Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


......... .


KINH ĐẠI BỬU TÍCH

Hán dịch: Dao Tần, Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch:  Thích Trí Tịnh

--- o0o --- 

 

Mục Lục Tập 5

 

Phần 17

PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA

THỨ MƯỜI BẢY

 

Phần 18

PHÁP HỘI HỘ QUỐC BỒ TÁT

 THỨ MƯỜI TÁM

 

Phần 19

PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ

 THỨ MƯỜI CHÍN

 

Phần 20

PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG

 THỨ HAI MƯƠI

 

Phần 21

PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA

THỨ HAI MƯƠI MỐT

 

Phần 22

PHÁP HỘI ĐẠI THẦN BIẾN  

THỨ HAI MƯƠI HAI

 

Phần 23

PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP

THỨ HAI MƯƠI BA

 

 Phần 24

PHÁP HỘI ƯU BA LY

THỨ HAI MƯƠI BỐN

 

Phần 25

PHÁP HỘI PHÁT THẮNG CHÍ NGUYỆN 

THỨ HAI MƯƠI LĂM

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng quát Kinh Đại Bửu Tích

--- o0o ---

Mục Lục tập 5 | Phần 17 | Phần 18 | Phần 19 | Phần 20

Phần 21 | Phần 22 | Phần 23 |  Phần 24 | Phần 25

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-03-2003

Vi tính: Thích Đức Tuấn


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com