Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thành kính tưởng niệm HT Thích Hộ Giác


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh tưởng niệm Chư Tôn Đức Viên Tịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bí ẩn nhục thân Thiền Sư Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh
Thành kính tưởng niệm HT Thích Phước Huệ
Thành kính tưởng niệm HT Thích Thanh Đạm
Thành kính tưởng niệm HT Thích Phước Niệm
Thành kính tưởng niệm Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đôn Hậu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Huyền Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
HT Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hòa Thượng Thích Quảng Liên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Minh Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hòa Thượng Thích Hoàng Thu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Nhật Liên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thiện Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Tắc Thành
Hòa Thượng Thích Hải Tràng
Hòa Thượng Thích Chí Năng.
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Bảo An
Hòa Thượng Thích Thiện Thanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Nhựt Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trí Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Quảng Tâm
Hòa Thượng Thích Hương Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Huệ Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Chí Mậu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Liễu Không
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Tố Liên.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trí Thủ  
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Hoàn Quan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Từ Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trung Quán
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thanh kiểm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đỗng Minh  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Mãn Giác
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thiên  Ân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Từ Mẫn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đổng Chơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đ
c Niệm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thông Bửu

Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn
Hòa Thượng Thích Minh Châu.


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thượng Toạ Thích Chơn Thanh.

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thượng Tọa Thích Minh Phát

Đại Đức Thích Giác Tấn
 

Tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không  

Tưởng niệm Ni Trưởng Tâm Đăng
Tưởng niệm Ni Trưởng Như Hoa
Tưởng niệm Ni Trưởng Như Trí
Ni Trưởng Thích Nữ Thông Huyền

Kỷ yếu tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu 

Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải

Ưu Đàm Tâm Nguyện Liên Thi. TNT Mặc Giang
Thành kính tưởng niệm Giáo Sư Phạm Công Thiện
Thông bạch về công trình ấn loát bộ " Trí Tịnh Toàn Tập"
Thành kính tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Diệu Ý
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hình ảnh Lễ Đại Tường Đức Tăng Thống tại Úc Châu.
Sư Bà Diệu Giác trong trái tim tôi. Giác Đạo Dương Kinh Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Bửu Chung. Thích Vân Phong  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Từ Vân. Thích Vân Phong

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Sử Tổ Liễu Quán. HT Tín Nghĩa  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Sử Tổ Liễu Quán. HT Khế Chơn
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cung tiễn Giác Linh Sư Bà Diệu Trí. Thích Vân Đàm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cung tiễn Giác Linh Sư Bà Diệu Trí. Thích Vân Đàm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những đạo tình cảm xúc về chư Tôn Đức. Thích Minh Tâm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu truyện tự ghi: HT Thích Trí Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình lễ giỗ Tổ Nguyên Thiều tại Úc Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư Việt Nam. Thích Thanh Từ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổ Liễu Quán. Thích Tín Nghĩa
Thiền Sư Liễu Quán, Chùa Thiền Tôn, Huế., HT Thích Thiện Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Bửu Huệ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thuyền pháp thân vượt sóng trần ai. Thích Nguyên Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Phái Trúc Lâm tại Huế. Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Sơ Tổ . Thích Phước Sơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhị Tổ Pháp Loa . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam Tổ Huyền Quang  . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vì người vun bồi giống Phật. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trần Thái Tông, đời đạo lưỡng toàn . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thiện Châu. Nguyên Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Bảo Đăng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thanh Kiểm. Tổ Đình Vĩnh Nghiêm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân Tông đời Lý, vị vua anh minh . Tô Hồng Cẩm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý Công Uẩn, vị vua hộ pháp  . Thích Phước Đạt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Quảng Độ .Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Môn Đồ Pháp Quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Minh Châu .Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Đức Nhuận .Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Quảng Đức . Thích Đồng Bổn
chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Bửu Chơn. Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Khánh Anh .Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Khánh Hòa .Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Hưng Từ hích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Huệ Quang. Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Phúc Hộ . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Phước Huệ . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Hải Đức   Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Giới Nghiêm . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Hành Trụ . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thiện Hòa . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Trí Độ . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Tuệ Tạng . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Hộ Tông. Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Trí Thủ Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Tâm Giác .Thích Đồng Bổn chủ biên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thiện Hoa. n đồ pháp quyến


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Huyền Quang . Viện Hóa Đạo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Bảo An . Thích Giác Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Giác Trí
. Thích Quảng Ba

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà Từ Thiện Phạm Đăng Siêu .Nhóm Hành Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Trí Quang. Tự ghi
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ 
Thích Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một sự nghiệp của đời tôi.  HT.Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lãng đãng một Khuất Nguyên ở Cụ Thiều Chữu . Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Khai sơn Tự Viện Phật Tổ, Hoa Kỳ

ICONFLASH.jpg (769 bytes).Lược sử HT. Thích Thiện Siêu Môn đồ pháp quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử TT. Thích Quảng Hiện Môn đồ pháp quyến

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử HT. Thích An Thiên . Giáo Hội PGVNTN/HN tại Úc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sơ lược tiểu sử TT Thích Chơn Thanh . Môn Ðồ Pháp Quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sơ lược tiểu sử TT Thích Minh Phát . Môn Ðồ Pháp Quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sơ lược tiểu sử HT. Thích Minh Hạnh . Môn Ðồ Pháp Quyến

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử HT. Thích Trí Nhãn. Môn đồ pháp quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử HT. Thích Tâm Thanh. Môn đồ pháp quyến
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sơ lược tiểu sử HT. Thích Tâm Thành . Môn Ðồ Pháp Quyến (mới)


 
Thành Kính Tưởng Niệm HT Thích Thiện Siêu:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia tài để lại. tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu) Nguyên Anh-Nguyên Vương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đàm hoa lạc khứ (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu)    Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường đi không gió, lòng sao lạnh! (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu)  Ni sư Thích Nữ Trí Hải   

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 
Thiền Tăng và Cuộc đời  (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu 2)    Thích Viên Trí  
Thành Kính Tưởng Niệm HT Thích Đức Nhuận:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư báo tang : TT Thích Tuê Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính tiễn biệt Thầy. HT Thích Mãn Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử Hòa Thượng Thích Đức Nhuận .Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Đức Nhuận. Thích Bảo Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Đức Nhuận. Viện Hoá Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Điếu văn tưởng niệm HT Thích Ðức Nhuận Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính dâng Cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận: Tăng Ni đang tu học tại Ấn Ðộ
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Ðàm hoa thường tại Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Vạn thế lưu danh Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hình ảnh trong Tang lễ Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT Thích Đức Nhuận,một chiến sĩ dân tộc.   Lý Đại Nguyên
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT Thích Thiện Trì. Chùa Kim Quang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ tưởng niệm nhị vị Hòa Thượng Trí Nghiêm, Thích Giải An

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm TT Thích Trí Nguyên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gương sáng người xưa. Thích Huyền Vi

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm ảnh Trúc Lâm. Trần Kiêm Đoàn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thầy là ngọn hải đăng. Thích Thông HuệQuý Sư Bà, Ni Sư :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. (1938 – 2003). Môn Ðồ
Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Đăng ( Nha Trang, Khánh Hòa)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sư Bà Như Huệ, Quản Viện Chùa Từ Nghiêm. Môn Đồ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sư Trưởng Thích Nữ Giác Nhẫn, Viện Chủ Tổ Ðình Huệ Lâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ni Trưởng Như Thanh, bậc chân tu   .Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sư Trưởng Thích Nữ Như Thanh, Viện Chủ Tổ Ðình Huê Lâm. Môn Đồ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sư Trưởng Thích Nữ Như Châu. Thành Viên Sáng Lập Ni Bộ Bắc Tông. Môn Đồ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chữ tâm trong công hạnh từ thiện của Sư Bà Như Thanh. Dương Kinh Thành
Sư Bà Đàm Lựu, Viện Chủ Chùa Đức Viên, Hoa Kỳ. Môn Đồ
Thông báo Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp
 

 

Cư sĩ Phật tử:


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cư Sĩ Thiều Chửu  . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cư Sĩ Nguyễn Văn Hiểu Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám . Thích Đồng Bổn chủ biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cư Sĩ Mai Thọ Truyền. Thích Đồng Bổn chủ biên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Thầy Thanh Tuệ. Thái Kim Lan

 

--- o0o ---
Cập nhật ngày: 02-12-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544