Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
(1923-2010)

 

 

CẢM  NIỆM  ÂN   SƯ

 

                   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

              Ngưỡng bạch Giác Linh Ôn,

              Kính bạch  Chư tôn Đức

              Kính thưa quý Thầy,Cô, Chư Huynh Đệ.  

         Ngưỡng Vọng Giác Linh Ôn 

        Từ California Mỹ Quốc,con vọng hứơng về  quê Mẹ,nơi Phật Cảnh Trang Nghiêm Tổ Đinh Lonh Thọ,Kiền Thành Đảnh Lễ Giác Linh Ôn Cao Đăng Phật Quốc.

         Kính lạy Ôn,

Con đã thức suốt đêm qua, để đợi đến giờ này,giờ mà Thầy trò,Huynh đệ, Đồng Đạo, Đồng Liêu quay quần bên  kim quan của Ôn, để đốt nén Tâm Hương tỏ bày lòng kính ngưỡng đấng Ân Sư đã  dày công giáo dưỡng hang Tứ chúng  chúng con trong xuyên suốt quảng đời của  Ôn.

         Thưa Ôn,

Biết rằng :Hợp – Tan - Đắc - Thất,Có – Không - Mất – Còn là lẻ thường tình ở thế gian đã được Đức Phật chỉ dạy trong giáo lý vô thường,va được Ôn nhắc nhở trong từng giờ khắc ngõ hầu sách tấn Đồ Chúng Tinh Tấn Tu Tập,nhưng phàm tình, Ân Sâu Nghĩa Trọng Bao La mà Ôn đã dành cho chúng con, dẫu chúng con  có lấy Hưuơng Chiên Đàn Dâng Lên Cúng Dường Tri Tán Ân Đức Của Ôn cũng chưa thể nào thỏa mãn hết.

          Thưa Ôn.

Giờ   đây,trong từng khoản khắc của thời gian,không còn bao lâu nữa,chúng con sẽ phải xa Ôn, để ngày mai,Liêu Phòng  sẽ vắng bong Bậc Cha Lành  nghiêm từ đôn hậu,làm sao chúng con có thể ngăn được dòng lệ tiễn đưa,nhưng chúng con nguyện Dõng Mãnh Tiến Bước theo lời Ôn thường dạy,và chúng con cũng sẽ ý thức rằng:Nhục Thân Tứ Đại rồi sẽ trở về với Tứ Đại,nhưng Pháp than của  Ôn vẫn ở mãi trong lòng của chúng con,vẫn dỏi theo trong từng nhịp bước , để nâng chúng con trong mỗi lần vấp ngã.

           Ngưỡng bạch Giác Linh Ôn.

Trước giờ phút Thầy –Trò đôi ngã,chúng con nguyện noi theo tấm gưuơng cao cả của Ôn để làm tròn bổn phận của người con Phật.,Xin Ôn yên lòng Tự Tại Thong Dong. 

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG,TỨ THẬP TAM THẾ,TRÙNG KIẾN LONG THỌ TỰ CHỨNG MINH ĐẠO SƯ,TÂY THIÊN DI ĐÀ TỰ TRÚ TRÌ, ĐỆ NHỊ CỐ VẤN VIỆN TĂNG THỐNG GHPGVNTN,húy thượng TÂM.hạ KHAI,tự THIỆN GIÁC,hiệu TRÍ ẤN - NHẬT LIÊN,HÒA THƯỢNG GIÁC LINH  Thùy Từ ChứngGiám.

 

                                                                                     Đệ Tử :Chánh Trí

                                                                                  Kiền Thành  Cẩn Bái

 


 


Hình ảnh lịch sử

Hòa Thượng Thích Nhật Liên, đại diện môn đồ pháp quyến của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, cung kính trao chúc thư, ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Hòa Thượng Thích Huyền Quang  thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện phụng mệnh bái nhận trước kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày lịch sử này mà duy trì được tính truyền thừa, khởi đầu cho công cuộc vận động phục hoạt pháp lý và quyền sinh hoạt của giáo hội. (Ảnh chụp tại Chùa Linh Mụ, Huế, ngày 02/5/1992) (xem hình lớn hơn)
 

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 10-1-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Mục Lục Tang Lễ HT Nhật Liên

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544