Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

 

KINH ÐẠI TẬP ÐẠI PHƯƠNG ÐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

- Hán dịch: Tùy, Thiên Trúc Tam tạng Ðạt Ma Cấp Ða

 - Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o--- 

 

Quyển thứ Mười 

PHẨM NÓI VỀ TU TẬP TAM MUỘI (Tiếp theo)

Bấy giờ đức Như Lai Từ hạnh đại hóa sắp kết thúc, có một Tỳ kheo tên là Thọ Vương, rộng vì các chúng sanh nói về Tam muội này, chỉ dạy làm cho họ được lợi ích vui vẻ. Ðối với đức Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác ấy, sau khi diệt  độ, vào thời chánh  pháp có một vị Chuyển Luân Vương tên là Thiên Chủ, đầy đủ oai đức, có đại thần thông, bảy báu,  xe vàng, dùng chánh pháp để cai trị.

Này Bất Không Kiến! Vua Thiên Chủ  ấy sống trong một thành lớn tên là Nhân Ðà La Bạt Ðế (đời Tùy gọi là Thiên chủ thành, cũng gọi là Ðế Tràng) ngang dọc bằng phẳng mười hai do tuần. Thành ấy lầu quán, đại điện, trong ngoài đều làm bằng bảy báu đủ màu sắc. Lại dùng mái hiên bằng vàng che lên trên thành.

Này Bất Không Kiến! bốn mặt của thành ấy đều có ba cửa. Nếu nói các sự trang nghiêm của thành ấy thì như ta đã nói về đại thành Thiện Trụ của  vua Tinh Tấn Lực, trang  nghiêm hoa lệ, thù diệu ở trên, không sai khác gì cả.

Này Bất Không Kiến! Sau đó một thuở, lúc trời sắp sáng, vua Thiên  Chủ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh giấc, có vị trời Tịnh Cư giáng xuống cung vua, làm cho vua thấy mộng. Ngay trong giấc mộng ấy, vị trời nói cho vua nghe về danh tự pháp môn niệm Phật Tam muội này rằng :

- Này đại vương! Ngài nên cầu pháp niệm Phật Tam muội này. Vì sao vậy? Nếu các Bồ tát Ma ha tát có thể được thành tựu Tam muội này, thường không xa lìa các đức Phật Thế tôn cũng  như  đối với văn tự, chương cú, âm thinh, ngữ ngôn của thế gian và xuất thế gian, thảy đều biết rõ, đầy đủ biện tài, tự nhiên mau thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Này Bất Không Kiến! Khi vua Thiên Chủ mộng thấy vị trời xong, liền thức giấc, thưa với vi thiên ấy rằng :

- Chư thiên và loài người đối với Tam muội như vậy ai có thể thọ trì được?

Vị trời đáp :

- Này đại vương, ngài không nghe sao? Hiện nay có vị Tỳ kheo tên là Thọ Vương, hiện có thể thọ trì Tam muội như vậy, Vị ấy rộng vì thế gian phân biệt diễn thuyết làm lợi ích tất cả đại chúng người, trời.

Bất Không Kiến! Khi vua thiên Chủ ấy đang được nghe tên của Tam muội này liền có thể thọ trì, tư duy, quán sát, đồng thời cũng đọc nhớ tên của vị Tỳ kheo ấy. Khi đêm đãqua, lúc trời  rạng đông, nhà  vua bỏ bốn thiên hạ, xe vàng,  ngôi vua, nhà  vua cũng bỏ tám mươi ức trăm ngàn na do tha quyến thuộc, thị nữ, hoàng hậu, cung phi ở hậu cung. Lại vứt bỏ hết các dụng vui chơi ngũ dục, chính là nhờ Tam muội vương này vậy.

Lúc ấy nhà vua cùng chín mươi sáu ức trăm ngàn na do tha chúng sanh cầu xin xuất gia với vị Tỳ kheo ấy.

Này Bất Không Kiến! Lúc bấy giờ Tỳ kheo Thọ Vương cùng với bốn bộ chúng thiên long, Dạ xoa và người, không phải người ... vây quanh. Lại có  chín mươi ức chư thiên ở Dục giới đứng hai bên để nghe pháp. Lại có tám mươi na do tha các chúng Bồ tát ở phía trước khen ngợi  Tam muội vương này, phân biệt giải thích, nêu rõ nghĩa lý.

Vua  Thiên Chủ đi đến đạo tràng ấy xong, liền dùng các thứ trân bảo tung lên trên Tỳ kheo, sau đó mới lấy năm vóc gieo xuống đất, một lòng đảnh lễ dưới chân vị Tỳ kheo ấy. Lại dùng tám mươi hộp báu,  mỗi hộp đều chứa một hộc bỏ đầy kim hoa tung lên trên. Lại dùng thiên hoa : đó là hoa Ưu bát la, hoa Bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, hoa Mạn đà la, hoa  Ma ha mạn đà la rải lên trên Tỳ kheo. Lại dùng các hương thơm cõi trời. Ðó là : hương thiên trầm thủy, hương Ða già la, hương Ða ma la bạt, Ngưu đầu chiên đàn, hương bột hắc trầm thủy chiên đàn... tung rải lên trên Tỳ kheo, rộng bày các việc cúng dường như vậy xong, sau đó mới xin làm đệ tử của vị Tỳ kheo ấy.

Ngay ngày hôm đó, nhà vua cùng chín mươi sáu ức trăm ngàn na do tha quần thần, nhân  dân ở trước vị Tỳ kheo cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chán đời, xuất gia để cầu diệu Tam muội này.

Sau đó, Tỳ kheo Thiên chủ thường được cùng với chín mươi sáu ức na do tha trăm  ngàn Tỳ kheo quyến thuộc thân cận cúng dường hằng hà sa các đức Phật Thế tôn, cũng đều  vì thắng Tam muội này.

Này Bất Không Kiến! Bấy giờ Tỳ kheo Thiên Chủ ấy, trải qua tám mươi bốn ức do tha trăm ngàn năm, dùng các thứ phẩm vật cúng dường Tỳ kheo Thọ Vương để  cầu Tam muội, đọc tụng, thọ trì, như lời dạy mà tu hành, dạy các đệ tử không bao giờ giải đãi. Lại nữa, đại chúng Tỳ kheo quyến thuộc của vua dõng mãnh, tinh tấn, cũng không có tâm mệt  mỏi.

Này Bất Không Kiến! Tỳ kheo Thiên chủ cùng với quyến thuộc, đối với pháp sư Thọ Vương sanh tâm tôn trọng, khởi các tư tưởng Phật, nghe nói diệu pháp, một lòng thọ trì, luôn luôn thọ trì, luôn luôn tinh tấn như lúc đầu, không bao giờ dừng nghĩ, ở chỗ Tỳ kheo Thọ Vương họ thảy đều thành tựu, chín mươi mốt ức trăm ngàn Tỳ kheo hành Bồ tát hạnh, trụ địa vị không thối chuyển, sau đó mới diệt độ, các quyến thuộc của ngài cũng đều mạng chung.

Khi ấy lại có đức Phật tên là Diêm Phù Tràng Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Tỳ kheo Thiên chủ cùng với quyến thuộc lại đối với đức Như Lai Diêm Phù Tràng Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, cần cầu, thưa hỏi, như kinh điển Tam muội thậm thâm này mà đọc tụng, thọ trì, suy tư nghĩa lý, như lời dạy mà tu hành, giải thích cho người khác, làm lợi ích tất cả trời người của thế gian, vì mục đích để chứng Vô thượng đại Bồ đề.

Lại nữa, Tỳ kheo Thiên Chủ vì thắng Tam muội Vô thượng này nên rộng phân biệt, nói kinh điển sâu xa mà chư Phật đã nói, trải qua ba ngàn kiếp, sau đó mới thành Phật. Lại hay giáo hóa vô lượng đại chúng đều được thành tựu, rốt ráo an trụ địa vị bất thối chuyển, đều thọ ký quả vị A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Ðức Phật bảo:

- Này Bất Không Kiến! Nay ngươi nên biết, vua Thiên Chủ lúc ấy là ai khác chăng? Nay chính là đức Như Lai tối thượng hạnh, bậc Ứng cúng, Ðẳng chánh giác vậy. Cho nên nay ngươi không nên nghi hoặc.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Ngươi nên một lòng tư duy, quán sát Tam muội vương này, xem thử  thiện căn sâu hay cạn, công đức nhiều hay ít? Nay ta vì ngươi nói một phần nhỏ : “ Nếu vô lượng vô biên ức na do tha trăm ngàn chúng sanh ở thế gian này, tai có thể chỉ nghe tên của Tam muội này, thì đương lai nhất định thành Ðẳng chánh giác, huống chi đại chúng Bồ tát ma ha tát này thân cận ở trước ta hoặc ở sau ta, nghe ta rộng nói về Tam muội vương này, họ hoặc đọc tụng, hoặc thọ trì, hoặc suy nghĩ ý nghĩa, hoặc tu hành, hoặc có thể xưng dương, nói rộng cho người khác nghe”.

Này Bất Không Kiến! Hoặc có Bồ tát ma ha tát trụ nơi Bồ tát thừa, nghe Tam muội này ở trong tâm, người đó cũng không lâu, nhất định sẽ thành tựu A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại có các Bồ tát mới trụ nơi Bồ tát thừa, liền mau chứng địa vị Bất thối chuyển, cũng không còn xa đối với quả A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Thí như đêm sắp tàn, mặt trời chưa hiện ở phương Ðông. Khi tướng ánh sáng mới hiện, người ở cõi Diêm Phù Ðề không ai mà không hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì họ biết không lâu nữa, mặt trời sẽ mọc, chiếu sáng rực rỡ khắp thế gian, khiến cho người ở Diêm Phù đều được trông thấy, hoặc tốt, hoặc xấu, có sắc sạch, dơ, để làm việc. Như vậy, này Bất Không Kiến! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào lỗ tai có thể nghe qua pháp niệm Phật Tam muội thì người ấy không lâu đều được thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề . Cho nên các ngươi đối với Tam muội này phải có tâm quyết định, khởi lòng tin không hoại, đừng sanh quan điểm khác, chớ ôm lòng hoài nghi.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Như lúc kiếp sắp tận, có sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian. Như vậy tất cả đại địa của tam thiên đại thiên thế giới thảy đều bốc khói. Khi khói đã bốc lên, nên biết không bao lâu, có mặt trời thứ bảy xuất hiện, tất cả thế giới thảy đều bốc cháy. Như vậy, này Bất Không Kiến! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn, hoặc đã an trụ trong Bồ tát thừa và chưa an trụ, hoặc từng nghe qua pháp niệm Phật Tam muội này, hoặc là đọc tụng, hoặc thọ trì, hoặc tư duy nghĩa lý, hoặc như lời dạy mà tu hành, cho đến hoặc có thể nói rộng cho người khác nghe. Những người ấy quyết định mau thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Như người cầy ruộng, nếu thấy đất ướt, tay chân lấm bùn, hoặc có khi lại thấy nước với bùn trộn lẫn. Người trí nên biết, phải tát nước liền. Cũng như vậy, này Bất Không Kiến! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe pháp môn Bồ tát niệm Phật Tam muội này, thì chánh ý thọ trì, bằng lòng tư duy, phân biệt nghĩa lý, rộng tuyên dương nghĩa lý cho người khác nghe, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy, không bao lâu sẽ tự thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Thí như có người nuốt viên kim cương, nên biết người ấy không bao lâu nữa sẽ phải bị chết. Vì sao vậy? Vì viên kim cương ấy không thể tiêu hóa được. Cũng như vậy, này Bất Không Kiến! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn chỉ có thể nghe được Tam muội như vậy, hoặc lại tư duy, hay thường thân cận, hoặc cũng tu tập, hoặc hay tuyên thuyết, nên biết, thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy không bao lâu nhất định sẽ thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề . Vì sao vậy?. Vì Tam muội này chính là tất cả các đức Như Lai Ưùng cúng, Ðẳng chánh giác của ba đời : quá khứ, hiện tại, và vị lai tư duy, tu tập, thanh tịnh, thành tự chơn kim cang, không có hư ngụy, không thể phá hoại, lại hay giáo hóa các Bồ tát, khiến cho họ được an   trụ, làm cho các Bồ tát ấy chắc chắn có thể an ổn đứng nơi Ðại thừa.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Thí như chư thiên Tam thập tam thấy vườn Hoan Hỷ đều được an lạc. Cũng như vậy này Bất Không Kiến! Tất cả Bồ tát ma ha tát ấy đều nhờ nghe danh tự của Tam muội này nên có thể mau thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề . Vì danh tự pháp môn Tam muội này từ xưa chư Phật đã tán thán, nói rộng cho mọi người, giải thích nghĩa lý, khai mở, hiển thị danh vị, cú thân, cụ túc viên mãn, an trụ thế giới, ủng hộ nhiếp trì, chư đại Bồ tát giáo hóa cho tăng trưởng, khiến cho họ ưa thích chánh đạo, ngay thẳng thuần hòa, thường cảm thọ an lạc.

Này Bất Không Kiến! Do nhân duyên này ngươi nên biết, đó là, hoặc các Bồ tát nghe pháp Tam muội này tạm thời lưu tâm, như vậy các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy không bao lâu sẽ chứng A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Này Bất Không Kiến! Vì vậy ta cố ý bảo cho ngươi, ngươi phải khéo biết : nếu các Bồ tát ma ha tát nghe pháp niệm Phật sâu xa này mà có thể thọ trì, các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy tự nhiên mau thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại nữa, này Bất Không Kiến! ngươi nên thọ trì Tam muội như vậy, thường nhớ vì tất cả Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và các quốc vương, đại thần, tể tướng, Sát lợi, Bà la môn, Tỳ xá, Thủ đà, tất cả khất sĩ cùng với các ngoại đạo Ni kiền, Giá la, Ca Ba lê, Bà xà ca khác... ở thế gian tuyên dương rộng  nói. Vì sao vậy? Vì  đại oai đức lực của Tam muội này hay khiến cho họ mau thành A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn có đức tin thanh tịnh, lòng cung kính, biết rõ pháp niệm Phật Tam muội này, chư Phật quá khứ đã tán thán, tất cả các Như Lai đã ấn chứng. Biết như vậy rồi nên liền đọc tụng, nên liền thọ trì, nên liền tu hành, nên liền diễn thuyết. Lại phải nên suy nghĩ rằng : niệm Tam muội này là công đức to lớn, bất khả tư nghị. Nghĩ như vậy rồi lại càng tín kính, lại càng tôn trọng, lại càng thâm nhập, lại càng chứng tri. Vì sao như vậy? Vì hiện nay Tam muội này chính là điều tất cả chư Phật đã dạy, là chỗ thực hành của tất cả chư Phật, là chỗ ấn chứng của tất cả chư Phật, là chánh giáo của tất cả chư Phật, biện tài của tất cả chư Phật, là chỗ giác ngộ của tất cả chư Phật, là sự lựa chọn của tất cả chư Phật, là việc làm của tất cả chư Phật, là của báu của tất cả chư Phật, là kho chứa của tất cả chư Phật, là kho cất giấu của tất cả chư Phật, là kho chứa lúa gạo của tất cả chư Phật, là ngọc ấn của tất cả chư Phật, là Xá lợi của tất cả chư Phật, là thể tánh của tất cả chư Phật.

Này Bất Không Kiến! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy có thể biết được như vậy liền được vô lượng vô biên thiện căn. Nhờ công đức đó, lúc sanh thường được sanh nhà đại Sát Lợi, nhà đại Bà la môn và tất cả nhà có đại oai thế, nhà đại tôn trọng, cõi trời đại đức khác, cho đến sẽ chứng A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề . Vì sao vậy? Này Bất Không Kiến! Do Tam muội này đầy đủ, có thể được quả báo xuất thế gian, bất tư nghị.

Này bất Không Kiến! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, nếu lỗ tai chỉ nghe tên Tam muội này sẽ được phước tụ vô lượng vô biên. Cũng lại sẽ làm phước hạnh vô lượng vô biên, xong vấy đã được phước tụ thiện căn,  công đức phước hạnh rộng lớn sâu xa ấy không thể so sánh, không thể tính toán, không thể đo lường.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nói tóm lược, nếu đối với nghĩa này vẫn chưa rõ, nay ta sẽ nói ví dụ cho ngươi rõ, khiến cho các người trí hiểu được đôi phần.

Này Bất Không Kiến! Nếu có Bồ tát ma ha tát chuyên tâm tin thích, thực hành đàn ba la mật, mỗi ngày bố thí ba lần vào buổi sáng, nhờ dùng thần thông liền khiến cho bảy báu và cácvật dụng khác tràn đầy khắp hằng sa thế giới, lại dùng để dâng lên hằng sa đức Như  Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác và các chúng đệ tử Thanh Văn. Giống như buổi sáng của  ngày thực hành bố thí như vậy, buổi trưa và buổi chiều của ngày thực hành bố thí cũng như vậy. Riêng mổi ngày thực hành bố thí ba lần như vậy, cho đến vô lượng vô biên ức na do tha hằng hà sa kiếp, thường thực hành  bố thí không bao giờ dừng nghỉ, cũng lại cầu A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Này Bất Không Kiến! Ý ngươi thế nào? Bồ tát ma ha tát ấy có thể mãi mãi thực hành bố thí như vậy, công đức đạt được có nhiều chăng?

Bồ tát Bất Không Kiến thưa :

- Rất nhiều, Bạch Thế  tôn. Thật là vô lượng vô biên không thể toán số, không thể đo lường, bất khả tư nghì.

Khi ấy đức Phật lại bảo Bồ tát :

- Này Bất Không Kiến! Ta lại bảo ngươi,  ngươi nên lắng nghe. Giả sử Bồ tát ma ha tát kia tu hành đàn ba la mật như vậy, thiện căn đã trồng, phước tụ đã được thật là rộng lớn. Song vẫn không bằng thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào chỉ có thể nghe tên Tam muội này, hoặc là biên chép, hoặc là đọc tụng, hoặc là tin hiểu pháp môn thâm diệu do đức Như Lai nói, công đức vị trên có  ít hơn.

Này Bất Không Kiến! song thiện nam tử, thiện nữ nhơn này chỉ nghe tên gọi của Tam muội, công đức đạt được vượt hơn phước ở trước vô lượng vô biên không thể đo lường, không thể so sánh. Huống chi thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy được nghe đầy đủ Tam muội này, có thể biên chép, đọc tụng, thọ trì, suy nghĩ nghĩa lý, hay khéo vì các đại chúng người và trời tuyên dương, giải thích rộng rãi.

Này Bất Không Kiến! Nay ngươi nên biết : ta chỉ nói sơ lược về công đức của Tam muội. Nếu muốn nói rộng thiện căn của định này, dù trải qua nhiều kiếp cũng không thể nói hết.

 

15/- PHẨM BỔN HẠNH CỦA BỒ TÁT 

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến, Bồ tát ma ha tát Thiện Hiện, Bồ tát ma ha tát Thiện Hỷ Quang, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Kiến, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Quang Minh, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Xưng, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Thiền, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Trí, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Phát Vương, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Tự Tại Vương, Bồ tát ma ha tát Tư Duy Tối Thắng Vô Biên, Bồ tát ma ha tát Tư Duy Nhất Thiết Pháp Ý,  Bồ tát ma ha tát tư duy Hư Không ý tư duy Vô Ngại Ý, Bồ tát ma ha tát Vô Biên Bảo Ý, Bồ tát ma ha tát Năng Diệt Nhất Thiết Bố Ý, Bồ tát ma ha tát Thiện Tịnh Ý, các Bồ tát ma ha tát như vậy... làm thượng thủ, cùng với chín mươi ức na do tha trăm  ngàn Bồ tát ma ha tát đều từ tòa đứng dậy, trạch áo vai mặt, quỳ gối mặt xuống đất, chấp tay cung kính bạch đức Phật :

- Bạch Thế tôn! Chúng con theo Phật nghe công đức lợi ích của Bồ tát niệm Phật Tam  muội này, chúng con cần phải đích thân biên chép, đọc tụng, thọ trì, tư  duy nghĩa lý, rộng nói cho người khác, cũng làm cho người khác như lời dạy mà tu hành. Vì sao vậy? vì chúng con muốn  nhiếp thọ A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Bạch Thế tôn! Chúng con đối với kinh điển Tam muội sâu xa do chư Phật Thế tôn nói ra này, khiến cho các chúng sanh nghe xong hoan hỷ, chúng con cũng giúp họ được khí lực và an  lạc. Vì sao như vậy? Nếu vì họ đối với trong kinh điển Ðại thừa này thứ lớp tu hành, nghe xong biên chép, đọc tụng, thọ trì, phân biệt, tư duy, rộng nói cho người khác, cũng khiến cho người khác giải nói, phân biệt, nhất định sẽ thành tựu A Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .

Bấy giờ đức Thế tôn biết các Bồ tát ma ha tát... một lòng nghĩ nhớ, mong cầu, Ngài  liền  mỉm cười, vì phép của chư  Phật Thế tôn là như vậy. Khi Ngài mỉm cười, trên mặt đức Thế tôn phóng ra vô số ánh sáng. Ðó là kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, xà cừ, chân châu trong tất cả các luồng ánh sáng báu như vậy, mỗi luồng ánh sáng lại phóng ra vô lượng trăm ngàn luồng ánh sáng khác màu, đều từ trên mặt đức Thế tôn phóng ra, bao trùm mười phương vô lượng thế giới, phía trên lên đến cung điện Phạm Thiên, rồi  trở về trên đảnh của đức Phật, như trời Ðế Thích dựng cây cờ báu, đoan chánh ánh sáng như hoa, ai thấy cũng hoan hỷ. Khi ấy, thế giới ba lần ngàn này trang nghiêm tráng lệ, vi diệu không gì bằng.

Bấy giới các chúng Bồ tát ma ha tát thấy sự thần biến trang nghiêm này rồi thảy đều hoan hỷ, cho là thần thông của đức Thế tôn là kỳ lạ, là hy hữu. Ở trong chúng Bồ tát ấy có  một vị Bồ tát ma ha tát tên là Như Ý Ðịnh Trí Thần Thông, liền từ tòa đứng dậy, giữ  oai nghi ngay thẳng, chấp tay cung kính đảnh lễ đức Phật xong, liền dùng hương thiên trầm thủy, hương Ða già la, hương Ða ma la bạt, hương ngưu đầu chiên đàn, bột hương chiên đàn,...cung kính tung lên trên đức Phật. Lại dùng  hoa Thiên Mạn Ðà la, hoa Ma ha Thiên mạn đà la, hoa Ưu bát la, hoa Ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa Phân Ðà lợi, hoa Kê ta la, hoa Ma ha Kê ta la, ... cúng dường đức Thế tôn xong, nói bài kệ tán thán rằng :

- Thế tôn, Ðiều ngự, không ai bằng

Người đầy đủ tướng tốt, sắc vàng

Hào quang oai đức, chiếu mười phương

Giống như giữa rừng hoa rợ nở

Diệu hạnh tròn đầy, trí vô biên

Oai lớn, hay làm lợi thế gian

Phương tiện tối thắng muốn diễn thuyết

Nay lại mĩm cười, có duyên gì?

Thế tôn siêu tuyệt, trí vô biên

Vượt trên muôn loại biết được

Oai đức vô thượng nay xin nói

Nhân gì hôm nay lại mĩm cười?

Nay khắp đại thiên thế giới này

Hoa rộ nở, như cây Ðế Thích

Tất cả chúng sanh đều hoan hỷ

Nay lại mỉm cười do nhân gì?

Người mù thấy được, điếc nghe được

Người câm nói được, què đi được

Ðiên loạn mất tâm, lại nhớ được

Nay lại mỉm cười, do nhân gì?

Muôn thú vui mừng đều rống vang

Chim lạ hân hoan hót tiếng hay

AÂm nhạc không đánh mà tự kêu

Nay do nhân gì ngài mỉm cười?

Tất cả âm nhạc đồng tấu lên

Chẳng phải do trời người đánh nhạc

Mà khiến người trời được an lạc

Nay ngài mỉm cười do duyên gì?

Chư thiên nhìn xuống thấy loài người

Loài người nay cũng thấy chư thiên

Trời người giao nhau, tâm hy hữu

Vì sao nay Ngài lại mỉm cười?

Vô thượng trượng phu, đời nương tựa

Ðại tôn, hôm nay xin tuyên thuyết

Nếu nghe đại từ thương xót cười

Càng thêm hân hạnh khó báo đền.

Bấy giờ đức Thế tôn liền vì Bồ tát ma ha tát Như Ý Ðịnh Trí Thần Thông tuyên thuyết những câu hỏi vi diệu của đại sĩ, cũng nói về danh hiệu của hằng sa các đức Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác bằng bài kệ tụng :

- Này các thiện nam tử

Nghe tiếng hay pháp vương

Sáu mươi tám ngàn vị

Ðều phát nguyện Bồ đề

Và ở thời đương lai

Khi chánh pháp hủy hoại

Thế tôn, tự hộ trì

Kinh thâm diệu như vậy

Con nghe đại danh xưng

Hoàn toàn không mệt mỏi

Pháp môn bất tư nghị

Chư Phật đã nói ra

Lắng nghe, nay ta nói

Các chúng Bồ tát này

Chẳng phải với một Phật

Phát tâm thành kính này.

Ta nhớ xưa kia các chỗ sanh

Sáu mươi sáu  ức na do tha 

Khi ấy cũng khởi ý như vậy

Chỉ vì hộ trì hộ pháp này

Lại nữa, kiếp quá khứ trước đây

Chư Phật vô lượng hằng hà sa

Ta làm thượng thủ, tu cung kính

Diệu pháp tối thượng ta hộ trì

Các đại sĩ này vì chánh pháp

Bỏ thân yêu quý, nào tiếc thân

Bỡi vì pháp gì không sợ khổ

Chỉ vì chứng Bồ đề vô thượng

Bất khả tư nghị hằng sa số

Các Như Lai vô lượng oai đức

Khi ấy thượng thủ đều cung kính

Cũng chỉ yêu thích pháp này vậy

Bảo quang, hỏa quang, đại quang Phật

Ðiện sáng chiếu khắp bất tư nghị

Ba loại như vậy giữ chánh pháp

Vì cầu đạo Bồ đề vô thượng

Chỉ thần lực ta mới biết ngươi

Quả báo ngày nay đều hiện rõ

Bất Không, từ lâu phát nguyện này

Trải qua vô lượng trăm ngàn đời

Người ở trước các Phật Ðại sư

Hạnh bất tư nghị đều viên mãn

Thường hay ca ngợi Lưỡng túc tôn

Khổ hạnh huân tu các đại nguyện

Do xưa tích tụ nhân duyên tốt

Nay làm kệ khen Ðại pháp vương

Thuở xưa Thế tôn hiệu Thiện nhãn

Và tên Hỏa Tràng vô biên oai

Các ngươi lúc đó là thượng thủ

Muốn cầu vô thượng chánh giác vậy

Thuở xưa có Phật Trang Nghiêm Vương

Ở thiên cung Tha Hóa Tự Tại

Các ngươi số lớn Thắng thiện sĩ

Lúc ấy đã được đại Bồ đề   

Quá khứ có Phật tên Phóng Quang

Và vô biên quang, Vô lượng tướng

Các ngươi lúc ầy là thượng thủ

Trước cầu diệu Tam muội như vậy

Phật Ðại ma ni Châu Hỏa Quang

Ðiều ngự sư Phổ Quan Minh Tụ

Lúc ấy Nhiếp Pháp đã đứng đầu

Vì cầu Bồ đề an lạc vậy

Ðại Quang,  Nhật Quang, bất tư nghị

Vô lượng tinh tấn, vô biên định

Ðối với Nhiếp Pháp người dẫn đầu

Vì cầu  Bồ đề  an lạc vậy

Phật Thiện Hoa Hương và Kim Hoa

Như Lai vô lậu, hạnh không tranh

Khi ấy Hộ Pháp là đứng đầu

Vì cầu Thượng Bồ đề như vậy

Các Như Lai quá khứ như thế

Vô biên trí tôn, lưỡng túc tôn

Nơi đó nhiếp trì ba thứ pháp

Mong cầu tối thượng Phật Bồ đề

Tám vạn trượng phu, bậc thông đạt

Vì chứng đệ nhất diệu Bồ đề

Quý vị nhờ thắngthiện căn ấy

Tương lai hậu hạ Nhân trung giác

Lúc sanh thường vào nhà tôn quý

Vĩnh viễn đoạn trừ các ác đạo

Các vị tập hội làm bạn pháp

Quyết chẳng xa lìa thế gian giác

Mãi chống các luận sư ngoại đạo

Cũng bỏ tất cả bạn tà trí

Giữ các công đức không thể nói

Phước này mới lên được Bồ đề

Ðương lai được gặp Phật Di Lặc

Các vị lúc đó đều tập hội

Ðó là ba nghiệp gìn giữ pháp

Nhờ vậy mới thành thắng Bồ đề

Lại sau Phật Di Lặc Niết-bàn

Có Phật Sư tử Ðiều ngự sư

Cũng cầu pháp ấy, giữ ba nghiệp

Nhờ đó được thành Ðẳng chánh giác

Ðương lai thiên Phật Vô thượng tôn

Hướng dẫn chúng sanh đời hiền kiếp

Các pháp sư ấy mãi dạy đời

Nhờ chúng vô ngại diệu sắc thân

Qua khỏi hiền kiếp các đức Phật

Lại có chánh giác vô lượng oai

Lại có Như Lai Quyết Hiệu Hiền

Cùng với Thế tôn tỳ Bà Thi

Sau Phật Tỳ Bà Thi diệt độ

Lại có đức Phật tên Ta La

Khi ấy kẻ trí đều nhiếp trì

Rộng bày phẩm vật để cúng dường

Thế tôn Ta La đã Niết- bàn

Có Phật Như Lai tên Quán sát

Các ngươi theo ngài cầu chánh pháp

Rồi lại cúng dường Diệu Pháp Vương

Như Lai Quán Sát đã Niết-bàn

Có Phật Thế thôn tên Biến Kiến

Như Lai Biến Kiến đã Niết- bàn

Có phật tên là Liên Hoa Thượng

Như Lai Hoa Thượng đã Niết- bàn

Có Phật tên là Ưu Bát La

Bấy giờ người trí lại cầu pháp

Phụng sự cúng dường Lưỡng Túc Tôn

Phật Ưu Bát La đã Niêt- bàn

Có Phật Thế tôn tên là Hoa

Ðức Như Lai Hoa đã Niết- bàn

Có Phật Thế tôn tên Trang Nghiêm

Như Lai Trang Nghiêm Niết- bàn rồi

Có Phật Thế tôn tên Thắng Trí

Các người cũng theo ngài cầu pháp

Xây dựng cúng dường thật vô biên

Như Lai Thắng Trí Niết- bàn rồi

Có Phật Thế tôn tên Thiện Kiến

Như  Lai Thiện Kiến Niết- bàn rồi

Có Phật Thế tôn tên Thiện Trì

Như Lai Thiện Trì Niết- bàn rồi

Có Phật tên là cụ Oai Nghi

Ngài cũng nhiếp trì ba thứ pháp

Chỉ  cầu chứng được Bồ đề đạo

Phật Oai Nghi cụ đã Niết- bàn

Có Phật Thế tôn Vô Lượng Oai

Phật vô Lượng Oai đã Niết-bàn

Có Phật Thế tôn tên Thắng Vương

Như  Lai Thắng Vương đã Niết- bàn

Có Phật Thế tôn tên Hiện Tiền

Như Lai Hiện Tiền đã Niết- Bàn

Có Phật Thế tôn Tối Xí Vương

Bấy giờ các ngươi vì cầu pháp

Rộng bày cúng dường bất tư nghì

Như Vậy, các Thế tôn vị lai

hắng trí thế gian hơn tất cả

Với thân mạng mình không yêu tiếc

Chỉ vì cầu chứng Phật Bồ Ðề

Nhờ chứa tắng thiện căn như vậy

Tương lai tôn thờ Thắng Oai đức

Là Phật giữa người tối đệ nhầt

Như Phật Ðiều ngự A Di Ðà

Ở chỗ Thế tôn thù thắng ấy

Liền muốn tu chứng diệu Bồ đề     

Vì cầu pháp nên thường tinh tấn

Nên đặt Vô Biên diệu cúng dường

Tại đấy có tất cả thế giới

Xa lìa suy não, trừ ngũ trần

Chỉ cầu pháp lạc lợi quần sanh

Cúng dường vô số hằng sa Phật

Tương lai thành Phật Vô Biên Trí

Làm nhiếu lợi ích diệt các khổ

Vì mong an lạc các chúng sanh

Cúng dường vô lượng vô biên Phật

Sẽ được thành Phật tiếng tăm lớn

Cõi Phật trang nghiêm khó nghĩ lường

Ðầy đủ các báu người thích xem

Giống nước an lạc thật rộng lớn

Nhiều ức na do tha Bồ tát

Ðược Phật thọ ký Nhân trung tôn

Nhờ trí chư Phật bất tư nghị

Như vậy xưng tán đại pháp vương

Ta lúc bấy giờ nói cho ngươi

Tất cả đại chúng, bất thiên nhân

Có ai mong cầu chánh giác chơn

Rốt cuộc tự mình đồng Như Lai

Nếu hay mong thích thắng Bồ đề

Tên là Thượng Nhân mông oai hộ

Chư thiên hộ vệ với Quỷ, rồng,

Cưu bàn, Kim điểu và Dạ Xoa

Nếu muốn mong cầu thành Bồ đề

Tâm thường thích tu Phật thắng đạo

Thế tôn thương xót như con một

Thân sắc vàng trí lực đa văn. 

KINH ÐẠI TẬP ÐẠI PHƯƠNG ÐẲNG

BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hết quyển mười

 --- o0o ---

 Quyển 1 | Quyển 2 | Quyển 3 | Quyển 4 | Quyển 5

 Quyển 6 | Quyển 7 | Quyển 8 | Quyển 9 | Quyển 10

 

 --- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 4-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com