Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

 

KINH ÐẠI TẬP ÐẠI PHƯƠNG ÐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

- Hán dịch: Tùy, Thiên Trúc Tam tạng Ðạt Ma Cấp Ða

 - Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o--- 

 

Quyển thứ nhất.

1 PHẨM TỰA :

Bấy giờ Bà - Già - Bà ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá cùng với chúng Ðại Tỳ kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc đại A la hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, đã điều phục tất cả, giống như con rồng lớn lìa bỏ gánh nặng, không còn tái sanh, việc làm đã xong, được chơn tư lợi, trụ bình đẳng trí, nhập giải thoát môn, tự tại, độ thoát các khổ, đến bờ bên kia, chỉ trừ tôn giả A- Nan là không được vậy.

Lại có vô lượng như chúng Bồ tát ma ha tát đều đến từ mười phương thế giới, cùng cu hội với hết thảy chúng Bồ tát ma ha tát.

Lại có vô lượng các thiên tử ở cõi trời Tịnh Cư, tên các vị ấy là: Thiên tử Nan-Ðà, Thiên tử Tu Nan-Ðà, Thiên tử Chiên Ðàn Na, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Ðại tự Tại, Thiên tử Nan Thắng, Thiên tử Thiện Oai Quang, như vậy các chúng thiên tử... hơn quá nửa đêm phóng luồng ánh sáng lớn, chiếu thẳng đến núi Kỳ Xà Quật, đều đi đến chỗ đức Phật đảnh lễ dưới chân Ngài. Họ liền lấy hương Thiên Ða-ma-la-bạt, hương Thiên trầm thủy, hương Thiên đa già la, hương Thiên mạt chiên đàn và hương Ngưu đầu chiên đàn. Như vậy....các thứ hương thơm thành kính tung rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần xong lại dùng hoa Thiên tán, hoa Thiên kê bà la, hoa Ma ha kê bà la, hoa Mạn đà la, hoa Ma ha mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Ma ha mạn thù sa, hoa A địa mục đa... dùng các thứ hoa như vậy cũng thành kính rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần, rồi lại từ từ tiến lên, đến trước đức Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng, một lòng cung kính, chấp tay cuối đầu lạy đức Phật, rồi đứng qua một bên.

Bấy giờ các chúng thiên tử đều nghĩ như vầy : " Nay Bồ tát này nghĩ đến pháp môn tam muội của tất cả Phật, các Như Lai, Ưng Cúng, Ðẳng chánh giác ở thời quá khứ đã từng ở trong đại chúng Thiên nhân kia tuyên dương, phân biệt, vì lợi ích hết thảy chúng sanh, nên nay đức Thế tôn của ta há lại không vì đại chúng Thiên nhân, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn, các loại rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhân và phi nhân... phu diễn tuyên thuyết diệu pháp như vậy, vì muốn lợi ích tất cả thế gian, thiên nhân đại chúng, cũng khiến cho các chúng sanh ở đời vị lai đều mong chờ lợi ích".

Bấy giờ Thiên tử Nan Ðà, Thiên tử Tu Nan Ðà, Thiên tử Chiên Ðàn Na, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Ðại Tự tạ, Thiên tử Nan Thắng, Thiên tử Thiện Oai Quang, như vậy tất cả chúng các Thiên tử suy nghĩ như thế xong, liền bạch đức Phật :

- Bạch thế Tôn Bà Già Bà, nay Bồ tát này nghĩ đến pháp môn Tam muội của Nhất thiết Phật, chư Phật Như Lai Ứng Cúng Ðẳng chánh giác ở quá khứ đã từng vì các thiên nhân đại chúng, Phạm, Ma, Sa môn, các loài rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, cho đến hết thảy nhân và phi nhân... phu dương diễn thuyết kinh điển như vậy để làm lợi ích các chúng sanh ở thế gian. Cúi mong đức Thế Tôn dũ lòng đại từ thương xót, nay vì thiên nhân đại chúng, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn này và tất cả nhân và phi nhân... kia diễn thuyết pháp môn phương đẳng như vậy, khiến cho các thế gian được nhiều lợi ích, an ổn, khoái lạc.

Bấy giờ đức Thế Tôn với lòng đại bi, vì muốn lợi ích các chúng sanh của tất cả thế gian nên im lặng nhận lời thỉnh cầu các thiên tử này.

Khi ấy các Thiên tử thấy đức Phật im lặng, biết Ngài xót thương, chấp thuận nên đảnh lễ dưới chân đức Phật, nhiễu quanh ba vòng, liền ngay ở trong núi Kỳ Xà Quật bỗng nhiên biến mất trở về Thiên cung.

Bấy giờ đức Thế Tôn lúc đêm sắp tàn, trời gần sáng, liền rống lên tiếng rống đại Sư Tử chúa rồi lại mỉm cười. Khi ấy đức Như Lai Ứng Cúng, đẳng chánh giác đã phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy xong, trong khoảnh khắc có các chúng Tỳ kheo tinh xá trong núi Kỳ Xà Quật này, nương theo oai thần của Phật, tất cả đều tập hợp tại chỗ đức Như Lai Ứng Cúng, Ðẳng chánh giác.

Bấy giờ lại có các chúng Tỳ kheo...ở các chỗ A-lan-nhã khác, có đủ đại thần thông, đại oai đức cũng đều nương theo oai thần của Phật, từ chỗ A-lan-nhã đi đến, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội tại chỗ đức Như Lai.

Bấy giờ vua A Xà Thế, con của bà Vi Ðề Hy, chủ nước Mu Già Ðà cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh  vậy, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Như Lai.

Khi ấy lại có các Ðại tướng Dạ Xoa tên là : Ðại tướng A Tra Bà Ca khoáng dã cư dạ xoa, Ðại tướng Già Ðà Bà Ca Lư hình dạ xoa, Ðại tướng Kim Tỳ La Ma Kiệt Ngư dạ xoa, Ðại tướng Tu Chỉ Lộ Ma Châm Mao dạ xoa, Ðại tướng Ma Ca Ðà Lê Trì Hoa Man dạ xoa, ... Như vậy các dạ xoa này đứng đầu cùng các nhóm dạ xoa khác có đại oai thần, có đại thế lực, mỗi nhóm đều cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh vây, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Như Lai.

Bấy giờ lại có các A tu la vương, tên các vị ấy là : Ðại Kiều La Hầu A Tu la vương, Chủng Chủng Khả Uy Tỳ Ma Chất Ða A Tu la vương, Tu Bà Hầu Thiện Tý A tu la vương, Ba Ha La Thư Triển A Tu la vương, có đại oai thần, đầy đủ đại thế lực, nghe âm thanh của Phật, trong lòng run sợ, lông trong người dựng đứng. Họ cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc trước sau đoanh vây, đi vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Phật.

Khi ấy lại có các đại Long vương ở trong thế giới ba lần ngàn này cùng các quyến thuộc, nghe âm thanh của đức Phật trong lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, vâng theo oai thần của Phật vào núi 1Kỳ Xà Quật, vân tập tại chỗ đức Phật.

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Ðộc ở thành lớn Xá Bà Ðề cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đoanh vây, từ Xá Bà Ðề đi đến thành Vương Xá, vào núi Kỳ Xà Quật, Vân tập chỗ đức Phật để cung kính cúng dường đức Như Lai, để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành lớn Tỳ Xá Ly cũng có vô lượng các Lê Xa tử, đều sanh trong giòng họ Bà La môn rất thanh tịnh, tên những vị ấy : Thiện Tư Lê xa tử, Phục oán thiểu tráng Lê Xa tử, Công đức sanh Lê Xa tử, Vô biên thủ Lê Xa tử, Cử Thủ Lê Xa tử. Nhiên thủ trưởng thủ Lê xa tử, ... Các vị như vậy là bậc thượng thủ, đều đã sống lâu trong Ðại thừa Vô thượng, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc trước sau đoanh vây, từ Tỳ Xá Ly đi đến thành Vương Xá, vào trong núi Kỳ Xà Quật, tập hội trước đức Phật.

Bấy giờ thành lớn Chiêm Ba lại có vô lượng các trưởng giả tử, vào thời quá khứ đã cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật, trồng các căn lành, có đủ đại oai đức, đại thế lực. Tên các vị ấy là : Thiện trụ trưởng giả tử, Lợi Ích trưởng giả tử, Vô biên Tinh tấn Bà la môn tử, Các vị như vậy...làm thượng thủ và vô lượng trưởng giả, cư sĩ sĩ khác, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh vây, từ thành Chiêm Ba đến thành Vương Xá, vào trong núi Kỳ Xà Quật, ở chỗ đức Phật để cung kính cúng dường đức Như Lai và mong được nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành Ba La Nại có vô lượng nhân chúng khác loại, trong thời quá khứ đã cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật, trồng các căn lành, đã được thuần thục, từ Ba La Nại đi đến thành Vương Xá, Vào núi Kỳ Xà Quật, Tập hợp chỗ đức Phật cung kính cúng dường đức Như Lai để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành Câu Thi Na lại có vô lượng các lực sĩ Mạc la tử cũng đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật Thế tôn, từ lâu đã huân tập, tu các căn lành nên có đại oai đức, đầy đủ thế lực, cùng với vô lượng quyến thuộc đoanh vây, từ Câu Thi Na đi đến thành Vương Xá, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hợp chỗ đức Phật, cung kính cúng dường đức Như Lai để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở phương Ðông, trải qua vô lượng hằng hà sa thế giới, tất cả Ðại phạm Thiên vương cùng các thiên chúng khác có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông, nghe đức Phật Thế tôn là bậc Ðại Sư tử vương, khi cất tiếng rống, làm cho tất cả đều kinh ngạc, lông trong người dựng đứng, họ nương theo thần oai của Phật, cùng với vô lượng  ngàn vạn quyến thuộc của thiên chúng vây quanh, đều ở tại chỗ ở của mình đi đến thành Vương Xá ở Ta Bà thế giới này, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hợp chỗ đức Phật.

Như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tứ duy, trên và dưới đều có vô lượng hằng hà sa thế giới như vậy, có tất cả Ðại Phạm thiên vương và các thiên chúng khác, có đại oai đức và đại thần thông, khi nghe tiếng rống của Ðại Sư tử vương Phật thế tôn thảy đều kinh sợ, lông trong người dựng đứng, nương theo oai thần của đức Phật cùng với vô lượng ngàn vạn ức quyến thuộc thiên chúng vây quanh, đều từ chỗ ở của mình đi đến đại thành Vương Xá, thế giới Ta Bà này, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ Ðức Phật.

Bấy giờ trong núi Kỳ Xà Quật đất đai rộng lớn, bằng phẳng như tam thiên đại thiên thế giới này đại chúng đầy nghẹt, không có khoảng trống, như đóng nêm, Song đại chúng này đều có vô lượng đại oai đức lực và đại thần thông, tất cả trời, người, các loài rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người và phi nhân... thảy đều sung mãn.

Bấy giờ đức Thế tôn biết thiên nhân, đại chúng ở các thế gian, tất cả đã tập hội, Ngài lại phát ra âm thanh trong như chuông của Ðại Sư tử vương như vậy. Khi phát ra âm thanh lớn ấy xong, Ngài từ tinh xá đi ra, đến một chỗ, Ngài lại mĩm cười.

Khi ấy các đại chúng thiên nhân của thế gian thấy việc ấy xong, họ đều cởi y phục và các vòng hoa của mình , dùng các thứ hương để rải trên đức Phật cúng dường cung kính chí tâm chiêm ngưỡng Ngài.

Bấy giờ trong đại chúng có tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ðại Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Ðề, tôn giả Phú Lâu Na Di Ða La Ni tử, tôn giả La Hầu La, tôn giả Ðại kiếp Tân Na, tôn giả Ðại Ca Chiên Diên, tôn giả A Nê Lâu Ðà, tôn giả Hộ Thế, tôn giả Thủ Lung Na, tôn giả Nan Ðà, tôn giả A Nan... là những bậc thượng thủ, và tất cả các Ðại Thanh văn khác đều là những bậc Ðại đức, có đầy đủ đại thần thông đều đến tập hội tại đó.

Bấy giờ trong đại chúng lại có tôn giả Di Lặc Bồ tát ma ha tát, Việt tam giới Bồ tát ma Ha tát, Dũng Ðại Bộ Bồ tát ma ha tát, Sơ phát tâm tức Chuyển Pháp luân Bồ tát ma ha tát, Thiện tư Bồ tát ma ha tát, Ðại âm thanh Bồ tát ma ha tát, Thiện Hành Bộ Bồ tát ma ha tát, Siêu tam thế Bồ tát ma ha tát, Trì Thế Bồ Tát ma ha tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát, Bất Không Kiến Bồ tát Ma ha tát... là những bậc thượng thủ và vô lượng vô số Bồ tát ma ha tát khác, thời quá khứ ở chỗ vô lượng các đức Như Lai đã trồng các căn lành, huân tu các hạnh, công đức thành tựu viên mãn, từ lâu đã được an trụ nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Bấy giờ tôn giả Bất Không Kiến Bồ tát ma ha tát thấy đức Phật Thế tôn lại mỉm cười xong, từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, trạch vai bên hữu, quỳ gối mặt xuống đất, chấp tay hướng về đức Phật nói bài kệ :

 

- Vô thượng lưỡng túc tôn tối thắng.

Vô duyên bất ứng hiện mỉm cười

Tất cả thế gian không ai bằng

Cúi mong Ngài nói vì sao cười,

Thường cho kẻ nghèo các vật dụng,

Cũng nói Ðại thừa báu tối diệu

Hay ban mắt sáng cho kẻ mù

Nay Ngài mỉm cười do nhân gì ?

Thế tôn ba cõi không ai bằng

Huống gì thế gian mong luận thắng

Là Ðại đạo sư của thế gian

Nay Ngài giải thích vì sao cười ?

Bấy giờ Ðức Thế tôn liền bảo Bất Không Kiến Bồ tát ma ha tát :

- Này Bất Không Kiến ! Nay ngươi thấy các tướng trang nghiêm hai bên tả hữu ở thắng địa này có ưa thích chăng ?

Bất Không Kiến thưa :

- Như vậy, bạch Thế tôn ! Như vậy, Bà Già Bà !

Ðức Phật lại bảo :

- Này Bất Không Kiến ! Ngươi nên biết, nơi địa phương này từ xưa các đức Như Lai Ứng Cúng, Ðẳng Chánh giác đã từng thọ dụng, giáo hóa, du hành và sống ở đây.

Khi ấy Bồ tát Bất Không Kiến nghe đức Phật dạy như vậy xong liền cấp tốc đi đến chỗ ấy, đến xong, liền nhập Tam muội, khi trụ vào Tam muội, tự nhiên thành tựu tòa báu thượng diệu, các thứ trang nghiêm thảy đều đầy đủ. khi trang nghiêm chỗ ngồi xong, trở về chỗ đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân đức Phật, bạch rằng :

- Bạch Thế tôn ! Nay chỗ này trang nghiêm như vậy, cúi mong đức Thế tôn cũng nên kịp thời ở nơi thắng địa ấy.

Bấy giờ đức Thế tôn liền đến nơi đó. đến xong liền như pháp thăng tòa. Khi đức Như Lai, bậc Ứng Cúng, đẳng chánh giác thăng lên tòa ấy rồi, như vậy lúc đó thế giới tam thiên đại thiên này, toàn thể đại địa có 6 thứ chấn động đó là :

1- Ðộng biến động Ðẳng biến động

2- Chấn biến chấn Ðẳng biến chấn

3- Dũng biến dũng Ðẳng  biến dũng

4- Hống biến hống Ðẳng biến hống

5- Khởi biến khởi Ðẳng biến khởi

6- Giác biến giác Ðẳng biến giác

Vọt lên phía Ðông thì biến mất ở Tây.

Vọt lên ở Tây thì biến mất ở Ðông.

Vọt lên ở Nam thì biến mất ở Bắc.

Vọt lên ở Bắc thì biến mất ở Nam.

Vọt lên ở giữa thì biến mất ở một bên

Vọt lên một bên thì biến mất ở giữa.

Khi đại địa này chấn động như vậy xong, nhờ thần lực của Phật biến thế giới này có một luồng ánh sáng lớn, khiến cho các chúng sanh đều cảm thọ sự khoái lạc. Bên dưới chiếu đến đại địa ngục A Tỳ. Có các chúng sanh mong hào quang chiếu vào thân mình thì các điều khổ được tiêu diệt, đồng cảm thọ sự khoái lạc. Như vậy các chúng danh thọ khổ trong các địa ngục và các loài súc sanh sắp bị tàn hại, các ngạ quỷ thảy ở trong cõi của diêm la vương gặp được ánh sáng này xong, tất cả khổ đau thảy đều tiêu trừ. Sự đói khát thì được no đủ. Không có chúng sanh nào mà không cảm nhận sự an lạc. Ngay lúc ấy, tất cả chúng sanh đều bỏ ác niệm,  đều khởi lòng từ, cùng nhau ái lạc, đều ôm lòng từ bi, giống như người thân thuộc nhìn nhau hoan hỷ, hòa hợp, đồng ngồi chung. Bấy giờ họ tán thán rằng :

- Thế tôn ngồi tòa này

Phóng luồng ánh sáng lớn

Ðại địa 6 lần động

Khiến chúng sanh hoan hỷ

Như Lai ngồi tòa này

Pháp vương phóng hào quang

Nên biết ngay khi ấy

Chúng sanh đều an vui

Chánh giác ngồi tòa này

Chỗ quy y đại trí

Hào quang lợi chúng sanh

Chiếu khắp cõi Phật này

Lạ thay, Ðại thừa ấy

Tối thắng thừa vô thượng

Như lai ngồi tòa này

Lợi ích khó nghĩ lường

Lạ thay, Ðại thừa này

Tối thắng  thừa vô thượng

Sa môn, bà la môn

Nơi đây nhiều vô lượng.

Bấy giờ đức Thế tôn hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới này xong, bảo các Bồ tát ma ha tát và các chúng đại thanh văn :

- Này các thiện nam tử ! Các ngươi nên biết, sau nửa đêm hôm qua có các vị trời cõi Tịnh Cư này : Thiên tử Nan Ðà, Thiên tử Tu Nan Ðà, Thiên tử Chiên đàn, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Nan Thắng, cho đến Thiên tử Tu Ða Ba... Cùng vô lượng các Thiên tử có đại oai đức, Ðầy đủ đại thần thông phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng đến núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ ta, liền lấy các thứ hương thượng diệu cõi trời. Ðó là : Thiên mạc Chiên Ðàn, Cho đến hương Thiên- Ða-Ma-la-bạt... rải lên trên ta. Lại dùng các thứ hoa trời, đó là hoa Ưu bát la, cho đến hoa đại mạn Thù sa... cúng dường ta, nhiễu quanh bên hữu ba vòng, Ðảnh lễ dưới chân ta, đứng qua một bên. Khi họ đứng qua một bên xong, đối với ta có tâm cung kính bội phần, chấp tay im lặng mà đứng. Khi đứng xong họ suy nghĩ : " Nay đây tất cả pháp môn niệm Phật của Bồ Tát mà các đức Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác mà ở thời quá khứ đã từng vì đại chúng thiên nhân kia tuyên dương, giải thích. Chỉ muốn cho các chúng sanh ấy được an lạc. Nay đức Thế tôn của ta cũng sẽ vì Ðại chúng Thiên nhân này diễn thuyết pháp môn niệm Phật như vậy để làm cho các chúng sanh được lợi ích an lạc ". Các Thiên tử ấy nghĩ như vậy xong, liền xin ta nói pháp môn này. Bấy giờ ta im lặng nhận lời, chư thiên biết như vậy liền biến mất.

Khi ấy đức Thế tôn liền nói bài tụng :

- Này Tỳ kheo, sau đêm hôm qua

Thiên vương Tịnh cư Ma hê la

Dẫn các thiên chúng và quyến thuộc

Nan Ðà cùng với Tu Nan Ðà

Trời Tu Ma Na, Chiên Ðàn thảy

Cho đến Nan Thắng,Tu Ða Ba      

Phóng ánh sáng lớn khắp thế gian

Thẳng đến trong núi Kỳ Xà Quật

Các vị trời đã đến chỗ ta

Dùng hương hoa trời mà cúng dường

Trước tiên nhiễu quanh ta ba vòng

Ðảnh lễ cung kính, đứng một  bên

Các Thiên tử lặng yên suy nghĩ :

" Nay Tu Ða La niệm Phật này

Tối thắng quá khứ từng tuyên giảng

Vì xót thương chúng sanh thế gian

Nay đấng Thế tôn đủ thập lực

Sao không diễn thuyết pháp môn này

Lợi ích quần sanh ở thế gian

Ðể làm an ổn cho trời, người ? "

Chư thiên nghĩ xong liền thưa thỉnh

Thì ta im lặng mà hứa khả

Vì ta muốn ở núi Kỳ - Xà

Như chư Phật trước đã diễn thuyết

Các trời biết ta đã chấp nhận

Sanh tâm tôn trọng, rất sung sướng

Tất cả thảy đều lạy cung kính

Nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất

Này các Tỳ kheo hãy nghe kỹ

Ta nghe các Phật quá khứ nói

Ðừng nên sanh nghi sợ pháp này

Trí các Như Lai khó nghĩ lường

Các Phật xưa kia đã hành đạo

Ta trước biết hết không còn nghi

Tất cả Nhân-Trung-Tôn hiện tại

Ðã được Bồ Ðề mà ta chứng

Ðại bi đương lai xót thương đời

Pháp nhân tự nhiên ta giác tri

Nay ta đầy đủ trí vô ngại

Trí lớn như vậy khó đo lường

Vượt khỏi thế gian không ai bằng

Tất cả thế gian không lường được.

 

2 PHẨM " BẤT KHÔNG KIẾN BỔN SỰ "

 

Bấy giờ đức Thế tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Ðại Mục Kiền Liên, tôn giả Ðại Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Ðề,tôn giả Phú Lâu Na Di Ða La Ni tử, Các đại đệ tử có đại oai đức, đầy đủ thần thông như vậy, rằng :

- Này các Tỳ kheo ! Như các ngươi biết, dựa vào cảnh giới của các ngươi, nên ở trước ta, các ngươi hãy rống lên tiếng rống Sư tử. Vì sao vậy ? Nếu các ngươi thuyết pháp thì khiến cho tất cả các vị Thanh Văn, tất cả đại chúng của trời, người này được tin hiểu.

Bấy giờ đức Thế tôn lại bảo Di Lặc Bồ tát ma ha tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát, Việt Tam Giới Bồ tát Ma Ha tát, Siêu Bất Tư Nghị Bồ tát Ma ha tát, Thiện Hành Bộ Bồ tát ma ha tát, Sơ Phát Tâm tức Chuyển Pháp Luân Bồ tát ma ha tát, Thiện Tư Duy Bồ tát ma ha tát, Ðại AÂm Thanh Bồ tát ma ha tát, Trì Thế Bồ tát ma ha tát, Bất Không Kiến Bồ Tát ma ha tát...rằng :

- Nầy Bất Không Kiến ! Nay ngươi nên rống lên tiếng rống Sư tử, Quyết đỉnh thỉnh Phật thuyết về công đức có được tướng mạo chơn thật của chư Phật Thế tôn . Nếu ngươi thỉnh cầu như vậy thì có thể làm lợi ích các loài chúng sanh của tất cả thế gian. Cho nên nay ta đích thân khuyên ngươi.

Khi Bồ tát Bất Không Kiến nghe Bật Thánh dạy như vậy xong, liền ở trước Phật dùng kệ tán thán rằng :

-Thế tôn sắc thân vàng , trăm phước

Từ bi, diệu giác, đệ nhất nghĩa

Công Ðức trí tuệ không giảm sút

Do duyên gì bỗng khiến con hỏi

Không ai bằng Ngài Nhân trung tôn

Thế gian thắng trí siêu việt hết

Công đức Pháp vương đã cùng tột

Cớ gì hôm nay bảo con thỉnh ?

Phật diệt , thanh tịnh, thiền bậc nhất

Trí huệ nhiệm mầu thật giải thoát

Giải thoát tri kiến, huệ viên mãn

Cớ gì hôm nay bảo con hỏi ?

Oai nghi pháp vương đã đầy đủ

Tối tôn, Hùng tất cả thế gian

Ðã được tự lợi và lợi tha

Ðại sư vì sao bảo con thỉnh ?

Từ bi Thế tôn thuần từ lâu

Nhiều kiếp thường hành không oán thân

Biện tài vô ngại khó kể lường

Vì sao Thế tôn bảo con hỏi ?

Hay thí của cải cho kẻ nghèo

Cũng mở mắt mù cho thế gian

Thế tôn hay khiến kẻ sợ, an

Vì sao Thế tôn bảo con hỏi ?

Thân Phật, Vật dơ không thể nhiễm

Y phục xưa  nay không bụi bặm

Sanh ở vương cung nhà Thánh Vương

Vì sao nay bảo con khuyến thỉnh

Y thánh cách thân 4 lóng tay

Tuy không sát thân vẫn không rớt

Gió lớn Toàn lam thổi chẳng bay

Thánh tôn vì sao bảo con thỉnh ?

Thế tôn lúc đi đường bình thường

Dù đường lồi lõm tự bằng phẳng

Hoặc lên đồi cao vẫn thản nhiên

Vì sao hôm nay bảo con thỉnh ?

Thân tướng Thế tôn đều tròn đầy

Bước đi các khớp không lay động

Con xem Thế tôn lúc xoay người

Ðại địa tức thì sáu chấn động

Không ai thần túc bằng Như Lai

Nhân trung tôn tự tại như vậy

Hào quang Thế tôn đã chiếu đến

Khiến cho kẻ điên không mất tâm

Chỉ cần tạm thấy hào quang Ngài

Hoặc khi mất niệm liền nhớ lại

Khi Thế tôn đi chân đạp đất

Chúng sanh bước qua bảy ngày vui

Cho đến mạng chung tùy ý sanh

Nên con quy mạng và ưa thích

Nếu người gặp bệnh bị thống khổ

Ðớn đau chua xót không chịu nổi

Chỉ nhờ Thế tôn lấy tay sờ

Liền được an ổn không thể nói

Pháp thân Thế tôn đủ thần lực

Là nhờ nhiều kiếp mãi tu trì

Ðiều đó hoàn toàn không nghi hoặc

Ðạo Sư đừng bảo con thưa hỏi

Ðộc tôn giữa người đủ khả năng

Ðại tiên điều phục độ tất cả

Nay con lại bạch Thiên nhân sư

Cho nên đừng bảo con thưa hỏi. 

Bấy giờ đức Thế tôn lại bảo Bồ tát Bất Không Kiến :

- Lành thay ! Lành thay ! Này Bất Không Kiến ! Ngươi muốn ta nói việc này, hãy khéo nhớ nghĩ, ta sẽ giải thuyết.

Bồ tát Bất Không Kiến thưa :

- Như vậy, thưa Thế tôn ! Cúi mong Ngài trình bày, nay con xin lắng nghe.

Ðức Phật bảo :

- Này Bất Không Kiến ! Ta nhớ thời quá khứ, cách đây vô lượng vô biên a tăng tỳ kiếp. Lúc ấy có một vị vua tên là Vô biên tinh tấn, có đại thần thông, có đủ oai đức, dùng chánh pháp giáo hóa nhân dân, sống trong một thành lớn, Phía Ðông phía Tây đến ngót 12 do tuần, phía Nam phía Bắc thì chỉ có 7 do tuần rưỡi. Thành này có 7 lớp, riêng mỗi lớp thành đều có 7 báu, dó là : Kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, xà cừ, chơn châu, san hô, hoàn toàn dùng các báu như vậy chạm trỗ xen kẽ.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Nên biết thành ấy có bốn mặt, mỗi mặt có ba cửa, mỗi cửa đều có hai lầu canh đối nhau. Lầu gác cao rộng, trang nghiêm, tráng lệ, đều dùng đầy đủ diệu bảo hợp thành. Ngay trong cửa dựng ngọn cờ Thắng Tràng của Ðế Thích để làm giới hạn. Cho đến các thứ xà nhà, bậc cửa đều chạm các thứ châu báu.

Lại nữa, Này Bất Không Kiến, các cửa thành ấy đều có hai thứ : vàng và bạc đan thành lưới che phủ ở trên. Lại ở trên lưới có các thứ trang sức như lưới vàng, linh bạc, lưới bạc, linh vàng, gió mát thổi động các thứ ấy làm phát ra những âm thanh vi diệu, rất là hòa nhã, giống như nhạc trời.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Thành có 7 lớp. Trong 7 lớp thành có các cấp đều làm bằng châu báu, có lan can mái hiên chạm trỗ, the lụa thêu dệt phân minh, bảy báu mà thành màu sắc xen tạp khả ái. Ở lan can vàng thì treo sừng bằng bạc trắng, ở lan can bằng bạc thì treo sừng bằng chân châu. Ở lan can bằng ngọc thì treo sừng bằng lưu ly. Cho đến các thứ tơ năm màu xen lẫn nhau, khoản giữa các châu báu đang treo, ánh chiếu lẫn nhau.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Chung quanh bảy lớp thành ấy đều có hào báu vây quanh. Ðó là : kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, các thứ trang nghiêm đều dùng các thứ báu để xây hào, mỗi hào đều có tam cấp bằng bảy báu đủ màu sắc, chia nhau chiếu sáng, vi diệu, đẹp mắt.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy, trong các hào nước có hoa đẹp chen chúc. Ðó là hoa : Ưu Ðàm bát, Hoa bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, các loại hoa như vậy sáng rạng, dễ thương, tươi sạch, mềm mại, hương thơm phản phất khắp nơi. Chúng sanh thọ dụng được vua che chở hết sức.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn kia ở trên bờ hào ấy trồng các loại hoa, đó là : hoa Ni văn ca da, hoa Bát đế kiến, hoa A địa mục Ða ca, hoa chiêm ba ca, hoa Bà lợi sư ca, hoa câu tỳ la đà, hoa Ðạt nô ca lợi ca . Các hoa như vậy hương thơm thanh khiết, thật khả ái, giống như hoa trời, chúng sanh thọ dụng và cũng được bảo vệ hết sức.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Thành kia mỗi cái lớp đều có 7 lớp đường đi, có cây báu Ða la bao bọc chung quanh tươi sáng, khả ái, do bảy báu hiệp thành. Cây làm bằng vàng ròng thì lá bằng bạc trắng, hoa quả cũng vậy, cây bằng bạc trắng thì lá, hoa quả, bằng chơn kim. Cây bằng chơn kim, thì và lá hoa quả bằng lưu ly. Cây bằng lưu ly thì lá và hoa quả bằng pha lê. Cây bằng pha lê thì lá và hoa quả bằng mã não. Cây bằng mã não thì lá và hoa quả bằng xà cừ. Cây bằng xà cừ thì lá và hoa quả bằng xích chơn châu. Cây bằng xích chơn châu thì lá và hoa bằng san hô. Cây bằng san hô thì lá và hoa bằng chơn kim.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! các cây Ða la hào quang chiếu sáng rất đẹp, gió nhè nhẹ thổi và phát ra âm thanh vi diệu. Nếu ai nghe được thì hoan hỷ, an lạc giống như người chơi nhạc có thể tấu lên âm thanh vi diệu, nếu có người nghe được thì không ai không vui sướng. Cây Ða la ấy khi gió thổi vào phát ra những âm thanh vi diệu khiến cho người nghe cũng lại như vậy.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Trong thành của nhà vua thường có các tiếng âm nhạc như  vậy, không phút nào dừng. Ðó là tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng voi, tiếng chân đi, tiếng trống, tiếng tu và, tiếng đàn không hầu, tiếng đàn cầm, sắc, Tỳ bà, đàn tranh, ống sáo, ống tiêu...Như vậy tất cả âm thanh không phút nào dừng,. Nhà vua thường tuyên lệnh nhân dân trong nước :

- Ai có muốn ăn uống, y phục, voi, ngựa, xe cộ, tùy ý cứ dùng, nhà vua đều cấp cho.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Rừng cây Ða la ngoài thành của nhà vua, người đi đường đến đó nghỉ dưới gốc cây, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc nằm, hoặc ngồi, họ nghe các âm thanh vi diệu của cây, không hưởng thọ diệu lạc ngũ dục.

Lại nữa ! Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy, chỗ gần xa trong thành lớn đều như khoảng cách một mũi tên bay, có đào một cái ao trồng hoa, bốn bờ ao và đáy ao đều làm bằng bốn báu, bốn bên tam cấp đường đi có 7 báu trang nghiêm đó là : Cấp đi bằng vàng ròng thì trang sức bằng bạch ngân. Cấp đi bằng bạch ngân thì trang sức bằng lưu ly. Cấp đi bằng lưu ly thì trang sức bằng pha lê. Cấp đi bằng pha lê thì trang sức bằng mã não. Cấp đi bằng mã não thì trang sức bằng san hô. Cấp đi bằng san hô thì trang sức bằng hổ phách, các thứ ngọc báu xen lẫn, ai thấy cũng hoan hỷ.

Lại nữa, Bát Không Kiến ! Trong ao ấy lại có các thứ diệu hoa, đó là : hoa Ưu bát la, hoa Bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, các loại hoa như vậy hương thơm ngào ngạt, chúng sanh ngửi được đều rất ưa thích. Trên bờ ao lại trồng các loại hoa, đó là hoa Y Ni ma ca, cho đến hoa Ðạt nậu ca lợi, các hoa thật đẹp, giống như hoa trời. Cửa của ao ấy thường mở không đóng, nhân dân đi lại không bị ngăn cấm.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Vua Tịnh Tấn ấy ở trong thành lớn có làm cái viên quán để dạo chơi. Ở trong các vườn lại có các loại cây rừng bảy báu, thường có hoa quả. Nhà vua cùng phu nhân, các người hầu ở hậu cung đồng đi đến đó sung sướng vui chơi. Cửa của viên quán cũng không ngăn cấm nhân dân đến xem, vui chơi hưởng thọ khoái lạc.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Mặt trong của khu vườn  ấy cách nhau một mũi tên bắn đều có một ao trồng hoa, cũng dùng vàng .v.v. bốn báo tạo thành. Lại dùng bảy báu để trang hoàng cấp, bệ. Các màu sắc hoa lệ làm cho ai thấy cũng thích nhìn. Trong ao nước này có nhiều loại hoa, đó là : hoa Ưu bát la, cho đến hoa Phân đà lợi. Tất cả loại hoa này thơm, tươi, dễ thương . Trên bờ ao lại có rừng cây đa la và các hoa quả, đó là : hoa Bà Ni chiết Ca, Ðà ma na già , cho đến hoa Ðạt nậu Ca lợi. Các loại hoa quả này hương thơm, tươi mát, khả ái , nhân dân lấy dùng không bị cấm ngăn.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy bẩm tính nhân ái, từ  niệm chúng sanh như mẹ thương con, cũng thường đem hết lòng kính thờ Sa môn, Bà la môn, Sát đế lợi, trưởng giả, như con thờ cha.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Thân hình nhà vua cao lớn vạm vỡ, đỉnh đạt khác thường , thân thể tròn đầy, các tướng cụ túc, mặt, mắt đoan chánh, nhan sắc sáng rạng, oai đức rộng lớn, trời người kính yêu.

 Lại nữa, Bất Không Kiến ! Nhà vua ấy đời trước đã trồng gốc đức nên đực sanh ở nhà Sát đế lợi. giòng họ cao thượng tôn quý, thế gian không ai bằng, cha mẹ sanh bảy đời thanh tịnh, vợ con quyến thuộc phước vui đoàn tụ, không có một người nào làm điều sai trái.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua ấy vì nhờ phước nghiệp nên nhân dân giàu có, thức ăn có cả một trăm vị, gấm vóc, các châu báu để đầy cả kho.

KINH ÐẠI TẬP ÐẠI PHƯƠNG ÐẲNG

BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 

Hết quyển một

 --- o0o ---

 Quyển 1 | Quyển 2 | Quyển 3 | Quyển 4 | Quyển 5

 Quyển 6 | Quyển 7 | Quyển 8 | Quyển 9 | Quyển 10

 

 --- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 4-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com