Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .

 

Mục Lục Kinh Điển (Phần 2)

 

Kinh Công Đức Tắm Phật. Sa Môn Nghĩa Tịnh. Thích Nữ Trung Thể dịch

Chuyện Bách Dụ. Pháp Sư Thánh Pháp. Thích Nữ Viên Thắng dịch

Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu. Phúc Trung
Chú Giải Kinh Kim Cang & Chánh Pháp Chưa Từng Có. Thích Huyền Vi  

Kinh giảng về niệm hơi thở vào hơi thở ra. Tỳ Kheo Indacanda dịch

Kinh Nhân Quả Quá Khứ Hiện Tại. Nguyên Lộc-Nhất Nghiêm dịch

Bộ Thạch Kinh Pháp Hoa đầu tiên ở Việt Nam

Kinh Nhân Quả. Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Bi Hoa Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Báu Tuệ Giác Siêu Việt Tuyệt Luân Thích Bảo Lạc dịch

Nhật Liên Tông Nhật Bản. Thích Như Điển dịch

Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh. Thích Như Điển dịch

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật. Thích Thiện Thông dịch

Kinh Thiện Ác Nhân Quả. HT Thích Trung Quán
 

Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt. Hoang Phong

Kinh Veranjaka-Sutta. Hoang Phong dịch

Kinh Acela Sutta, khổ đau phát sinh & vận hành như thế nào Hoang Phong dịch

Sangama Sutra, Chiến thắng hay chiến bại. Môhan Wijayaratna Hoang Phong dịch

 

Kinh Địa Tạng. HT Thích Trí Quang dịch, Thích Linh Như chuyển vận

Kinh Thủy Sám. HT Thích Trí Quang dịch, Thích Linh Như chuyển vận
Kinh Lương Hoàng Sám.HT Thích Viên Giác dịch, Thích Linh Như chuyển vận
 


Ấn tống Kinh Đại Bát Niết Bàn

Công trình Tam Tạng Song Ngữ Pali-Việt. Tỳ Khưu Indacanda

Bát Nhã Tâm Kinh. Huyền Thanh dịch

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

Bát Đại Nhân Giác Kinh. Đại Sư Tinh Vân. Thích Minh Quang dịch

Hai Thời Công Phu, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

Kinh A Di Đà. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh A Di Đà Sớ Sao Hòa thượng Thích Hành Trụ dịch
Kinh A Hàm Chính Hạnh. HT Thích Tâm Châu dịch
 

Kinh Bách Dụ. Tâm Minh Ngô Tằng Giao  chuyển thơ
Kinh Bát Nhã giảng giải . HT.Thích Thanh Từ
Kinh Bát Đại Nhơn Giác. HT.Thích Huyền Tôn dịch

Kinh Bát Đại Nhơn Giác.Thích Minh Quang dịch
Kinh Bát Đại Nhơn Giác giảng giải . HT.Thích Thanh Từ
Kinh Bát Nhã giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

Kinh Bổn Sự. Thích Như Điển

Kinh Chánh Pháp Sanghata. Hồng Như dịch

Kinh Di Giáo. HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Di Giáo. HT Thích Đức Nhuận dịch

Kinh Di Giáo. Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập. Thích-Tâm-Châu dịch
Kinh Di Lặc. HT Thích Tâm Châu
Kinh Dược Sư  Lược Yếu. Thích Tịnh Từ

Kinh Duy Ma Cật. Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập. Thích Huệ Hưng dịch

Kinh Dược Sư (5 ngôn ngữ, pdf) Nguyên Tánh dịch

Kinh Duyên Sinh . HT Thích Tâm Châu dịch
 

Kinh Đại Bát Niết Bàn. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh. Thích Như Điển

Kinh Đại Bi. Thích Như Điển

 

Kinh Giải Hạ . HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền.Tam tạng pháp sư Bát Nhã. Hạnh Cơ dịch

Kinh Hiếu Tử. HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh Kiến Chánh. Thích Trí Đức
Kinh Kiến Chính. Thích Trí Hải

Kinh Kim Cang giảng giải . HT.Thích Thanh Từ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. HT. Thích Duy Lực dịch
 

Kinh Lần Tràng. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Lăng Già Tâm Ấn, Thích Thanh Từ dịch

Kinh Lăng Già. HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Thích Tuệ Thông dịch

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Pháp Hoa giảng luận - tập 1 (PDF) . HT Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa giảng luận - tập 2 (PDF). HT Thích Thông Bửu.

 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Thích Thanh Từ dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn, soạn thuật: Pháp Hải, dịch: TN Trí Hải
 

Kinh Phát Bồ Đề Tâm. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Phạm Võng giản lược. HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Pháp Sư Diễn Bồi

Kinh Phổ Môn Chú Giảng. TK Thích Thái Hòa

Kinh Phổ Môn Nghĩa. HT Thích Tâm Châu dịch
 

Kinh Quy Y Tam Bảo. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký . HT Thích Tâm Châu dịch
 

Kinh Tâm Địa Quán. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Tân Tuế. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Thập Thiện. HT Thích Tâm Châu dịch  
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. HT Thích Trí Thủ

Kinh Thiên Thỉnh Vấn. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn. HT Thích Thiền Tâm
Kinh Thiện Ác Nhân Quả. HT Thích Thiền Tâm

Kinh Thụ Tân Tuế. HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh Thủy Sám. HT Thích Huyền Dung dịch  

Kinh Tội Phúc Báo Ứng. HT Thích Tâm Châu dịch

Kinh Trì Trai. HT Thích Tâm Châu dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà Ra Di

Kinh Văn Thù Sư Lợi ThỉnhVấn. HT Thích Tâm Châu dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch

Kinh Viên Giác. Sa Môn Phật Đà Đa La. Thích Duy Lực dịch

Kinh Viên Giác. Lời giảng của HT Thích Thanh Từ

Kinh Vô Lượng Nghĩa.Tam tạng pháp sư Đàm Ma Già Đà Da Xá. Hạnh Cơ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời Tín Báo, Chú: Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Vô Thượng Bảo Ấn

Phật Học Ngụ Ngôn. HT Thích Tâm Châu dịch
Kinh Vô Thường. HT Thích Trí Thủ


Mục lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Nguyễn Minh Tiến dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử phiên dịch Hán Tạng. Vương Văn Nhan. HT Thích Phước Sơn

 

 

Kinh Điển Sớ Giải:

Nghiên cứu Kinh Kim Cang phần vô ngã. Thích Như Điển

Bồ Tát Có Bệnh (Kinh Duy Ma Cật). Thích Nữ Như Đức
Công đức của việc trì kinh. Thích Như Điển
Cốt Tủy Kinh Nhất Dạ Hiền.  Phổ Nguyệt

Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ.  Phổ Nguyệt

Cốt tủy Kinh Kim Cang. Phổ Nguyệt
Cốt tủy Kinh Viên Giác. Phổ Nguyệt

Cốt tủy Kinh Viên Giác. Phổ Nguyệt

Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm. Phổ Nguyệt

Công đức của Kinh Pháp Hoa. HT Thích Trí Quảng
Chúng tôi học Kinh. Tâm Minh Vương Thúy Nga

Đại Bi Chú giảng giải. HT Tuyên Hóa
Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn. Trịnh Nguyên Phước

Giới thiệu Kinh Đại Bát Niết Bàn. Nguyễn Minh Tiến

Hãy Đến Để Thấy Phật Giáo (giảng giải Kinh Pháp Cú) Ni Sư Ayya Khema

Huyền Luận Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ

Pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật. Kinh Pháp Hoa. Phổ Nguyệt

Tinh Yếu của Đại Kinh Sáu Xứ. Phổ Nguyệt
Đặc Tính của Tâm và Pháp hay Kinh Giáo Giới Nandaka và Channa Phổ Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh. HT Thích Giải Năng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ht Thích Thông Bửu
Giải thích Đề Kinh Lăng Nghiêm. Hải Nhân Lão Pháp Sư. Thích Toàn Châu dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa thượng Thích Duy Lực dịch

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà diễn giải, Hòa thượng Thích Minh Cảnh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Viên Giác luận giảng. Thích Thông Huệ

Kinh Ðại Bát Niết Bàn, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Bách Dụ. Tâm Minh Ngô Tằng Giao  chuyển thơ

Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán. TT. Thích Bảo Lạc dịch

Kinh Kim Cang trong nguồn mạch văn hiến của PGVN. Thích hạnh Tuấn

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. Thích Tuệ Thông dịch

Kim Cang Quyết Nghi. Hạnh Huệ dịch

Kinh Nhật Tụng. Kim Đài. (PDF)

Kinh Thắng Man, HT Thích Thanh Từ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Thắng Man, HT Thích Trí Quang dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường Thọ Diệt Tội

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tứ Thập Nhị Chương có phải là cuốn kinh đầu tiên được dịch tại Trung Quốc? Hạnh Cơ

Không bao giờ thỏa mãn. Quảng Tánh

Không nên sống quá lâu tại một nơi. Quảng Tánh

Khổ hạnh. Quảng Tánh

Một sự ra đời mang đến hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Quảng Tánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguồn gốc và tiến trình hình thành kinh Đại Bát Nhã. Hạnh Cơ

Niềm tin của nàng Ambapàli . Thích Nguyên Hùng

Phương tiện thiện xảo trong kinh tạng nguyên thủy. Thanh Hòa

Sự thành lập kinh điển Phật giáo.  Daisaku Ikeda. Nguyên Hảo dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sơ lược quá trình phiên dịch, soạn thuật và hình thành đại tạng kinh Hán văn. Hạnh Cơ

Toát yếu Kinh Trung Bộ.  Ni sư Thích Nữ Trí Hải chú giải

Từ Bi Thủy Sám Pháp. Ngộ Đạt Thiền Sư. Thích Huyền Dung

Tinh Yếu của Kinh Sáu Xứ. Phổ Nguyệt

Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ: nền tảng của cuộc kết tập lần II. Daisaku Ikeda. Nguyên Hảo dịch

Vài cảm nhận về Kinh Bát Đại Nhân Giác. Hải Hạnh

Ý nghĩa Thí Dụ Đức Phật thọ ký cho Thanh văn . HT Thích Trí Quảng

 

Nghĩ về dịch Kinh Phật. Cư Sĩ Nguyên Giác

 

Các Kinh sẽ đưa vào mạng :

Kinh Dược Sư Giảng giải, Thiều Chửu
Kinh Di Ðà Yếu giảng, Thích Phước Nhơn

Kinh Kim Cang, Hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch
Kinh Thập Thiện, Thích Hoàn Quan dịch
Kinh Thắng Man, Thích Trí Quang dịch

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch

Kinh Lăng Già Tâm Ấn HT. Thích Mật Nguyện giảng

Kinh Lời Dạy Cuối Cùng của đức Phật, Thích Thái Không dịch

Kinh Pháp Hoa Yếu Giải, Thích Phước Nhơn

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà diễn giải, Hòa thượng Thích Minh Cảnh dịch

Kinh Thập Thiện, Thích Hoàn Quan dịch

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch


 

 

 

 

---o0o---
# 431

Cập nhật: 01/06/2011
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544