Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Thích Quảng Đức


...... ... .


ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

(Của GHPGVNTN đọc trong lễ tưởng niệm đầu tiên tại chùa Ấn Quang)

 

 

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Vì lời đại nguyện độ mà chúng sanh

Hôm nay đệ tử chí thành

Cầu ngày cứu vớt chúng sanh Ta Bà

Cũng vì giữ đạo Thích Ca

Bảo tồn Đạo pháp lập ra nguyện này.

Kính lạy Thầy Giác linh Quảng Đức

Đến ngày nay nguyện lực đã tròn

Để lời tâm huyết chúng con

Tuổi già nào nệ mất còn tử sanh

Cũng vì tôn giáo đấu tranh

Giết người, Phật tử Huế thành chết oan.

Phật lịch hai ngàn năm lẻ bảy

Thầy nguyện ngày mùng tám tháng tư

Tháng nhuần sau chót giả từ

Thập phương bổn đạo y như nguyện này

Tôi nay phát nguyện quy Tây

Nguyện năm Quý Mão Phật ngày Đản sanh

Mặc ai thế sự đấu tranh

Thân tôi quyết chí tu hành vững tâm

Nhớ câu vô thượng thậm thâm

Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cho ra

Bổn sư Từ Phụ Thích Ca

Chỉ tu đường Đạo khỏi sa luân hồi.

Người đời ám muội lắm ôi !

Sanh già bệnh chết thảm thôi muôn phần

Nếu ai thương tiếc bổn thân

Quyết tâm tu niệm chẳng cần lợi danh

Cõi đời oanh liệt đua tranh

Một mai nhắm mắt có thành chi đâu

Nực cười cuộc thế hiểm sâu

Giết người diệt Đạo thì đâu còn gì.

Thấy trong Phật giáo lâm nguy

Tôi liền phát nguyện kể gì tấm thân

Khuyên trong bổn đạo xa gần

Tôi làm gương mẫu đốt thân cho rồi

Mong cho mãn nguyện mới thôi

Khiến cho Chánh phủ phục hồi nhân tâm

Nếu người lãnh đạo cho dân

Phải mau sáng suốt theo năm nguyện này.

Một là Phật giáo xưa nay

Lá cờ quốc tế tung bay khắp miền

Hai là Đạo Phật loan truyền

Tự do tín ngưỡng đặng yên tu hành

Ba là đừng có tung hoành

Bắt người vô tội tu hành khảo tra

Bốn là Phật giáo nước nhà

Tự do truyền giáo chẳng thiên bên nào

Nếu người đức cả chí cao

Chẳng phân giai cấp Đạo nào cũng như

Năm là pháp luật vô tư

Tìm ra thủ phạm căn cư đền bồi

Nghiêng mình trước vị chết rồi

A? năn chịu tội luân hồi muôn năm

Nếu người trí thức chánh tâm

Bụng làm dạ chịu đổ thầm cho ai

Để đời mai mỉa hậu lai

Hại người trời hại đọa đầy phải cam

Thấy đời đạo giáo còn tham

Đạo mình trọn hưởng thì làm sao an

Ơ#273;ời lắm sự thế gian

Tôi nay thiêu đốt để ngàn năm sau

Tu hành chẳng nệ thấp cao

Miễn là trọn đạo quả nào cũng xong

Nguyện cầu Phật Pháp đại đồng

Hòa bình thế giới theo giòng Thích Tôn

Giữ gìn Phật Pháp trường tồn

Việt nam bất diệt Phật môn duy trì.

Bốn là tôi nguyện như lời

Cầu cho đất nước đến nơi thanh bình

Nhân dân an lạc mừng vui

Thân tôi dẫu có đốt thui cam đành

Không còn úy tử tham sanh

Miễn cho toại nguyện nên danh đạo mầu.

Năm nay Quý Mão bắt đầu

Tháng tư giờ Ngọ đến ngày hai mươi

Đem thân đến chỗ đông người

Ngã tư Văn Duyệt tươi cười tự thiêu

Thân tôi tuổi chẳng bao nhiêu

Sanh năm Mậu Tuất nguyện tiêu liên đài

Đến ngày bỏ xác năm nay

Sáu mươi tuổi tuổi thật rày năm sau

Tu hành hiện có Pháp danh

Tỳ kheo Quảng Đức để dành đời sau

Thân này hẩm hút tương rau

Chết vì Đạo Pháp có nào sá chi.

Cầu xin Đại Đức Tăng Ni

Cùng hàng bổn đạo đừng thì bi quan

Tuy rằng thân thể cháy tan

Linh hồn nguyện đến lạc bang liên trì

Niệm rành sáu chữ A Di

Giác linh về chốn Liên Trì Lạc Bang

Cầu hồn thấy đặng an nhàn

Giác linh về chốn tịch quang Di Đà

Đương thuyền Bát nhã Ma Ha

Tây phương trực chỉ Ta Bà giáng sanh.

Nguyện hồn Thầy đặng nêu danh

Sen vàng hoa nở quốc thành đến nơi

Thân này bỏ lại cõi đời

Cầu cho nhân loại thảnh thơi hòa bình

Tránh điều quả báo sát sinh

Xa nơi danh lợi sự tình thế gian

Cõi đời mộng ảo hiệp tan

Phù du sống tạm mộ tàn lửa thiêu.

Kính khuyên nam nữ ân cần

Ráng lo tu niệm theo gần Thích ca

Nam Mô Đức Phật Di Đà

Hào quang chiếu khắp gần xa của Ngài

Rước hồn về chốn Liên đài

Độ cho Tăng chúng tháng ngày vững tu

Dắt dìu bổn đạo trí ngu

Khắp nơi nam nữ lo tu an nhàn

Nguyện hồn về cảnh Niết Bàn

Khắp cùng thế giới đạo tràng bình yên.

Việt nam lịch sử đầu tiên

Đốt thân kỷ niệm nối truyền hậu lai

Chúng con lễ bái hằng ngày

Cầu cho Thầy đặng Liên Đài phong quang

Nam Mô Tịnh độ Lạc Bang

Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.

Nam Mô Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

 
---o0o---

| Thư mục Tác Giả |

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Bồ Tát Quảng Đức

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544