Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 

 

 


 

Chân dung tác giả
(nghe ngài giảng)

 

 

Mục lục 
 

− Đôi nét tiểu sử Thiền sư Ajahn Brahm 9

− Lời giới thiệu của Jack Kornfield 11

− Lời giới thiệu của người dịch 13

− Lời cảm tạ của tác giả 17

− Chữ viết tắt 19

- Giới thiệu tổng quát về Thiền Định 21

Phần I: An Lạc của Thiền Định

1.Căn bản pháp Hành Thiền I 29

  Một nền tảng vững chắc sử dụng bốn giai đoạn

    đầu tiên của thiền tập

2. Căn bản pháp Hành Thiền II 48

  Ba giai đoạn cao cấp của thiền tập, trong đó

    hơi thở trở nên tuyệt đẹp

3. Những chướng ngại trong Hành Thiền I 65

  Hai chướng ngại  đầu tiên trong năm chướng ngại

    cản trở chúng ta tiến đến các trạng thái thiền định

  sâu hơn – tham dục và sân hận

4. Những chướng ngại trong Hành Thiền II 80

  Ba chướng ngại còn lại – hôn trầm thụy miên,

  trạo hối và nghi

5. Phẩm chất của Chánh Niệm 101

  Chánh niệm, người gác cổng, và làm thế  nào để

    chúng ta có thể thành công trong hành thiền

6. Sử dụng sự  đa dạng để tạo hứng thú cho hành Thiền 119

  Những phương pháp hành thiền làm tâm vui thích,

  hết buồn chán và tạo hoan hỷ

7. Hơi thở tuyệt  đẹp 144

  Đạt đến những trạng thái thiền định thâm sâu –

    nhập các tầng thiền – và tuệ giác về giác ngộ

8. Bốn trọng tâm của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ 178

  Sử  dụng Tứ Niệm Xứ để  đạt đến hạt bảo châu

    trong lòng hoa sen

Phần 2: Hỷ  Lạc và Tiến Đến Bờ  Giác Ngộ 
 

9. Nhập Sơ Thiền: Hỷ Lạc 215

  Hơi thở  tuyệt đẹp khởi đầu cuộc hành trình

10. Nhị Thiền: Hỷ  Lạc tiếp nối Hỷ lạc 231

  Định Tướng, cánh cửa tiến vào Định 
   

11. Tam Thiền: Hỷ  Lạc, Hỷ Lạc và Hỷ Lạc  
      tiếp nối nhau 25

  Làm thế  nào để nhập Định, và  cảm nghiệm

    nhập Định như thế nào

12. Bản chất của Tuệ  Giác 289

  Những gì  cản trở chúng ta thấy sự  vật đúng như thật.

  Tâm khám phá  sự thật như thế  nào sau khi được 

  Định tăng cường uy lực

13. Tuệ Giác Giải Thoát 307

  Tuệ  giác làm thay đổi tất cả  và đưa chúng ta đến

    kinh nghiệm giác ngộ

14. Giác Ngộ: Nhập Vào Dòng Thánh 347

  Giác ngộ  là gì, và cảm nghiệm  đầu tiên về 

  Niết Bàn - chứng quả Nhập Lưu

15. Tiến đến Giác ngộ hoàn toàn 378

  Bốn giai đoạn giác ngộ, và làm thế  nào để biết 

  một người đã giác ngộ

Kết luận: Buông xả  đến tận cùng 415

  Tầm quan trọng của buông xả, những dính mắc

    và trở ngại chúng ta có thể gặp, và làm thế nào

    để vun bồi an vui hạnh phúc trong cuộc sống

  bận rộn của chúng ta. 
   

Chú thích 446

Tài liệu tham khảo 452 
 


(xem bìa sau)

 

 

 

Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Nguyên Nhật Trần Như Mai đã gởi tặng tập sách giá trị này
(Thích Nguyên Tạng, 12-2009)

 

 

----o0o---

Cập nhật: 10-12-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544