Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

 

Kinh Dược Sư  Lược Yếu
Thích Tịnh Từ

 

Lời dẫn

Kinh Dược Sư nầy là bản dịch lược yếu. Nói là lược yếu vì văn ngữ chuyển dịch bằng kệ văn ngắn gọn, song vẫn giữ trọn và sáng tỏ ý nghĩa của nội dung kinh văn.

Chỉ thú của Kinh Dược Sư là Đức Phật trình bày về nhân quả, nghiệp báo; về bệnh căn và các tai họa mà loài người đã, đang vướng mắc.  Có những bệnh, những tai họa mà khả năng con người và y học có thể đáp ứng, vượt qua được.  Nhưng, có một số lớn bệnh căn và tai họa trầm trọng mà khả năng con người, y học không thể giải quyết được.  Chỉ thú, nội dung của Kinh Dược Sư là khích lệ, giúp ta một cách tích  cực trong việc hóa giải tai ương và chữa trị các bệnh nan y.  Vì vậy, Kinh Dược Sư không phải để tụng trì, cầu nguyện bởi đức tin thuần túy, mà xa hơn, thực tế hơn là nhằm hướng dẫn ta cách thực tập, chuyển hóa những tâm lý bất thiện, vun trồng những hạt giống tốt.  Khuyến khích sự phát tâm hướng về Tam Bảo, giữ gìn các giới pháp căn bản và ngăn ngừa những suy tư, nói năng, hành động xấu ác.  Kinh Dược Sư cũng chỉ rõ cho ta cách thiết lập đàn tràng, làm phước bố thí, cầu thỉnh các bậc thanh tịnh Tăng chứng minh, cầu nguyện, thuyết pháp để khai mở tâm lành cho ta, người thân, gia đình, thân quyến.  Đặc biệt của kinh là giúp cho người hành trì tưới tẩm hạt giống yêu thương, hiểu biết.  Thương yêu và hiểu biết là hai loại giống trân quý có sẵn trong ta, trong người và đó cũng là phương thuốc mầu nhiệm nhất để chữa trị thân bệnh, tâm bệnh của chúng sanh.

Một đặc điểm rất trọng yếu của kinh là năng lực mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự tùy hỷ trợ niệm của mười hai đại tướng Dược Xoa cùng các quyến thuộc.  Mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự trợ niệm ấy là nhân tố thành tựu diệu lực từ bi và trí tuệ bất khả tư nghì trong vai trò cứu khổ.  Vì vậy, tụng niệm và hành trì theo tính thần kinh Dược Sư là nhằm được tiếp xúc với diệu lực bất khả tư nghì của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và sự trợ niệm, tùy hỷ công đức của chư Thánh giả.

Kinh nầy nếu được nhiều gia đình phát tâm in ra, phổ biến rộng rãi giúp nhiều người đọc tụng, thực hành thì lợi ích rất lớn trong việc chuyển hóa nội tâm, trang nghiêm cõi tịnh.

Kính lễ,

Thích Tịnh Từ

Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn

DÂNG HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm

Biến thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các Thánh hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường Giới Định Tuệ

Quay về trong tỉnh thức.

Chúng con kính dâng hương lên cúng dường chư Phật, chư vị Bồ Tát cùng các bậc Thánh hiền Tăng. (C)

(Cắm hương lên lư)

Sen quý nở đài giác ngộ

Hào quang chiếu rạng mười phương

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

Từ bi thấm nhuần non sông

Vừa thấy dung nhan Điều Ngự

Trăm ngàn phiền não sạch không

Hướng về tán dương công đức

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

Nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Nhất tâm kính lễ giáo pháp vi diệu của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni và của các Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Nhất tâm kính lễ liệt vị hiền thánh Tăng và chư vị Tổ Sư ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

(Khai chuông mõ và tụng chú Đại Bi)

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)

DÂNG SỚ CẦU NGUYỆN

(Nếu có sớ xin lễ cầu siêu độ)

Lời chúc tán: (vị chủ lễ quỳ đọc)

Bậc Đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Ta Bà

Tấm lòng ôm trọn cả thái hư

Trí giác soi cùng đại thiên thế giới

Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng:

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt

Lại như mặt nhật phóng quang minh

Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương

Hỷ xả từ  bi đều thấm nhuận. (C)

Thế Tôn Đức tướng vô tận không thể tán dương

Chúng con ở đạo tràng.......

Nhân ngày....................

Tập họp bốn chúng, đi lên bảo điện

Thiền tọa công phu, phúng tụng kinh văn

Xưng dương hạnh đức của Phật

Trì niệm hồng danh, xin nguyện chúc lên: (C)

Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm

Pháp môn càng ngày càng tỏ rạng

Gió hòa mưa thuận, đất nước bình an

Khắp nơi thành thị nông thôn

Mọi giới biết noi theo đường tu tập

Thiên nhiên được bảo vệ an lành

Xã hội hưởng tự do bình đẳng

Lại nguyện:

Xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương

Vào thế gian nóng bức

Đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về

Ngự giữa không gian âm u

Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương

Mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc

Hiện tiền đại chúng tu tập tinh chuyên

Biết thương yêu nhau như ruột thịt

Chuyển hóa nội tâm trang nghiêm Tịnh Độ

Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại

Cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (CC)

KỆ MỞ KINH

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên may được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

LỜI PHÁT NGUYỆN

Cúi đầu lạy Thế Tôn

Quy y mười phương Phật

Con nay xin phát nguyện

Trì tụng kinh Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nguyện dứt trừ tội chướng

Ba nghiệp hằng lắng trong

Nguyện những người thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hiện tại sống tỉnh thức

Không lạc vào tà kiến

Khi xả bỏ thân nầy

Đồng sanh về Cực Lạc. (C)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra, đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra, dá ra.  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.  Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.  Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha.  Ma ra na ra ta bà ha.  Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.  Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.  Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.  Bà đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha.Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

KỆ MỞ KINH

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên may được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

Chính tôi đã được nghe

Phật nói kinh Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai

Và bổn nguyện công đức:

“Một hôm Phật du hóa

Đến tại thành Quảng Nghiêm

Dưới rừng cây Nhạc Âm

Với rất đông đệ tử

Hàng Thanh Văn, Duyên Giác

Quốc Vương và Đại Thần

Bà la môn, cư sĩ

Tám bộ trời, rồng, người

Và các hàng Phi Nhơn

Cùng vô lượng thánh chúng

Vây quanh Đức Thế Tôn

Tỏ bày lòng cung kính

Tha thiết muốn được nghe

Đức Thế Tôn giảng giải

Những giáo pháp vi diệu.

Bấy giờ trong đại chúng

Có Ngài Pháp Vương Tử

Tên Mạn Thù Thất Lợi

Vì tất cả thích chúng

Quỳ gối thỉnh Đức Phật

Nói rõ về công hạnh

Bản nguyện của chư Phật

Trong mười phương thế giới

Lợi ích chúng hữu tình

Hiện tại và vị lai.

Phật hoan hỷ hứa khả

Tán thán lời thỉnh cầu

Liền phóng đại quang minh

Tuyên thuyết về bản nguyện

Và công đức rộng sâu

Của Đức Phật Dược Sư.”

“Nầy Mạn Thù Thất Lợi

Từ phương đông cách đây

Hơn mười hằng sa cõi

Thế giới các đức Phật

Có nước Tịnh Lưu Ly

Vị quốc chủ cõi ấy

Là Đức Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai

Năng lực không nghĩ bàn

Thọ mạng vô cùng tận

Trong quá trình tu nhân

Ngài phát thệ rộng lớn

Qua mười hai lời nguyện

Độ vô biên hữu tình

Cùng tận đời vị lai.”

Đây mười hai lời nguyện

Của Đức Phật Dược Sư:

“Thứ nhất thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Thân hào quang chiếu diệu

Sáng soi khắp các cõi

Hộ trì cho chúng sanh

Được an vui hạnh phúc.

Nếu ai niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Tự trang nghiêm diệu tướng

Đủ ba hai vẻ đẹp

Uy đức không thể lường.

Thứ hai thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Ánh sáng ngọc lưu ly

Xuyên qua mọi lao ngục

Rạng rỡ hơn nhật nguyệt

Mầu nhiệm không nghĩ lường.

Nếu ai niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Tâm buông bỏ lụy phiền

Sớm hướng về chánh pháp

Ra khỏi nẻo u-minh.

Thứ ba thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Vì cứu độ chúng sanh

Dùng vô lượng pháp môn

Giáo hóa không mỏi mệt

Nếu ai niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Tùy nguyện được cảm ứng

Mọi nhu dụng tiện nghi

Vật chất thù thắng diệu

Lương thực hằng no đủ.

Thứ tư thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Những chúng sanh phước mỏng

Sa lạc vào nẻo tà

Nếu ai niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Thoạt nhiên lòng quy kính

Nương tựa ngôi tam bảo

Người mê tiểu thừa pháp

Phát tín tâm đại thừa

Được thọ ký thành Phật.

Thứ năm thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Con thường nguyện hộ trì

Người tu tập tịnh giới

Định, Tuệ hằng châu viên

Những ai khuyết giới đức

Thường xưng niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Phát khởi tâm sám hối

Tội chướng liền tiêu trừ

Chân tâm được khai mở.

Thứ sáu thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Với chúng sanh khuyết tật

Bị phong, cùi, ghẻ lở

Câm, ngọng và đui điếc

Tay chân không di động

Tâm cuồng loạn khùng điên

Nếu xưng niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Phước huệ đều cùng tu

Thân, tâm hằng tự tại.

Thứ bảy thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Như có chúng sanh nào

Mắc phải bệnh hiểm nghèo

Hoặc tuy là bệnh nhẹ

Nhưng không người cứu giúp

Không thuốc hay thầy giỏi

Nếu xưng niệm tên con

Nghe danh thấy hình con

Con hóa thân chữa trị

Bệnh lành sống an vui.

Thứ tám thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Đối với thân người nữ

Làm tôi tớ hạ liệt

Hoặc vì nuôi mẹ cha

Phải buôn son bán phấn.

Lòng khát khao chuyển hóa

Được thân tướng trượng phu

Nếu xưng niệm tên con

Như khát ngưỡng mong cầu

Tự nhiên được thỏa nguyện.

Thứ chín thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Đối với những chúng sanh

Sa lạc vào nẻo tà

Không tin lý nhân quả

Quên mất Phật bản tâm

Con sẽ dùng năng lực

Từ bi và tuệ giác

Dìu dắt họ quay về

Nương tựa ngôi Tam Bảo

Thực hành hạnh Bồ Tát.

Thứ mười thệ nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Nếu có chúng sanh nào

Bị luật pháp gia hình

Giam hãm trong ngục tối

Tra khảo tù chung thân

Xiềng xích, bị xử trảm

Nếu xưng niệm tên con

Con dùng sức oai thần

Hộ trì cho yên ổn

An lập hạnh giải thoát.

Thứ mười một nguyện rằng

Sau khi thành Phật quả

Như có chúng sanh nào

Bị đói khát bức não

Vì miếng ăn, chỗ ở

Làm nghề nghiệp bất lương

Nếu xưng niệm tên con

Nghe danh thấy hình tượng

Liền có nghề nghiệp tốt

Biết tu tập chánh pháp

Ra khỏi cảnh lầm than.

Thứ mười hai nguyện rằng,

Sau khi thành Phật quả

Nếu những ai phát tâm

Muốn lập hội tế bần

Cứu giúp kẻ khốn khổ

Nuôi dưỡng trẻ mồ côi

Săn sóc người già yếu

Nhưng tài sản thiếu kém

Không phương tiện bố thí

Nếu xưng niệm tên con

Mọi nhu cầu có đủ.”

“Nầy Mạn Thù Thất Lợi

Như Lai đã nói rõ

Mười hai lời nguyện lớn

Của Đức Phật Dược Sư,

Những công đức thù thắngt

Của Đức Phật Dược Sư

Nơi cõi nước Đông Phương

Khó dùng lời giới hạn

Để diễn bày rốt ráo.

Cõi Đức Phật Dược Sư

Thiết lập bằng châu báu

Sáng rỡ ngọc lưu ly

Mọi nhu cầu thọ dụng

Đều khởi ý hiện bày

Không tạo tác lao nhọc.

Số tuổi thọ dân chúng

Thật vô lượng vô biên

Không thể dùng toán học

Để tính đếm cho được

Ngôn ngữ và tư tưởng

Của dân chúng cõi ấy

Thuần thanh tịnh trong sáng

Không có ba đường ác

Không có niệm tranh chấp.

Sống hòa hợp yên vui

Trong thái bình thịnh vượng.

Mọi công đức hoàn mãn

Thuần hạnh phúc như ý

Vật chất đến tinh thần

Thật trang nghiêm vi diệu

Không khác gì cõi nước

Của Đức Phật Di Đà

Ở Tây phương Cực Lạc.

Trợ tá Phật Dược Sư

Có hai Bồ Tát lớn

Là Nhật Quang Biến Chiếu

Và Nguyệt Quang Biến Chiếu

Cùng vô số Bồ Tát

Điều hành việc trong nước

Duy trì chuyển pháp luân

Của Đức Phật Dược Sư.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Trong cõi khổ Ta Bà

Nếu người nam hay nữ

Nhàm chán thân ô trược

Tránh thoát ba đường ác

Cầu ra khỏi luân hồi

Phát tín tâm vững chãi

Niệm Đức Phật Dược Sư

Siêng làm các việc lành

Nguyện sanh cõi Đông Phương

Của Đức Phật Dược Sư

Chắc chắn được toại ý.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Những chúng sanh keo kiệt

Lòng xan tham bỏn xẻn

Không làm phước bố thí

Khi chết bị đọa lạc

Sa vào chốn ngạ quỷ

Đói khát thắt ruột gan

Chịu vô lượng thống khổ

Nhờ duyên may sót lại

Tưởng niệm Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai

Được năng lực gia ân

Liền thoát kiếp ngạ quỷ

Sanh trở lại làm người

Vào trong nhà quyền quý

Rõ quả báo đau khổ

Phát tâm làm bố thí

Khuyên người có tài sản

Vui cùng làm công đức

Nhẫn hạnh cứu giúp người

Dù cực nhọc đến đâu

Cũng không hề thối chuyển.

Nhờ hạnh lành có được

Duyên may gặp Phật pháp

Biết tu dưỡng thân tâm

Tự giải thoát phiền não

Dẫn độ hằng sa chúng

Chứng đắc vô thượng giác.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Nếu có người xuất gia

Thiếu oai nghi tế hạnh

Phá kiến, phạm giới luật

Không thông suốt kinh giáo

Hoặc có chút tài năng

Thường kiêu căng ngã mạn

Thất kính bậc cao đức

Khinh khi người thấp hèn

Lạm xưng danh Thích tử

Dẫn dụ kẻ nhẹ dạ

Cúng dường tư lợi dưỡng

Hành xử như thế tục

Lười biếng và buông lung;

Rơi vào đường ác hiểm

Địa ngục và ngạ quỷ

Kiếp súc sanh ám độn.

Nhờ duyên may sót lại

Nhớ tưởng Phật Dược sư

Khởi niệm danh hiệu Ngài

Hưng phát tâm Bồ đề

Liền xa lìa ác đạo

Sanh vào nhà hiền đức

Bỏ thế tục xuất gia

Nghiêm tu trì tịnh giới

Tinh tấn thiền, công phu

Một đời thành chánh quả.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Có những loài hữu tình

Nặng sân si tật đố

Hay khen mình chê người

Thường nói lời thô ác

Ưa chỉ trích gièm pha

Thị phi và tranh chấp

Gây nội kết oán thù

Dùng chú thuật ếm hại

Kẻ bất đồng chánh kiến

Người không cùng đức tin

Sau khi chết sa đọa

Vào ba đường hiểm ác

Địa ngục và ngạ quỷ

Kiếp chúng sanh u tối.

Chịu bao nỗi cực hình

Trải qua vô lượng kiếp

Thoát địa ngục, ngạ quỷ

Đầu thai làm súc sanh

Mang kiếp thân trâu, ngựa

Kéo cày, ra chiến trận

Lạc đà, lừa chở nặng

Bị đánh đập đói khát

Già kiệt sức chưa nghỉ.

Hết quả báo súc sanh

Lại đầu thai làm người

Thác vào dòng hạ liệt

Nghèo hèn làm tôi tớ

Bị áp bức hành hạ

Khổ cực không tả xiết.

Nhờ duyên may được nghe

Tên của Phật Dược Sư

Xưng niệm và lễ bái

Được gia ân bảo hộ

Lại nhờ gặp bạn hiền

Tai nghe vi diệu pháp

Thần trí được sáng suốt

Quy kính ngôi Tam Bảo

Phát khởi tâm rộng lớn

Bỏ đường mê tỉnh giác

Sớm chứng quả Bồ Đề.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Lại có chúng hữu tình

Đối thân bằng quyến thuộc

Hoặc bên nội bên ngoại

Hoặc từng là pháp hữu

Cùng tu học một thầy

Cùng tôn thờ lý tưởng

Thường bất hòa lẫn nhau

Kiện cáo cậy pháp luật

Tranh quyền lợi địa vị

Nói gian dối đủ điều

Lời thô lậu nguyền rủa

Nói thêu dệt đủ điều

Chỉ trích và ác khẩu

Lại động thủ gươm đao

Mưu chước hại người hiền;

Hoặc tìm cách chia rẽ

Ly gián giữa người thương

Làm Tăng thân xáo trộn;

Bày trò cáo quỷ thần

Cậy bạn xấu tà mị

Dùng chú thuật bùa ngải

Trù yểm chuốc tai họa

Tự thân không an ổn

Gây đối phương sợ lo

Những hạng người như thế

Vì oan trái nhiều đời

Vì ân oán sâu nặng

Ôm ấp chặt ý niệm

Về tướng ngã, tướng nhơn

Tướng duyên sinh thọ quả.

Người bị lâm cảnh nầy

Vững chãi từng hơi thở

Xưng niệm Phật Dược Sư

Thực hành những thiện pháp

Các tà ngụy tiêu diệt

Mọi chướng duyên tai biến.

Người thân và bạn đạo

Biết hạ mình sám hối

Biết làm hòa với nhau

Những thâm thù oán kết

Từ xa xưa đến nay

Ráo khô như sương mai

Nắng lên đầu ngọn cỏ

Cộng kết làm bạn lành

Đồng thu thành Phật đạo.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Nếu trong hàng bốn chúng

Tỳ kheo, Tỳ kheo ni

Ưu Bà Tắc, Bà-Di

Các thiện nam, tín nữ

Thọ trì giới xuất gia

Hoặc tám điều trai giới

Nguyện tinh cần thực tập

Nghiêm túc không khuyết phạm

Mỗi năm theo chúng Tăng

Trong ba tháng mùa hạ

Hoặc ba tháng mùa đông

Kiết giới không buông lung

Tịnh trú tu thiền định

Chấm dứt các lỗi lầm.

Người tiến tu như thế

Khi tuổi thọ mãn phần

Nguyện sanh về Cực Lạc

Cảnh giới Phật Di Đà

Song giây phút lâm chung

Vì luyến ái chưa dứt

Tâm còn chút do dự

Ngay trong giây phút ấy

Nghe tên Phật Dược Sư

Tưởng tới trong một niệm

Được các vị Bồ Tát:

Đức Văn Thù Sư Lợi

Đức Đại Hạnh Phổ Hiền

Đức Đại Bi Quán Âm

Bồ tát Vô Tận Ý

Bồ tát Bảo Đàn Hoa

Hai Bồ tát Dược Vương

Và Bồ tát Dược Thượng

Cùng Bồ tát Di Lặc...

Đến chúc lành trợ niệm

Cho người mới lâm chung

Được sanh lên cõi lành

Tùy sở cầu mãn nguyện.

Khi trở xuống làm người

Sanh vào dòng tôn quý

Được hưởng phước giàu sang

Tướng mạo lại xinh đẹp.

Tâm thương người mở rộng

Có đầy đủ uy đức

Tài năng và trí tuệ

Đông quyến thuộc thân bằng

Nhiều thiện hữu tri thức

Phụ tá việc lập quốc

Đứng đầu cả vạn dân

An định được đất nước

Giáo hóa vô lượng chúng

Sống thuận đường nhân đức

Vui hiển dương Phật Pháp.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Bản nguyện Phật Dược Sư

Rất sâu sắc mầu nhiệm

Và vô cùng rộng lớn.

Ngài vốn bậc thầy thuốc

Chữa bệnh thật đại tài

Ngài vốn bậc trí tuệ

Rõ tâm trạng chúng sanh

Và có lòng từ bi

Hằng cứu giúp tất cả.

Ai mắc bệnh nan y

Thầy thuốc chịu bó tay

Ai mắc phải hoạn nạn

Nguy nan không thể lường

Ai trúng độc bùa ngải

Thần trí bị mê man

Ai bị các vong thức

Mượn xác để biểu hiện

Ai bị nghiệp chướng khảo

Tai họa tới liền liền

Ai bị khổ nghèo thiếu

Nợ đòi không kịp trả

Ai ăn ngủ khôngyên

Vì tình cảm bức xúc

Nên niệm Phật Dược Sư

Sớm chiều hằng lễ bái

Trước tôn tượng của Ngài;

Thiết đàn tràng thanh tịnh

Đốt bốn chín ngọn đèn

Trì tụng kinh Dược Sư

Và chú Đà-La-Ni

Đủ một trăm tám biến

Vào trong nước tịnh khiết

Đem cho người bệnh uống

Bệnh sẽ được chóng lành

Hết thảy mọi tai ương

Lần lữa được tận diệt.

Thần chú Đà La Ni

Do Đức Phật Dược Sư

Nhập định mà nói ra

Tiềm năng vô cùng tận

Diệu lực thật vô biên:

“Nam mô bạc già phạt đế

Bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly,

Bác lặc bà, hắc ra xà giả.

Đát tha yết đa gia, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ,

Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.”

Khi Đức Phật Dược Sư

Phóng hào quang rực rỡ

Nói ra thần chú nầy

Khiến đại địa rúng động

Mưa hoa rơi cúng dường

Những người thấy hoặc nghe

Trí tuệ được khai minh

Dứt trừ mọi khổ nạn.

Nầy Mạn Thù Thất Lợi!

Bất luận nam hay nữ

Bất luận già hay trẻ

Giàu, nghèo hay ngu, trí

Khởi ý cầu điều gì

Nên hết lòng chí thành

Phát tín tâm kiên định

Tẩy thân thể trong sạch

Dâng hương hoa quả phẩm

Đối tượng Phật Dược Sư

Đọc tụng thần chú nầy

Niệm hồng danh Dược Sư

Bảy đến hăm mốt ngày

Nhất tâm không xao lãng;

Rồi tự mình, thân nhân

Nguyện làm các thiện pháp:

Trừ ích kỷ gian tham

Không kiêu tâm hờn giận

Xả bỏ sự chấp nhất;

Không sát sanh hại vật

Không trộm cướp gian lận

Không dục nhiễm, ngoại tình

Không dối gian ác khẩu

Không nghiện ngập, cờ bạc.

Ai thực hành như vậy

Tinh chuyên không buông lung

Cầu chữa bệnh khó lành

Bệnh sẽ mau chóng khỏi

Cầu sự nghiệp thành tựu

Được như ý mong cầu

Cầu giải hết oán thù

Các oán thù đoạn diệt

Cầu sinh con quý tử

Con ngoan sẽ ra đời

Hiếu thuận với mẹ cha

Tướng mạo lại xinh đẹp

Thông lợi và hiền đức.

Cầu không bị oán kết

Được xa lìa oán kết

Cầu không bị chết yểu

Được thọ mạng lâu dài

Cầu thân thể cường dũng

Khỏe mạnh ít ốm đau;

Cầu gia đình đoàn tụ

Cha mẹ sống hiệp hòa

Vợ chồng không xung khắc

Con cái chăm học hành

Anh em biết hòa thuận

Tình cảm được bồi đắp

Vật chất hằng sung mãn...

Tất cả đều mãn nguyện

Như tâm ý mong cầu.

Phật bảo thầy A Nan:

“Công đức Phật Dược Sư

Sâu xa thật khó lường

Không thể dùng ngôn ngữ

Giới hạn để tán dương.

Ai có đủ duyên lành

Nghe tên Phật Dược Sư

Thấy tượng Phật Dược Sư

Hết lòng xưng danh hiệu

Tín tâm chuyên kỉnh lễ

Không nghi không hủy báng

Công đức của người ấy

Thật rộng sâu không luờng

Người ấy ngay đời nầy

Và vô lượng đời sau

Không đọa ba đường ác

Sanh ra ở nơi đâu

Cũng đầy đủ phúc đức

Trí tuệ hằng siêu việt.

Nầy A Nan, nên biết

Được thân người là khó

Kính Tam Bảo khó hơn

Nghe tên Phật Dược Sư

Tín kính càng khó hơn.

Vì lợi ích chúng sanh

Trong các đời vị lai

Như Lai khéo phương tiện

Lược nói về hạnh nguyện

Và công đức sâu mầu

Của Đức Phật Dược Sư.

Nếu nói cho đầy đủ

Thời gian trong một kiếp

Hay dài hơn một kiếp

Cũng không thể nói hết

Hạnh nguyện và công đức

Của Đức Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai!

Bấy giờ trong chúng hội

Ngài Bồ Tát Cứu Thoát

Đứng dậy kỉnh lễ Phật

Tri ân đức Thế Tôn

Rồi hướng về đại chúng

Nói thêm sự mầu nhiệm

Của Đức Phật Dược Sư:

“Nếu như trong tương lai

Những ai lâm bệnh nặng

Da vàng thân gầy yếu

Khó uống ăn, ngủ nghỉ

Cổ khô, môi, miệng đắng

Đi đứng không vững vàng

Tứ chi thường đau nhức

Thần trí bị hôn mê

Thuốc thang không thể chữa

Tướng chết đã hiện bày;

Những người trong thân quyến

Nên mời bậc cao đức

Cùng bạn lành trợ niệm

Lập đàn tràng Dược Sư

Thắp bốn chín ngọn đèn

Thỉnh chư Tăng thanh tịnh

Đọc tụng Kinh Dược Sư

Trì chú Đà-la-ni

Trong thời gian bảy ngày

Hoặc hai mươi mốt ngày

Hoặc ba mươi lăm ngày

Hoặc bốn mươi chín ngày;

Ngoài lễ thỉnh chư Tăng

Tụng kinh, chú hộ niệm

Người thân trong gia đình

Nên làm phước bố thí

Ăn chay, trau giới đức

Giữ ba nghiệp trong sạch

Đem tất cả công đức

Hồi hướng cho người bệnh

Khiến thần thức người bệnh

Cảm ứng chóng phục hồi

Được sống lâu, mạnh khỏe;

Lại nhớ nghiệp lành, dữ

Hiện ra khi sắp chết

Nên hết lòng quy y

Nương tựa ngôi Tam Bảo

Xa lánh mọi điều ác

Nguyện làm các việc lành

Lúc nào cũng tự tỉnh

Và khuyến khích người khác

Hướng về đường giải thoát.”

Nhân thầy A Nan hỏi

Liên hệ vận quốc gia

Hoàn cảnh khổ dân chúng

Nên Bồ Tát Cứu Thoát

Lại trình bày thêm rằng,

“Nếu vị vua lên ngôi

Hay được làm quốc vương

Lại gặp lúc tai biến

Bị gian thần phản bội

Bị nội loạn chiến tranh

Bị cường quốc xâm lấn

Bị hạn hán mất mùa

Bị thiên tai bão lụt

Bị bệnh dịch hoành hành

Bị động đất, lửa cháy

Các tinh tú biến dị

Hiện những loài ác ma

Hoặc các thứ hoạnh tử:

Tuổi trẻ lại chết sớm

Bệnh nhẹ phải chết oan

Chết nước lũ, thuyền trôi

Chết tai nạn lưu thông

Chết đam mê tửu sắc

Chết bị đâm bị chém

Chết thú dữ ăn thịt

Chết bị té hố hầm

Chết bị trúng thuốc độc

Chết đao thương tên đạn

Chết đói khát trong ngục

Chết vì bị áp bức

Bị nguyền rủa trù ếm...

Nếu như muốn giải trừ

Các tai họa trên đây

Từ quốc vương dân chúng

Phải hết lòng cầu pháp

Tìm kiếm bậc hiền nhân

Tha thiết mời hộ quốc

Nhờ tuệ đức chiếu diệu.

Vị quốc chủ quốc gia

Phải đem lòng thương tưởng

Dân tình nghèo đói khổ

Mở lương thực bố thí

Ân xá các tội nhân

Giảm thuế, xây trường học

Dùng Phật pháp soi sáng

Làm chỗ tựa muôn dân

Lập đàn tràng Dược Sư

In ấn kinh Dược Sư

Mời kinh sư, pháp sư

Tụng trì và thuyết pháp

Cầu tha lực tương trợ

Giáo dục vạn con dân

Quyết đi trên đường chánh

Khiến mưa thuận gió hòa

Mọi tai ương tan biến.”

Bấy giờ trong hội chúng

Mười hai Đại Dược Xoa:

Đại Tướng Cung-tỳ-la

Đại Tướng Phạt-chiếc-la

Đại Tướng Mê-súy-la

Đại Tướng A-để-la

Đại Tướng Át-nể-la

Đại Tướng San-để-la

Đại Tướng Nhơn-đạt-la

Đại Tướng Ba-di-la

Đại Tướng Ma-hổ-la

Đại Tướng Chơn-đạt-la

Đại Tướng Chiêu-đỗ-la

Đại Tướng Tỳ-yết-la

Mười hai Đại Tướng nầy

Mỗi vị có bảy ngàn

Dược Xoa làm quyến thuộc

Đồng thanh bạch Phật rằng,

“Kính bạch Đức Thế Tôn

Nhờ oai lực của Ngài

Chúng con được nghe Pháp

Và công đức thù thắng

Của Đức Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai

Khiến tâm được an ổn

Không còn phải sợ lo

Đọa vào trong đường ác.

Chúng con hứa cùng nhau

Đồng một lòng trọn đời

Quy y Phật, Pháp, Tăng

Hộ niệm chúng hữu tình

Làm những việc lợi ích

Hồi hướng niềm an vui

Cho tất cả mọi loài.

Bất cứ ở nơi đâu

Thời gian không gian nào

Có kinh nầy lưu bố

Có người tụng thọ trì

Có người tạc hình tượng

Của Đức Phật Dược Sư

Phụng thờ và trì niệm

Danh hiệu Phật Dược Sư

Chúng con cùng quyến thuộc

Đồng hộ vệ người ấy

Thoát khỏi mọi tai ương

Bệnh tật và ách nạn

Hoặc muốn cầu điều gì

Cũng đều được toại nguyện.”

Bấy giờ Đức Thế Tôn

Rất hoan hỷ tán thán

Nguyện lực Đại Dược Xoa

Vì phò trì chánh pháp

Ân đức Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Như Lai

Nên phát tâm rộng lớn

Làm những việc lợi ích

Cho hết thảy hữu tình

Thầy A Nan bạch Phật

Pháp môn nầy tên gì

Xin Thế Tôn chỉ dạy

Để cho người đời sau

Ghi nhớ và hành trì.”

Đức Thế Tôn dạy rằng,

“Pháp môn nầy gọi là

Pháp Dược Sư Lưu Ly

Và bổn nguyện công đức

Mười hai vị Dược Xoa

Đại tướng thần hộ pháp

Lợi ích chúng hữu tình

Trừ tất cả nghiệp chướng

Y như pháp thọ trì.”

Nghe Phật nói kinh nầy

Mọi người trong thính chúng

Từ Thanh Văn Bồ Tát

Quốc Vương cùng đại thần

Bà La Môn cư sĩ

Thiên Long và Dược Xoa

Người, Trời đến Quỷ thần...

Tất cả đều hoan hỷ

Tin kính và phụng hành.

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả.  Đát tha yết da gia, a ra hắc đế.  Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần).

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính,

Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

Kệ tán Trì Niệm Dược Sư

Mười hai Đại Tướng Dược Xoa

Hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp lành

Bao đời oán kết chúng sanh

Dược Sư pháp hội nhiệm mầu nở hoa.

Ai người tin tưởng thiết tha

Một lòng trì niệm cửa nhà bình yên

Khổ đau cõi giới Ta Bà

Chuyển thành Cực Lạc Di Đà Tây Phương.

Kinh Tinh Yếu

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã Ba La Mật

Tức diệu pháp Trí Độ

Bỗng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh.

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn. (C)

“Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả. (C)

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không

Không sanh cũng không diệt

Không dơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành thức

Không có nhãn, nhĩ, tỷ

Thiệt, thân, ý sáu căn

Không có sắc, thanh, hương

Vị, xúc, pháp sáu trần

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh

Không có hết vô minh

Cho đến không lão tử

Cũng không hết lão tử

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí cũng không đắc (C)

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát Nhã Ba La Mật

Thì tâm không chướng ngại

Vì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Xa lìa mọi mộng tưởng

Xa lìa mọi điên đảo

Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)

Chư Phật trong ba đời

Y diệu pháp Trí Độ

Bát Nhã Ba La Mật

Nên đắc vô thượng giác

Vậy nên phải biết rằng

Bát Nhã Ba La Mật

Là linh chú đại thần

Là linh chú đại minh

Là linh chú vô thượng

Là linh chú tuyệt đỉnh

Là chân lý bất vọng

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú trí độ

Bát Nhã Ba La Mật.”

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng

Gate

Gate

Paragate

Parasamgate

Bodhi Svaha. (3 lần) (CC)

TRÌ NIỆM

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (3 lần)

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (3 lần)

Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Ngày đêm sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Bốn loài sinh lên đất tịnh

Ba cõi thác hóa tòa sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam hiền

Vạn loại hữu tình đăng thập địa.

HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

Trời, A Tu La và Dược Xoa

Đến đây nghe pháp nên chí tâm

Ủng hộ Phật pháp được trường tồn

Xin nguyện làm theo lời Phật dạy

Tất cả đến đây cùng nghe pháp.

Hoặc ở dưới đất hoặc trên không

Hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương

Ngày đêm an trú trong chánh niệm

Nguyện cho thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí ích quần sanh

Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ

Xa lìa khổ não lòng an tình

Đại chúng nhất tâm trì giới hạnh

Công phu thiền định gắng cần chuyên

Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm

Khắp nơi mọi loài đều an lạc.

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và thực tập các pháp môn chuyển hóa.

Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Phật quả xin chứng nên.

HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY

Hướng về kính lạy đức Như Lai

Hải đăng chiếu soi biển trần khổ

Xin đức Từ Bi xót thương nhiếp thọ

Chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về. (C)

Đệ tử chúng con

Bốn ơn mang nặng

Chưa dịp báo đền

Nhìn ra ba cõi bốn bên

Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn

Bỗng giật mình kinh hãi

Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại

Vẫn thấy rằng bến Giác còn xa

May thay trong cõi Ta Bà

Đâu cũng có cánh tay đức Từ Bi cứu độ. (C)

Nay chúng con một lòng quay về nương tựa

Nguyền xin làm đệ tử đức Như Lai

Hợp nhất thân tâm

Quỳ dưới Phật đài

Một lòng quy kính

Xin tiếp nhận diệu pháp

Tinh chuyên tu tập mỗi ngày

Nuôi giới định lớn lên.

Quả Bồ Đề một mai thành tựu

Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở

Cúi xin Phật, Pháp và Tăng xót thương. (C)

Chúng con biết rõ

Tự thân nghiệp chướng còn nặng

Phúc đức còn mong manh

Tri giác thường hay sai lầm

Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi

Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi

Văn tư tu chưa thật sự vững bền

Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen

Năm vóc cùng gieo xuống

Mong lượng Từ mở rộng

Chúng con xin trải hết lòng ra. (C)

Đệ tử chúng con

Từ muôn kiếp xa xưa

Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh

Nên đã chạy theo trần cảnh

Ba nghiệp nhiễm ô

Đắm trong tham ái mê mờ

Ghét ghen hờn giận

Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng

Quyết một lòng làm mới thân tâm

Bao nhiêu tội ác lỡ lầm

Nguyền xin hoàn toàn gột sạch.

Chúng con giờ phút này đây

Lập nguyện sâu dày

Xa lìa tập khí cũ

Suốt đời về nương tựa tăng thân

Xin Phật đưa cánh tay ân cần

Từ bi nâng đỡ

Nguyện trong khi thiền tập

Nguyện những lúc pháp đàm

Lúc đứng, khi đi

Nấu cơm, rửa bát

Nằm, ngồi, làm việc

Giặt áo, kinh hành

Trì niệm hồng danh

Thắp hương, lạy Phật

Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc

Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi

Sống chánh niệm trong mỗi phút giây

Là chỉ dạy cho người

Thấy con đường thoát khổ.

Nguyện thấy được Tịnh Độ

Dưới mỗi bước chân mình

Nguyện tiếp xúc Bản môn

Trong mỗi khi hành xử

Bước trên thật địa

Thở giữa chân không

Thắp lên trí sáng diệu tâm

Màn vô minh quét sạch

Thân tâm tịnh lạc

Tư thái thong dong

Đến phút lâm chung

Lòng không luyến tiếc

Thân không đau nhức

Ý không hôn mê

Chánh niệm rõ ràng

Tĩnh lặng sáu căn

Buông bỏ báo thân

Như vào thiền định.

Nếu cần thọ sinh kiếp khác

Sẽ lại làm đệ tử đức Như Lai

Tiếp theo sự nghiệp cứu đời

Đưa mọi loài về bến Giác

Thành tựu ba thân, bốn trí

Sử dụng năm mắt, sáu thần thông

Hóa hiện ngàn vạn ứng thân

Có mặt một lần trong ba cõi

Ra vào tự tại

Hóa độ mọi loài

Không bỏ một ai

Tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. (C)

Thế giới vô tận

Chúng sanh vô tận

Nghiệp và phiền não

Đều cũng vô tận

Nguyện con cũng thế

Sẽ là vô tận

Con nay xin lạy Phật phát nguyện

Tu trì công đức

Chia sẻ với muôn loài hữu tình

Để báo được trọn vẹn bốn ơn

Và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi

Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh

Hoàn thành tuệ giác lớn. (CC)

SÁM NGUYỆN

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Điều Ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C)

Đệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chánh pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham, sân, tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

Gây nên từ trước đến nay

Những điều đã làm, đã nói

Thường gây đổ vỡ hàng ngày

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây. (C)

Đệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu;

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu;

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

Hạt giống thương yêu, hiểu biết

Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạnh lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong vòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài;

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyện sám hối đổi thay. (C)

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh văn, Duyên giác, thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẻo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền

Thực tập nụ cười hơi thở

Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

Đệ tử xin nguyền trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sinh tử trần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

Đem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau. (CC)

SÁM QUY MẠNG

Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác

Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương

Thánh tăng bốn quả ba thừa độ

Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương

Ngược dòng chơn tánh từ lâu,

Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê.

Thấy đâu lối thoát đường về,

Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.

Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,

Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.

Nay con khẩn thiết cúi đầu,

Phơi bảy sám hối cần cầu Hồng ân. (C)

Chí thành cầu đấng Năng Nhân,

Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.

Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,

Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.

Kiếp này xin nguyện xây thêm

Cao tòa phước đức vững nền đạo tâm.

Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,

Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.

Kiếp sau xin được làm người,

Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.

Dắt dìu nhờ bậc minh sư,

Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,

Không vương tục lụy theo đà thế nhân.

Một lòng tấn đạo nghiêm thân,

Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.

Oai nghi phong độ chói lòa,

Lòng từ hộ mạng trước là vi sanh.

Lại thêm đầy đủ duyên lành,

Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không.

Bồ Đề nguyện kết một lòng,

Đài sen Bát Nhã Chơn Không hiện tiền.

Nhờ công tu tập tinh chuyên,

Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm.

Thoát ngoài kiếp hải trầm luân.

Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người.

Đạo tràng dựng khắp nơi nơi,

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không,

Tà ma hàng phục đến cùng,

Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung.

Vâng làm Phật sự mười phương,

Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.

Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,

Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.

Rồi đem phước huệ độ sanh,

Chứng nên Phật quả, hoàn thành Pháp thân.

Tùy cơ ứng biến cõi trần,

Phân thân vô số độ dần chúng sanh.

Nước từ rưới khắp nhân thiên,

Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ sanh.

Những nơi khổ thú trầm luân,

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.

Chỉ cần thấy dạng nghe danh,

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau.

Phát lời nguyện ước cao sâu

Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan.

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,

Đều nhờ thần lực oai linh,

Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.

Thuốc thang cứu cấp cho đời,

Áo cơm cứu giúp cho người bần dân

Bao nhiêu quyến thuộc thân oan

Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.

Xa lìa ái nhiễm liên miên,

Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm.

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân

Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.

Hư không dù có chuyển di,

Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay.

Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,

Hoàn thành trí nghiệp vững cây Bồ Đề.

PHÁT NGUYỆN

Nương tựa A Di Đà

Nơi bản môn mầu nhiệm

Con dốc lòng quay về

Duy trì nguồn chánh niệm

Con đã nguyện trở lại

Nương tựa A Di Đà

Cúi xin Phật nhiếp thọ

Cõi Tịnh Độ bày ra

Xin lấy đuốc ánh sáng

Soi vào tâm tư con

Xin lấy thuyền thọ mạng

Chuyên chở hình hài con

Cho sự sống an lạc

Cho lý tưởng vẹn toàn

Xin Phật luôn bảo hộ

Để tâm không buông lơi

Cho con phá tà kiến

Làm phiền não rụng rơi

Trong giây phút hiện tại

Có Phật trong cuộc đời

Tịnh Độ đi từng bước

Vững chãi và thảnh thơi

Hiện tại sống chánh niệm

Tịnh Độ đã thật rồi

Sau này đổi thân khác

Thế nào cũng an vui.

Niệm Phật A Di Đà

Được nhất tâm bất loạn

Chín phẩm sen hiện tiền

Tự tha đều thọ dụng

Biết trước giờ mạng chung

Tâm con không bệnh khổ

Ý con không ngại ngùng

Di Đà cùng thánh chúng

Tay nâng đóa sen vàng

Có mặt trong giây lát

Cùng lên đường thong dong

Sen nở là thấy Phật

Tịnh Độ là quê hương

Cúi xin Phật chứng giám

Hành trì không buông lung. (CC)

BÀI TỤNG HẠNH PHÚC

Chúng con được ngồi đây

Trong phút giây hiện tại

Bao bọc bởi tăng thân

Thấy mình thật may mắn:

Sinh ra được làm người

Con sớm gặp chánh pháp

Hạt Bồ Đề tưới tẩm

Lại có duyên được sống.

Hòa hợp trong tăng thân. (C)

Năng lượng của tăng đoàn

Giới luật và uy nghi

Đang bảo hộ cho con

Không để gây lầm lỗi

Không bị nghiệp xấu đẩy

Đi về nẻo tối tăm

Lại được cùng bạn hiền

Đi trên đường chân thiện

Có ánh sáng chiếu soi

Của Phật và Bồ Tát. (C)

Tuy có mặt trong con

Những hạt giống khổ đau

Phiền não và tập khí

Những chánh niệm hiện tiền

Vẫn thường luôn biểu hiện

Giúp cho con tiếp xúc

Với những gì mầu nhiệm

Có mặt trong tự thân

Và có mặt quanh con. (C)

Sáu căn còn đầy đủ

Mắt thấy được trời xanh

Tai nghe tiếng chim hót

Mũi ngửi thấy hương trầm

Lưỡi nếm được pháp vị

Thế ngồi con vững chãi

Ý hợp nhất với thân

Nếu không có Thế Tôn

Nếu không có Diệu Pháp

Nếu không có Tăng Thân

Làm sao con may mắn

Được pháp lạc hôm nay? (C)

Công phu tu tập này

Con cũng xin hành trì

Cho gia đình, dòng họ

Cho thế hệ tương lai

Và cả cho xã hội.

Niềm an lạc của con

Là vốn liếng tu tập

Con xin nguyền vun bón

Tưới tẩm và nuôi dưỡng

Bằng chánh niệm hằng ngày. (C)

Trong xã hội của con

Bao nhiêu người đau khổ

Chìm đắm trong năm dục

Ganh ghét và hận thù.

Thấy được những cảnh ấy

Con quyết tâm hành trì

Điều phục những tâm hành

Tham đắm và giận ghét

Tập khả năng lắng nghe

Và sử dụng ái ngữ

Để thiết lập truyền thông

Tạo nên sự hiểu biết

Chấp nhận và thương yêu. (C)

Như đức Bồ Tát kia

Con nguyện xin tập nhìn

Mọi người chung quanh con

Bằng con mắt từ bi

Bằng tâm tình hiểu biết

Con xin tập lắng nghe

Bằng lỗ tai xót thương

Bàng tấm lòng lân mẫn

Nhìn và nghe như thế

Là hạnh của Bồ Tát

Có thể làm vơi nhẹ

Khổ đau trong lòng người

Đem lại niềm an lạc

Về cho cả hai phía. (C)

Chúng con ý thức rằng

Chính phiền não si mê

Làm cho thế giới này

Trở thành nơi hỏa ngục.

Nếu tu tập chuyển hóa

Chế tác được hiểu biết

Cảm thông và thương yêu

Chúng con sẽ tạo được

Tịnh Độ ngay nơi này. (C)

Dù cuộc đời vô thường

Dù sinh lão bệnh tử

Đã có đường đi rồi

Con không còn lo sợ. (C)

Hạnh phúc thay được sống

Trong tăng đoàn Thế Tôn

Được hành trì giới định

Sống vững chãi thảnh thơi

Trong từng giây từng phút

Của cuộc sống hàng ngày,

Và trực tiếp tham gia

Vào sự nghiệp độ sinh

Của Phật và Bồ Tát. (C)

Giờ phút này quý báu

Niềm biết ơn tràn dâng

Xin lạy đức Thế Tôn

Chứng minh và nhiếp thọ. (CC)

PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê

Vào ra sinh tử biết bao lần

Nay đến trước đài

Vô thượng giác.

Biển trần khổ lâu đời trôi giạt

Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng

Con hướng về theo ánh từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. (C)

Bao tội khổ trong đời ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên

Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sanh

Con nhất tâm nguyện sống đời lành

Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo

Lên thuyền Từ vượt qua biển Khổ

Cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng Mê

Văn, Tư, Tu xin quyết hành trì

Thân, Miệng Ý noi về chánh kiến

Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm

Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm

Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền

Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở

Mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ

Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần

Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ

Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa

Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa

Niềm an vui đem khắp mọi nhà

Hạt giống tốt gieo về muôn lối

Cùng tăng thân xin nguyền ở lại

Nơi cõi đời làm việc độ sanh

Giờ phút này sông núi chứng minh

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (CC)

TÙY HỶ HỒI HƯỚNG

Các đức Thế Tôn

Thường trú trên đời

Xin thương xót con:

Vì ngay trong kiếp này

Và những kiếp xa xưa

Từ đời vô thỉ

Con đã từng lầm lẫn

Đã gây khổ đau

Cho chính bản thân

Và cho kẻ khác

Tự mình gây lầm lỗi

Hoặc xúi người khác

Hoặc tán đồng theo

Giết hại, trộm cắp

Dối trá, tà dâm

Với những tà nghiệp khác

Trong mười nghiệp bất thiện

Hoặc có che dấu

Hoặc không che dấu

Những tội lỗi ấy

Đưa về địa ngục

Ngạ quỷ, súc sinh

Làm cho kiếp sau

Sinh nơi biên địa

Sáu căn khiếm khuyết

Không có điều kiện

Lớn lên thành người

Những tội chướng ấy

Hôm nay con nguyền nhất tâm

Cầu xin sám hối

Xin chư Phật Thế Tôn

Chứng biết cho con

Thương tưởng đến con

Con phủ phục trước mặt các ngài

Phát lời nguyện rằng:

Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa,

Cũng như trong đời này

Nếu con đã từng bố thí

Dù chỉ một nắm cơm

Hoặc một manh áo,

Nếu con đã từng nói lời ái ngữ

Dù chỉ một vài câu

Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi

Dù chỉ trong chốc lát,

Nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về

Dù chỉ một vài lần

Nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp

Dù chỉ một buổi

Nếu con đã từng cúng dường trai tăng

Dù chỉ một lần

Nếu con đã từng cứu mạng chúng sanh

Dù chỉ là vài con sâu con kiến,

Nếu con đã từng tụng đọc kinh văn

Dù chỉ một vài câu

Nếu con đã từng xuất gia

Dù chỉ trong một kiếp

Nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học

Dù chỉ giúp được vài người,

Nếu con đã từng tu tập tịnh giới

Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh,

Tất cả những công đức ấy

Đều là những thiện căn con đã gieo trồng

Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại

Kính dâng lên chư Phật

Như một tràng hoa ngát hương

Và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy

Về quả vị Bồ Đề. (C)

Con xin mở lòng rộng lớn

Hướng về Vô Thượng Chánh Giác,

Nguyện đạt tới hiểu biết lớn

Nguyện thành tựu thương yêu sâu

Nguyện tu tập chuyên cần

Chuyển hóa khổ đau

Cho con và cho tất cả mọi loài

Tất cả mọi động tác của thân miệng ý

Đều xin hướng về

Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.

Đó là ước mong sâu sắc nhất của con

Ngoài tâm Bồ Đề

Ngoài khao khát hiểu biết lớn

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu

Con không còn ước mong nào nữa cả. (C)

Chư Phật trong mười phương và ba đời

Đều đã từng hồi hướng như thế

Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế

Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối

Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỉ

Biển công đức vô luợng

Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi

Chư Phật và thầy tổ

Là ánh sáng soi chiếu cho con

Trong giờ phút trang nghiêm

Xin đem thân mạng này

Quay về và đảnh lễ. (CC)

KINH THƯƠNG YÊU

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông.

Những kẻ ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.

Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.

Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.

Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.

Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. (C)

Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ không bị bất cứ một cái gì ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù.  Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi.  Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất.

Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. (C)

KINH PHƯỚC ĐỨC

Đây là những điều tôi được nghe hồi Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà.  Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:

“Thiên và nhân thao thức

muốn biết về phước đức

để sống đời an lành

xin Thế Tôn chỉ dạy.”

và sau đây là lời đức Thế Tôn:

“Lánh xa kẻ ác xấu

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

“Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành

Được đi trên đường chánh

Là phước đức lớn nhất

Có học, có nghề hay

Biết hành trì giới luật

Biết nói lời ái ngữ

Là phước đức lớn nhất.

“Được cung phụng mẹ cha

Yêu thương gia đình mình

Được hành nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất.

“Sống ngay thẳng, bố thí,

Giúp quyến thuộc, thân bằng

Hành xử không tỳ vết

Là phước đức lớn nhất.

“Tránh không làm điều ác

Không say sưa nghiện ngập

Tinh cần làm việc lành

Là phước đức lớn nhất.

“Biết khiêm cung lễ độ

Tri túc và biết ơn

Không bỏ dịp học đạo

Là phước đức lớn nhất.

“Biết kiên trì phục thiện

Thân cận giới xuất gia

Dự pháp đàm học hỏi

Là phước đức lớn nhất.

“Sống tinh cần, tỉnh thức

Học chân lý nhiệm mầu

Thực chứng được Niết bàn

Là phước đức lớn nhất.

“Chung đụng trong nhân gian

Tâm không hề lay chuyển

Phiền não hết, an nhiên

Là phước đức lớn nhất.

“Ai sống được như thế

Đi đâu cũng an toàn

Tới đâu cũng vững mạnh

Phước đức của tự thân.”

MC LC

1.      Kinh Dược Sư

2.      Hướng Về Kính Lạy

3.      Sám Nguyện

4.      Sám Quy Mạng

5.      Phát Nguyện

6.      Bài Tụng Hạnh Phúc

7.      Phòng Hộ Chuyển Hóa

8.      Tùy Hỷ Hồi Hướng

9.      Kinh Thương Yêu

10.  Kinh Phước Đức

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH

Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ, nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hóa thành nhẹ nhàng.

Hai là, thường được các thiên Thần ủng hộ, tránh được các tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục...

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại.

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Da-xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.

Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.

Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu đời đời hưởng lộc.

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng.

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khỏe mạnh, nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng, sung túc.  Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên.

Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành.  Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các Đức Phật, nghe Pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả.

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh... hãy tinh tấn phát tâm bồ đề, ấn tống kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

Một nhóm môn sinh trong “THIỀN SINH HỘI” (ZENOBICS SOCIETY) phát tâm ấn tống 2000 cuốn “KINH DƯỢC SƯ” này để:

CẦU SIÊU HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

*Hương Linh Giáo Sư NGUYỄN CAO THANH, Pháp Danh “VÔ NGẠI” vãng sanh CỰC LẠC QUỐC

Nguyện công đức trên đây

Kết duyên lành giải thoát

Đoạn nghiệp chướng phiền não

Quả Niết Bàn chứng đạt.

Nguyện Chánh pháp lưu truyền

Phổ cập khắp thế gian

Chúng sanh thường tịnh lạc

Phật Đạo chóng viên thành.

PHƯƠNG DANH CÁC GIA ĐÌNH THIỀN SINH PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH DƯỢC SƯ

1.      Gia đình Thiền sinh Bùi Văn Hồng........$100.00

2.      Gia đình Thiền sinh Quách Thái Tính.....$100.00

3.      Gia đình Thiền sinh Võ Thành Lâu........$100.00

4.      Gia đình Thiền sinh Lâm Tú Phi...........$50.00

5.      Gia đình Thiền sinh Nguyễn Kim Lầu.. $50.00

6.      Gia đình Thiền sinh Bùi Thọ Tiếng.......$200.00

7.      Gia đình Thiền sinh Nguyễn Thị Phương......$200.00

8.      Gia đình Thiền sinh Nguyễn Thị Kim Hoàn.....$200.00

9.      Gia đình Thiền sinh Nguyễn Kim Bảng.....$50.00

10.  Gia đình Thiền sinh Lê Hoàn Vũ.............$100.00

11.  Gia đình Thiền sinh Lê Như Ngọc...........$20.00

12.  Gia đình Thiền sinh Trần Thị Hoàng.......$20.00

13.  Gia đình Thiền sinh Bùi Đình Tuấn.........$10.00

14.  Gia đình Thiền sinh Nguyễn Hoan..........$50.00

15.  Gia đình Thiền sinh Cao Bắc Tiến.........$50.00

16.  Gia đình Thiền sinh Lê Tấn Bi........$50.00

17.  Gia đình Thiền sinh Trịnh Q. Vinh........$550.00

 

Đánh máy: Nhuận Giai ~ Proofread: Giác Viên

 

---o0o---
Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-12-2009

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544