Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

 


 

KARUNĀ  – PUN
KARUNÀ - PUNDARIKA SÙTRA 
KINH  BI  HOA

(Lịch sử  đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát) 
 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh
Vol. 3, No. 157
 
 
 
BẢN DỊCH HÁN VĂN
Đời Bắc Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm

Người Thiên Trúc
 


 
DỊCH RA VIỆT VĂN 

Thích nữ Tâm Thường
Ni viện Diệu Quang, Nha Trang
 
 
 CHỨNG NGHĨA và NHUẬN VĂN

Tỳ  kheo Thích Đỗng Minh
Tỳ kheo Tâm Hạnh
 
  

PL 2542 - 1998 

 

Mục Lục 

Quyển Thứ Nhất 
- Phẩm Thứ Nhất:
Chuyển Pháp Luân
- Phẩm Thứ Hai:
Đà La Ni 

Quyển Thứ Hai 
- Phẩm Thứ Ba:
Phần 1: Bố Thí Lớn 

Quyển Thứ Ba
- Phẩm Thứ Ba :
Phần 2: Bố Thí Lớn
Phẩm Thứ Tư :
Phần 1: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ  ký
 
Quyển Thứ Tư 
- Phẩm Thứ  Tư :
Phần 2: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký 

Quyển Thứ Năm 
- Phẩm Thứ Tư :
    
Phần 3: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký 

Quyển Thứ Sáu 
- Phẩm Thứ Tư
Phần 4: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký 

Quyển Thứ Bảy 
- Phẩm Thứ Tư
Phần 5: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký 

Quyển Thứ Tám 
- Phẩm Thứ Tư
Phần 6: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký
- Phẩm Thứ 5
Phần 1: Bố Thí Ba La Mật 

Quyển Thứ Chín 
- Phẩm Thứ 5
Phần 2: Bồ Thí Ba La Mật 

Quyển Thứ Mười 
- Phẩm Thứ Năm
Phần 3: Bố Thí Ba La Mật
Phẩm Thứ  Sáu
Nhập định Tam Muội Môn 
Hồi hướng

 

 

 

---o0o---
Vi tính: Diệu Xuyến
Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-09-2010

 


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544