Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


......... .


KINH ĐẠI BỬU TÍCH

Việt dịch:  Thích Trí Tịnh

--- o0o --- 

 

Mục Lục Tập 8

 

Phần 52

LII. Pháp Hội Bửu Nữ - Thứ 52

(Hán bộ từ quyển 130 đến quyển 131)

 

Phần 53

LIII. Pháp Hội Bất Thuần Bồ Tát - Thứ 53

 (Hán bộ quyển 132)

 

Phần 54

LIV. Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát - Thứ 54

 (Hán bộ quyển 133 đến quyển 136)

 

Phần 55

LV. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát - Thứ 55 

(Hán bộ từ quyển 137 đến quyển 141)

 

Phần 56

LVI. Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát - Thứ 56

 (Hán bộ từ quyển 142 đến quyển 143)

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng quát Kinh Đại Bửu Tích

--- o0o ---

Mục Lục tập 8

 Phần 52 | Phần 53 |  Phần 54 | Phần 55 | Phần 56

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-07-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com