Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


......... .


KINH ĐẠI BỬU TÍCH

Việt dịch:  Thích Trí Tịnh

--- o0o --- 

 

Mục Lục Tập 7

 

Phần 41-42-43

Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp 41

Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn 42

Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát 43

 

Phần 44

Pháp Hội Bửu Lương Tụ 44

 

Phần 45-46

Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát 45

Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã 46

 

Phần 47

Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát 47

 

Phần 48-49

Pháp Hội Thắng man Phu Nhân 48

Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân 49

 

Phần 50

Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm 50

 

Phần 51

Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát 51

 

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng quát Kinh Đại Bửu Tích

--- o0o ---

Mục Lục tập 7 | Phần 41-42-43 | Phần 44 | Phần 45-46

Phần 47 | Phần 48-49 | Phần 50 | Phần 51

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-03-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com