Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

 

 

****Phàm lệ

Dịch phẩm này gồm 2 phần: Kinh Kim Cang Bát Nhã tán thuật và Kim Cang Bát Nhã luận giải toát yếu. Kinh Kim Cang Bát Nhã nhắm chủ đích giải rõ 2 điểm nghi vấn căn bản:

1.      Làm thế nào trụ tâm, và

2.      Làm sao hàng phục tâm

chỉ 2 nghi vấn cốt lõi này mà cổ kim Đông Tây bóp trán vò đầu nghĩ suy nát óc, thử hỏi mấy ai hội thông?

Nếu không phải chư Phật, Bồ Tát ứng cơ xuất hiện ra đời để giải tỏa mối hồ nghi căn để ấy của chúng sanh từ vô lượng kiếp, cho chúng ta nương theo học hỏi, chiêm nghiệm và tu tập để góp phần xiển dương giáo lý Phật Đà.

Tuy gọi 2 Kinh, song kỳ thật chỉ là một, nhưng khác người dịch; cũng như phần luận giải không giống, nhằm lột tả được hết chỗ tinh tế của tuệ giác siêu việt.

- Kinh Kim Cang Bát Nhã tán thuật do pháp sư Khuy Cơ (đệ tử xuất sắc của Tam tạng Pháp sư Huyền Trang) đời  Đường soạn thuật, gồm 2 quyển văn mạch lưu loát, rõ ràng, sáng sủa như kiếng soi giúp người phản chiếu tâm mình trên lộ trình giác ngộ.

- Kinh Kim Cang Bát Nhã luận giải toát yếu do Ngài Tông Mật (đời Đường) và pháp sư Tử Tuyền đời Tống giám định. Bản này ngắn gọn, văn khúc chiết, cũng gồm có 2 quyển. Kinh chia thành 3 phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông như thông lệ. Điều này cũng giúp cho ta rất nhiều trong việc thọ trì nghiên cứu kinh văn thâm nghĩa này.

Chỉ cần đọc lời Tựa của hai bản dịch, độc giả hẳn thấy ngay phần quan trọng của nội dung ra sao rồi. Ở đây thiết nghĩ không cần phải giới thiệu dài dòng chi cho thêm phiền phức, dịch giả chỉ muốn ghi nhận và tán dương công đức của các Phật tử bỏ công sức rất nhiều để hoàn thành tác phẩm khiêm tốn này.

Công đánh máy phải cần cả tháng mới làm xong, nhất là quý Phật tử còn bận lo việc kinh tế nữa, nên chỉ có được những ngày cuối tuần. Nhưng như ta biết, mọi việc đều dồn vào dịp weekend, nếu không dành ưu tiên, hẳn hai Phật tử Thiện Tuệ và Chúc Ngộ cũng khó có thì giờ đánh máy xong được. Thầy rất hoan hỷ nhận lại 2 bản đánh máy xong của 2 Kinh đã giao 2 vị trước đó. Phần đánh máy xong lại phải edit cho vào khuôn khổ theo ý muốn, đây là phần thuộc về kỹ thuật do Sư Cô Giác Anh miệt mài phụ trách bất kể thời gian. Xin hồi hướng công đức của quý vị lên chư Phật chứng minh gia hộ thân tâm an lạc, trí tuệ quảng khai.

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ quí vị hiện đời phước huệ tăng long, tâm Bồ Đề kiên cố, túc nghiệp tiêu trừ; gia đình thạnh đạt, quyến thuộc an hòa, tai ách vượt qua, bịnh chướng tiêu ma, trên thuận dưới hòa, xứng đáng con nhà đệ tử dòng tộc Thích Ca. Đồng thời cầu nguyện thân bằng quyến thuộc quá cố của quý Phật tử nhờ công đức pháp thí này mà sớm siêu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc quốc của Đức Từ phụ A Di Đà.

Dù đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn bản dịch không tránh khỏi sai lỗi, thiếu sót, rất mong các bậc thức giả bổ chính giúp để cho cuốn kinh được hoàn chỉnh trong lần tái bản tới. Được vậy, bút giả rất vinh hạnh và vô cùng thâm tạ quí vị.

Sydney, mạnh xuân 2009.

Tỳ kheo Thích Bảo Lạc  

 

 


Mục lục

- Phàm lệ                      

I. Kinh Kim Cang Bát Nhã tán thuật                                         

- Tựa

- Lời tựa khắc bản in

- 6 qui tắc hiệu đính

A. Quyển thượng                                                                  

1. Năm hoặc sáu pháp chứng tín thành tựu

2. Hộ niệm có 6 nghĩa

3. Bố thí không trụ tướng

4. Không trụ tướng bố thí phước đức vô lượng

5. Pháp Phật thuyết dụ như chiếc bè

6. Bố thí của báu nhiều không bằng thọ trì kinh.

7. Bốn quả Thánh trong ý niệm chứng đắc

8. Dẫn tích xưa thời Phật Nhiên Đăng

9. Thọ trì 4 câu kệ kinh này phước đức hơn cả.

10. Phá 4 tướng chấp.

B. Quyển hạ                                                                          

1. Hạnh nhẫn nhục Ba La Mật

2. 5 cách nói chân thật của Như Lai

3. Bố thí thân mạng không bằng tin Kinh

4. Cúng dường, phụng sự chư Phật quá khứ

5. Phát vô thượng Bồ đề tâm

6. Trang nghiêm quốc độ Phật

7. Ngũ nhãn của Như Lai

8. Tâm trong 3 thời lượng

9. Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác.

10. Nghĩa từ Như Lai

* Chú thích                                                                              

II. Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát yếu                       

  1. Quyển thượng                                                              

-         Nhân duyên phát khởi

-   Tông thể của Kinh

-   Nơi chốn, hội Phật thuyết kinh

I.  Phần tựa: thứ nhứt                                                   

1.      Tựa chứng tín: 6 pháp thành tựu

2.      Tựa phát khởi: 7 điểm thích nghi

II. Phần chánh tông                                                      

1. Bảy loại nghĩa cú

2. 18 trụ xứ

3. Phật chỉ cách hàng phục tâm

4. Cầu 3 tâm

5.Đoạn trừ chấp thô

6.Phá chấp đạt 4 quả vị

7.Giải các mối hồ nghi

8.Giảng giải Kinh này phước đức hơn ở 5 điểm

* Chú thích                                                                  

B. Quyển hạ

1. Đối trị không khổ nhẫn lưu chuyển

2. Không nhẫn khổ trái nghịch

3. Tin Kinh được phước

4. Đủ đức hay truyền đạt

5. Ít vui không kham

6. Xem như tháp Phật

7. Chuyển tội được phước

8. Cao cả đáng tôn kính

9. Nghe rồi sanh nghi

10. Tổng kết chỗ sanh nghi

11. Ngũ nhãn của Phật

12. Pháp thân Như Lai

13. Tướng cụ túc không đạt được vô thượng chánh đẳng bồ đề

14. Dựa vi trần để phá một hiệp tướng

III. Phần lưu thông                                                       

1.Chúng nghe Kinh tâm đại hoan hỷ

2. Tất cả vâng lời Phật phụng hành

3.Nói rõ 3 nghĩa của từ hoan hỷ phụng hành.
* Chú thích                                                                  

 


(xem nội dung 278 trang - dưới dạng pdf)
 

 

 

 

 

---o0o---
Vi tính: Thích Nữ Giác Anh, Thiện Tuệ, Chúc Ngộ
Trình bày: Nhà Sách Văn Thành

Cập nhật: 01-08-2010

 


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544