Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 
 

 

    Ngồi tù ở
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

                                                                Lê Anh Chí

 

Đọc tựa đề nhiều độc giả sẽ nghĩ : "Khéo nói giỡn !  Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm gì có tù ngục" . Thưa rằng : Có đấy ! Có vị nghĩ rằng : " Chắc nói bóng gió, chớ chẳng phải Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đâu". Thưa rằng : Chính là cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà !

Hoặc có vị nghĩ rằng tôi là kẻ phỉ báng Tịnh Độ tông. Không phải ! Tôi tuy thuộc Thiền Tông, nhưng viết bài này là để binh vực Tịnh Độ tông đó vậy.

Theo kinh A Di Đà, thì cõi nước của đức Phật A Di Đà toàn bằng lưu ly, thất bảo, không có hầm hố, cuộc sống hoàn toàn vui nên gọi là Cực Lạc.  Nhớ rằng đây là cõi trần gian chẳng phải Niết Bàn, chẳng phải thiên đàng. Ngoài ra cũng có thiên đàng ở cõi Cực Lạc, nhưng khác với thế giới này : ở cõi Cực Lạc, trời (thiên đàng) và người trông thấy nhau. Ta có thể đặt câu hỏi : nếu có thiên đàng tất có địa ngục ? Thưa có !  Nhưng vì 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà, nên địa ngục không ở dưới lòng đất như ở cõi Ta Bà này, mà lại ở trên cạn : địa ngục gồm có những nhà tù cá nhân ở rải rác trên mặt đất và tù nhân không bị hành hạ khổ sở.

Những nhà tù cá nhân này chính là những HOA SEN đó vậy !

Những nhà tù này không phải để giam giữ những người đã sanh vào cõi Cực Lạc, vì những vị này đã Bất Thối Chuyển thì làm gì có tội mà bị ở tù ? Những HOA SEN dùng để giam giữ những người đại ác mà niệm Phật ở thế gian này : do công đức niệm Phật, đến lúc lâm chung họ cũng được thấy Hóa Phật, rồi vào HOA SEN để được tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ, nhưng khi đến nơi họ không được sinh ra ngay mà phải "tủ ờ" một thời gian dài !

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, những người cùng hung cực ác -mà may mắn được Thiện Trí Thức chỉ cho niệm Phật- thì được tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ, vào hạng HẠ PHẨM HẠ SANH, khi đến cõi Cực Lạc, họ phải ở trong HOA SEN một thời gian là 12 đại-kiếp !

Nghĩa là, họ phải Ở TÙ 12 đại-kiếp !

Một đại-kiếp là 1 tỉ 280 triệu năm, 12 đại-kiếp là 15 tỉ 360 triệu năm !

( 15360 triệu năm )

            Một thời gian dài lê-thê ! Kinh A Di Đà Sớ Sao có nói rằng ở trong HOA SEN sướng lắm, vui như Đệ Tam Thiền (Đệ Tam Thiền là rất vui, nên còn được gọi là Diệu Lạc ). Dẫu vậy, ở trong HOA SEN được 1 tháng thì họ tự biết rằng họ "tủ ờ" , thế là họ bực bội tức giận. Bản tánh hung hăng, họ sẽ đập phá trong HOA SEN để ra. Nhưng dù hung hăng cách mấy, làm sao ra khỏi HOA SEN của Đức Như Lai ?!?

            Nhưng sướng hơn địa ngục ở đây nhiều !  Những người cùng hung cực ác bị đọa địa ngục ở đây- cũng khoảng thời gian đó- nhưng bị hành hạ cực khổ vô cùng : bị vất vào vạc dầu sôi, xẻo lưỡi, cưa tay chân, chết đi sống lại (sống lại để hành hạ cho chết đi) v.v. Đã vậy, khi mãn hạn, đầu thai lên cõi trần, cũng mờ mờ mịt mịt không biết đến khi nào mới biết phát tâm tu hành . . .

            Sao bằng người đã may mắn biết niệm Phật : ở tù 12 đại-kiếp nhưng ở tù theo kiểu VIP (very important person), trong HOA SEN vui như Đệ Tam Thiền ! Đã thế, khi hóa sanh, lại được Bất Thối Chuyển ! (Thế gian này có kiểu tù VIP : VIP nếu có tội, họ ngồi tù khác hẳn tù nhân thường ).

            LÝ DO của bài viết này : đa số Phật-tử Việt Nam, nhất là những người tu thiền, không thể chấp nhận Tịnh Độ Tông, vì những người Tịnh Độ Tông nói rằng hễ niệm Phật thì được vãng sinh, dẫu kẻ tàn ác niệm Phật cũng được vãng sinh. Không thể chấp nhận được !!! Bởi, nếu như thế, thì lý NHÂN QUẢ của nhà Phật để đâu ???

            Nếu biết rằng : kẻ tàn ác niệm Phật, tuy được tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ, nhưng không hóa sanh ngay, mà phải ở tù, có kẻ Ở TÙ 12 đại-kiếp ! Dẫu ở tù kiểu VIP, nhưng vẫn là "tủ ờ". Biết vậy thì có thể chấp nhận Tịnh Độ Tông được. Có thể chấp nhận được vì NHÂN QUẢ rõ ràng

            Tất cả các pháp môn nhà Phật đều tuân theo luật nhân quả. Vậy nếu có những vị sư Thiền Tông bài bác Tịnh Độ Tông thì các vị đó làm điều không nên không phải.

            Nay đã binh vực Tịnh Độ Tông, tôi trở lại binh vực Thiền Tông! Vì cũng có nhiều vị sư Tịnh Độ Tông bài bác Thiền Tông dữ dội. Họ còn hăm dọa rằng Phật-tử tại gia nếu tu thiền sẽ bị tẩu hỏa nhập ma !!! Không có lý nào thế được ! Tu thiền theo Phật Pháp không thể bị tẩu hỏa nhập ma được - chỉ có tu thiền ngoại đạo mới bị điên mà thôi !

            Thường nghe nói rằng niệm Phật là pháp tu nhanh nhất. Không chắc như vậy đâu nhé ! Niệm Phật thì được vãng sinh. Nhưng được vãng sinh chưa phải là đắc đạo ! Có kẻ phải ở tù bao đại kiếp mới được hóa sanh , hóa sanh rồi chẳng biết khi nào đắc đạo. Có kẻ hóa sanh rồi một tiểu-kiếp (16 triệu năm) mới đắc A La Hán. Có kẻ hóa sanh xong, nghe thuyết pháp liền chứng A La Hán. Nhưng từ A La Hán đến Phật-quả là bao lâu ? Không thấy nói đến điểm này. Có thể đoán là lâu, lâu lắm ! (Bậc thượng phẩm trung sanh phải 16 triệu năm mới đắc vô sinh nhẫn, còn thượng phẩm thượng sanh là bậc vô sinh pháp nhẫn ; ở cõi Cực Lạc, bậc vô sinh pháp nhẫn được thọ ký sẽ thành Phật). 

            Còn tu theo Thiền Tông ? Nếu thượng-trí đại-căn thì ngay trong đời này có thể kiến tánh (thể chứng Chân Như, thể ngộ Phật Tánh, thể chứng Đại Niết Bàn). Bằng nếu chưa kiến tánh thì kiếp sau trở lại tu tiếp cho đến khi nào kiến tánh mới thôi. Cả hai trường hợp này vẫn nhanh hơn Tịnh Độ Tông. Vả lại, nếu thượng-trí đại-căn mà không tu theo Thiền Tông thì thật là uổng phí ! (Cũng có kẻ thượng-trí đại-căn mà không biết, cần phải thử tu mới biết !)

            Dĩ nhiên chẳng ai có thể cấm được ta vừa tu theo Thiền Tông vừa niệm Phật.

Nếu song tu như thế mà kiến tánh được thì lại không cầu vãng sinh nữa, vì đã được Phật tâm, ngộ Phật tánh thì còn cầu chi vãng sinh ? Bằng nếu không kiến tánh, vãng sinh về cõi Cực Lạc, mà tu tiếp cũng là một giải pháp hay.

            Cần nhất là phải lựa một pháp môn tu hành. Tu Tịnh cũng được, tu Thiền cũng nên. Ngoài ra có nhiều pháp môn thiền, không bắt buộc phải theo Thiền Tông : Thiên Thai Tông, Lục Diệu pháp môn, Tứ Thiền Bát Định v.v.

            Cần phải bắt đầu tu, có thế mới có ngày giải thoát.


_________

Mọi ý kiến về bài này: xin gởi về địa chỉ: thaytanh@hotmail.com

 --o0o--

Cập nhật : 01-03-04


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Diễn Đàn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com