Thế Tôn, cho đến chứng đắc Bồ-đề rốt ráo cùng tận, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác vĩnh viễn được bất thối chuyển. Trong ba mươi lăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi lăm thế giới có thế giới tên là Diệu Hương Tối Thượng Hương, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Như lai Vô Biên Hương Tối Thượng Vương kia thuở xưa khi tu hành Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện ta đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của ta có thể xưng niệm, thọ trì thì người này thu hoạch được nhiều loại công đức, nghĩa là đối với tất cả nơi chốn sanh ra đều được trí túc mạng, phạm hạnh viên mãn, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu trang nghiêm thân. Lại nữa, trong các cõi Phật khác, nhờ ánh áng chiếu đến đều đến, (chúng sanh) tập họp, ta vì những người kia làm cho được viên mãn tất cả thắng hạnh Bồ-đề. Lại nếu được như thế thì đại địa, đại hỏa tràn đầy, thiêu đốt cùng khắp. Lửa thiêu đốt xong, đại địa bày ra bao nhiêu thứ trân bảo, những người đến xin đều được chu cấp hết, nhưng tất cả những người kia cũng không có phần nhỏ sai lệch nhau. Đối với Vô thượng Chánh đẳng chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước” .

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới, cõi kia có Phật hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện nay đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử , thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia hay xưng niệm, thọ trì, người này đời sau được trí túc mạng. Lại ngay trong đời này ở trong thai mẹ liền được thấy Phật. Phật kia khuyến khích, khen ngợi thế này: “Này thiện nam tử! Ông sẽ thành thục Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên mau ra khỏi thai mẹ, trong ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Tây cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bất Tri Biến Tri, cõi đó có Phật hiệu là Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Nhật-luân quang minh tối thượng. Trụ ở tam-ma-địa này rồi, được thấy căng già sa số các chư Phật Thế Tôn như Vô Năng Thắng,.v.v... và các đại Bồ-tát đã đạt công đức cũng đồng khen ngợi công đức của người này.

Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có người nữ nào ở trong thai mẹ được nghe danh hiệu của Như Lai kia thì người này đời sau không còn trở lại tướng nữ nhơn nữa, quả báo hết rồi sẽ thành nam tử. Vì sao? - Vì do được nghe danh hiệu đại thần thông, đại oai đức của Như Lai này có thể thọ trì vậy.

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền thuyết kệ tụng:

- Nếu có nữ nhơn nơi thai mẹ

Nghe danh tôn quý Phật Đại Tiên

Người này chuyển thân nữ này xong

Sẽ thành bậc nam tử có trí

Chứng đắc Vô thượng đại Bồ-đề

Lợi ích tất cả loài chúng sanh

Thường ở trên trời và nhơn gian

Làm chỗ hướng đến cho tất cả

Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Như Lai kia hay xưng niệm, thọ trì thì người này trong a-tăng-kỳ kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Bắc, cách cõi Phật này hơn bốn mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Hữu Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Bảo Nguyệt Bồ-tát. Trụ tam-ma-địa này rồi có thể hiểu rõ tất cả lời nói âm thanh của chúng sanh, được Phật gia trì, thành tựu lời nói biện tài vô ngại. Nếu có chúng sanh nào ưa thích cầu được thấy người đó ở giữa hư không tuyên thuyết các pháp thì người đó ngay khi ấy tùy ý có thể hiện ra. Lại tất cả chúng sanh trong Diêm-phù-đề này tùy theo chỗ ưa thích, mong cầu phát ra âm thanh, người này mỗi mỗi đều có thể biết rõ.

Lại nữa, nếu tất cả chúng sanh ở tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo sự ưa thích, mong cầu phát ra các lời nói âm thanh.v.v.. thì người này đều biết rõ và như sự tin hiểu của người đó đều vì họ thuyết pháp, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác làm cho họ sẽ được bất thối chuyển, trong sáu mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn sáu mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Chúng Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Tàng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Tạng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường xưng tụng, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, sẽ được thành tựu pháp Thất giác chi.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn a-tăng-kỳ thế giới, có thế giới tên là Bảo Diệu, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Thắng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó thuyết pháp làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, thường xưng niệm thọ trì thì người này có thể sanh nhiều loại phước.

Này Ca Diếp! Giả sử các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa cất chứa trân bảo, số lượng cất chứa đó như núi chúa Tu-Di, dùng của cải như vậy làm việc bố thí, dâng cúng rộng lớn lên chư Phật Thế Tôn, làm việc bố thí như vậy trải qua trong vạn ức na do đa trăm ngàn năm chưa từng gián đoạn. Lại nếu có người nghe danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường có thể xưng niệm, thọ trì thì công đức bố thí vô lượng ở trước so với công đức này không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn và không bằng một phần trăm ngàn, không bằng một phần a-tăng-kỳ toán phần, dụ phần, đều không bằng một.

Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết kệ tụng:

- Có các cõi Phật ở phương Đông

Phương Nam, phương Tây và phương Bắc

Các phương đều có Thế Tôn trú

Chiếu sáng chúng sanh, làm lợi ích

Thời hay phi thời đều nên biết

Ngày đêm thường khởi tưởng tôn trọng

Chấp tay cung kính phát lòng thành

Tin lạy đấng tối thượng trên đời

Ai hiểu biết rõ được danh hiệu

Lòng nghĩ kính thờ Nhơn Trung Tôn

Nghĩa là ở trong một ngàn kiếp

Rất khó được gặp Phật ra đời

Nếu muốn cung kính các đức Phật

Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng

Nghe Phật thuyết danh hiệu chư Phật

Nên ngay nơi đó thường quy mạng

Ta nay không cầu mong gì khác

Chỉ cầu sanh ra trong trí Phật

Nơi đó đạt được các căn lành

Hồi hướng Phật trí bất tư nghì

Người nào muốn cúng dường chư Phật

Thường tác ý: Phật bất tư nghì

Được nghe tên chư Phật kia xong

Sẽ vì người khác rộng tuyên thuyết

Muốn cho vạn ức loại chúng sanh

Ra khỏi ba cõi, được giải thoát 

Tên chư Phật kia được nghe rồi

Thọ trì, không sanh lại nhơn gian

Muốn khiến vạn ức các cõi Phật

Dùng một ngón chân làm chấn động

Tên chư Phật kia được nghe rồi

Thọ trì, rộng vì nhiều người thuyết

Nếu từng cúng dường các chư Phật

Thì nghe hiệu Phật được thọ trì

Chẳng một, chẳng mười, hai mươi đời

Đây tức nhiều đời trồng gốc lành

Nếu nghe hiệu Phật hay thọ trì

Hoặc đem hằng sa của báu cúng

So sánh người thọ trì danh Phật

Phước uẩn không bằng một phần trăm

Người nào nghe hiệu Phật, thọ trì

Sẽ được thân tướng tối thượng nhơn

Sắc đẹp đoan nghiêm ở thế gian

Xuất gia thọ lãnh trời người cúng.

Phật thuyết kinh này xong, các chúng Bí-sô, các chúng đại Bồ-tát .v.v.... nghe Phật giảng thuyết đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành. 

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI

PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG 

 

Hết quyển hạ (trọn bộ)

 

--- o0o ---

Trình bày:  Nhị Tường

Cập nhật ngày:  01-09-2005

 

Webmaster: quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduc@quangduc.com