Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Hạnh


 

 

 

 

 

Gương lành Thánh Đại Ca Diếp

(MAHA KASAPA)

 

Nguyễn Điều

 

 

Mục lục 

 

Lời nói đầu       5

Phật ngôn (Pháp Cú)     7

1- Một con người thanh tịnh           9

2- Mỹ Hạnh (Bhaddà Kàpilànì)      29

3- Những tiền kiếp của Kassapa và của Baddhà Kàpilàni   35

4- Ca-diếp gặp Phật           45

5- Duyên phần của Đại Ca-diếp     53

6- Đối xử với Thiên chúng  69

7- Nhân duyên với đệ tử và đồng đạo         77

8- Vai trò của Ca-diếp sau khi Phật nhập Niết-bàn  97

9- Những di ngôn của Đại Ca-diếp  111

10- Thơ tưởng niệm Đại Ca-diếp      120

 

 

----o0o---

Tải tập sách (Words)

----o0o---

Nguồn: Diệu Huệ

Cập nhật: 7-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544